Kako Do Gosta

download Kako Do Gosta

of 30

Transcript of Kako Do Gosta

 • 8/12/2019 Kako Do Gosta

  1/30

  RPK Leskovac

  Grupacija za turizam i ugostiteljstvo - 12.04.2010.

  Integrisani sistem menadmenta u hotelijerstvu

  eljko Veselinovi062 767 191

  U susret Koridoru 10

  KAKO DO GOSTA ?

  Integrisani sistem menadmenta u hotelijerstvu:

  1. Menadment kvalitetom

  2. HACCP sistem3. Menadment ivotnom sredinom

  Ni,19.03. 2010. eljko Veselinovi, Dipl. in

  http://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.php
 • 8/12/2019 Kako Do Gosta

  2/30

  RPK Leskovac

  Grupacija za turizam i ugostiteljstvo - 12.04.2010.

  Integrisani sistem menadmenta u hotelijerstvu

  eljko Veselinovi062 767 1916-Aug-14

  San svakog hotelijera/ugostitelja je:da Gost ponovo doe u hotel/restoran

  PribliavanjeEU i izgradnja Koridora 10 direktno utiu na

  ekspanziju nae turistike privredei dramatinu promenu

  kriterijuma za ocenjivanje kvaliteta usluga koje se nude gostu

  i merenje nivoa zadovoljenja njegovih zahteva.

  http://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.php
 • 8/12/2019 Kako Do Gosta

  3/30

  RPK Leskovac

  Grupacija za turizam i ugostiteljstvo - 12.04.2010.

  Integrisani sistem menadmenta u hotelijerstvu

  eljko Veselinovi062 767 1916-Aug-14

  Nekada: dobra hrana + dobro spavanje = zadovoljan gost

  Danas: zdravstveno bezbedna hrana + higijena+

  + dobra hrana + dobro spavanje =

  zadovoljan gostZato?

  stotine miliona ljudi godinje otruje se hranom!desetine miliona ljudi umre od trovanja hranom!

  REENJE:

  Uvoenje preventivnih mera da bi se smanjio rizik odtrovanja hranom i spreile patnje i druge posledice koje

  trovanje/ povreivanje ima na oveka, bez obzira u kom

  restoranu irom sveta konzumira hranu

  http://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.php
 • 8/12/2019 Kako Do Gosta

  4/30

  RPK Leskovac

  Grupacija za turizam i ugostiteljstvo - 12.04.2010.

  Integrisani sistem menadmenta u hotelijerstvu

  eljko Veselinovi062 767 1916-Aug-14

  Alat:HACCP sistem (hasap po naki)

  ta je HACCP ? =Hazard Analysis and Critical Control PointsAnaliza opasnosti i kritine kontrolne take

  Definicijapo Codex Al imentar iusu (meunarodni propisi o hrani):

  HACCP je sistemza identifikaciju, ocenjivanje i kontrolu opasnosti od

  znaaja za bezbednost hrane.

  HACCP je sistem upravljanjau kome se bezbednost hrane razmatra kroz

  analizu i kontrolu biolokih, hemijskih i fizikih opasnosti (hazarda) od:

  ulaznih sirovina,

  rukovanja,

  proizvodnje,distribucije, do

  konzumiranja krajnjeg proizvoda.

  http://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.php
 • 8/12/2019 Kako Do Gosta

  5/30

  http://www.rpkle.rs/index.php
 • 8/12/2019 Kako Do Gosta

  6/30

  RPK Leskovac

  Grupacija za turizam i ugostiteljstvo - 12.04.2010.

  Integrisani sistem menadmenta u hotelijerstvu

  eljko Veselinovi062 767 1916-Aug-14

  HACCPje unet u lan 47. Zakona o hrani:Subjekti u poslovanju hranom duni su da uspostave sistem zaosiguranje bezbednosti hrane u svim fazama proizvodnje, prerade i

  prometa hrane, osim na nivou primarne proizvodnje, u svakom objektu

  pod njihovom kontrolom, u skladu sa principima dobre proizvoake i

  higijenske prakse i analize opasnosti i kritinih kontrolnih taaka

  (HACCP).

