Dee Brestin ● Uma Mulher de Fé

of 30 /30

Embed Size (px)

description

Superando as influências do pecado [algumas páginas]. Este estudo dinâmico de oito capítulos ajudará você a reconhecer a mão de Deus na sua vida. Você verá que Deus pode trazer beleza das cinzas e aprender que você pode ser guiada como mulher de fé.

Transcript of Dee Brestin ● Uma Mulher de Fé

 • !"#"$%"$%#&'(&)"$%(*%+,-./0%1"')/./($0%'($('20#"$%1"'3%45567%89%:&+*$%;#&)"'0%"-#(%#(%?)[email protected]"'0,7%ABB%C%D(-)'"%C%E&)('F&%C%=G&(37HOZZZEYOPVFRPEUZZZEYPXVLFFRPEU

  H%(I1'($$0*(-)(%1'"&@%0%'(1'"#/JK"%#($)(%+&2'"7%-"%$(/%)"#"%"/%(*SDUWHSRUTXDLVTXHUPHLRVVHPRGHYLGRFRQVHQWLPHQWRSRUHVFULWR

  L'&.&-0+*(-)(%1/@+&>0#"%(*%&-.+M$%>"*%"%),)/+"NO%P"*0-%"Q%:0&)R%%'HH%UHVWLQ'DYLG&&RRN/HH9DQFH9LHZ&RORUDGR6SULQJV&RORUDGR86$O++%=&.R)$%=($('2(#

  !R&$%(#&)&"-%&$%1/@+&$R(#%@S%$1(>&0+%0''0-.(*(-)%T&)R%&22.&20081,&$7,2160,1,675,(6

  ;#&)"'%=($1"-$U2(+N%D+0/#&"%="#'&./($D010%(%(#&)"'0JK"N%V/&+!'0#/JK"N%W0'>"%O-)"-&"%D"(+R"5HYLVmRGHWH[WR'DLDQH5RVD5LEHLURGH2OLYHLUD

  % % %

  ,6%1HGLomR$JRVWR?*1'($$K"N%?*1'(-$0%#0%:X&ODVVLFDomR0RUDO&ULVWmH7HRORJLD'HYRFLRQDO

  ?*1'($$"%-"%8'0$&+

 • E")0%#"%!'0#/)"'

  O"%2&'0'%0$%1U.&-0$%#0%$(./&-)(%"@'07%0%+(&)"'0%(->"-)'0'U%0+./*0$%'(Q('M->&0$%Q(&)0$%Y%*Z$&>0$%&-)('-0>&"-0&$7%/*0%2([%\/(%"$%+&2'"$%GHVWDVpULHIRUDPRULJLQDOPHQWHHVFULWRVHPOtQJXDLQJOHVD6HQGR0$$&*7%0%0/)"'0% $/.('(%(*%2U'&"$%*"*(-)"$%\/(% )0&$%>0-J]($% $(^MDPHQWRDGDVSHODVSDUWLFLSDQWHV,VWRH[LJLXRUDDWUDGXomRRUDDYHUVmRGDVP~VLFDVDPGHIDFLOLWDUDFRPSUHHQVmRGDPHQVDJHPHVSHFtFDTXHFDGDXPDFDUUHJDVHPSRUWDQWRGLVWRUFHUDLQWHQomRRULJLQDO

  D"-)/#"7%-0#0%&*1(#(%_(*%>0$"%#0$%10')&>&10-)($%-K"%>"-R(>('(*%0$%2('$]($7%"/%(*%>0$"%#(%)'0#/JK"%#(%*Z$&>0$`%0%+,#('%#"%.'/1"%#(%$(+(>&"-0'%*Z$&>0$%>"*%0$%\/0&$%0$%10')&>&10-)($%($)(a0*%Q0*&+&0^'&[0#0$%(%\/(% )'0-$*&)0*%0%*($*0%*(-$0.(*%#0$%$/.('$%1(+0%DXWRUDGHVWDREUD

 • !"#$%&

  !"#$%&'()&*+,-. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////0

  1*+#,%234,.//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////5

  6(#&+#(7&-.8$#$.9-+2%,.:&--,$;.,2.G.B&*H,#.:I&J-&.$.K(#.&.L$3,$.6&;&-D/////////////////////////////////F5

  E/.!.L,)8&+(34,.:$#$.$.A,M$.N(--.:O#-($./////////////////////////////////P5

  P/.B&2.:;$*,.A4,.Q.A,-.R$7.N$;//////////////////////////////////////////////0E

  $LomR3ULYLOpJLRH3URYLVmR0/.6,.L$-2;,.%$.L#(-&.9)"&.2)$.S,#T,;&+$////////////////////////////U5

  6H'HXVp3RU1yV4XHP6HUi&RQWUD1yV"U/.V#(-+&7$.&).!;&"#($/////////////////////////////////////////////////////////////////==W

  X/.K&M(-4,////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////=EE

  !Y2%$.8$#[email protected]%&-//////////////////////////////////////////////////////////////////////=P=

  [(*,-/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////=PP

  \-Z'2;,-.8$#$.N&),#(7$34,////////////////////////////////////////////////////=WP

  !Y2%$.8$#[email protected]%&-/////////////////////////////////////////////////////////////////////=WW

  R,*+&-/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////=0E

 • !"#$%&'()*$+)$,-

  .ULVWHQ:LHEH.\/(%(->0'0%#&0'&0*(-)(%/*%1('&."%(-"'*(%10'0%VHUXPYHtFXORGDPLVHULFyUGLDGH'HXV

  ./"/$)&$#0*#+)1/$#$2)&3$4/*52*6$7/(8$9*/83/8'pFDGDVDWUiVHVWHViELRSDVWRUDEULXRVPHXVROKRVSDUDRWH[WRGH(VWHU0a/#0-#"^*(%0%2('%0+X*%#0%2('$K"%@U$&>0%#($)(%+&2'"%10'0%0%2('#0#(%1"#('"$0%TXHTXHEUDDVFRUUHQWHVTXHQRVDPDUUDP

  %)&$)+:;/*

 • B8;*/+&1C/$b%*(#%\/(%2">M%+('%($)0%&-)'"#/JK"7%$/@+&-R(%"/%*0'\/(%\/0+\/('%10$$0.(*%TXH WHQKD XP VLJQLFDGR HVSHFLDO SDUD YRFr1D SULPHLUD OLomR VHUi SUHFLVRFRPSDUWLOKDUHVVDVSDVVDJHQVFRPRJUXSR

  0LQKDV WUrVOKDVHPLQKDV WUrVQHWDVDPDPDKLVWyULDGH(VWHU(XFRQWRHVVDKLVWyULDSDUDHODVFRPPXLWDSDL[mRSRLVTXHURTXHVDLEDPTXH'HXVQmRDVOLPLWRXHQTXDQWRPXOKHUHV3HORFRQWUiULR(OHDVSUHVHQWHRXGHXPDIRUPD~QLFDFDSDFLWDQGRDVSDUDVHUHPXPDLQXrQFLDSRVLWLYDSDUDRVRXWURV

  &RPRPmH HXTXLV FRQWDU DKLVWyULD FRPSOHWDGH(VWHU SDUD DVPLQKDVOKDVDVVLPTXHHODV Mi WLQKDP LGDGHSDUDRXYLU0XLWR IUHTXHQWHPHQWH WHPRVXPDYHUVmRSDUDFULDQoDVDYHUVmRGRV9HJHWDLVGH(VWHUHPQRVVDPHQWHW0$7%0%*(-"$%\/(%(I0*&-(*"$%>0#0%Q0>()0%#0%R&$)F'&0%(%1'">/'(*"$%(-)(-#('%0%Q'0\/([0%(%0$%&*1('Q(&J]($%#(%>0#0%1('$"-0.(*7%"$%(''"$%(%>"*1'"*&$$"$%\/(%]HUDPVRESUHVVmRHDUHDOLGDGHGRDEXVRVH[XDOTXH(VWHUHFHQWHQDVGHRXWUDVa"2(-$%*/+R('($%2&2('0*7%-F$%-K"%$('(*"$%>010[($%#(%2('%"$%*0'02&+R"$"$%)(*0$%GHDUUHSHQGLPHQWRHUHQGLomRTXHVHVHJXHP

