Apostila Pericias Judiciais de Insa. Peric. Acid. Do Trab.

21
DINÂMICA DAS PERÍCIAS JUDICIAIS DE INSALUBRIDADE, PERICULOSIDADE E ACIDENTES DO TRABALHO 1 de 21 CURSO: PERÍCIAS JUDICIAIS - AMES. PROFESSOR: CLÁUDIO LUIZ REIS ROCHA. PERÍODO: MARÇO/2013.

description

Apostila de pericias judicais.

Transcript of Apostila Pericias Judiciais de Insa. Peric. Acid. Do Trab.

 • DDIINNMMIICCAA DDAASS PPEERRCCIIAASS JJUUDDIICCIIAAIISS DDEE

  IINNSSAALLUUBBRRIIDDAADDEE,, PPEERRIICCUULLOOSSIIDDAADDEE EE AACCIIDDEENNTTEESS

  DDOO TTRRAABBAALLHHOO

  1 de 21

  CURSO: PERCIAS JUDICIAIS - AMES.

  PROFESSOR: CLUDIO LUIZ REIS ROCHA.

  PERODO: MARO/2013.

 • DDIINNMMIICCAA DDAASS PPEERRCCIIAASS JJUUDDIICCIIAAIISS DDEE

  IINNSSAALLUUBBRRIIDDAADDEE,, PPEERRIICCUULLOOSSIIDDAADDEE EE AACCIIDDEENNTTEESS

  DDOO TTRRAABBAALLHHOO

  2 de 21

  OORRIIGGEEMM DDOOSS AADDIICCIIOONNAAIISS DDEE IINNSSAALLUUBBRRIIDDAADDEE EE

  PPEERRIICCUULLOOSSIIDDAADDEE

  CONSTITUIO FEDERAL DE 05/10/88 CAPTULO II - DOS DIREITOS SOCIAIS - ART. 7

  CCOONNSSTTIITTUUIIOO FFEEDDEERRAALL DDEE 0055//1100//8888

  CCAAPPTTUULLOO IIII

  DDOOSS DDIIRREEIITTOOSS SSOOCCIIAAIISS

  -- AARRTT.. 66 SSOO DDIIRREEIITTOOSS SSOOCCIIAAIISS AA EEDDUUCCAAOO,, AA SSAADDEE,, OO TTRRAABBAALLHHOO,, OO

  LLAASSEERR,, AA SSEEGGUURRAANNAA,, AA PPRREEVVIIDDNNCCIIAA SSOOCCIIAALL,, AA PPRROOTTEEOO

  MMAATTEERRNNIIDDAADDEE EE IINNFFNNCCIIAA,, AA AASSSSIISSTTNNCCIIAA AAOOSS DDEESSAAMMPPAARRAADDOOSS,, NNAA

  FFOORRMMAA DDEESSTTAA CCOONNSSTTIITTUUIIOO..

  -- AARRTT.. 77 SSOO DDIIRREEIITTOOSS DDOOSS TTRRAABBAALLHHAADDOORREESS UURRBBAANNOOSS EE RRUURRAAIISS,, AALLMM DDEE

  OOUUTTRROOSS QQUUEE VVIISSEEMM MMEELLHHOORRIIAA DDEE SSUUAA CCOONNDDIIOO SSOOCCIIAALL..

  XXII- REDUO DOS RISCOS INERENTES AO TRABALHO, POR MEIO DE NORMAS DE

  SADE, HIGIENE E SEGURANA.

  XXIII - ADICIONAL DE REMUNERAO PARA AS ATIVIDADES PENOSAS,

  INSALUBRES OU PERIGOSAS, NA FORMA DA LEI;

  ART. 189 - CLT: SERO CONSIDERADAS ATIVIDADES INSALUBRES AQUELAS QUE, POR SUA NATUREZA, CONDIES OU MTODOS DE TRABALHO, EXPONHAM OS

  EMPREGADOS A AGENTES NOCIVOS SADE, ACIMA DOS LIMITES DE TOLERNCIA

  FIXADOS EM RAZO DA NATUREZA E INTENSIDADE DO AGENTE E DO TEMPO DE EXPOSIO AOS SEUS EFEITOS.

  AARRTT.. 119933 -- CCLLTT:: SSOO CCOONNSSIIDDEERRAADDAASS AATTIIVVIIDDAADDEESS OOUU OOPPEERRAAEESS PPEERRIIGGOOSSAASS,, NNAA

  FFOORRMMAA DDAA RREEGGUULLAAMMEENNTTAAOO AAPPRROOVVAADDAA PPEELLOO MMIINNIISSTTRRIIOO DDOO TTRRAABBAALLHHOO,,

  AAQQUUEELLAASS QQUUEE PPOORR SSUUAA NNAATTUURREEZZAA OOUU MMTTOODDOOSS DDEE TTRRAABBAALLHHOO,, IIMMPPLLIIQQUUEEMM OO

  CCOONNTTAATTOO PPEERRMMAANNEENNTTEE CCOOMM IINNFFLLAAMMVVEEIISS OOUU EEXXPPLLOOSSIIVVOOSS EEMM CCOONNDDIIEESS DDEE

  RRIISSCCOO AACCEENNTTUUAADDOO..