  I najavljeno je Uputstvo za dobru proizvoaku, higijensku praksu i HACCPlan 48.Subjekti u poslovanju hranom duni su da koriste uputstvo za dobru proizvoaku i

  higijensku praksu i primenu HACCP.Subjekt u poslovanju hranom duan je da ima u stalnom radnom odnosu odgovorno

  lice odgovarajue strune spremeza sprovoenje dobre proizvoake i higijenske

  prakse i primenu HACCP.

  HACCP podlee inspekcijskom nadzoru Sanitarne inspekcije !!!

  http://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.php
 • 8/12/2019 Kako Do Gosta

  7/30

  RPK Leskovac

  Grupacija za turizam i ugostiteljstvo - 12.04.2010.

  Integrisani sistem menadmenta u hotelijerstvu

  eljko Veselinovi062 767 1916-Aug-14

  RPK k

  http://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.php
 • 8/12/2019 Kako Do Gosta

  8/30

  RPK Leskovac

  Grupacija za turizam i ugostiteljstvo - 12.04.2010.

  Integrisani sistem menadmenta u hotelijerstvu

  eljko Veselinovi062 767 1916-Aug-14

  Preduslovni programilie na nae hig. teh.uslove za otvaranjeobjekata za rad sa hranom. a definie ih:

  Codex Alimentarius(skupmeunarodnih standarda i preporuka koji se odnose na sveaktivnosti u proizvodnji hrane, kodove etike i proizvoake prakse i

  higijensku praksu u proizvodnji hrane)

  Danas je na snazi dokument pod oznakom :

  CAC/RCP 1-1969, REV. 4-2003 i nazivom

  Preporueni medjunarodni kodeks prakse - Osnovni

  principi higijene hraneu ijem aneksu je HACCP sistem.

  RPK L k

  http://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.php
 • 8/12/2019 Kako Do Gosta

  9/30

  RPK Leskovac

  Grupacija za turizam i ugostiteljstvo - 12.04.2010.

  Integrisani sistem menadmenta u hotelijerstvu

  eljko Veselinovi062 767 1916-Aug-14

  Pri uvoenjuHACCP sistema moraju se potovati principi:1. Analiziraj opasnosti i preventivne mere

  2. Odredi kritine take KKT

  3. Odredi kritine granice za KKT

  4. Uvedi sistem praenja KKT5. Odredi korektivne mere

  6. Odredi postupak verifikacije

  7. Odredi dokumentaciju i uvaj zapise HACCP sistema

  http://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.php
 • 8/12/2019 Kako Do Gosta

  10/30

 • 8/12/2019 Kako Do Gosta

  11/30

  RPK Leskovac

  http://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.php
 • 8/12/2019 Kako Do Gosta

  12/30

  RPK Leskovac

  Grupacija za turizam i ugostiteljstvo - 12.04.2010.

  Integrisani sistem menadmenta u hotelijerstvu

  eljko Veselinovi062 767 1916-Aug-141

  TQM

  ISO

  HACCP

  GAP, GMP, GHP, GLP

  HACCP nije samostalan sistem

  ISO =International

  Organization for

  Standardization -

  Meunarodna

  org anizacija za

  standardizaci ju

  TQM =Total Quality

  ManagementTotalni

  menadment

  kval i tetom

  RPK Leskovac

  http://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.php
 • 8/12/2019 Kako Do Gosta

  13/30

  RPK Leskovac

  Grupacija za turizam i ugostiteljstvo - 12.04.2010.

  Integrisani sistem menadmenta u hotelijerstvu

  eljko Veselinovi062 767 1916-Aug-141

  Standard ISO 9001:2008 poinje reenicom:

  Usvajanje sistema menadmenta kvalitetomtreba da bude strateka odluka organizacije

  Organizacija koja primenjuje SMK treba da ispunjava zahteve:svojih korisnika /kupaca

  zakona i ostalih propisa koji se primenjuju na proizvod

  same organizacije i

  ( tek onda )

  Standarda ISO 9001:2008 (ima ih preko 130 sa nivoa sertifikacije!)

  RPK Leskovac

  http://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.php
 • 8/12/2019 Kako Do Gosta

  14/30

  RPK Leskovac

  Grupacija za turizam i ugostiteljstvo - 12.04.2010.