  ;$)('%Q"&%/*0%#0$%*/+R('($%*0&$%&->'&2(+*(-)(%@(+0$%\/(%aU%2&2(/7%(%$/0%@(+([0%IRL LQVWUXPHQWRSDUDDMXGDUD VDOYDU VXDSUySULDYLGDHDYLGDGRSRYR MXGHXW0$%$(%"+R0'*"$%0%R&$)F'&0%#(+0%*0&$%#(%1(')"7%2('(*"$%\/(%010'(-)(*(-)(%;$)('%SRGLDVHUGHQLGDSRUVXDEHOH]DHSRUVXDKDELOLGDGHHPDJUDGDUDRVKRPHQVGHVXDYLGD$SUHVVmRTXHHODYLYHXIRLHQRUPHHQRFRPHoRHODVXFXPELXDLVVRRFXOWDQGRVXDUDL]MXGLDHID]HQGRSDUWHGDFRPSHWLomRGHEHOH]DGRUHL

  0DVKRXYHXPPRPHQWRHPTXH(VWHUWHYHTXHID]HUXPDHVFROKDFUXFLDO(OD1"#('&0%>"-)&-/0'%($>"-#(-#"%$/0%2('#0#(&'0%(-)#(7%/$0-#"%$/0%@(+([0%10'0%DJUDGDUDRVKRPHQVGHVXDYLGDHID]HQGRVRPHQWHDTXLORTXHHUDHVSHUDGRGHODL/%(+0%1"#('&0%($>"+R('%&-)('>(#('%1(+0%2%#(%$(/%1"2"%>"*%/*%.'0-#(%'&$>"%SDUDVXDSUySULDYLGD&RPRYHUHPRVDR OLEHUWDUVHGDTXHODVFRLVDVTXHGH^-&0*%$/0%1($$"07%;$)('%>R(."/%Y%(-)#(%(%0"%1'"1F$&)"%10'0%"%\/0+%(+0%-0$>(/7%HFRXQDKLVWyULDFRPRDPXOKHUTXHVDOYRXVHXSRYRGRKRORFDXVWR

  2OLYURGH(VWHUpXPGRVOLYURVPDLVGHVDDGRUHVGHVHHVWXGDUSRUTXHQmRKi>"*(-)U'&"$%(#&)"'&0&$%1'"2"$%10'0%0a/#0'^-"$%0%020+&0'%"$%*")&2"$%(%0J]($%#"$%SHUVRQDJHQVGDKLVWyULD'HXVHVWiHVWUDQKDPHQWHHPVLOrQFLRDRORQJRGHWRGDDKLVWyULD3RGHPRVYHU6XDVGLJLWDLVVHROKDUPRVEHPGHSHUWRPDVQyVQXQFDRX^YLUHPRV6XDYR]RXYHUHPRVXPDHYLGrQFLDFODUDGH6XDSUHVHQoD'HIDWR(VWHU

 • !"#$%&'()*$+)$,-

  pR~QLFROLYURGD%tEOLDHPTXHRQRPHGH'HXVQmRpPHQFLRQDGR1DDXVrQFLD#(%>"*(-)U'&"$%(#&)"'&0&$7%-"$%0>R0*"$%1"-#('0-#"%*/&)0$%1('./-)0$%#&Q,>(&$7%>"*"N%c"'%\/(%W0'#"\/(/%1(#&/%10'0%;$)('%($>"-#('%$/0%(-)#(%#"%'(&d%c"'%\/(%(+(%-K"%)(-)"/%1'(2(-&^+0%#(%$('%+(20#0%0"%R0'X*%#"%'(&d%!0+2([%W0'#"\/(/%)(-R0%1(#"%0%(+0%10'0%10')&>&10'%#0%e>"*1()&JK"%#(%@(+([0f%#"%'(&%(7%(*%>0$"%DUPDWLYRHOHHVWDYDFHUWRHPID]HULVVR"(VWHUGHYHULDUHFXVDUGRUPLUFRPRUHL"/%($)020%>(')0%(*%>"->"'#0'd%L%\/(%)('&0%0>"-)(>"%$(%;$)('%(%W0'#"\/(/%-K"%WLYHVVHPDEHUWRPmRGHVLPHVPRVSDUDREHGHFHUD'HXV"3RUTXH0DUGRTXHX'(>/$"/^$(%0%1'"$)'0'^$(%0%g0*K%(%(+(%($)020%>(')"%(*%Q0[('%&$$"d%;$)020%90$)&%FHUWDHPGHVREHGHFHUDVHXPDULGRHTXDOIRLVHXPRWLYR"2SRYRGH'HXVDRQDOGDKLVWyULDIRLDOpPGHWUDYDUVRPHQWHXPDJXHUUDFRQWUDVHXVLQLPLJRVSDUDEXVFDUYLQJDQoD"3RUH[HPSORTXDQGR'DYLFRPHWHXDGXOWpULROHPRVTXHRTXH'DYLIH]GHVDJUDGRXDR6HQKRU6DPXHO(TXDQGR0LULmPXU^PXURXFRPFL~PHVFRQWUDVHXLUPmR0RLVpV'HXVQmRVRPHQWHDUHSUHHQGHX*0$%)0*@X*%0%0>"*()(/%>"*%+(1'07%(-)K"%)"#"%"%>0*1"%[email protected]('&0%#(%$(/%1(>0#"%1~PHURV 0DV HP(VWHU'HXV HVWi HP VLOrQFLR FRQVLGHUDUHPRV0%'0[K"%*0&$%)0'#(`7%#(&I0-#"%"$%+(&)"'($%$(%1('./-)0#"%\/(%>"->+/$]($%#(2(*%WRPDU

  b%*(#%\/(%2">M%(%$(/%.'/1"%(I1+"'0'(*%0%R&$)F'&0%#(%;$)('%a/-)"$7%2">M$%)('K"%PXLWDVRSRUWXQLGDGHVPDUDYLOKRVDVSDUDGDUYLGDjVGLVFXVV}HVTXHGHVDDUmRHHQFRUDMDUmRYRFrVHPIp(XHQFRUDMRYRFrDROKDUSURIXQGDPHQWHRWH[WRD"'0'%1"'%[email protected](#"'&0%(%$('%>"*"%"$%@('(0-"$7%\/(%e('0*%*0&$%-"@'($%#"%\/(%"$%)($$0+"-&>(->($7%1"&$%'(>(@('0*%0%*(-$0.(*%>"*%.'0-#(%&-)('($$(7%(I0*&-0-#"%)"#"$%"$%#&0$%0$%;$>'&)/'0$7%10'0%2('%$(%)/#"%h"%\/(%R02&0%$"%(-$&-0#"%0%(+($i%('0%YHUGDGH$WRV

  $SHVDUGRVLOrQFLRGH'HXVDRORQJRGDKLVWyULDGH(VWHUDSHVDUGRIDWRGH6HXQRPHQmRVHUPHQFLRQDGRDRPHQRVXPDYH]6XDVGLJLWDLVHVWmRLPSUHVVDVHPWRGROXJDU3RULVVRYRFrYDLDFKDUXPGRVOLYURVPDLVHQFRUDMDGRUHVTXHHVWX^GRX9RFrQmRYHUiVRPHQWHDVIUDTXH]DVHTXHGDVGRSRYRGH'HXVPDVWDPEpPGHVFREULUiTXHHPPHLRD LVVR WXGR'HXV WRPRXFRQWDGHOHVRVJXLRXHQRQDOWURX[HEHOH]DGDVFLQ]DV4XDQGRSHQVRHPWRGRVRVHUURVTXHFRPHWLHPPLQKDYLGDWRGDVDVYH]HVTXHIDOKHLFRP(OHFRPXLWRJUDWDSHODPHQVDJHPGHUHGHQomRGROLYURGH(VWHU