 • DDIINNMMIICCAA DDAASS PPEERRCCIIAASS JJUUDDIICCIIAAIISS DDEE

  IINNSSAALLUUBBRRIIDDAADDEE,, PPEERRIICCUULLOOSSIIDDAADDEE EE AACCIIDDEENNTTEESS

  DDOO TTRRAABBAALLHHOO

  3 de 21

  MMDDIICCOO DDOO TTRRAABBAALLHHOO

  EENNGGEENNHHEEIIRROO SSEEGGUURRAANNAA DDOO TTRRAABBAALLHHOO

  CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOO CCPPCC

  CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOO CCLLTT

  CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOO DDAASS NNOORRMMAASS DDEE HHIIGGIIEENNEE

  EE SSEEGGUURRAANNAA DDOO TTRRAABBAALLHHOO

  CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOO DDEE HHIIGGIIEENNEE EE SSEEGGUURRAANNAA

  DDOO TTRRAABBAALLHHOO

  CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOO DDAA EESSTTRRUUTTUURRAA DDAA

  JJUUSSTTIIAA DDOO TTRRAABBAALLHHOO

  CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOO DDAA TTEERRMMIINNOOLLOOGGIIAA

  EEMMPPRREEGGAADDAA NNOO PPRROOCCEESSSSOO TTRRAABBAALLHHIISSTTAA --

  CCIIVVIILL

  CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOO DDOO CCDDIIGGOO DDEE TTIICCAA

  PPRROOFFIISSSSIIOONNAALL

  PPEERRIITTOO DDOO

  JJUUZZOO

  EE

  AASSSSIISSTTEENNTTEE

  TTCCNNIICCOO

  CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOO DDOO RRIITTOO PPRROOCCEESSSSUUAALL

  TTRRAABBAALLHHIISSTTAA//CCIIVVIILL

 • DDIINNMMIICCAA DDAASS PPEERRCCIIAASS JJUUDDIICCIIAAIISS DDEE

  IINNSSAALLUUBBRRIIDDAADDEE,, PPEERRIICCUULLOOSSIIDDAADDEE EE AACCIIDDEENNTTEESS

  DDOO TTRRAABBAALLHHOO

  4 de 21

  PPRROOFFIISSSSIIOONNAAIISS HHAABBIILLIITTAADDOOSS PPAARRAA RREEAALLIIZZAAOO DDEE

  PPEERRCCIIAASS

  PPEERRIITTOOSS DDOO JJUUZZOO

  -- AARRTT.. 119955 -- CCLLTT:: AA CCAARRAACCTTEERRZZAAOO EE AA CCLLAASSSSIIFFIICCAAOO DDAA IINNSSAALLUUBBRRIIDDAADDEE

  EE DDAA PPEERRIICCUULLOOSSIIDDAADDEE,, SSEEGGUUNNDDOO AASS NNOORRMMAASS DDOO MMIINNIISSTTRRIIOO DDOO TTRRAABBAALLHHOO EE

  DDAA PPRREEVVIIDDNNCCIIAA SSOOCCIIAALL,, FFAARR--SSEE--OO AATTRRAAVVSS DDEE PPEERRCCIIAA AA CCAARRGGOO DDEE

  MMDDIICCOO DDOO TTRRAABBAALLHHOO OOUU EENNGGEENNHHEEIIRROO DDOO TTRRAABBAALLHHOO,, RREEGGIISSTTRRAADDOOSS NNOO

  MMIINNIISSTTRRIIOO DDOO TTRRAABBAALLHHOO EE DDAA PPRREEVVIIDDNNCCIIAA SSOOCCIIAALL..

  RREEGGIISSTTRROO DDOO MMIINNIISSTTRRIIOO DDOO TTRRAABBAALLHHOO EE DDAA PPRREEVVIIDDNNCCIIAA SSOOCCIIAALL --

  AABBOOLLIIDDOO EEMM 2277//1111//11998855,, PPEELLAA LLEEII NN.. 77..441100..

  AASSSSIISSTTEENNTTEESS TTCCNNIICCOOSS

  OO PPAAPPEELL DDOO PPEERRIITTOO DDOO JJUUIIZZ -- EEXXCCLLUUSSIIVVAAMMEENNTTEE TTCCNNIICCOO OO PPAAPPEELL DDOOSS AASSSSIISSTTEENNTTEESS TTCCNNIICCOOSS

  REGULAMENTAO DAS ATIVIDADES INSALUBRES E

  PERICULOSAS

  NNOORRMMAA RREEGGUULLAAMMEENNTTAADDOORRAA NN.. 1155 ((NNRR--1155)),, DDAA PPOORRTTAARRIIAA NN.. 33..221144,, DDEE

  0088//0066//7788,, DDOO MMIINNIISSTTRRIIOO DDOO TTRRAABBAALLHHOO..

  NNOORRMMAA RREEGGUULLAAMMEENNTTAADDOORRAA NN.. 1166 ((NNRR--1166)),, DDAA PPOORRTTAARRIIAA 33..221144 DDEE 0088//0066//7788,,

  DDOO MMIINNIISSTTRRIIOO DDOO TTRRAABBAALLHHOO

  LLEEII NN.. 77..336699,, DDEE 2200//0099//8855,, RREEGGUULLAAMMEENNTTAADDAA PPEELLOO DDEECCRREETTOO 9933..441122,, DDEE 1144//1100//8866..