  Integrisani sistem menadmenta u hotelijerstvu

  eljko Veselinovi062 767 1916-Aug-141

  Procesni model ISO 9001

  NEPREKIDNA POBOLJANJASISTEMA UPRAVLJANJA KVALITETOM

  Zahtev

  i

  Zad

  ovoljstvo

  Odgovornostrukovodstva

  Realizacijaproizvoda

  Upravljanjeresursima

  Merenje,analiza i

  poboljanje

  Ulaz Izlaz Proizvod

  K

  U

  P

  A

  C

  K

  U

  P

  A

  C

  RPK Leskovac

  http://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.php
 • 8/12/2019 Kako Do Gosta

  15/30

  RPK Leskovac

  Grupacija za turizam i ugostiteljstvo - 12.04.2010.

  Integrisani sistem menadmenta u hotelijerstvu

  eljko Veselinovi062 767 1916-Aug-141

  1. PROCESNI PRISTUP

  Primena procesau organizaciji zajedno sa njihovom identifikacijom,

  odnosno medjusobnim delovanjem i upravljanjem procesima je

  procesni pristup.

  Procesni pristup je i osnovni zahtev standarda ISO 9001

  Definicija procesa po ISO 9000:2007Proces je skup meusobno povezanih ili medjusobno delujuihaktivnosti koje pretvaraju ulazne veliine u izlazne

  RPK Leskovac

  http://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.php
 • 8/12/2019 Kako Do Gosta

  16/30

  RPK Leskovac

  Grupacija za turizam i ugostiteljstvo - 12.04.2010.

  Integrisani sistem menadmenta u hotelijerstvu

  eljko Veselinovi062 767 1916-Aug-141

  Procesni model

  350 HOTELSKO DOMAINSTVOHigijena, DDD, Perionica, Obezbeenje

  211Nabavka

  212 RECEPCIJA i Marketing

  110 Procesi upravljanja

  Zahtevigostiju,

  Propisi,

  Standardi

  Konkurencija

  Ispunjenizahtev

  i

  Zadovoljnigosti

  seponovo

  vraaju!

  340Odravanje

  230 Hotelsko poslovanje

  232 Restoran

  360 BEZBEDNOST HRANE

  361 HACCP;

  362 KKT

  231 Smetaj

  P D

  CA

  RPK Leskovac

  http://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.php
 • 8/12/2019 Kako Do Gosta

  17/30

  RPK Leskovac

  Grupacija za turizam i ugostiteljstvo - 12.04.2010.

  Integrisani sistem menadmenta u hotelijerstvu

  eljko Veselinovi062 767 1916-Aug-141

  Check Do

  Act Plan

  Demingov PDCA krugNajpopularnija metoda za realizaciju procesnog

  pristupa u implementaciji SMK:

  Plan- planirajDo-uradi

  Check-proveri

  Act-unapredi

  RPK Leskovac

  http://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.php
 • 8/12/2019 Kako Do Gosta

  18/30

  Grupacija za turizam i ugostiteljstvo - 12.04.2010.

  Integrisani sistem menadmenta u hotelijerstvu

  eljko Veselinovi062 767 1916-Aug-141

  Lanac procesa:

  Svaki proces ima svog isporuioca i kupca!

  Proces

  Nabavka

  Proces

  Kuhinja

  Gost u

  restoranu

  Zahtevi

  Povratne informacije

  Zahtevi

  Povratne informacije

  Proizvodi

  InformacijeInformacije

  Proizvodi

  Isporuioci- eksterni i interni

  Kupci - eksterni i interni

  RPK Leskovac

  http://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.php
 • 8/12/2019 Kako Do Gosta

  19/30

  Grupacija za turizam i ugostiteljstvo - 12.04.2010.

  Integrisani sistem menadmenta u hotelijerstvu

  eljko Veselinovi062 767 1916-Aug-141

  4.1 Opti zahtevi za SMKOrganizacija morada:

  a) utvrdiprocese neophodne za realizaciju SMK,

  b) utvrdiredosled i interakcije procesa,

  c) utvrdikriterijume i metode za efektivno odvijanje procesa;

  d) osigura resurse i informacije potrebne za izvravanje i praenjeprocesa;

  e) prati, meri i analizira procese i

  f) primenjuje mere za ostvarivanje planiranih rezultata i stalno

  poboljanje procesa.Ako se neki proces dislocira van organizacije, on morabiti pod kontrolom

  RPK Leskovac

  http://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.php
 • 8/12/2019 Kako Do Gosta

  20/30

  Grupacija za turizam i ugostiteljstvo - 12.04.2010.