  ;-\/0-)"%)'[email protected]+R0'%>"*%($)(%($)/#"7%2">M%)0*@X*%$('U%+(20#0%0%)"'-0'^$(%/*0%'HWHWLYHSDUDR'LYLQRSDUDYHUDPmRGH'HXVQmRVRPHQWHQROLYURGH(VWHUPDVWDPEpPQDVXDYLGDGLiULD1DSULPHLUDOLomRQyVHVWXGDUHPRVDSURYLVmRGH'HXVHFRPRYRFrSRGHFDUPDLVDOHUWDSDUDR6HXDJLUHPVXDSUySULDYLGD

  L%+&2'"%#(%;$)('%>"-)X*%0+./*0$%*(-$0.(-$%10')&>/+0'*(-)(%(->"'0a0#"'0$%10'0%DVPXOKHUHV(QTXDQWROLDHVVDVKLVWyULDVRXYLPHX3DL&HOHVWLDOIDODUSDUDPX^OKHUHVGHWRGRVRVHVWLORVHVLWXDo}HVGHYLGD

 • 69RFrYLYHHPXPPXQGRTXHHPPXLWRVHSDUHFHFRPDDQWLJD3pUVLDXPPXQJGRREFHFDGRSRUULTXH]DMXYHQWXGHHQWUHWHQLPHQWRFDUQDOHLPRUDOLGDGHVH[XJDO(VWHPXQGRSRGHOKHFRORFDUQHVWHPROGHDIHWDQGRDPDQHLUDTXHYRFrYrDVLPHVPDFRPRPXOKHU(XTXHUROKHPRVWUDUTXHWHQKRPXLWRPDLVSDUDYRFr]2&.,.)2*%,.+&).,2.+?/

  6HYRFrpYtWLPDGHDEXVRVH[XDOFRPR(VWHUIRLTXHURTXHYRFrVDLEDTXH(XVRIURFRPYRFr3RUUD]}HVTXHYRFrSRGHQmRHQWHQGHU(XSHUPLWL LVWRPDVQXQFDOKHGHL[HL(XWDPEpPVRXXPPHVWUHHPWUD]HUEHOH]DGDVFLQ]DV)L]FRP(VWHUSRVVRID]HUFRPYRFr

  (XFULHLYRFrXQLFDPHQWHFRPRPXOKHU3RUFDXVDGRVGRQVTXH(XGHLDYRFrYRFrSRGHWHUXPLPSDFWRHQRUPHQRVKRPHQVPXOKHUHVHFULDQoDVGHVXDYLGD9RFrWDPEpPSRGHDQGDUQDFDUQHFRPRIH]=HUHVPXOKHUGH+DPmWUD]HQGRGHVWUXLomRSDUDRVVHXVDPDGRVRXSRGHDQGDUHPHVStULWRFRPR(VWHUDSUHQJGHXDID]HUHWUD]HUVDOYDomRSDUDRVVHXVDPDGRV

  (XSRVVROKHXVDUSRGHURVDPHQWHFRPRPXOKHU4XDQGR(VWHUPHEXVFRXHXGHLDHODVDEHGRULDHJUDoDSDUDYHQFHUXPUHLHVHXPDOGRVRFRQVHOKHLURHVDOYDU-&2.8,M,.%&.2).H,;,'$2-+,/.B&.N&.T2-'$#&-.%&.+,%,.,.',#$34,.$--().',),.9-+.IH]HXOKHGDUHLVDEHGRULDHJUDoDSDUDID]HUDGLIHUHQoDHPVXDIDPtOLDLJUHMDHPXQGR2XoDFRPFXLGDGRjKLVWyULDGH(VWHUSURFXUHSRU0LQKDVGLJLWDLVHM&Y$.',),.&2.-,2.'$8$7.%&.+#$7.T&;&7$.%$-.'(*7$-/D

  B8;*/+&1C/

 • BB

  2:*);*:D)3$4#*#$E3;&+/3$?)33/#:3$/&$F*&4/3$+)$2:3G&33C/$VVLPFRPR'HXVXVRX(VWHUSRGHURVDPHQWHSDUDLPSDFWDURXWURVHXRURSDUD\/(%;+(%/$(%2">M%10'0%&*10>)0'%0$%*/+R('($%(*%$(/%1(\/(-"%.'/1"7%Y%*(#%TXHYRFrSURFXUHREHGHFrO2$TXLHVWmRDOJXPDVVXJHVW}HVTXHDMXGDUmRYRFr0%Q0[('%0%#&Q('(-J0N)DoDVXDOLomRGHFDVDQRPHVPRKRUiULRHOXJDUSDUDTXHLVVRVHWRUQHXP

  KiELWR(VSHUH'HXVIDODUSHVVRDOPHQWHFRPYRFrDWUDYpVGD6XDSDODYUD'HSRLV\/0-#"%2">M%$(%(->"-)'0'%>"*%$(/%.'/1"7%2">M%)('U%/*%>"'0JK"%)'[email protected]"'#0-)(%0"%LQYpVGHYD]LR&RPRUHVXOWDGRYRFrVYHUmRTXDQWDVULTXH]DVH[SHULPHQWDUmRMXQWDVFRPRLUPmVHP&ULVWR6HYRFrUHFHEHXVHXOLYURDQWHVGRSULPHLURHQ^>"-)'"%>"*%$(/%.'/1"%(%-K"%)(*%)(*1"%#(%)('*&-0'%0%1'&*(&'0%+&JK"7%(/%$/.&'"%\/(%2">M%)'[email protected]+R(%"$%#"&$%1'&*(&'"$%#&0$%>"*%"%.'/1"7%+(-#"%0%&-)'"#/JK"%(%0$%SDVVDJHQVMXQWDVHPYR]DOWD'HSRLVGLVVRSDVVHRUHVWRGDOLomRFRPROLomRGHFDVDSDUDDSUy[LPDVHPDQD9RFrQRWDUiTXHDOJXPDVGDVTXHVW}HVQHVWHHVWXGRSHGHPSDUDYRFrJUD^

  20'%$/0$%"@$('20J]($%$"@'(%0%10$$0.(*%\/(%2">M%+(/7%(%"/)'0$%1(#(*%10'0%\/(%YRFrDSOLTXHRTXHDSUHQGHX$VTXHVW}HVSDUDREVHUYDomRIRUPDPDEDVHSDUD"%($)/#"7%(%$(%2">M%-K"%"@$('20'%0%10$$0.(*%>"*%>/#"7%$/0%&-)('1'()0JK"%(%DSOLFDomRHVWDUmRIRUDGDEDVH7RPHVHXWHPSRHROKHROKHHROKH6HYRFrDLQGDQmRWHPXPKLQiULRHXOKHHQFRUDMRDFRPSUDURXSHGLUXP

  (*1'($)0#"7%1"'\/(%R&-"$%$('K"%$/.('"$%0"%+"-."%#($$(%($)/#"%10'0%(-'&\/(>('%VHXWHPSRGHFRPXQKmRHDMXGiODDSUHSDUDUVHXFRUDomRSDUDDOLomRGRGLD9">M%1"#(%/$0'%0%?-)('-()%10'0%(->"-)'0'%R&-"$7%*0$%X%*0&$%QU>&+%(%'U1"%)('%$(/%SUySULRKLQiULR9RFrWDPEpPDFKDUiKLQRVEHPFRQKHFLGRVQRQDOGHVWHOLYUR6HMDVHQVtYHODRVRXWURVGXUDQWHVXDVGLVFXVV}HVHPJUXSR0XOKHUHVQD^

  )/'0+*(-)(%Q0+0-)($%1'(>&$0*%(I('>&)0'%>"-)'"+(%(%#0'%Y$%"/)'0$7%"1"')/-#(%#(%FRPSDUWLOKDU0XOKHUHVWtPLGDVSUHFLVDPH[HUFLWDUDIpHIDODUPDLVYH]HVHPYR]DOWD6LJDRH[HPSORGH(VWHUHQTXDQWRDSUHQGHDGLVFHUQLUTXDQGRIDODUHTXDQGRFDUHPVLOrQFLR(VWHMDQRDOYRGDVGLVFXVV}HVGHVHXJUXSR1RUPDOPHQWHHVVDVOLo}HVVmR

  GLVFXWLGDVHPGH]HQRYHPLQXWRV0DVVHYRFrQmRWHPWRGRHVVHWHPSRYRFr)(*%#/0$%"1J]($N

  $'LYLGDDVOLo}HVID]HQGRGRLVGLDVQDSULPHLUDVHPDQDHRVWUrVTXHIDOWDUHPQDVHJXQGD)DoDPRPHQWRVGHRUDomRQDVGXDVVHPDQDV(VWHSURFHVVRGHYHOHYDUGH]RLWRVHPDQDV

 • B4

  !"#$%&'()*$+)$,-

  !

