Bonnie Dee - Efeito Dos Namorados

of 74 /74
O Efeito Dia dos Namorados 1 Gruporr-Tradução de romances eróticos

description

Romance

Transcript of Bonnie Dee - Efeito Dos Namorados

Page 1: Bonnie Dee - Efeito Dos Namorados

OO EEffeeiittoo DDiiaa ddooss NNaammoorraaddooss

11 GGrruuppoorrrr--TTrraadduuççããoo ddee rroommaanncceess eerróóttiiccooss

Page 2: Bonnie Dee - Efeito Dos Namorados

OO EEffeeiittoo DDiiaa ddooss NNaammoorraaddooss

22 GGrruuppoorrrr--TTrraadduuççããoo ddee rroommaanncceess eerróóttiiccooss

OO EEffeeiittoo ddooss NNaammoorraaddooss

““EEssttrraannhhooss nnaa nnooiittee””

PPoorr BBoonnnniiee DDeeee

RReevviissããoo iinniicciiaall:: TThhaayyzzee

RReevviissããoo ffiinnaall ee ffoorrmmaattaaççããoo:: DDaanniieellee

““UUmm hhoommeemm lliinnddoo,, rroommâânnttiiccoo,, sseexxyy,, mmáássccuulloo,, qquuee ggoossttaa ddee ddaannççaarr ee ddee sseexxoo oorraall!!

EEuu qquueerroo!!”” –– rreevviissoorraa TThhaayyzzee

SSiinnooppssee::

UUmm hhoommeemm ccuujjoo ccoorraaççããoo aappaaiixxoonnaaddoo ffooii ddiillaacceerraaddoo.. UUmmaa mmuullhheerr qquuee nnuunnccaa ssee

aarrrriissccoouu..

PPooddee oo aammoorr ttrraazzeerr--llhheess uumm nnoovvoo ccoommeeççoo??

CCaarrrriiee MMoorrrriissoonn ssee ccoonnffoorrmmaa aa ppaassssaarr oo DDiiaa ddooss NNaammoorraaddooss ssoozziinnhhaa,, mmaass oo CCuuppiiddoo

llhhee ttrraazz uummaa ssuurrpprreessaa eemmbbaallaaddaa nnoo ccoorrppoo qquueennttee ddoo ppaaii ddee uumm ddee sseeuuss aalluunnooss ddaa tteerrcceeiirraa

sséérriiee.. QQuuaannddoo EEnnrriiqquuee TToorrrreess ppáárraa nnaa ssaallaa ddee aauullaa ppaarraa ddiissccuuttiirr ssoobbrree sseeuu ffiillhhoo,, uummaa

ggrraannddee qquuíímmiiccaa aaccoonntteeccee eennttrree eelleess..

RRiicc éé vviiúúvvoo,, ppaaii,, mmeeccâânniiccoo ddee aauuttoommóóvveeiiss ee oo mmaaiiss qquueennttee aammaannttee llaattiinnoo qquuee uummaa

mmuullhheerr ppooddeerriiaa ddeesseejjaarr ppaarraa ssaattiissffaazzeerr aass ffaannttaassiiaass ddoo DDiiaa ddooss NNaammoorraaddooss.. UUmmaa nnooiittee

qquueennttee ccoomm RRiicc aa ddeeiixxaa qquueerreennddoo mmaaiiss,, mmaass eellaa nnããoo tteemm cceerrtteezzaa ssee éé ccoorraajjoossaa oo

ssuuffiicciieennttee ppaarraa uummaa rreellaaççããoo aalléémm ddee uummaa nnooiittee ssóó..

MMaass RRiicc nnããoo eessttáá ddiissppoossttoo aa ddeeiixxaarr CCaarrrriiee iirr ttããoo ffaacciillmmeennttee.. EEllaa ccuurroouu oo sseeuu ccoorraaççããoo

mmaacchhuuccaaddoo,, ee eellee eessttáá pprreeppaarraaddoo ppaarraa sseemmpprree..

DDeeddiiccaattóórriiaa::

PPaarraa mmeeuu NNaammoorraaddoo,, MMiikkee..

Page 3: Bonnie Dee - Efeito Dos Namorados

OO EEffeeiittoo DDiiaa ddooss NNaammoorraaddooss

33 GGrruuppoorrrr--TTrraadduuççããoo ddee rroommaanncceess eerróóttiiccooss

CCAAPPÍÍTTUULLOO UUMM

CCaarrrriiee ffiittaavvaa oo ccaaooss iinnssttaallaaddoo nnaa ssaallaa ddee aauullaa ee oo ccoorraaççããoo ddee pplláássttiiccoo vveerrmmeellhhoo

bbrriillhhaannttee pprreessssiioonnaaddoo nnaa vviiddrraaççaa.. OO ssooll bbrriillhhoouu aattrraavvééss ddeellee,, ffaazzeennddoo uummaa ssoommbbrraa rruubbrraa

nnoo cchhããoo,, uummaa vveerrssããoo ddiissttoorrcciiddaa ddoo ccoorraaççããoo nnoo vviiddrroo.. EEllaa qquueerriiaa ccoollooccaarr aa mmããoo nnaa lluuzz

ccoolloorriiddaa,, ppaarraa vvêê--llaa bbaannhhaaddaa eemm vveerrmmeellhhoo ssaanngguuee,, mmaass hhaavviiaa uumm ggrruuppoo ddee ccrriiaannççaass eemm

ttoorrnnoo ddee ssuuaa mmeessaa eexxiiggiinnddoo aatteennççããoo.. SSeemm tteemmppoo pprraa eexxcceennttrriicciiddaaddeess,, ppeennssaammeennttooss

iinnúútteeiiss,, nnããoo hhaavviiaa tteemmppoo ppaarraa ssii mmeessmmaa,, mmeessmmoo ddeeppooiiss ddaa eessccoollaa..

--EEuu ppoossssoo SSrraa.. MMoorrrriissoonn?? PPoossssoo??