  Integrisani sistem menadmenta u hotelijerstvu

  eljko Veselinovi062 767 1916-Aug-142

  Vlasnik procesa:osoba koja ima POTPUNU odgovornost

  za odvijanje pojedinanog poslovnogprocesa (obino lan rukovodstva)

  Nabavka

  ???H Domainstvo

  ???

  Kuhinja i

  restoran

  ???

  Recepcija

  ???

  HOTEL

  Vlasnik ???

  Finansije

  ???

  IMS

  PRK

  HACCP

  Voa tima

  RPK Leskovac

  http://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.php
 • 8/12/2019 Kako Do Gosta

  21/30

  Grupacija za turizam i ugostiteljstvo - 12.04.2010.

  Integrisani sistem menadmenta u hotelijerstvu

  eljko Veselinovi062 767 1916-Aug-142

  Zadaci vlasnika procesa : Definisanje i dokumentovanje procesa

  Definisanje podprocesa i njihovih vlasnika

  Imenovanje odgovarajueg tima za analizu ipoboljanje procesa

  Izrada dijagrama toka za proces

  Definisanje zahteva procesa

  Definisanje merenja u procesu

  Praenje uinka procesa

  Razvijanje plana poboljanja procesa

  Primena poboljanja

  Ocenjivanje procesa u odnosu na definisane kriterijume

  RPK Leskovac

  http://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.php
 • 8/12/2019 Kako Do Gosta

  22/30

  Grupacija za turizam i ugostiteljstvo - 12.04.2010.

  Integrisani sistem menadmenta u hotelijerstvu

  eljko Veselinovi062 767 1916-Aug-142

  Uspostavljkanje sistema menadmenta u hotelu mora da se dokumentuje

  ZAHTEVI KOJI SE ODNOSE NA DOKUMENTACIJU

  4.2.1 Opte

  Dokumentacija MORA da sadri

  Dokumentovane izjave o Politici i ciljevima kvalitetaPOSLOVNIK KVALITETA

  Dokumentovane procedure koje zahteva ISO 9001

  Dokumente i zapise koji su potrebni organizaciji da osigura

  efektivno planiranje, izvoenje i upravljanje svojim procesima:matrice (modeli) procesa, dijagrami toka, opisi procesa,

  organizacione eme, skice/planovi prostora, kuni red,specifikacije, recepture, uputstva, spiskovi odobrenih

  isporuilaca, razne tabele, planovi ispitivanja i kontrolisanja...

  RPK Leskovac

  http://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.php
 • 8/12/2019 Kako Do Gosta

  23/30

  Grupacija za turizam i ugostiteljstvo - 12.04.2010.

  Integrisani sistem menadmenta u hotelijerstvu

  eljko Veselinovi062 767 1916-Aug-142

  Svaka organizacija samostalno definie dokumentaciju koju

  e koristiti u okviru svog SMK ili IMS.

  Na obim dokumentacije utiu:

  Tip i veliina organizacije

  Sloenost i povezanost (interakcija) procesa Sloenost proizvoda/usluga

  Zahtevi korisnika

  Vaei zakonski propisi u oblasti delatnosti Organizacije

  Mogunosti (kompetentnost) zaposlenih

  Nivo potreban za dokazivanje ispunjenosti zahteva SMK

  RPK Leskovac

  http://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.php
 • 8/12/2019 Kako Do Gosta

  24/30

  Grupacija za turizam i ugostiteljstvo - 12.04.2010.

  Integrisani sistem menadmenta u hotelijerstvu

  eljko Veselinovi062 767 1916-Aug-142

  Hijerarhija dokumentacije SMK

  Dokumentacija

  organizacije

  Dokumentacija

  poslovnih procesa

  Dokumentacija radnih

  zadataka /aktivnosti

  Poslovnik SMK

  Procedure procesa

  Uputstva aktivnosti

  RPK Leskovac

  G ij t i i tit lj t 12 04 2010

  http://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.php
 • 8/12/2019 Kako Do Gosta

  25/30

  Grupacija za turizam i ugostiteljstvo - 12.04.2010.