  DDEECCRREETTOO NN.. 3344..557733,, DDEE 0044//0033//9933 PORTARIA n 518, de 04/04/03

  NORMA REGULAMENTADORA N15 (NR-15)

  0011 -- NNVVEEIISS DDEE RRUUDDOO CCOONNTTNNUUOO -- (( AANNEEXXOO 11 ))

  0022 -- NNVVEEIISS DDEE RRUUDDOO DDEE IIMMPPAACCTTOO -- (( AANNEEXXOO 22 ))

  0033 -- CCAALLOORR -- (( AANNEEXXOO 33 ))

  0044 -- NNVVEEIISS DDEE IILLUUMMIINNAAMMEENNTTOO -- (( AANNEEXXOO 44)) -- RREEVVOOGGAADDOO

  0055 -- RRAADDIIAAEESS IIOONNIIZZAANNTTEESS -- ((AANNEEXXOO 55 ))

 • DDIINNMMIICCAA DDAASS PPEERRCCIIAASS JJUUDDIICCIIAAIISS DDEE

  IINNSSAALLUUBBRRIIDDAADDEE,, PPEERRIICCUULLOOSSIIDDAADDEE EE AACCIIDDEENNTTEESS

  DDOO TTRRAABBAALLHHOO

  5 de 21

  0066 -- TTRRAABBAALLHHOO SSOOBB CCOONNDDIIEESS HHIIPPEERRBBRRIICCAASS -- ((AANNEEXXOO 66 ))

  0077 -- RRAADDIIAAEESS NNOO IIOONNIIZZAANNTTEESS -- (( AANNEEXXOO 77 ))

  0088 -- VVIIBBRRAAEESS -- ((AANNEEXXOO 88 ))

  0099 -- FFRRIIOO -- (( AANNEEXXOO 99 ))

  1100 -- UUMMIIDDAADDEE -- (( AANNEEXXOO 1100 ))

  1111 -- AAGGEENNTTEESS QQUUMMIICCOOSS CCOOMM LLIIMMIITTEE DDEE TTOOLLEERRNNCCIIAA -- (( AANNEEXXOO 1111 ))

  1122 -- PPOOEEIIRRAASS MMIINNEERRAAIISS -- ((AANNEEXXOO 1122)) AASSBBEESSTTOO EE MMAANNGGAANNSS

  1133 -- AAGGEENNTTEESS QQUUMMIICCOOSS DDEE AAVVAALLIIAAOO QQUUAALLIITTAATTIIVVAA -- (( AANNEEXXOO 1133 ))

  1144 -- AAGGEENNTTEESS BBIIOOLLGGIICCOOSS -- (( AANNEEXXOO 1144 ))

  NNOORRMMAA RREEGGUULLAAMMEENNTTAADDOORRAA NN1166 ((NNRR--1166))

  11-- PPEERRIICCUULLOOSSIIDDAADDEE EEMM RRAAZZOO DDEE EEXXPPLLOOSSIIVVOOSS (( NNRR--1166,, AANNEEXXOO 0011 ))

  22-- PPEERRIICCUULLOOSSIIDDAADDEE EEMM RRAAZZOO DDEE IINNFFLLAAMMVVEEIISS(( NNRR--1166,, AANNEEXXOO 0022))

  33-- PPEERRIICCUULLOOSSIIDDAADDEE EEMM RRAAZZOO DDEE RRAADDIIAAEESS IIOONNIIZZAANNTTEESS ((NNRR--1166))

  RREEQQUUEERRIIMMEENNTTOO DDAA PPEERRCCIIAA

  II -- FFRRUUMM CCOOMMPPEETTEENNTTEE

  TTRRAABBAALLHHAADDOORREESS RREEGGIIDDOOSS PPEELLAA CCLLTT--JJUUSSTTIIAA DDOO TTRRAABBAALLHHOO -- VVAARRAASS DDOO

  TTRRAABBAALLHHOO..

  FFUUNNCCIIOONNRRIIOOSS PPBBLLIICCOOSS -- JJUUSSTTIIAA CCOOMMUUMM -- VVAARRAASS DDEE FFAAZZEENNDDAA PPBBLLIICCAA EE

  AAUUTTAARRQQUUIIAASS..

  IIII -- FFOORRMMAA

  -- RREECCLLAAMMAAOO TTRRAABBAALLHHIISSTTAA

  -- PPEETTIIOO IINNIICCIIAALL

 • DDIINNMMIICCAA DDAASS PPEERRCCIIAASS JJUUDDIICCIIAAIISS DDEE

  IINNSSAALLUUBBRRIIDDAADDEE,, PPEERRIICCUULLOOSSIIDDAADDEE EE AACCIIDDEENNTTEESS

  DDOO TTRRAABBAALLHHOO

  6 de 21

  JJUUSSTTIIAA DDOO TTRRAABBAALLHHOO

  CONSELHO DA ORDEM DO

  MRITO JUDICIRIO DO

  TRABALHO

  SEO ESPECIALIZADA

  EM DISSDIOS INDIVIDUAIS

  SEO ESPECIALIZADA

  EM DISSDIOS COLETIVOS

  TURMAS

  RGO ESPECIAL

  CORREGEDORIA GERAL

  PRESIDNCIA

  TST27 MINISTROS

  SEO ESPECIALIZADAEM DISSDIOS COLETIVOS

  RGO ESPECIAL

  Turma recursalde Juiz de Fora

  TURMAS (8)