NNaannddoo TToorrrreess ffeezz ddee ttuuddoo,, eexxcceettoo ssuubbiirr ssoobbrree ssuuaa mmeessaa ppaarraa ccoonnsseegguuiirr ssuuaa aatteennççããoo..

SSuuaa mmããoo aacceennaavvaa ffrreenneettiiccaammeennttee nnoo aarr..

--SSiinnttoo mmuuiittoo,, NNaannddoo.. AAllyyssssaa eessttáá nnoo ccoommaannddoo ddooss bbiissccooiittooss.. MMaass vvooccêê ppooddee ppaassssaarr

ooss gguuaarrddaannaappooss..

EEllaa eennttrreeggoouu--llhhee uummaa ppiillhhaa ddee gguuaarrddaannaappooss eessccaarrllaattee ppaarraa ccoommbbiinnaarr ccoomm ooss pprraattooss ddee

ppaappeell.. ÉÉrriiccaa jjáá ooss eessttaavvaa ddiissttrriibbuuiinnddoo eennttrree ooss aalluunnooss.. CCaarrrriiee qquuaassee ccoommpprroouu ccooppooss

ttaammbbéémm,, aanntteess ddee rreeccoonnssiiddeerraarr ee eessccoollhheerr ssuuccoo ddee ccaaiixxiinnhhaa,, uummaa aalltteerrnnaattiivvaa mmeennooss

ddeerrrraammáávveell ddee bbeebbiiddaa..

--AAggoorraa??

AAllyyssssaa eexxiibbiiaa uummaa ccaarrrraannccaa aannssiioossaa vviinnccaannddoo aa tteessttaa..

--PPoossssoo ccoommeeççaarr??

CCaarrrriiee ssoorrrriiuu ppaarraa aa mmeenniinnaa mmeeiioo tteennssaa,, ccuujjoo eessttaaddoo qquuaassee ccoonnssttaannttee ddee aannssiieeddaaddee

lleemmbbrraavvaa aa ssii pprróópprriiaa..

--SSiimm.. DDooiiss ddee ccaaddaa..

EEllaa ddeecciiddiiuu ccoonnttrroollaarr aa iinnggeessttããoo ddee aaççúúccaarr ddaass ccrriiaannççaass eessttee aannoo.. OOss ccaarrttõõeess ddee

NNaammoorraaddooss eerraa oo pprriinncciippaall eevveennttoo ddoo ddiiaa,, ddee qquuaallqquueerr mmaanneeiirraa.. EEllaa ccoonnggeellaarriiaa ssee ooss ppaaiiss

qquuee eennvviiaarraamm bbiissccooiittooss eexxttrraass rreettiirraasssseemm aa aajjuuddaa nnoo ffuuttuurroo..

OO nníívveell ddee rruuííddoo nnaa ssaallaa ddee aauullaa aabbaaiixxoouu uumm ppoouuccoo eennqquuaannttoo aass ccrriiaannççaass iinnggeerriirraamm ooss

bbiissccooiittooss eemm ffoorrmmaa ddee ccoorraaççããoo ee ttoommaavvaamm oo ssuuccoo,, mmaass ssuubbiiuu nnoovvaammeennttee qquuaannddoo CCaarrrriiee

lleevvoouu aa ccaaiixxaa ddee ppaappeellããoo ddeeccoorraaddaa ppaarraa ssuuaa mmeessaa ee aa aabbrriiuu.. EEllaa ccoonnssiiddeerroouu ddeeiixxaarr uumm

ddooss mmeellhhoorreess lleeiittoorreess ddaa ssaallaa eennttrreeggaarr ooss ccaarrttõõeess,, mmaass ddeeppooiiss ddee lleerr aallgguunnss ddooss

ggaarrrraanncchhooss iilleeggíívveeiiss nnooss eennvveellooppeess,, ddeecciiddiiuu ffaazzeerr oo ttrraabbaallhhoo ssoozziinnhhaa.. AAlléémm ddiissssoo,, ssee

Page 4: Bonnie Dee - Efeito Dos Namorados

OO EEffeeiittoo DDiiaa ddooss NNaammoorraaddooss

44 GGrruuppoorrrr--TTrraadduuççããoo ddee rroommaanncceess eerróóttiiccooss

hhoouuvveessssee aallgguummaa ccrriiaannççaa ccoomm uumm ppeeqquueennoo nnúúmmeerroo ddee ccaarrttõõeess rreecceebbiiddooss,, eellaa tteerriiaa aallgguunnss

ccaarrttõõeess eexxttrraass aannôônniimmooss ppaarraa aaddiicciioonnaarr àà ssuuaa ccoolleeççããoo..

CCoomm aa ccaaiixxaa nnaa ccuurrvvaa ddoo bbrraaççoo,, ffeezz sseeuu ccaammiinnhhoo aaoo rreeddoorr ddaa ssaallaa.. EEllaa eexxaammiinnoouu

ppeeqquueennooss eennvveellooppeess bbrraannccooss,, iinnddiiccaannddoo ppaaccootteess eeccoonnôômmiiccooss ddee NNaammoorraaddooss ccoomm

ttrrooccaaddiillhhooss ttoollooss,, eennvveellooppeess ddee ppaappeell ccoonnffeecccciioonnaaddooss ppoorr ccrriiaannççaass ccoomm mmããeess aarrttííssttiiccaass ee

ooccaassiioonnaallmmeennttee ggrraannddeess eennvveellooppeess rroossaa oouu vveerrmmeellhhoo ddee uummaa mmeenniinnaa oouu mmeenniinnoo qquuee

qquueerriiaa iimmpprreessssiioonnaarr aallgguuéémm eessppeecciiaall.. OO DDiiaa ddooss NNaammoorraaddooss aappeessaarr ddee ttooddooss ooss eessffoorrççooss

ppaarraa ttoorrnnáá--lloo iigguuaalliittáárriioo,, ddeessttaaccaavvaa aa hhiieerraarrqquuiiaa ssoocciiaall ddaa ssaallaa ddee aauullaa.. AAss mmeenniinnaass lliinnddaass

ee ppooppuullaarreess ttiinnhhaamm aaqquueelleess eennvveellooppeess eessppeecciiaaiiss.. AAss ccrriiaannççaass ssoocciiaallmmeennttee iinnaaddeeqquuaaddaass

ttiivveerraamm aa ssoorrttee ddee rreecceebbeerr uumm ppuunnhhaaddoo ddee ccaarrttõõeess tteemmááttiiccooss nnoo aannoo ppaassssaaddoo..