  Integrisani sistem menadmenta u hotelijerstvu

  eljko Veselinovi062 767 1916-Aug-142

  Nain uvoenja:

  Uvoenje integrisanih ili pojedinanih sistema menadmentakvalitetom, bezbednou hrane ili ivotnom sredinom vri se

  u saradnji sa kompetentnom konsultantskom organizacijom.

  Trajanje:

  Proseno 6 do 12 meseci zavisno od veliine organizacije

  Obaveza sertifikacije

  Sertifikaciji podleu standardi

  ISO 9001, 14001, 17020, 17025, 22000, OHSAS 18001,

  HACCP...

  Sertifikacijapostupak preko kojeg trea strana daje pisanugaranciju da su proizvod, proces ili usluga usaglaeni sa

  utvrenim zahtevima.

  RPK LeskovacG ij t i i tit lj t 12 04 2010

  http://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.php
 • 8/12/2019 Kako Do Gosta

  26/30

  Grupacija za turizam i ugostiteljstvo - 12.04.2010.

  Integrisani sistem menadmenta u hotelijerstvu

  eljko Veselinovi062 767 1916-Aug-142

  Zadaci organizacije koja uvodi SMK

  Izrada dokumenata QMS

  (na osnovu modela koje dostavljaju konsultanti)

  Pregled i odobrenje dokumentacije

  Obuka zaposlenih za primenu dokumentacije

  Primena ustanovljenih elemenata sistema

  Interna provera

  Definisanje i sprovoenje kor/ prev. i mera poboljanja

  Prijava za sertifikaciju

  RPK LeskovacGr pacija a t ri am i gostiteljst o 12 04 2010

  http://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.php
 • 8/12/2019 Kako Do Gosta

  27/30

  Grupacija za turizam i ugostiteljstvo - 12.04.2010.

  Integrisani sistem menadmenta u hotelijerstvu

  eljko Veselinovi062 767 1916-Aug-142

  Neophodni koraci Organizacije u uvoenju HACCP:

  Formiraj tim za HACCP Opii proizvod(e)

  Definii planiranu upotrebu

  Izradi dijagram toka Proveri u praksi dijagram toka ( verifikacija)

  Sprovoenje 7 principa struni pristup!

  RPK LeskovacGrupacija za turizam i ugostiteljstvo 12 04 2010

  http://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.php
 • 8/12/2019 Kako Do Gosta

  28/30

  Grupacija za turizam i ugostiteljstvo - 12.04.2010.

  Integrisani sistem menadmenta u hotelijerstvu

  eljko Veselinovi062 767 1916-Aug-142

  Zadaci konsultanata

  Pregled i analiza postojeeg stanja sistema menadmenta

  Izrada plana realizacije projekta

  Obuka za elemente standarda

  Izrada modela dokumenata izuzev onih koji su specifini zaproizvode i procese organizacije

  Pregled dokumentacije pre izdavanja

  Sprovoenje prve interne provere i pomo pri definisanjukorektivnih mera za otklanjanje neusaglaenosti ustanovljenihpri internoj proveri

  Pomo pri otklanjanju neusaglaenosti otkrivenihnapredcertifikacionom auditu.

  RPK LeskovacGrupacija za turizam i ugostiteljstvo 12 04 2010

  http://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.php
 • 8/12/2019 Kako Do Gosta

  29/30

  Grupacija za turizam i ugostiteljstvo - 12.04.2010.

  Integrisani sistem menadmenta u hotelijerstvu

  eljko Veselinovi062 767 1916-Aug-142

  HACCP se ne odnosina kvalitet proizvoda ve nanjegovu zdravstvenu ispravnost.

  HACCP sistem podrazumevauspostavljanjeodgovornosti svih uesnika u lancu proizvodnje

  hrane za bezbednost namirnica. Zakon izriito ne zahtevasertifikaciju HACCP

  Trite zahteva sertifikaciju.

  Da se zna:

  RPK LeskovacGrupacija za turizam i ugostiteljstvo - 12 04 2010

  http://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.php
 • 8/12/2019 Kako Do Gosta

  30/30

  Grupacija za turizam i ugostiteljstvo - 12.04.2010.

  Integrisani sistem menadmenta u hotelijerstvu

  eljko Veselinovi062 767 1916-Aug-143

  Hvala na panji !

  eljko eselinovi

  062 767 191

  [email protected]

  http://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.phphttp://www.rpkle.rs/index.php