  %)DoDWRGDDOLomRGDVHPDQDPDVGLVFXWDPHWDGHGDVTXHVW}HV6LJDDVLQVWUXo}HVSDUDDRUDomRHPJUXSRQRQDOGHFDGDOLomRWHQGRFHU^

  WH]DTXHWRGRVRVSHGLGRVFRQWLQXDUmRFRQGHQFLDLV4XDQGR(VWHUHVXDVFULDGDVMHMXDUDPHVXSRPRVHQWmRRUDUDP'HXVWUDEDOKRXFRPSRGHU+iSRGHUTXDQ^GRDVPXOKHUHVRUDPMXQWDV8PJUXSRHQULTXHFHPXLWRTXDQGRDVPXOKHUHVWrPXPDOLJDomR3URFXUH

  1(+0%"1"')/-#(%#(%>"-R(>('%0$%*/+R('($%(*%$(/%.'/1"7%>"-2('$0-#"%>"*%(+0$%&-#&2/0+*(-)(7%*0-#0-#"%*(-$0.(-$% (->"'0a0#"'0$% 1"'% (*0&+7% +&.0-#"%10'0%(+0$%0"%+"-."%#0%$(*0-07%>"-2-#"^0$7%>"-#"(-#"^$(%>"*%0\/(+0$%\/(%($)K"%VRIUHQGRHVLPSOHVPHQWHFRPSDUWLOKDQGRRDPRUGH&ULVWR9RFrGHYHID]HUXPDe-"&)(%#0$%*/+R('($f%10'0%>"*10')&+R0'%0+./-$%#(%$(/$%*(+R"'($%*"*(-)"$%#(%'HWHWLYHVSDUDR'LYLQRRXSDUDDVVLVWLUHGLVFXWLUROPH(VWHUGLVSRQtYHOHPPHXVLWHZZZGHHEUHVWLQFRP

 • BA

  !

  HIE')$E3;J$KJ$)$LC/$E3;J$E"[email protected]:'M8G:/N$

  :UDQFLV6FKDHIIHUXPDYH]GLVVHVREUH'HXV(OHHVWiOiHQmRHVWiHPVL^OrQFLR0HUULO8QJHUGHQLX8#,M(-4,%>"*"%e"%>/#"%>"-),-/"%"%\/0+%'HXVH[HUFLWDFRPRXQLYHUVRTXH(OHFULRX'HXVFXLGDGHWXGRRTXH(OHFULRXPDVHVSHFLDOPHQWHHYLGHQWHp6XDSURYLVmRSDUDFRP6HXVOKRV

  :#,M(-4,/%D"''&(%)(-%8""*%$(-)&/%&$$"%\/0-#"%">/+)"/%$/0%8,@+&0%(*%$&%*($*07%DVVLVWLXRVJXDUGDVGH5DYHQVEUXFNSRVLFLRQDUHPWRGRVHPOLQKDDQWHVHGHSRLVGHODHVDLUVHPVHUUHYLVWDGD

  :#,M(-4,(PXPSDVWRQD&DUROLQDGR1RUWHXPJUXSRGHKRPHQVVHUHXQLXSDUDRUDUTXHIRUDGH&KDUORWWHR6HQKRUOHYDQWDULDDOJXpPSDUDSUHJDURHYDQ^JHOKRDWpRVFRQQVGDWHUUD$TXHOHSDVWRSHUWHQFLDDRSDLGH%LOO\*UDKDP

  :#,M(-4,0HVPR'HXVQmRVHQGRPHQFLRQDGRQROLYURGH(VWHUSRGHPRVVHQWL^O2HPWRGRVRVOXJDUHVHHPWXGRRTXHDFRQWHFH

  0XLWDVYH]HVQmRHQWHQGHPRVRVFDPLQKRVPLVWHULRVRVGH'HXVHDLQGDSRGH^*"$%2('%0%&*1'($$&"-0-)(%(2M->&0%#(%\/(%;+(%($)U%+U7%\/(%;+(%$(%&*1"')07%(%\/(%(OHWHPXPSODQRSDUDQRVVDYLGDTXHpERP4XDQGR-RQL(DUHFNVRQ7DGDFRXSDUDOLVDGDHPXPDFLGHQWHHODFODPRXDR6HQKRUH[SUHVVDQGRDVTXHVW}HVPDLVSURIXQGDVHREVFXUDVGHVXDDOPD(ODUHFHEHXXPDUHVSRVWD"6LPXPDUHVSRVWDVLPLODUDTXH-yUHFHEHXGH'HXV(YHLRDHODQDVSDODYUDVGH5RPDQRV

  SURIXQGLGDGHGDULTXH]DGDVDEHGRULDHGRFRQKHFLPHQWRGH'HXV4XmRLQVRQGiYHLVVmRRVVHXVMXt]RV(LQHVFUXWiYHLVRVVHXVFDPLQKRV4XHPFRQKHFHXDPHQWHGRVHXVHQKRU"2XTXHPIRLVHXFRQVHOKHLUR"

 • Bj

  !"#$%&'()*$+)$,-

  4XHPSULPHLUROKHGHXSDUDTXH(OHRUHFRPSHQVH"3RLVGHOHSRUHOHSDUDHOHVmRWRGDVDVFRLVDV$(OHVHMDDJOyULDSDUDVHPSUH$PpP

  -RQLGLVVHTXHVH'HXVWLYHVVHUHVSRQGLGRVXDSHUJXQWDGHIRUPDPDLVHVSHFtFDVHULDFRPRGHUUDPDUXPDWURPEDGiJXDHPXPDIUiJLO[tFDUD0HXSREUHFpUH^EURQmRVHULDFDSD]GHSURFHVVDU

  'HXVWHPXPSODQRGHVGHDIXQGDomRGRPXQGRH(OHQXQFDSHUGHRFRQWUROH1RVVRHVWXGRVREUH(VWHUHQFRUDMDUiVXDIpHPERUDSRVVDSDUHFHUTXH'HXVSHU^GHXRFRQWUROH(OHQXQFDSHUGHX'HIDWRRTXHSURIHWDVGLVVHUDPDUHVSHLWRGRVHYHQWRVTXHOHYDPjKLVWyULDGH(VWHUIRLIRUQHFLGRSDUDDFDUWD$OLomRGHVWD$(*0-07%+R(%#0'U%/*0%2&$K"%$"@'(%"%+&2'"%#(%;$)('7%"%)(*0%>(-)'0+%#0%1'"2&$K"%#(%'HXVDVFLUFXQVWkQFLDVTXHOHYDUDPDRVHYHQWRVGDKLVWyULDHRLQFUtYHOFXPSUL^PHQWRGHSURIHFLDVTXHIRUDPIDODGDVPDLVGHXPVpFXORDQWHVeVHPSUHERPROKDUQDFDL[DGRTXHEUDFDEHoDVDQWHVGHWHQWDUMXQWDUDVSHoDV

  ?*)4#*)[email protected])&$./*#1C/$4#*#$O&A:*'XUDQWHHVWDSULPHLUDVHPDQDYRFrQmROHUiVRPHQWHVREUHDVSURIHFLDVGR9HOKR!($)0*(-)"%\/(%-"$% +(20*%10'0%"$%(2(-)"$%(*%;$)('7%*0$%&'U% )($)(*/-R0'%$(/%FXPSULPHQWR(PERUD HVVDV SURPHVVDV WDOYH] SRVVDPGHVDDU R HQWHQGLPHQ^WRHODVOKHGDUmRLPSRUWDQWHVLQIRUPDo}HVSDUDYRFrLQLFLDURHVWXGRGH(VWHU(QWmRFDGDGLDDQWHVGHFRPHoDUDHVWXGDUD OLomRSHoDD'HXVSDUDDMXGiODHQTXDQWRYRFrOr(OHGHVHMDDMXGiOD