EEuu ooddeeiioo DDiiaa ddooss nnaammoorraaddooss ttaammbbéémm BBrriiaann.. CCaarrrriiee ssoopprroouu uumm ppaarr ddee sseeuuss ccaarrttõõeess

aannôônniimmooss,, aassssiinnaaddooss ccoomm ccoorreess ddiiffeerreenntteess ee uummaa iinncclliinnaaççããoo ddiiffeerreennttee nnaass lleettrraass.. EEllaa

ssoorrrriiuu ppaarraa oo mmeenniinnoo ee bbaatteeuu lleevveemmeennttee nnoo sseeuu oommbbrroo qquuaannddoo ppaassssoouu ppoorr eellee.. NNeennhhuumm

ccaarrttããoo ppaarraa mmiimm ttaammbbéémm ggaarroottoo.. NNããoo tteemm ccoommoo ffiiccaarr mmeellhhoorr ssóó ppoorrqquuee vvooccêê eennvveellhheeccee..

OO rreessttoo ddaa ttaarrddee ppaassssoouu ddeepprreessssaa aattéé oo ssiinnoo ffiinnaall aannuunncciiaarr aa lliibbeerrddaaddee.. LLooggoo,, CCaarrrriiee

tteevvee aa úúllttiimmaa ccrriiaannççaa aaggaassaallhhaaddaa,, llaanncchhee eemmbbaallaaddoo,, ssaaiinnddoo ppeellaa ppoorrttaa.. SSuussppiirraannddoo

aalliivviiaaddaa,, ccaammiinnhhoouu ppaarraa aa jjaanneellaa ee oollhhoouu aa mmuullttiiddããoo ddee cchhaappééuuss mmuullttiiccoorreess eemmbbaarrccaannddoo

nnooss ôônniibbuuss oouu nnaa ffiillaa ddee ccaarrrrooss qquuee eessppeerraavvaa nnoo mmeeiioo--ffiioo.. MMaaiiss uumm ddiiaa.. OOuuttrraa nnooiittee

ttrraannqqüüiillaa ppeellaa ffrreennttee..

EEmm vveezz ddee oouuttrraa nnooiittee ttrraannqqüüiillaa ee ssoozziinnhhaa,, eellaa aaddoorraarriiaa ccoommppaarrttiillhhaarr uumm jjaannttaarr ddoo ddiiaa

ddooss nnaammoorraaddooss rroommâânnttiiccoo ccoomm aallgguuéémm eessppeecciiaall,, mmaass ddee bboomm ggrraaddoo ssee ccoonntteennttaarriiaa ccoomm

uummaa rreellaaççããoo aammoorroossaa qquueennttee ee ffoorrttuuiittaa qquuaallqquueerr.. OO ssooll ssee ppoonnddoo ppeellaa jjaanneellaa iilluummiinnaavvaa oo

ccoorraaççããoo vveerrmmeellhhoo eemm sseeuu oommbbrroo ee bbrraaççooss.. EEssttoouu vveessttiinnddoo mmeeuu ccoorraaççããoo eemm mmiinnhhaa

mmaannggaa.. EEllaa ssoorrrriiuu ppaarraa aa iirroonniiaa..

--SSrraa.. MMoorrrriissoonn??

UUmmaa vvoozz pprrooffuunnddaa nnaa ppoorrttaa aa ssoobbrreessssaallttoouu..

EEllaa ssee vviirroouu ppaarraa oo hhoommeemm eemm ppéé ddeennttrroo ddaa ssaallaa ddee aauullaa,, ee sseeuu ccoorraaççããoo ssaallttoouu ppaarraa

ssuuaa ggaarrggaannttaa..

--OOhh!!

SSeeuu qquueeiixxoo eessttaavvaa ccaaííddoo?? EEllaa eessttaavvaa eemmbbaassbbaaccaaddaa?? EEllee eerraa ffaasscciinnaannttee ddee aallttuurraa,,

oommbbrrooss llaarrggooss,, ccaabbeelloo eessccuurroo,, ccoomm oollhhooss qquuee aa fflleecchhaarraamm aattrraavvééss ddaa ssaallaa.. QQuuee iinnffeerrnnoo

aaccaabboouu ddee aaccoonntteecceerr aaqquuii?? EEllee eessttaavvaa vveessttiiddoo ccoomm uumm jjeeaannss rraassggaaddoo ee uummaa ccaammiisseettaa

ddeebbaaiixxoo ddee uummaa jjaaqquueettaa mmaarrrroomm ssuurrrraaddaa.. BBoottaass ddee ttrraabbaallhhoo eemmppooeeiirraaddaass ccoobbrriiaamm sseeuuss

ppééss,, ppooççaass ddee nneevvee ddeerrrreettiiddaass aammoonnttooaavvaamm aaoo rreeddoorr..

Page 5: Bonnie Dee - Efeito Dos Namorados

OO EEffeeiittoo DDiiaa ddooss NNaammoorraaddooss

55 GGrruuppoorrrr--TTrraadduuççããoo ddee rroommaanncceess eerróóttiiccooss

EEllee ttoommoouu oouuttrroo ppaassssoo nnaa ssaallaa ee CCaarrrriiee rreessiissttiiuu aaoo ddeesseejjoo ddee vvoollttaarr uumm ppaassssoo..

--VVooccêê qquueerriiaa ccoonnvveerrssaarr ccoommiiggoo ssoobbrree HHeerrnnaannddoo??