  CORREGEDORIA REGIONAL

  VICE-

  PRESIDNCIA

  Judicial

  Administrativa

  PRESIDNCIA

  TRT36 DESEMBARGADORES

  SECRETARIA

  VARAS DO TRABALHO

  136 VARAS (40 BH - 96 INTERIOR)

  TTEERRMMIINNOOLLOOGGIIAA UUSSUUAALL

  PPEETTIIOO

  AAUUTTOOSS

  DDEESSPPAACCHHOOSS

  AATTAA DDEE AAUUDDIINNCCIIAA

  NNOOTTIIFFIICCAAOO//IINNTTIIMMAAOO

  EEXXPPEERRTT -- LLOOUUVVAADDOO

  QQUUEESSIITTOOSS

  SSEENNTTEENNAA

  DDIILLIIGGNNCCIIAA

  RREECCLLAAMMAADDOO

  RREECCLLAAMMAANNTTEE

  SSUUBBSSTTIITTUUDDOO

  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO SSUUMMAARRSSSSIIMMOO

  JJUURRIISSPPRRUUDDNNCCIIAA

  AACCOORRDDOO

  RREECCUURRSSOO

  VVAARRAASS DDOO TTRRAABBAALLHHOO

 • DDIINNMMIICCAA DDAASS PPEERRCCIIAASS JJUUDDIICCIIAAIISS DDEE

  IINNSSAALLUUBBRRIIDDAADDEE,, PPEERRIICCUULLOOSSIIDDAADDEE EE AACCIIDDEENNTTEESS

  DDOO TTRRAABBAALLHHOO

  7 de 21

  EETTAAPPAASS DDOO PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO PPEERRIICCIIAALL

  DDEETTEERRMMIINNAAOO DDAA RREEAALLIIZZAAOO DDAA PPEERRCCIIAA

  NNOOMMEEAAOO DDOO PPEERRIITTOO PPEEDDIIDDOO DDEE DDEESSTTIITTUUIIOO ((AARRTT.. 442233 -- CCPPCC))

  FFIIXXAAOO DDOO PPRRAAZZOO PPAARRAA EENNTTRREEGGAA DDOO LLAAUUDDOO

  FFIIXXAAOO DDOO PPRRAAZZOO PPAARRAA AAPPRREESSEENNTTAAOO DDEE QQUUEESSIITTOOSS EE AASSSSIISSTTEENNTTEESS TTCCNNIICCOOSS

  IINNTTIIMMAAOO DDOO PPEERRIITTOO

  CCAARRGGAA DDOO PPRROOCCEESSSSOO ((RREETTIIRRAADDAA DDOO PPRROOCCEESSSSOO PPAARRAA RREEAALLIIZZAAOO DDAA PPEERRCCIIAA))

  AANNLLIISSEE DDOOSS AAUUTTOOSS

  -- NNAATTUURREEZZAA DDAA PPEERRCCIIAA

  -- PPRROOVVVVEEIISS AAGGEENNTTEESS

  -- AASSSSIISSTTEENNTTEESS TTCCNNIICCOOSS

  -- EEQQUUIIPPAAMMEENNTTOOSS AA SSEERREEMM UUTTIILLIIZZAADDOOSS

  PPRROOGGRRAAMMAAOO DDAA DDIILLIIGGNNCCIIAA

  -- CCOOMMUUNNIICCAARR AAOO RREECCLLAAMMAADDOO??

  -- CCOOMMUUNNIICCAARR AAOO RREECCLLAAMMAANNTTEE??

  -- CCOOMMUUNNIICCAARR AAOOSS AASSSSIISSTTEENNTTEESS??

  AA DDIILLIIGGNNCCIIAA PPEERRIICCIIAALL DDEE IINNSSAALLUUBBRRIIDDAADDEE EE//OOUU PPEERRIICCUULLOOSSIIDDAADDEE

  11-- CCHHEEGGAADDAA NNAA EEMMPPRREESSAA

  11 EETTAAPPAA -- AAPPUURRAAOO FFTTIICCAA

  DDAADDOOSS FFUUNNCCIIOONNAAIISS DDOO RREECCLLAAMMAANNTTEE

  LLOOCCAAIISS DDEE TTRRAABBAALLHHOO

  AATTIIVVIIDDAADDEESS

  FFIICCHHAASS DDEE EEPPIIss

  CCEERRTTIIFFIICCAADDOOSS DDEE AAPPRROOVVAAOO

  SSOOLLIICCIITTAAOO DDEE DDOOCCUUMMEENNTTOOSS

  IIMMPPOORRTTNNCCIIAA DDAA AAPPUURRAAOO DDOOSS FFAATTOOSS

 • DDIINNMMIICCAA DDAASS PPEERRCCIIAASS JJUUDDIICCIIAAIISS DDEE

  IINNSSAALLUUBBRRIIDDAADDEE,, PPEERRIICCUULLOOSSIIDDAADDEE EE AACCIIDDEENNTTEESS

  DDOO TTRRAABBAALLHHOO

  8 de 21

  22 EETTAAPPAA -- AAVVAALLIIAAEESS TTCCNNIICCAASS

  PPAARRAADDIIGGMMAA

  AALLTTEERRAAEESS OOCCOORRRRIIDDAASS NNOO AAMMBBIIEENNTTEE DDEE TTRRAABBAALLHHOO

  EEMMPPRREESSAA EEMM FFUUNNCCIIOONNAAMMEENNTTOO NNOORRMMAALL

  UUSSOO DDEE EEPPIIss

  DDIIFFIICCUULLDDAADDEESS EENNCCOONNTTRRAADDAASS

  IIMMPPEEDDIIMMEENNTTOO DDEE RREEAALLIIZZAAOO DDAA DDIILLIIGGNNCCIIAA -- FFOORRAA PPOOLLIICCIIAALL

  AALLTTEERRAAOO NNOO AAMMBBIIEENNTTEE DDEE TTRRAABBAALLHHOO ((AACCRRSSCCIIMMOO OOUU SSUUPPRREESSSSOO DDEE

  EEQQUUIIPPAAMMEENNTTOOSS,, MMUUDDAANNAA DDEE PPRROOCCEESSSSOO,, EETTCC..))