  EP)*GQG:/$+)$%)"/*:D#1C/L%2('$,>/+"%10'0%*(*"'&[0JK"%#($)0%$(*0-0%X%="*0-"$%BBNAA7%\/(%-"$%#U%/*%*0'02&+R"$"%>"-)(I)"%10'0%"%+&2'"%#(%;$)('%(%+R(%#0'U%/*%'&>"%(-)(-#&*(-)"%#"%'HXVPLVWHULRVRTXHDQGDFRPYRFrSURIXQGLGDGHGDULTXH]DGDVDEHGRULDHGRFRQKHFLPHQWRGH'HXV4XmRLQVRQGiYHLVVmRRVVHXVMXt]RVHLQHVFUXWiYHLVRVVHXVFDPLQKRV

  RS!E.B%EL=O$SUHVHQWHVH H FRPSDUWLOKH SRU TXH YRFr HVWi DTXL2 TXH YRFr HVSHUD GHVVH*"*(-)"d

 • !"#$%

  !"#$2););:A)$4#*#$/$2:A:8/0XLWDVYH]HVSRUVHPDQDYRFrVHUiXPD'HWHWLYHSDUDR'LYLQRHYDLUHHWLUQDVYiULDVIRUPDVTXHYLX'HXVWUDEDOKDUHPVXDYLGDQDV~OWLPDVYLQWHHTXDWURKRUDV$VIRUPDVPDLVWtSLFDVGHH[SHULPHQWDU'HXVVmRDWUDYpVGH

  $68$3$/$95$(P TXDLV IRUPDV'HXV DXPHQWRX VHX HQWHQGL^*(-)"%"/%0*"'%1"'%;+(%R"a(d%;+(%Q0+"/%#(%/*0%Q"'*0%10')&>/+0'%(*%$/0%2%0)'02X$%#0$%;$>'&^WXUDVTXHYRFrOHX"6HVLPFRPR"

  %68$35(6(1d$'HTXHIRUPDVYRFrH[SHULPHQWRXDSUHVHQoDGH'HXVKRMH"(OHHQFRUDMDYRFrDSDUDUGHOXWDUHVDEHUTXH(OHp'HXV6DOPRV4XDQ^#"%2">M%Q0[%&$$"7%[email protected]'(%0$%>"')&-0$%(%1('*&)(%\/(%(OHWHQKDDFHVVRDVXDYLGD(OHGHYHHVWDUFRP2">M%#/'0-)(%$(/%)(*1"%>"*%;+(%C%\/0-#"%2">M%($)U%>0-)0-#"%"/%"/2&-#"%*Z$&>0%"/%\/0-#"%($)U%$&*1+($*(-)(%1(#&-#"%0%;+(%10'0%(-)'0'%(*%$(/%*/-#"%(-\/0-)"%($)U%>0*&-R0-#"%"/%0+*"J0-#"%FRPXPDPLJR(VWHMDSURQWDSDUDVHUVXUSUHHQ^#k

  &68$3529,'1&,$&RPR 'HXV PRVWURX 6XD SURYLGrQFLD D YRFrR"a(d% c"#(% $('% \/0+\/('% @M-JK"7% aU% \/(% )"#"%ERP SUHVHQWH YHP GH'HXV YHMD7LDJR O-")(% 0+./-$% #"$% 1'($(-)($% \/(% 2">M% )(*% >('^)0*(-)(% >"*"% /*% 1l'^#"^$"+7% "% $"''&$"% #(% /*%EHEr RX XPDERD VD~GH2X WDOYH] YRFr WHQKD$(-)"%/*0%(2M->&0%-K"%/$/0+%#0%1'($(-J0%#0%JUDoDGH'HXVDVVLPFRPRVHQWLPRVQDKLVWyULD

  >68$3$/[email protected]

  >68$35(6([email protected]

  >68$3529,'1&,[email protected]

  IE')$E3;J$KJ$)$LC/$E3;J$)"[email protected]:'M8G:/N

 • !"#$%&'()*$+)$,-

  GH(VWHU6H VLPRTXH OKH IH]SHQVDUTXH'HXV HVWDULD HQYROYLGRQLVVR")RL0)'02X$%#"%(^*0&+%#(%/*%0*&."%\/(%>R(."/%-0%R"'0%>(')0d%O*&."$%#&Q('(-)($%\/(%'(>"*(-#0'0*%"%*($*"%+&2'"%"/%#&$$('0*%0%*($*0%>"&$0d

  2TXHPDLVFKDPRXVXDDWHQomRQDLQWURGXomRGHVWHOLYUR"&RPSDUWLOKHEUHYHPHQWHSRUTXHHVVHVSHQVDPHQWRVWrPXPVLJQLFDGRHVSHFLDOSDUDYRFr

  /LVWHWUrVIRUPDVDVTXDLVYRFrSRGHGHWHFWDUR'LYLQRWRGRVRVGLDV

  /HLD(VWHU(VWDYLVmRJHUDOpRSFLRQDOPDVDOWDPHQWHUHFRPHQGiYHO

  'HVFUHYDEUHYHPHQWHRTXHDFRQWHFHXQHVWHFDStWXORGHDEHUWXUDGH(VWHU$WHQWHVHSDUDDViWLUDRXYRFrSHUGHUiRSRQWR

  2);)G;)$/$2:A:8/&RPRYRFrWHPYLVWR'HXVWUDEDOKDUHPVXDYLGDQDV~OWLPDVYLQWHHTXDWURKRUDV0)'02X$%#0N

  $6XD3DODYUD2TXHYRFrDSUHQGHX"

  %6XDSUHVHQoD4XDQGRYRFrVHQWLX6XDSUHVHQoD"

  &6XDSURYLVmR2TXH(OHSURYHX"

 • '"#$%

  O$?/A/$+)$2)&3$-$K)A#+/$#/$.#;:A):*/8PDPDQHLUDGHYHUDSURYLGrQFLDGH'HXVQR$QWLJR7HVWDPHQWRpDWUDYpVGRVSURIHWDV(OHXVRX6HXVSURIHWDV UHSHWLGDPHQWHSDUD DOHUWDUR6HXSRYRDQmR1(>0'7%#&[(-#"%0%(+($%0$%#"+"'"$0$%>"-$(\/M->&0$%\/(%$('&0*%"%'($/+)0#"%#0%Q0+)0%GHREHGLrQFLD H DUUHSHQGLPHQWRJHQXtQR'HXVGHPRURX D LUDUVHQHJRFLDQGRFRP6HXSRYRHFRPR0DWWKHZ+HQU\HVFUHYHXQyVYHPRVJUDQGHVGRUHVTXHIRUDPGDGDVDRSRYRSDUDTXHHOHVVHDUUHSHQGHVVHP%%;-)'()0-)"7%&.-"'0-#"%"$%02&$"$7%(+($%>"-)&-/020*%0%1(>0'7%(%0$$&*%>"*"%2(*"$%-0%-"$$0%+(&)/'0%#0$%(VFULWXUDVKRMHHPGLD-HUHPLDVGLVVHDHOHVTXH'HXVLDUHWLUDU6XDDPHDoDSDUDOHYiORVSDUDRFDWLYHLUR(VVDSURIHFLDVHFXPSULXDSUR[LPDGDPHQWHDQRVDQWHVGDKLVWyULDGH(VWHU