EEllee ppeerrgguunnttoouu.. OO ――AA‖‖ aarrrraassttaaddoo ddee NNoovvaa IIoorrqquuee ee oo bbaallaannççoo ddoo ――RR‖‖ eessppaannhhooll ttoorrnnoouu

aass ppaallaavvrraass iinnoocceenntteess eemm ssoonnss eexxóóttiiccooss ee ccaarrrreeggaaddooss ddee sseexxuuaalliiddaaddee.. SSuuaa vvaaggiinnaa aappeerrttoouu

eemm rreessppoossttaa..

CCaarrrriiee lleemmbbrroouu--ssee ddee rreessppiirraarr..

--OOhh,, ssiimm.. MMaass eeuu ppeennsseeii qquuee nnoossssoo ccoommpprroommiissssoo eerraa aammaannhhãã.. EEuu eessttoouu……

EEllaa ccaammiinnhhoouu eemm ssuuaa ddiirreeççããoo ccoomm aa mmããoo eesstteennddiiddaa..

--EEuu ssoouu…… DDeessccuullppee.. EEuu ssóó eessttaavvaa…… MMeeuu eerrrroo.. VVooccêê eessttáá cceerrttoo.. EErraa hhoojjee,, SSrr.. TToorrrreess..

EEllee sseegguurroouu ssuuaa mmããoo ee aappeerrttoouu.. SSuuaa ppaallmmaa eerraa ccaalleejjaaddaa ee eennoorrmmee,, eennvvoollvveennddoo aa ssuuaa

ccaalloorroossaammeennttee ppoorr uumm mmoommeennttoo aanntteess ddee ssoollttáá--llaa..

--EEuu ssaabbiiaa qquuee eerraa hhoojjee.. EEuu ppllaanneejjeeii mmiinnhhaa aaggeennddaa eemm ttoorrnnoo ddiissssoo..

OOss ddeenntteess bbrraannccooss rreellaammppeejjaarraamm ccoonnttrraa aa ppeellee mmoorreennaa eennttããoo ddeessaappaarreecceerraamm.. SSeeuuss

lláábbiiooss cchheeiiooss ffeecchhaarraamm eemm uummaa lliinnhhaa ffiinnaa,, mmaass eerraa iimmppoossssíívveell ppaarraa aaqquueellaa bbooccaa sseennssuuaall

ppaarreecceerr sseevveerraa..

--NNaannddoo eessttáá aapprroonnttaannddoo?? EEuu vvoouu ccoorrrriiggii--lloo ssee eessttiivveerr llhhee ccaauussaannddoo pprroobblleemmaass..

--OO qquuêê??

BBeeiijjee--mmee..

--OOhh nnããoo.. NNaaddaa ddiissssoo.. EEllee éé uumm eennccaannttoo,, mmuuiittoo iimmaaggiinnaattiivvoo,, bbrriillhhaannttee..

EEllaa iinnaalloouu ee oo cchheeiirroouu,, uummaa ppaarreeddee ssóólliiddaa ddee ffeerroommôônniiooss.. CCrriissttoo,, ccoommoo ppooddiiaa oo ssuuoorr

mmaassccuulliinnoo cchheeiirraarr ttããoo mmaadduurroo ee rriiccoo qquuee uummaa mmuullhheerr ssóó qquuiisseessssee rroollaarr nneellee??

SSuuaa ssoobbrraanncceellhhaa ffiinnaammeennttee aarrqquueeaaddaa ffiiccoouu lliiggeeiirraammeennttee mmaaiiss aallttaa..

--OO qquuee éé eennttããoo??

EEllaa lliimmppoouu aa ggaarrggaannttaa..

--PPoorr qquuee vvooccêê nnããoo ssee sseennttaa,, SSrr.. TToorrrreess??

Page 6: Bonnie Dee - Efeito Dos Namorados

OO EEffeeiittoo DDiiaa ddooss NNaammoorraaddooss

66 GGrruuppoorrrr--TTrraadduuççããoo ddee rroommaanncceess eerróóttiiccooss

CCoomm eellee eelleevvaannddoo--ssee aacciimmaa ddeellaa,, eerraa iimmppoossssíívveell ppeennssaarr.. MMeellhhoorr:: ppôôrr aallgguummaa

ddiissttâânncciiaa eennttrree eelleess.. EEllaa oo lleevvoouu aa ffrreennttee ddaa ssaallaa,, ee ooffeerreecceeuu uummaa ddaass ccaaddeeiirraass ddee

ttaammaannhhoo aadduullttoo qquuee mmaannttiinnhhaa ppaarraa rreeuunniiõõeess ddee ppaaiiss ee pprrooffeessssoorreess,, ee rreettrroocceeddeeuu aattrrááss ddee

ssuuaa mmeessaa..

SSeennttaaddaa eemm ssuuaa ppoossiiççããoo ddee pprrooffeessssoorraa,, eellaa rreeccuuppeerroouu uumm ppoouuccoo ddee ssuuaa ccoommppoossttuurraa ee

lleemmbbrroouu--ssee ddoo ppoorr qquuee mmaarrccoouu eessssaa ccoonnvveerrssaa..

--VVooccêê tteemm tteemmppoo ppaarraa ccoonnvveerrssaarr?? NNaannddoo nnããoo eessttáá eessppeerraannddoo ppoorr vvooccêê lláá ffoorraa??

--NNããoo.. EEllee vvaaii ppaarraa aa ccaassaa ddaa mmiinnhhaa mmããee ddeeppooiiss ddaa eessccoollaa.. EEuu nnããoo ddiissssee aa eellee qquuee eeuu

eessttaarriiaa aaqquuii hhoojjee..

EEllee aaccoommooddoouu ssuuaa ggrraannddee eessttrruuttuurraa nnaa ccaaddeeiirraa ppeeqquueennaa ddee mmaaddeeiirraa,, ssuuaass ppeerrnnaass

eessttiirraaddaass àà ffrreennttee..

--SSee oo mmeenniinnoo nnããoo eessttáá eemm ddiiffiiccuullddaaddeess,, oo qquuee eeuu eessttoouu ffaazzeennddoo aaqquuii?? -- EEllee ppeerrgguunnttoouu

sseemm rrooddeeiiooss..