  EENNCCEERRRRAAMMEENNTTOO DDAASS AATTIIVVIIDDAADDEESS DDAA EEMMPPRREESSAA

  NNEEGGAATTIIVVAA DDAA EEMMPPRREESSAA CCOOMM RREELLAAOO AAOO FFOORRNNEECCIIMMEENNTTOO DDEE DDOOCCUUMMEENNTTOOSS

 • DDIINNMMIICCAA DDAASS PPEERRCCIIAASS JJUUDDIICCIIAAIISS DDEE

  IINNSSAALLUUBBRRIIDDAADDEE,, PPEERRIICCUULLOOSSIIDDAADDEE EE AACCIIDDEENNTTEESS

  DDOO TTRRAABBAALLHHOO

  9 de 21

  EELLAABBOORRAAOO DDOO LLAAUUDDOO PPEERRIICCIIAALL

  DDEE PPEERRIICCUULLOOSSIIDDAADDEE

  77

  EELLAABBOORRAAOO DDOO LLAAUUDDOO PPEERRIICCIIAALL

  DDEE IINNSSAALLUUBBRRIIDDAADDEE

  EELLAABBOORRAAOO DDOO LLAAUUDDOO PPEERRIICCIIAALL DDEE

  IINNSSAALLUUBBRRIIDDAADDEE EE//OOUU PPEERRIICCUULLOOSSIIDDAADDEE

 • DDIINNMMIICCAA DDAASS PPEERRCCIIAASS JJUUDDIICCIIAAIISS DDEE

  IINNSSAALLUUBBRRIIDDAADDEE,, PPEERRIICCUULLOOSSIIDDAADDEE EE AACCIIDDEENNTTEESS

  DDOO TTRRAABBAALLHHOO

  10 de 21

  EELLAABBOORRAAOO DDOO LLAAUUDDOO PPEERRIICCIIAALL

  DDEE IINNSSAALLUUBBRRIIDDAADDEE

  HAVIA EXPOSIO A AGENTES

  INSALUBRES?

  HOUVE A ADOO DE

  MEDIDAS DE PROTEO

  COLETIVAS E/OU O

  FORNECIMENTO DE EPIs?

  NO SE CARACTERIZA A

  INSALUBRIDADE.

  SIM NO

  AS MEDIDAS DE PROTEO

  COLETIVA E/OU EPIs FORNECIDOS

  ERAM ADEQUADOS A

  NEUTRALIZAO DA

  INSALUBRIDADE?

  FICA CARACTERIZADA A

  INSALUBRIDADE

  SIM

  HOUVE O FORNECIMENTO

  REGULAR, O USO

  EFETIVO DOS EPIs EFORAM FEITOSTREINAMENTOS?

  FICA CARACTERIZADA

  A INSALUBRIDADE

  SIM NO

  FICA CARACTERIZADA

  A INSALUBRIDADE

  NO SE CARACTERIZADA

  A INSALUBRIDADE

  NO

  SIM NO

 • DDIINNMMIICCAA DDAASS PPEERRCCIIAASS JJUUDDIICCIIAAIISS DDEE

  IINNSSAALLUUBBRRIIDDAADDEE,, PPEERRIICCUULLOOSSIIDDAADDEE EE AACCIIDDEENNTTEESS

  DDOO TTRRAABBAALLHHOO

  11 de 21

  EELLAABBOORRAAOO DDOO LLAAUUDDOO PPEERRIICCIIAALL DDEE

  IINNSSAALLUUBBRRIIDDAADDEE EE//OOUU PPEERRIICCUULLOOSSIIDDAADDEE

  AANNLLIISSEE DDOOSS FFAATTOOSS AAPPUURRAADDOOSS NNAA DDIILLIIGGNNCCIIAA..

  EENNQQUUAADDRRAAMMEENNTTOOSS NNOORRMMAATTIIVVOOSS EE TTCCNNIICCOOSS..

  IITTEENNSS BBSSIICCOOSS::

  -- IINNTTRROODDUUOO..

  -- MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA..

  -- DDAADDOOSS FFUUNNCCIIOONNAAIISS DDOO RREECCLLAAMMAANNTTEE..

  -- DDEESSCCRRIIOO DDOO LLOOCCAALL DDEE TTRRAABBAALLHHOO..

  -- DDEESSCCRRIIOO DDAASS AATTIIVVIIDDAADDEESS DDOO RREECCLLAAMMAANNTTEE..

  -- AANNLLIISSEE DDEE IINNSSAALLUUBBRRIIDDAADDEE EE//OOUU PPEERRIICCUULLOOSSIIDDAADDEE..

  -- RREESSPPOOSSTTAA AAOOSS QQUUEESSIITTOOSS DDOO RREECCLLAAMMAANNTTEE..

  -- RREESSPPOOSSTTAA AAOOSS QQUUEESSIITTOOSS DDOO RREECCLLAAMMAADDOO..

  -- CCOONNCCLLUUSSOO..