  2SURSyVLWRFHQWUDOGH'HXVSDUDDQRVVDYLGDpID]HUQRVFRPR(OHQRVDMXGDUDVHUPRVVDQWRV&RPRVRPRVWRORVTXDQGREULQFDPRVFRPR'HXVYLYR

  /HLD-HUHPLDV

  5HVSRQGDDVTXHVW}HVDEDL[REDVHDGDHPVXDVREVHUYDo}HVGRWH[WR

  $3RUTXDQWRVDQRV-HUHPLDVDOHUWRXRSRYRVREUHRMXOJDPHQWRGH'HXVTXH($)020%1"'%2&'d%_2('$,>/+"$%ACj`

  %4XHPHQVDJHQVRVSURIHWDVIDODUDPSDUDRSRYR"4XDOIRLDUHVSRVWDGRSRYR"YHUVtFXORV

  &4XDLVDVGXDVFRLVDVTXHRSHFDGRID]"YHUVtFXOR

  ''HVFUHYDEUHYHPHQWH DOJXPDV IRUPDVQDTXDOR VHXSHFDGR OKH WURX[HGDQRV

  IE')$E3;J$KJ$)$LC/$E3;J$)"[email protected]:'M8G:/N

 • !"#$%&'()*$+)$,-

  0DLVGHXPVpFXORDQWHVGRVHYHQWRVRFRUULGRVQROLYURGH(VWHURUHLSDJmR1DEXFRGRQRVRUDWDFRXHGHVWUXLX-HUXVDOpPOHYDQGRPXLWRVMXGHXVFDWLYRVj

  S$T(;^*($._M&Y$.6$*(&;.=`=C-XQWRHVWDYDP'DQLHO6DGUDTXH0HVDTXH$EGH1HJRHRJUDQGHDY{GH0DUGRTXHX4XLV

  _M&Y$.9-+.F`WC0a.F.K&(-.FP`UC=0b/

  (2TXH1DEXFRGRQRVRUID]LDFRPRVLVUDHOLWDVHVXDWHUUD"/LVWHSDODYUDVHIUDVHVTXHGHVFUHYHPDSHUGDGRSRYRGH'HXVYHUVtFXOR

  )4XDQWRWHPSRVHSDVVRXDQWHVTXH'HXVSXQLVVH1DEXFRGRQRVRUSRUVHXSHFDGR"2TXH'HXVIH]FRPRUHLHVXDQDomR"YHUVtFXOR

  'HXV SRGH XVDU WDQWR UHLV tPSLRV TXDQWR VHUYRV SDUD 6HXV SURSyVLWRV1HVWDpSRFDGDKLVWyULDGH,VUDHO1DEXFRGRQRVRUIRLXPDJHQWHGDLUDGH'HXV0DLVWDUGH&LURVHULDXPDJHQWHGH6XDJUDoDSHUDQWH6HXSRYR/HLD'DQLHO

  5HVSRQGDDVVHJXLQWHVTXHVW}HVEDVHDGDHPVXDVREVHUYDo}HVVREUHRWH[WR

  $&RPR'DQLHOpXPFXPSULPHQWRGDSURIHFLDGH-HUHPLDV"

  %4XDOSHGLGRRUHLIH]VREUHDTXHOHVTXHRVHUYLULDPQRSDOiFLR"4XHWLSR#(%R"*(-$%(+(%\/('&0%(%10'0%\/0+%1'"1F$&)"d%_2('$,>/+"%A^j`

 • B6

  &$WpPHVPRTXDQGRRSRYRGH'HXVHVWiORQJHG(OH(OHVHPSUHWHPXPHOUHVWDQWH4XDLVHUDPRVQRPHVGRVTXDWURKRPHQVTXHIRUDPVHOHFLR^-0#"$%10'0%$('2&'%0"%'(&d%_m$(%"$%-"*($%*0&$%Q0*&+&0'($%#(+($7%#0#"$%0%(+($%SHORFKHIHRFLDOQRYHUVtFXOR

  /HLD(VWHUHWUDFHDJHQHDORJLDGH(VWHUGHYROWDD4XLVTXHIRLXPGRVMXGHXVOHYDGRVDRFDWLYHLURFRP'DQLHO

  (VWHUSULPDGH0DUGRTXHX0DUGRTXHXOKRGHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

  BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBOKRGHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

  BBBBBBBBBBBBBOKRGH4XLV

  /HLD(VWHU,VWRpRSFLRQDOPDVDOWDPHQWHUHFRPHQGiYHO

  5HVXPDFDGDXPGHVVHVFDStWXORVHPXPDIUDVHRXGXDV

  EP)*GQG:/$+)$%)"/*:D#1C/*DVWHFLQFRPLQXWRVUHYHQGRRYHUVtFXORGHPHPRUL]DomRGHVWDVHPDQD0HPR^'&[0'%/*0%10+02'0%1"'%2([%_)('*&-0-#"%>"*%0%'(Q('M->&0%@,@+&>0`%0a/#0'U%2">M%0%[iORHPVXDPHQWH2K2KD2KDSURIXQGH]D2KDSURIXQGH]DGDV2KDSURIXQGH]DGDVULTXH]DVHDVVLPSRUGLDQWH

  ("#$%

  O$?/A/$+)$2)&3$)"$&"$%&8+/$?#0C/4XDQGR'DQLHOH VHXV WUrV MRYHQVDPLJRV IRUDP OHYDGRVSDUDD%DELO{QLDD*($*0%)(''0%-0%\/0+%0%R&$)F'&0%#(%;$)('%.0-R0%2%*0&$%#(%/*%$X>/+"%#(1"&$%C%HOHVFDUDPDIDVWDGRVGRVSDJmRVGDTXHODWHUUDHWDPEpPGHVHXVFRPSDQKHLURV

  IE')$E3;J$KJ$)$LC/$E3;J$)"[email protected]:'M8G:/N

 • 45

  !"#$%&'()*$+)$,-

  MXGHXVTXHVHFRQIRUPDUDPjFXOWXUDGD%DELO{QLD'DQLHOHVHXVDPLJRVVmR'(Q('"$%-0%eD0+J0#0%#0%:0*0%#0%:Xf%#"$%R(@'(/$%>"*"%0\/(+($%\/(%e>0+0'0*%0%ERFDGRVOH}HVHDSDJDUDPDI~ULDGDVFKDPDV+HEUHXV

  /HLD'DQLHO

  3RU TXDLV SUHSDUDo}HV'DQLHO H RXWURV MRYHQV SDVVDUDPSDUD VHUYLU DR UHL"YHUVtFXORV

  W0&$%#(%/*%$X>/+"%#(1"&$7%/*%(2(-)"%10'0+(+"%0>"-)(>(/%-"%'(&-0#"%#(%/*%"/)'"%UHL

  /HLD(VWHU

  4XDLVMRYHQVPXOKHUHVIRUDPHVFROKLGDVSDUDVHUYLUDRUHL"&RPRHODVVHSUH^10'0'0*d

  'DQLHOHVHXVDPLJRV6DGUDTXH0HVDTXHH$EHGH1HJRHQFRQWUDUDPXPDHQRUPHSUHVVmRSDUDQHJDUVXDIpHVHMXQWDUHPjVSUiWLFDVLPRUDLVSODQHMDGDV8&;,.#&(.A$T2',%,*,-,#/.Q.()8,#+$*+&.M.(--,/.G.8,M,.%&.6&2-.*,.;(M#,.%&.9-JWHUHVWDYDHQIUHQWDQGRSUHVVmRVLPLODUHUHVSRQGHUDPGHIRUPDEHPGLIHUHQWH

  8&;,.)&*,-.*,.(*Z'(,/

  4XHVLPLODULGDGHVVHKiDOJXPDYRFrYrHQWUHDVKLVWyULDV"

  /HLD'DQLHO

  4XHSDVVRGHIpGHUDP'DQLHOHVHXVDPLJRV"

 • 4B

  'HTXHIRUPDVYRFrYr'HXVWUDEDOKDUQDYLGDGHOHVQHVVDSDVVDJHP"

  /HLD'DQLHO

  2TXHRUHL1DEXFRGRQRVRUPDQGRXTXHRSRYR]HVVH"YHUVtFXOR

  4XHSDVVRGHIpGHUDP6DGUDTXH0HVDTXHH$EHGH1HJR"YHUVtFXORV2TXHHOHVGLVVHUDPDRUHL"YHUVtFXOR

  'HVFUHYDEUHYHPHQWHRTXHDFRQWHFHXFRPRVDPLJRVGH'DQLHOTXDQGRVHUHFXVDUDPDFRQFRUGDUFRPRGHFUHWRGRUHLYHUVtFXORV

  4XHHYLGrQFLDVGRWUDEDOKRGH'HXVYRFrYrQHVWDVLWXDomR"