CCaarrrriiee ssóó eennccoonnttrroouu GGlloorriiaa TToorrrreess,, aa aavvóó,, eemm rreeuunniiõõeess,, ee aaggoorraa eenntteennddiiaa ppoorr qquuee

nnuunnccaa vviiuu oo ppaaii ddoo NNaannddoo aanntteess.. EEllee eerraa ddoo ttiippoo ddee ppaaii ssee--nnããoo--eessttáá--eerrrraaddoo--nnããoo--mmee--

cchhaammee--pprraa--ccoorrrriiggiirr.. DDeessddee qquuee sseeuu ffiillhhoo ttiirraassssee bbooaass nnoottaass ee ffiiccaassssee ffoorraa ddee pprroobblleemmaass,,

eellee eessttaavvaa ssaattiissffeeiittoo ee nnããoo vviiaa nneennhhuumm mmoottiivvoo pprraa ffaallaarr ccoomm oo pprrooffeessssoorr..

--HHoonneessttaammeennttee,, éé ddiiffíícciill ddiizzeerr eexxaattaammeennttee oo qquuee eessttáá eerrrraaddoo.. EEuu eessttoouu sseennttiinnddoo,,

uullttiimmaammeennttee qquuee NNaannddoo eessttáá iinnffeelliizz.. EEllee nnããoo eessttáá iinntteerraaggiinnddoo ccoomm aass oouuttrraass ccrriiaannççaass

ccoommoo ccoossttuummaavvaa.. SSuuaass nnoottaass ssããoo bbooaass,, mmaass ssuuaa aatteennççããoo dduurraannttee aa aauullaa…… eessttáá eemm oouuttrroo

lluuggaarr..

SSrr.. TToorrrreess aa oollhhoouu aattuurrddiiddoo,, ccoommoo qquuee eessppeerraannddoo eellaa aaccrreesscceennttaarr aallggoo mmaaiiss.. EEllaa tteevvee

tteemmppoo ppaarraa nnoottaarr uumm ccaacchhoo eessccuurroo ppeerrddiiddoo ccaaiinnddoo ssoobbrree ssuuaa ffrroonnttee,, aanntteess ddeellee ffrraannzziirr oo

cceennhhoo ee ddiizzeerr::

--QQuuee éé iissttoo?? EEllee nnããoo eessttáá ssee ppoorrttaannddoo mmaall??

EEllaa ssee sseennttiiuu iimmeeddiiaattaammeennttee ttoollaa ppoorr cchhaammáá--lloo..

--BBeemm,, nnããoo éé nnaaddaa,, SSrr.. TToorrrreess,, ee eeuu ppeennsseeii qquuee ttaallvveezz jjuunnttooss,, nnóóss ppuuddéésssseemmooss

ccoommpprreeeennddeerr oo qquuee oo eessttáá aabboorrrreecceennddoo ee ttaallvveezz ccoorrttaarr oo mmaall ppeellaa rraaiizz aanntteess qquuee ssuuaass

nnoottaass ddeecclliinneemm..

--EEnnrriiqquuee.. CChhaammee--mmee RRiicc..

EEllee ssee ddeebbrruuççoouu aaddiiaannttee nnaa ccaaddeeiirraa,, ddeessccaannssaannddoo ooss bbrraaççooss nnooss jjooeellhhooss..

Page 7: Bonnie Dee - Efeito Dos Namorados

OO EEffeeiittoo DDiiaa ddooss NNaammoorraaddooss

77 GGrruuppoorrrr--TTrraadduuççããoo ddee rroommaanncceess eerróóttiiccooss

--OOllhhee SSrraa.. MMoorrrriissoonn,, ààss vveezzeess ccrriiaannççaass eessttããoo ssóó mmaall--hhuummoorraaddaass.. EEuu tteennhhoo cceerrtteezzaa qquuee

NNaannddoo ssuuppeerraarráá oo qquuee oo eessttiivveerr aabboorrrreecceennddoo..

--EEnnttããoo,, vvooccêê nnoottoouu iissttoo ttaammbbéémm?? VVooccêê ccoonnvveerrssoouu ccoomm eellee??

SSeeuuss oollhhooss eessttrreeiittaarraamm--ssee..

--CCoomm mmaaiiss ddee vviinnttee ccrriiaannççaass eemm ssuuaa ccllaassssee,, eeuu ffiiccoo ssuurrpprreeeennddiiddoo qquuee vvooccêê tteennhhaa

tteemmppoo ppaarraa ssee pprreeooccuuppaarr ccoomm oo mmaauu hhuummoorr tteemmppoorráárriioo ddee uummaa ccrriiaannççaa..

--ÉÉ mmeeuu ttrraabbaallhhoo pprreessttaarr aatteennççããoo..

AA iirrrriittaaççããoo ddee CCaarrrriiee ccoommeeççoouu aa ssuubbiirr,, mmaass mmaanntteevvee oo ttoomm ttrraannqqüüiilloo.. NNuunnccaa eerraa uummaa

bbooaa iiddééiiaa aannttaaggoonniizzaarr uumm ppaaii aaoo iinntteerrrrooggaarr ssuuaass hhaabbiilliiddaaddeess nnaa eedduuccaaççããoo ddooss sseeuuss

ffiillhhooss..

--PPeennsseeii qquuee vvooccêê ggoossttaarriiaa ddee ssaabbeerr oo qquuee eeuu nnootteeii ee ddiissccuuttiirr iissttoo,, mmaass ssee nnããoo,, ssóó ttoommee

aass iinnffoorrmmaaççõõeess ee ffaaççaa ccoomm eellaass oo qquuee vvooccêê qquuiisseerr..

OOss oollhhooss ddee EEnnrriiqquuee——RRiicc ffiizzeerraamm uummaa vvaarrrreedduurraa uullttrraa--rrááppiiddaa nnaa ppoorrççããoo ddee sseeuu

ccoorrppoo vviissíívveell aacciimmaa ddaa eessccrriivvaanniinnhhaa aanntteess ddee eennccoonnttrraarr sseeuu oollhhaarr..