 • DDIINNMMIICCAA DDAASS PPEERRCCIIAASS JJUUDDIICCIIAAIISS DDEE

  IINNSSAALLUUBBRRIIDDAADDEE,, PPEERRIICCUULLOOSSIIDDAADDEE EE AACCIIDDEENNTTEESS

  DDOO TTRRAABBAALLHHOO

  12 de 21

  LLAAUUDDOO PPEERRIICCIIAALL DDEE IINNSSAALLUUBBRRIIDDAADDEE

  I-INTRODUO

  ...................ingressou com reclamatria trabalhista contra...................reivindicando, entre outros itens,

  direito a adicional de insalubridade, nos termos do exposto no item n............, da inicial de fls.

  Para apurao da alegada insalubridade, foi determinada a realizao de percia, conforme ata

  de fls.

  A diligncia pericial foi realizada no dia xx de xxxxx de xxxx, no local em que o

  Reclamante trabalhava, em sua companhia e do Assistente Tcnico do Reclamado.

  Foram obtidas informaes com o Reclamante e com as seguintes pessoas:

  II- LEGISLAO APLICADA E METODOLOGIA

  Para identificao das atividades e ex-locais de trabalho do Reclamante, o Perito entrevistou o

  mesmo e as pessoas relacionadas no item I do laudo

  A anlise de insalubridade nas atividades/ex-locais de trabalho do Reclamante foi feita com

  base nos critrios estabelecidos na Norma Regulamentadora n. 15 (NR-15) e seus Anexos, da Portaria

  n. 3.214/78, do Ministrio do Trabalho.

  Para cada agente identificado foi verificado se o Reclamado cumpriu as disposies do subitem

  15.4.1, da NR-15, com relao a eliminao ou neutralizao da insalubridade.

  Com relao aos equipamentos de proteo individual (EPIs) porventura fornecidos, foi

  verificado se houve o cumprimento das disposies contidas na Norma Regulamentadora n. 6 (NR-6),

  da Portaria 3.214/78, com destaque para os itens 6.2, 6.5 e 6.6.1b.

  III- DADOS FUNCIONAIS DO RECLAMANTE

  Data de admisso:

  Data de demisso:

  Funo(es):

 • DDIINNMMIICCAA DDAASS PPEERRCCIIAASS JJUUDDIICCIIAAIISS DDEE

  IINNSSAALLUUBBRRIIDDAADDEE,, PPEERRIICCUULLOOSSIIDDAADDEE EE AACCIIDDEENNTTEESS

  DDOO TTRRAABBAALLHHOO

  13 de 21

  IV- LOCAL DE TRABALHO DO RECLAMANTE

  V- ATIVIDADES DO RECLAMANTE

  VI- PESQUISA DE INSALUBRIDADE

  Foram pesquisados nas atividades/ex-locais de trabalho do Reclamante possveis agentes de

  insalubridade, dentre os definidos na NR-15 e seus Anexos, da Portaria n. 3.214, de 08/06/78.

  VI.1- NVEIS DE RUDO CONTNUO - (ANEXO 1)

  O nvel de rudo contnuo (equivalente), medido no ex-local de trabalho do Reclamante com

  audiodosmetro de marca Simpson, modelo 897, operando no circuito de compensao A e resposta

  lenta, com o microfone posicionado ao nvel auditivo do trabalhador, inferior ao limite de tolerncia

  de 85 dB(A), no caracterizando a insalubridade.

  VI.2- NVEIS DE RUDO DE IMPACTO - (ANEXO 2)

  Inexistente.

  VI.3- CALOR - (ANEXO 3)

  Inexistente.

  VI.4- NVEIS DE ILUMINAMENTO - ( ANEXO 4)

  Revogado

  VI.5 - RADIAES IONIZANTES - (ANEXO 5 )

  Inexistente

  VI.6 - TRABALHO SOB CONDIES HIPERBRICAS - (ANEXO 6 )

  Inexistente

  VI.7 - RADIAES NO IONIZANTES - ( ANEXO 7 )

  Inexistente

  VI.8 - VIBRAES - (ANEXO 8 )

  Inexistente

  VI.9 - FRIO - ( ANEXO 9 )

  Inexistente

 • DDIINNMMIICCAA DDAASS PPEERRCCIIAASS JJUUDDIICCIIAAIISS DDEE

  IINNSSAALLUUBBRRIIDDAADDEE,, PPEERRIICCUULLOOSSIIDDAADDEE EE AACCIIDDEENNTTEESS

  DDOO TTRRAABBAALLHHOO

  14 de 21

  VI.10 - UMIDADE - ( ANEXO 10 )

  Inexistente

  VI.11 - AGENTES QUMICOS COM LIMITE DE TOLERNCIA - ( ANEXO 11 )

  Inexistente

  VI.12 - POEIRAS MINERAIS - (ANEXO 12)

  Inexistente

  VI.13 - AGENTES QUMICOS DE AVALIAO QUALITATIVA - ( ANEXO 13 )

  Inexistente

  VI.14 - AGENTES BIOLGICOS - ( ANEXO 14 )

  Inexistente

  VII- QUESITOS DO RECLAMANTE (Fls. )

  VIII- QUESITOS DO RECLAMADO (Fls. )

  IX- CONCLUSO

  Com base na inspeo realizada, nas informaes recebidas e nas disposies da NR-15 e seus

  Anexos, conclui-se:

  Belo Horizonte, xx de xxxxx de xxxx

  CLUDIO LUIZ REIS ROCHA

  ENGENHEIRO DE SEGURANA DO TRABALHO

  CREA 29.675/D

 • DDIINNMMIICCAA DDAASS PPEERRCCIIAASS JJUUDDIICCIIAAIISS DDEE

  IINNSSAALLUUBBRRIIDDAADDEE,, PPEERRIICCUULLOOSSIIDDAADDEE EE AACCIIDDEENNTTEESS

  DDOO TTRRAABBAALLHHOO

  15 de 21

  LLAAUUDDOO PPEERRIICCIIAALL DDEE PPEERRIICCUULLOOSSIIDDAADDEE

  I-INTRODUO

  ...................ingressou com reclamatria trabalhista contra...................reivindicando, entre outros itens,

  direito a adicional de periculosidade, nos termos do exposto no item n............, da inicial de fls. .