  /HLD(VWHU,VWRpRSFLRQDOPDVDOWDPHQWHUHFRPHQGiYHO

  5HVXPDFDGDFDStWXORHPXPDRXGXDVIUDVHV

  2);)G;)$/$2:A:8/'HTXHPDQHLUDVYRFrYLX'HXVWUDEDOKDUHPVXDYLGDQDV~OWLPDVYLQWHHTXDWURR"'0$d

  )"#$%&

  O3$7&+)&[email protected]/$R&;/*:D#+/3$#$B*)"$4#*#$.#3#$VVLPFRPR-HUHPLDVSURIHWL]RXGHSRLVGHVHWHQWDDQRVGHFDWLYHLUR'HXVSXQLXRUHLGD%DELO{QLD,VWRRFRUUHXHQWUHHD&2VSHUVDVOLGHUDGRVSRU

  IE')$E3;J$KJ$)$LC/$E3;J$)"[email protected]:'M8G:/N

 • 44

  !"#$%&'()*$+)$,-

  &LURVLWLDUDPHFRQTXLVWDUDPD%DELO{QLD1mRPXLWRWHPSRGHSRLVGLVWR&LURGHXDRVMXGHXVDOLEHUGDGHSDUDHVFROKHUHQWUHUHWRUQDUSDUD-HUXVDOpPRXFDUQRTXHDJRUDHUDSDUWHGRLPSpULRSHUVDYHMD(VGUDV$SUR[LPDGDPHQWHFLQ^\/(-)0%*&+%a/#(/$7%*/&)"$%#(+($%'(+&.&"$"$7%Q0[&0*%10')(%#"%1'&*(&'"%.'/1"%\/(%UHWRUQRXSDUD-HUXVDOpP$OJXQVFRPHQWDULVWDVGD%tEOLDFRPR-9HUQRQ0F^*HHDFUHGLWDPTXHDTXHOHVTXHFDUDPHVWDYDPIRUDGDYRQWDGHGH'HXV

  W0&$%#(%#/[(-)"$%0-"$%0-)($%#(%;$)('7%?$0,0$%1'"Q()&["/%\/(%D&'"7%\/(%0&-#0%-(*%KDYLDQDVFLGROLEHUWDULDRVMXGHXV1RWHDIUDVH(PERUDYRFrQmR0HFRQKHoDQDSURIHFLD,VDtDV&LQTXHQWDDQRVRXPDLVDQWHVGH(VWHUDSURIHFLDGH,VDtDVQDOPHQWHVHFXPSULXTXDQGR&LUROLEHUWRXRVMXGHXV

  :#,M(-4,'HXVFXLGD'HXVWHPXPSODQR'HXVHVWiQRFRQWUROH((OHSRGHXVDUTXHPTXLVHUSDUD6HXVSURSyVLWRV

  /HLD,VDtDV

  5HVXPDRTXHYRFrDSUHQGHXVREUHRVLWHQVDVHJXLUQDSURIHFLDGH,VDtDV

  $2VHQWLPHQWRGH'HXVSHOR6HXSRYR

  %'HXV

  &&LURGD3pUVLD

  'HXVSRGHXVDUTXDOTXHUXPDWpPHVPRDTXHOHVTXHQmR2FRQKHFHP2TXHc'"2X'@&"$%4BNB%#&[d

  /HLD(VGUDVHGLVFXWDGHPDQHLUDEUHYHFRPR3URYpUELRVVHUHHWLDQDGHFLVmRGH&LURHPOLEHUWDURSRYRGH'HXV

  2TXHYRFrDSUHQGHGDVSURIHFLDVGH,VDtDVVREUHRHQYROYLPHQWRGH'HXVQR*/-#"%\/(%;+(%>'&"/d

 • 4A

  '&)"$%#"%0-)&."%@&F.'0Q"%.'(."%%c+/^WDUFK'&

  +RPHPTXHPTXHUTXHVHMDYRFrHGHRQGHIRUTXHYRFrWHQKDYLQGRDJRUDHXVHLTXHVHXDSRGUHFLPHQWRFKHJDHXVRX&LURHJDQKHLSDUDRVSHUVDVVHXLPSpULR(QWmRQmRLQYHMHHVVDSHTXHQDWHUUDTXHFREUHRPHXFRUSR

  PHGLGDTXHYRFrFRQVLGHUDRFRQIXVRSODQRGH'HXVHYrTXH(OHVHFXP^1'(%-0$%;$>'&)/'0$7%\/(%&*10>)"%&$$"%>0/$0%(*%2">Md

  /HLD(VWHU,VWRpRSFLRQDOPDVDOWDPHQWHUHFRPHQGiYHO

  5HVXPDFDGDXPGHVVHVFDStWXORVHPXPDIUDVHRXGXDV

  EP)*GQG:/$+)$%)"/*:D#1C/*DVWHDOJXQVPLQXWRVUHYHQGRVHXYHUVtFXORGHPHPRUL]DomR

  *"#$%

  R'0&83$7&+)&3$E3G/'()"$,:G#*$8#$?-*3:#0XLWRV FRPHQWDULVWDV GD%tEOLD FUHHPTXH RV MXGHXV TXH HVFROKHUDPFDU QD3pUVLDDRLQYpVGHUHWRUQDUD-HUXVDOpP]HUDPLVVRSRLVFDUDPFRQIRUWiYHLVQHVWDWHUUDSDJm1RWHPSRGH(VWHURSRYRGH'HXVVHDVVLPLORXWDQWRjFXOWXUDSHUVDTXHSHUGHXVXDSUySULDLGHQWLGDGHFXOWXUDOHUHOLJLRVD9RFrSRGHSHUFHEHU1"'%(I(*1+"7%\/(%-(-R/*%#"$%1('$0$%10'(>&0%[email protected]('%\/(%W0'#"\/(/%('0%a/#(/7%PHVPRHOHWHQGRYLYLGRQHVWDWHUUDSRUWRGDVXDYLGD)RLVRPHQWHQRPHLRGDFULVHTXHVXDLGHQWLGDGHIRLUHYHODGD

  IE')$E3;J$KJ$)$LC/$E3;J$)"[email protected]:'M8G:/N

 • 4j

  !"#$%&'()*$+)$,-

  E"%7KH([SRVLWRUV%LEOH&RPPHQWDU\)%+XH\-UGL]TXHRVHHVFRQGHUGH'HXVjVYH]HVSRGHVHUH[SOLFDGRFRPRHYLGrQFLDGH6HXGHVSUD]HU$PyV(]HTXLHO6,VVRSRGHH[SOLFDURVLOrQFLRGH'HXVQROLYURGH(VWHU&RPRHVFUHYHRDXWRU-RKQ%UXJ(VVHWRPVHFXODUGROLYURUHHWHPDLVDFRQGLomRH0)&)/#($%#"$%a/#(/$%($10+R0#"$%1(+0%cX'$&0%#"%\/(%0\/(+($%a/#(/$%'(+&.&"$"$%-0%7HUUD6DQWD

  4XDOTXHUTXHVHMDDUD]mRSDUDRVLOrQFLRGH'HXVQROLYURGH(VWHU6XDVGLJLWDLVHVWmRHPWRGRVRVOXJDUHV(OHpRKHUyLUHDOGDKLVWyULD

  ,VVRPHGiHVSHUDQoDGHYHUTXH'HXVQmRDEDQGRQD6HXSRYRDWpTXDQGRVHXFRPSRUWDPHQWR2ID]VRIUHU$VVLPFRPRHVFUHYHXRSURIHWD-HUHPLDV3RUFDX^VDGRJUDQGHDPRUGR6HQKRUQyVQmRIRPRVFRQVXPLGRV/DPHQWDo}HV0XLWDVYH]HVIDOKHLFRPPHX6HQKRU(XVRXXPYDVRTXHEUDGRHDLQGDDQVHLRSDUDTXH(OHPHXVH(OHQXQFDGHVLVWLUiGHPLP"1mRHQTXDQWRHXUHWRUQDUD(OH1mRHQTXDQWRHXSHUPLWLUTXH6XDVPmRVJHQWLVPHFRQVHUWHPPHPROGHPHIDoDXPYDVRSURQWRSDUDVHUXVDGR