--QQuuaannttoo tteemmppoo vvooccêê eessttáá eennssiinnaannddoo,, SSrraa.. MMoorrrriissoonn??

NNuunnccaa éé uummaa bbooaa iiddééiiaa aannttaaggoonniizzaarr uumm pprrooffeessssoorr qquueessttiioonnaannddoo ssuuaass hhaabbiilliiddaaddeess,,

ttaammppoouuccoo..

–– TTeemmppoo ssuuffiicciieennttee ppaarraa ssaabbeerr qquuaannddoo aallggoo eessttáá aabboorrrreecceennddoo uummaa ccrriiaannççaa.. –– EEllaa

eennccoonnttrroouu sseeuu oollhhaarr,, rreeccuussaannddoo--ssee aa aabbaaiixxáá--llooss.. OOss ccaabbeellooss eemm ssuuaa nnuuccaa aarrrreeppiiaarraamm ee

sseeuuss sseeiiooss ppaarreecceerraamm ddee rreeppeennttee rriijjooss,, aappeerrttaaddooss nnoo bboojjoo ddee sseeuu ssuuttiiãã.. EEllaa qquueerriiaa ccrruuzzaarr

sseeuuss bbrraaççooss ssoobbrree eelleess,, mmaass mmaanntteevvee ssuuaass mmããooss ddeessccaannssaannddoo eemm sseeuu ccoolloo..

RRiicc ssee ddeebbrruuççoouu ddee vvoollttaa eemm ssuuaa ccaaddeeiirraa.. SSeeuu oollhhaarr vvaaggoo ssoobbrree ssuuaa eessccrriivvaanniinnhhaa,, ee

sseennttoouu--ssee ssiilleenncciioossaammeennttee ppoorr uumm lloonnggoo mmoommeennttoo aanntteess ddee eexxaallaarr rruuiiddoossaammeennttee..

--CCeerrttoo.. EEuu sseeii qquuee aass ccooiissaass nnããoo eessttããoo cceerrttaass ccoomm NNaannddoo.. DDeessddee qquuee ssuuaa mmããee…… EEllee

ssóó ffiiccaa ttrriissttee ààss vveezzeess.. VVeemm ee vvaaii.. ÉÉ nnaattuurraall.. EEllee ssee rreeccuuppeerraarráá eemm sseeuu pprróópprriioo tteemmppoo..

EEllaa eessppeerroouu ppaarraa vveerr ssee eellee ddiirriiaa mmaaiiss.. GGlloorriiaa TToorrrreess mmeenncciioonnoouu qquuee NNaannddoo ppeerrddeerraa

ssuuaa mmããee ppaarraa oo ccâânncceerr ddee mmaammaa qquuaassee ddooiiss aannooss aattrrááss.. EE eemmbboorraa CCaarrrriiee aacchhaassssee qquuee aa

ddiiffiiccuullddaaddee ddoo mmeenniinnoo eessttaavvaa aarrrraaiiggaaddaa nnaaqquueellaa ppeerrddaa,, qquuiiss ccoonnffeerriirr ccoomm sseeuu ppaaii ppaarraa tteerr

cceerrtteezzaa ssee nnããoo eexxiissttiiaa nnaaddaa mmaaiiss oo aabboorrrreecceennddoo..

Page 8: Bonnie Dee - Efeito Dos Namorados

OO EEffeeiittoo DDiiaa ddooss NNaammoorraaddooss

88 GGrruuppoorrrr--TTrraadduuççããoo ddee rroommaanncceess eerróóttiiccooss

UUmm mmoommeennttoo ddee ssiillêênncciioo pprroolloonnggaaddoo.. AA ddoorr nnooss oollhhooss eessccuurrooss ddee RRiicc ffeezz sseeuu ppeeiittoo

aappeerrttaarr.. SSuuaass ppaallaavvrraass ppooddeerriiaamm sseerr ssoobbrree sseeuu ffiillhhoo,, mmaass eessttaavvaa ccllaarroo qquuee ffaallaavvaa ppoorr eellee

mmeessmmoo ttaammbbéémm..

--EEuu ssiinnttoo mmuuiittoo.. -- EEllaa ddiissssee ssuuaavveemmeennttee.. --EEuu nnããoo qquueerriiaa ttooccaarr eemm uumm aassssuunnttoo ttããoo

sseennssíívveell..

LLeevvaannttaannddoo uummaa mmããoo,, eellee ffeezz uumm mmuuddoo ssiinnaall nneeggaattiivvoo..

--EEssttáá ttuuddoo bbeemm.. TTeennhhoo qquuee ffaallaarr ssoobbrree iissssoo pprraa ppaassssaarr,, nnããoo éé aassssiimm?? ÉÉ iissssoo qquuee ttooddoo

mmuunnddoo ddiizz.. OO ppoonnttoo éé qquuee aa ccrriiaannççaa vvaaii ffiiccaarr ddeepprriimmiiddaa ààss vveezzeess,, mmaass nnããoo eexxiissttee nnaaddaa

ppaarraa sseerr ffeeiittoo ssoobbrree iissssoo.. EEllee ssóó pprreecciissaa ddee tteemmppoo pprraa ccuurraarr..

--QQuuee ttaall vvooccêê??

CCaarrrriiee rreevveelloouu,, ccrruuzzaannddoo uummaa lliinnhhaa.. EEllaa nnããoo eerraa uummaa ccoonnsseellhheeiirraa.. EEllaa eerraa aa

pprrooffeessssoorraa ddaa tteerrcceeiirraa sséérriiee ddoo sseeuu ffiillhhoo,, mmaass aass ppaallaavvrraass bbrroottaarraamm aanntteess ddee ppooddeerr

sseegguurráá--llaass::

--CCoommoo vvooccêê eessttáá ffaazzeennddoo??