  Para apurao da alegada periculosidade, foi determinada a realizao de percia, conforme ata

  de fls.

  A diligncia pericial foi realizada no dia xx de xxxx, no local em que o Reclamante trabalhava,

  em sua companhia e do Assistente Tcnico do Reclamado.

  O Perito obteve informaes com o Reclamante e com as seguintes pessoas:

  II- LEGISLAO APLICADA E METODOLOGIA

  Para identificao das atividades e ex-locais de trabalho do Reclamante, o Perito entrevistou o

  mesmo e as pessoas relacionadas no item I do laudo

  A anlise de periculosidade nas atividades/ex-locais de trabalho do Reclamante foi feita com

  base nos critrios estabelecidos na Norma Regulamentadora n. 16 (NR-16) e seus Anexos, na Portaria

  n. 518 de 04/04/03, e no Decreto n. 93.412, de 14/10/86.

  III- DADOS FUNCIONAIS DO RECLAMANTE

  - Data de admisso: - Data de demisso: - Funo(es):

  IV- LOCAL DE TRABALHO DO RECLAMANTE

  V- ATIVIDADES DO RECLAMANTE

 • DDIINNMMIICCAA DDAASS PPEERRCCIIAASS JJUUDDIICCIIAAIISS DDEE

  IINNSSAALLUUBBRRIIDDAADDEE,, PPEERRIICCUULLOOSSIIDDAADDEE EE AACCIIDDEENNTTEESS

  DDOO TTRRAABBAALLHHOO

  16 de 21

  VI- PESQUISA DE PERICULOSIDADE

  VI.1- PERICULOSIDADE EM RAZO DE EXPLOSIVOS - (NR-16, ANEXO 01)

  O Reclamante no lidava com explosivos e no trabalhava em rea de risco de armazenamento

  de explosivos.

  VI.2- PERICULOSIDADE EM RAZO DE INFLAMVEIS - (NR-16, ANEXO 02)

  O Reclamante no lidava com inflamveis e no trabalhava em rea de risco em razo de

  inflamveis.

  VI.3- PERICULOSIDADE EM RAZO DE RADIAES IONIZANTES - (NR-16, PORTARIA 518/03)

  O Reclamante no lidava com radiaes ionizantes e no trabalhava em rea de risco em razo

  de radiaes ionizantes

  VI.4- PERICULOSIDADE EM RAZO DE ELETRICIDADE- (DECRETO 93412/86)

  O Reclamante no lidava com eletricidade e no trabalhava em rea de risco em razo de

  eletricidade.

  VIII- QUESITOS DO RECLAMANTE (Fls. )

  VIII- QUESITOS DO RECLAMADO (Fls. )

  Belo Horizonte, xx de xxxxx de xxxx.

  CLUDIO LUIZ REIS ROCHA

  ENGENHEIRO DE SEGURANA DO TRABALHO

  CREA 29.675/D

 • DDIINNMMIICCAA DDAASS PPEERRCCIIAASS JJUUDDIICCIIAAIISS DDEE

  IINNSSAALLUUBBRRIIDDAADDEE,, PPEERRIICCUULLOOSSIIDDAADDEE EE AACCIIDDEENNTTEESS

  DDOO TTRRAABBAALLHHOO

  17 de 21

  PERCIAS DE ACIDENTE DO TRABALHO

  1- TIPOS:

  Mdicas

  Engenharia

  2- OBJETIVOS:

  Mdicas

  Engenharia

  3- DILIGNCIA PERICIAL

  Devido s diferenas existentes entre cada indstria, tais como espao fsico, produto fabricado,

  processo operacional, tipos de mquinas e equipamentos, no possvel estabelecer um padro a ser

  empregado para qualquer diligncia.

  Investigao do acidente tpicos bsicos.

  - anlise das manifestaes das partes e dos documentos apresentados nos autos; - consulta do Livro de Inspeo do Trabalho; - consulta do livro da CIPA; - vistoria do local do acidente; - obteno de informaes com a acerca das circunstncias do acidente e das prticas operacionais

  relacionadas com a atividade executada quando de sua ocorrncia;

  - identificao dos fatores que contriburam para a ocorrncia do acidente (descumprimento de normas, falta de normas, ferramentas ou mquinas inadequadas, etc.).

  Elaborao do laudo

 • DDIINNMMIICCAA DDAASS PPEERRCCIIAASS JJUUDDIICCIIAAIISS DDEE

  IINNSSAALLUUBBRRIIDDAADDEE,, PPEERRIICCUULLOOSSIIDDAADDEE EE AACCIIDDEENNTTEESS

  DDOO TTRRAABBAALLHHOO

  18 de 21

  CONSIDERAES GERAIS

  ENTREGA DO LAUDO PERICIAL PETIO DE APRESENTAO PROTOCOLO

  COMUNICAR AOS ASSISTENTES A ENTREGA DO LAUDO.