  (VWXGDU R OLYUR GH(VWHU p XPGHVDR SRUTXH KiPXLWDV YLV}HV GLIHUHQWHV VR^EUH0DUGRTXHXH(VWHUHRVSDSpLVTXHHOHVGHVHPSHQKDPQHVWHGUDPDEtEOLFR4XDQGRROLYURGH(VWHUpOLGRQRVODUHVMXGHXVGXUDQWHR3XULPDFHOHEUDomRGDOLEHUWDomRGRSRYRGH'HXVDWUDYpVGDYLGDGH(VWHUFULDQoDVVHDVVXVWDP\/0-#"%"%-"*(%#(%g0*K%X%+"7%(%$(%0+(.'0*%(*%2"[%0+)0%0%>0#0%2([%\/(%"%-"*(%GH0DUGRTXHXH(VWHUpPHQFLRQDGR3DUDHVVDVFULDQoDV(VWHUH0DUGRTXHX$K"%R('F&$%1"'\/(% &-)('2&'0*%-"%>"*1"')0*(-)"%#"%1"2"% a/#(/%(% $0+2"/^"%#0%DQLTXLODomR&RQVLGHUDQGRRHQRUPHVRIULPHQWRTXHRSRYRGH'HXVYLYHQFLRX0"%+"-."%#0%R&$)F'&07%X%>"*1'((-$,2(+%\/(%;$)('7%\/(%0''&$>"/%$/0%2%1(+"%$(/%SRYRVHMDFRQVLGHUDGDXPDKHURtQD(UHDOPHQWHHODpXPDKHURtQD$LQGDTXHKHUyLVHKHURtQDVWHQKDPSpVGHEDUUR

  m*0%2([%/*0%*/+R('%#&$$(%10'0%*&*7%

  4XDQGRRXYLVHXGLVFXUVRVREUHROLYURGH(VWHUHYRFrQRVSHGLXSDUDFRQ^$('0'%$(%W0'#"\/(/%#(2('&0%"/%-K"% )('%1(#"%0%;$)('%10'0%($>"-#('%$/0%IpHGRUPLUFRPRUHLHXTXHLFKRFDGDHRIHQGLGD'XUDQWHWRGDDPLQKDLQIkQFLD(VWHU IRL DSUHVHQWDGD DPLPFRPRDPXOKHUSHUIHLWD(QWmR WLYHSUREOHPDVHPRXYLODFRPRXYLGRVKXPDQRV0DVQRWHPSRFHUWRHXFRPH^>(&%0%(-)(-#('%\/(%($)020%0-#0-#"%1"'%U./0$%)'0&J"(&'0$%\/0-#"%(0+&[020%0%SHUIHLomRHPTXDOTXHUSHVVRD$VSHVVRDVSRGHPVHUPRGHORVSDUDQyVPDVVRPHQWH'HXVSRGHVHUQRVVDIXQGDomR

  $VVLPFRPRDTXHOHPDUDYLOKRVRKLQRDQWLJRGL](XPHGHVDRDQmRFRQDUQDPDLVGRFHLPDJHPPDVFRPSOHWDPHQWHPHDSRLDUQRQRPHGH-HVXVBB

 • 3HVVRDOPHQWHHXSUHURYHU(VWHUH0DUGRTXHXQmRFRPRtFRQHVDVHUHPDGRUD^GRVPDVFRPRSHVVRDVUHDLVTXHDQGDUDPFRPPHGRGHXPKRPHPDWpTXH'HXVRVWURX[HSDUDVXDVUD]}HV&RQFRUGRFRP)%+XH\-UTXHHVFUHYHX

  eO%>',)&>0%Y%*"'0+#(%#(%;$)('%(%W0'#"\/(/%-K"%X%*0&$%/*%0)0\/(%#(%&-$1&'0^omRGDV(VFULWXUDV8PDFRQGHQDomRGHLGRODWULDGRVLVUDHOLWDVGXUDQWHDPRQDU^TXLDpXPDWDTXHjV(VFULWXUDVB4

  ;-)(-#('%&$$"%&*10>)0%0%*0-(&'0%>"*"%2(*"$%-K"%01(-0$%"%+&2'"%#(%;$)('%*0$%WDPEpPWRGDD%tEOLD$QWHVGHDVVXPLUPRVTXHDOJXpPpXPPRGHORSRVLWLYR#(2(*"$%(I0*&-0'%"%>"*1"')0*(-)"%#(+(%"/%#(+0%Y%+/[%#0$%;$>'&)/'0$7%10')&>/^ODUPHQWHDTXHODV(VFULWXUDVTXHQRVHQVLQDPDYLYHU3RUH[HPSORDPERV'DYLH6DORPmRWLYHUDPPXLWDVHVSRVDV0DVYRFrSRGHLPDJLQDUTXDOTXHUXPHQVLQDQ^#"%\/(%0%8,@+&0%$/1"')0%0%1"+&.0*&0d%9">M%1"#(%1(-$0'%(*%\/0+\/('%/*%(-$&-0-^GRTXHHODUHEDWHLVVR"(P0DWHXVSRUH[HPSORYHPRVTXHRVSODQRVGH'HXVVmRSDUDXPKRPHPHXPDPXOKHUXQLUHPVHSRUWRGDDYLGD(QWmRDLQGDTXH'DYLIRVVHXPKRPHPVHJXQGRRFRUDomRGH'HXVQmRSRGHPRVLPLWDURHVWLORGHYLGDSROLJkPLFRGHOH

  EK"%)(-R0%*(#"%#(%>"+">0'%"%>"*1"')0*(-)"%#(%;$)('%(%W0'#"\/(/%-0%+&-R0%#(%SUXPRGD%tEOLD(QmRTXHDVVXVWDGDTXDQGRGHVFREULUTXHHOHVQmRDWHQGHPDRVSDGU}HVFRPRYRFrSHQVDYD1HQKXPDSHVVRDGHYHVHUDGRUDGD6RPHQWH'HXVpGLJQRGHQRVVDDGRUDomR$WpWHQGR(VWHUH0DUGRTXHXHVWDGRIRUDGDYRQWDGHGH'HXV(OHDLQGDFXLGDYDGHOHV4XHHVSHUDQoDLVVRPHGi6XDOKD(''0-)(k

  .#81C/$+)$K/&A/*'XUDQWHRVHXGHYRFLRQDOFRPR6HQKRUKRMHFDQWHRXOHLDHPYR]DOWDRKLQR$5RFKD6yOLGD

  /HLD&RUtQWLRV

  'HDFRUGRFRPRVYHUVtFXORVHSRUTXH'HXVGHXH[HPSORVGHSHVVRDV-(.0)&20$%-0$%;$>'&)/'0$d

  &RPR DV(VFULWXUDV QRV DMXGDPD GHWHUPLQDU VH R FRPSRUWDPHQWR GH XPSHUVRQDJHPEtEOLFRHVWiDJUDGDQGRRXGHVDJUDGDQGRD'HXV"

  IE')$E3;J$KJ$)$LC/$E3;J$)"[email protected]:'M8G:/N

 • !"#$%&'()*$+)$,-

  /HLD(VWHU,VWRpRSFLRQDOPDVDOWDPHQWHUHFRPHQGiYHO

  5HVXPDFDGDXPGHVVHVFDStWXORVHPXPDRXGXDVIUDVHV

  T)*3QG&'/$+)$%)"/*:D#1C/3DVVHDOJXQVPLQXWRVUHYHQGRVHXYHUVtFXORGHPHPRUL]DomRSDUDHVVDVHPDQD

  2);)G;)$/$2:A:8/&RPRYRFrYLX'HXVWUDEDOKDQGRHPVXDYLGDQDV~OWLPDVYLQWHHTXDWURKRUDV"

  2TXHYRFrDFKDTXHVHOHPEUDUiGDOLomRGHVWDVHPDQD4XDLVSDVVRVYRFrGHYH^'U%)"*0'%10'0%01+&>0'%"%\/(%01'(-#(/%(*%$/0%2d

  %/")8;/$+)$O*#1C/(VWDVHPDQDDOtGHUYDLIHFKDUDUHXQLmRFRPXPDRUDomR