EEllee oollhhoouu ppaarraa cciimmaa ssuurrpprreessoo ffrraannzziinnhhoo aa tteessttaa,, mmaass ccoomm uumm mmeeiioo ssoorrrriissoo ccuurrvvaannddoo

sseeuuss lláábbiiooss..

--PPééssssiimmoo.. OObbrriiggaaddoo ppoorr ppeerrgguunnttaarr.. -- EEnnccoollhheennddoo ooss oommbbrrooss,, eellee ggeessttiiccuulloouu nnaa ssaallaa aaoo

rreeddoorr ddeelleess.. --DDiiaa ddooss nnaammoorraaddooss ffuuddiiddoo!! DDeessccuullppee.. DDeessccuullppee aa lliinngguuaaggeemm.. ÉÉ ddiiffíícciill..

AAnnggeelliinnaa ccoossttuummaavvaa aammaarr oo mmaallddiittoo ffeerriiaaddoo.. CCoorraaççõõeess,, fflloorreess,, cchhooccoollaattee,, ttuuddoo aaqquuiilloo..

EE eeuu aappoossttoo qquuee vvooccêê ddeeuu aa eellaa ttooddooss eelleess.. EE aappoossttoo qquuee éé oo ttiippoo ddee hhoommeemm qquuee ssaabbee

ccoommoo ccaattiivvaarr uummaa mmuullhheerr qquuaannddoo eessttáá aappaaiixxoonnaaddoo ppoorr eellaa..

--EEuu ssiinnttoo mmuuiittoo.. -- CCaarrrriiee rreeppeettiiuu,, nnããoo ssaabbeennddoo mmaaiiss oo qquuee ddiizzeerr..

--NNããoo éé ttããoo rruuiimm qquuaannttoo ffooii llooggoo ddeeppooiiss ddee qquuee eellaa ssee ffooii.. EEssttáá mmeellhhoorraannddoo.. MMaass

hhoojjee……

SSeeuuss ggrraannddeess oommbbrrooss eerrgguueerraamm ee ccaaíírraamm nnoovvaammeennttee..

--ÉÉ aappeennaass oo mmaallddiittoo ddiiaa,, ssaabbee..

EEllaa mmoovviimmeennttoouu aa ccaabbeeççaa.. --EEuu ooddeeiioo eessttee ffeerriiaaddoo,, ttaammbbéémm..

Page 9: Bonnie Dee - Efeito Dos Namorados

OO EEffeeiittoo DDiiaa ddooss NNaammoorraaddooss

99 GGrruuppoorrrr--TTrraadduuççããoo ddee rroommaanncceess eerróóttiiccooss

SSuuaa ccoonnffiissssããoo ffooii ttããoo ssuuaavvee qquuee eerraa aappeennaass aauuddíívveell,, aaiinnddaa aassssiimm aass ppaallaavvrraass

ppaarreecceerraamm eeccooaarr ee eenncchheerr aa ssaallaa.. EEllaa eessttaavvaa ddeeffiinniittiivvaammeennttee ccrruuzzaannddoo oouuttrraa lliinnhhaa aaqquuii,,

ddeesscceennddoo aa llaaddeeiirraa ddoo aannttiipprrooffiissssiioonnaalliissmmoo..

--DDee jjeeiittoo nneennhhuumm.. -- EEllee lleevvaannttoouu aa ccaabbeeççaa ee aa eessttuuddoouu.. --UUmmaa mmuullhheerr ccoommoo vvooccêê

pprroovvaavveellmmeennttee tteemm qquuee eessccoollhheerr eennttrree ooss ccaarraass ppaarraa lleevváá--llaa pprraa ssaaiirr nnoo DDiiaa ddooss

nnaammoorraaddooss,, oouu,, iinnffeerrnnoo,, qquuaallqquueerr ddiiaa ddaa sseemmaannaa..

UUmm eellooggiioo.. EEllaa eessttaavvaa eennccaannttaaddaa ee ssuubbjjuuggaaddaa,, ssuurrpprreeeennddiiddaa ee eemmoocciioonnaaddaa..

-- OObbrriiggaaddaa,, mmaass nnããoo,, nnããoo ssoouu ttããoo aaffoorrttuunnaaddaa.. -- SSeeuu rroossttoo ppaarreecciiaa qquuee ddee rreeppeennttee

eessttaavvaa qquueeiimmaaddoo ppeelloo ssooll,, ssaabbiiaa qquuee ssuuaass bboocchheecchhaass eessttaavvaamm ccoorraaddaass..--DDee qquuaallqquueerr

mmaanneeiirraa,, ffeerriiaaddooss ssããoo ddiiffíícceeiiss ppaarraa ttooddoo mmuunnddoo..

--IIssttoo éé uumm ffaattoo..

EEllee bbaatteeuu sseeuuss ddeeddooss,, áássppeerrooss ee ssuujjooss ddeebbaaiixxoo ddaass uunnhhaass,, ccoonnttrraa sseeuu jjeeaannss.. EErraamm aass

mmããooss ddee uumm hhoommeemm qquuee ffaazziiaa ttrraabbaallhhoo mmaannuuaall,, aass mmããooss ddee uumm dduurroo ttrraabbaallhhaaddoorr,, qquuee

nnããoo eessttaavvaa aaccoossttuummaaddoo aa ppaarraarr ddee ttrraabbaallhhaarr cceeddoo ppaarraa aallgguummaa rreeuunniiããoo sseemm sseennttiiddoo ccoomm

uummaa pprrooffeessssoorraa ppaarraa ddiissccuuttiirr ooss sseennttiimmeennttooss ddee sseeuu ffiillhhoo.. MMããooss áássppeerraass qquuee ddeevveerriiaamm

sseerr ggeennttiiss aaccaarriicciiaannddoo aa ppeellee ddee uummaa mmuullhheerr..