  REQUERIMENTO DE ADIAMENTO DA DATA DE ENTREGA DO LAUDO.

  PRAZO DE ENTREGA DO LAUDO PERICIAL DO ASSISTENTE TCNICO (LEI N. 5.584, DE 26/06/70).

  RESPOSTAS A PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS FORMULADOS PELAS PARTES.

  ESCLARECIMENTOS EM AUDINCIA (ART. 435 - CPC).

  HONORRIOS PERICIAIS

  RESOLUAO N 35/07 DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIA DO TRABALHO.

  AASSSSUUNNTTOOSS PPOOLLMMIICCOOSS

  CCOONNCCEEIITTOOSS DDEE EEVVEENNTTUUAALL,, HHAABBIITTUUAALL EE IITTEERRMMIITTEENNTTEE,, PPEERRMMAANNEENNTTEE..

  AAVVAALLIIAAOO QQUUAALLIITTAATTIIVVAA -- AANNEEXXOO 1133..

  MMAANNIIPPUULLAAOO,, MMAANNUUSSEEIIOO,, FFAABBRRIICCAAOO,, EEMMPPRREEGGOO..

  AANNEEXXOO 1111 -- CCOONNTTAATTOO CCOOMM AA PPEELLEE..

  AANNEEXXOO 1144 -- HHOOSSPPIITTAAIISS GGAARRII..

  PPEERRIICCUULLOOSSIIDDAADDEE EEMM RRAAZZOO DDEE EELLEETTRRIICCIIDDAADDEE..

  VVIIDDAA TTIILL DDEE EEPPIIss..

 • DDIINNMMIICCAA DDAASS PPEERRCCIIAASS JJUUDDIICCIIAAIISS DDEE

  IINNSSAALLUUBBRRIIDDAADDEE,, PPEERRIICCUULLOOSSIIDDAADDEE EE AACCIIDDEENNTTEESS

  DDOO TTRRAABBAALLHHOO

  19 de 21

  MODELOS DE PETIES

  EEXXMMOO.. SSRR.. DDRR.. JJUUIIZZ DDAA VVAARRAA DDOO TTRRAABBAALLHHOO DDEE

  PPRROOCCEESSSSOO::

  RREECCLLAAMMAANNTTEE::

  RREECCLLAAMMAADDOO:

  Cludio Luiz Reis Rocha, Perito do Juzo nomeado na reclamatria trabalhista em epgrafe

  vem, respeitosamente, apresentar o laudo pericial em 5 (cinco) laudas, sendo todas rubricadas e a

  ltima assinada, e requerer sua juntada aos autos.

  Agradece a V.Exa. a nomeao como Perito e requer que os honorrios periciais sejam fixados

  em.................

  Esperando continuar a merecer a confiana de V.Exa., o Perito apresenta suas cordiais

  saudaes.

  Termos em que,

  Pede e espera deferimento.

  Belo Horizonte, xx de xxxxx de xxxx.

  CLUDIO LUIZ REIS ROCHA

  ENGENHEIRO DE SEGURANA DO TRABALHO

  CREA 29.675/D

 • DDIINNMMIICCAA DDAASS PPEERRCCIIAASS JJUUDDIICCIIAAIISS DDEE

  IINNSSAALLUUBBRRIIDDAADDEE,, PPEERRIICCUULLOOSSIIDDAADDEE EE AACCIIDDEENNTTEESS

  DDOO TTRRAABBAALLHHOO

  20 de 21

  EEXXMMOO.. SSRR.. DDRR.. JJUUIIZZ DDAA VVAARRAA DDOO TTRRAABBAALLHHOO DDEE

  PPRROOCCEESSSSOO::

  RREECCLLAAMMAANNTTEE::

  RREECCLLAAMMAADDOO:

  Cludio Luiz Reis Rocha, Perito do Juzo, nomeado na reclamatria trabalhista em epgrafe

  vem, respeitosamente, requerer a dilao do prazo de entrega do laudo pericial por 15 (quinze) dias,

  tendo em vista a complexidade da percia a ser realizada.

  Termos em que,

  Pede e espera deferimento.

  Belo Horizonte, xx de xxxxx de xxxx.

  CLUDIO LUIZ REIS ROCHA

  ENGENHEIRO DE SEGURANA DO TRABALHO

  CREA 29.675/D

 • DDIINNMMIICCAA DDAASS PPEERRCCIIAASS JJUUDDIICCIIAAIISS DDEE

  IINNSSAALLUUBBRRIIDDAADDEE,, PPEERRIICCUULLOOSSIIDDAADDEE EE AACCIIDDEENNTTEESS

  DDOO TTRRAABBAALLHHOO

  21 de 21

  EEXXMMOO.. SSRR.. DDRR.. JJUUIIZZ DDAA VVAARRAA DDOO TTRRAABBAALLHHOO DDEE

  PPRROOCCEESSSSOO::

  RREECCLLAAMMAANNTTEE::

  RREECCLLAAMMAADDOO:

  Cludio Luiz Reis Rocha, Perito do Juzo, nomeado na reclamatria trabalhista em epgrafe

  vem, respeitosamente, requerer destituio da honrosa misso que lhe foi confiada em razo

  de...........................

  Termos em que,

  Pede e espera deferimento.

  Belo Horizonte, xx de xxxxx de xxxx.

  CLUDIO LUIZ REIS ROCHA

  ENGENHEIRO DE SEGURANA DO TRABALHO

  CREA 29.675/D