EEllaa eessttrreemmeecceeuu ee aarrrraassttoouu sseeuu oollhhaarr ppaarraa lloonnggee.. EEssccoonnddiiddaa sseegguurraammeennttee aattrrááss ddee ssuuaa

mmeessaa ee vváárriiaass ccaammaaddaass ddee rroouuppaa,, ssuuaa vvaaggiinnaa llaatteejjaavvaa iimmaaggiinnaannddoo aaqquueellaass áássppeerraass mmããooss

ddee ttrraabbaallhhaaddoorr aa ttooccaannddoo ppoorr ttooddoo oo ccoorrppoo..

--OOnnddee ttrraabbaallhhaa SSrr.. TToorrrreess??

EEllaa ppeerrgguunnttoouu cciieennttee ddee qquuee aa ccoonnvveerrssaa eessttaavvaa ccaammiinnhhaannddoo ppaarraa uummaa ccoonncclluussããoo ee nnããoo

qquueerreennddoo tteerrmmiinnáá--llaa,, nnããoo qquueerreennddoo vveerr sseeuu bbeelloo ccoorrppoo ssaaiirr ppoorrttaa aa ffoorraa..

--RRiicc.. -- EEllee lleemmbbrroouu aa eellaa.. -- EEuu ssoouu ccoo--pprroopprriieettáárriioo ddaa MMeeccâânniiccaa OOssbboorrnnee nnaa rruuaa

BBaarrccllaayy ccoomm aa TTeerrcceeiirraa AAvveenniiddaa.. EEuu ttrraabbaallhheeii lláá ccoommoo mmeeccâânniiccoo dduurraannttee oo eennssiinnoo

mmééddiioo ee ppoosstteerriioorrmmeennttee.. TTiirreeii aallgguunnss cceerrttiiffiiccaaddooss ee qquuaannddoo oo vveellhhoo eessttaavvaa pprroonnttoo ppaarraa

aappoosseennttaarr,, eellee ppeerrmmiittiiuu ccoommpprraarr aa mmiinnhhaa ppaarrttee..

--EEnnttããoo vvooccêê ggoossttaa ddee ccaarrrrooss..

--AAmmoo ccaarrrrooss,, mmaass eessppeecciiaallmmeennttee aammoo tteerr mmeeuu pprróópprriioo nneeggóócciioo.. ÉÉ aallggoo qquuee mmeeuu

ppaappaaii sseemmpprree qquuiiss pprraa ssii mmeessmmoo,, mmaass nnuunnccaa ccoonnsseegguuiiuu.. AAggoorraa tteennhhoo aallggoo qquuee eeuu ppoossssoo

ddeeiixxaarr ppaarraa mmeeuu ffiillhhoo..

CCaarrrriiee ssoorrrriiuu,, ppeerrgguunnttaannddoo--ssee ssee NNaannddoo ggoossttaavvaa ddee ccaarrrrooss oouu ssee ttiinnhhaa ssoonnhhooss

ddiiffeerreenntteess..

Page 10: Bonnie Dee - Efeito Dos Namorados

OO EEffeeiittoo DDiiaa ddooss NNaammoorraaddooss

1100 GGrruuppoorrrr--TTrraadduuççããoo ddee rroommaanncceess eerróóttiiccooss

--VVooccêê sseemmpprree qquuiiss eennssiinnaarr??

NNoovvaammeennttee sseeuuss oollhhooss nneeggrrooss oollhhaarraamm ppaarraa eellaa ee ddeennttrroo ddeellaa,, rroouubbaannddoo ssuuaa

rreessppiirraaççããoo..

--BBeemm…… -- SSeeuu ssoorrrriissoo vviirroouu uummaa ppeeqquueennaa rriissaaddaa.. --PPrroovvaavveellmmeennttee nnããoo ddeevveerriiaa ddiizzeerr

iissttoo ppaarraa oo ppaaii ddee uumm aalluunnoo,, mmaass,, nnããoo,, eennssiinnoo nnããoo ffooii mmiinnhhaa pprriimmeeiirraa eessccoollhhaa ddee ccaarrrreeiirraa..

--OO qquuee vvooccêê qquuiiss sseerr??

MMaaiiss uummaa vveezz eellee ssee ddeebbrruuççoouu aaddiiaannttee,, eessccoorraannddoo ooss aanntteebbrraaççooss eemm sseeuuss jjooeellhhooss ee

ddiimmiinnuuiinnddoo oo eessppaaççoo eennttrree eelleess..

--QQuuaannddoo eeuu eerraa jjoovveemm,, qquueerriiaa sseerr uummaa ddaannççaarriinnaa.. MMiinnhhaa mmããee mmee mmaattrriiccuulloouu eemm

ssaappaatteeaaddoo,, jjaazzzz ee bbaalléé cclláássssiiccoo,, mmaass eemm úúllttiimmaa iinnssttâânncciiaa eeuu mmee aaccoommooddeeii nnoo bbaalléé..

DDeesseejjoo aappeennaass,, iinnffeelliizzmmeennttee,, nnããoo éé ssuuffiicciieennttee nnoo mmuunnddoo ddee ddaannççaa.. VVooccêê tteemm qquuee tteerr

mmaaiiss qquuee uumm ppoouuccoo ddee ttaalleennttoo ppaarraa ttoorrnnaarr uummaa ppaaiixxããoo uummaa ccaarrrreeiirraa..

--MMmmmm.. EEuu ppoossssoo ttee vveerr ccoommoo uummaa ddaannççaarriinnaa.. VVooccêê ssee mmoovvee mmuuiittoo ggrraacciioossaammeennttee..

CCaarrrriiee ttiinnhhaa oo ppuullssoo aacceelleerraaddoo.. TTaallvveezz eellee ffoossssee ppeerriittoo eemm eellooggiiooss ffáácceeiiss,, uumm fflleerrttee

nnaattuurraall,, oouu ttaallvveezz aa nnoottoouu ccaammiinnhhaarr qquuaannddoo ffooii àà ffrreennttee aattrraavvééss ddaa ssaallaa.. TTaallvveezz sseeuuss

oollhhooss tteennhhaamm ssiiddoo aattrraaííddooss ppaarraa sseeuu ttrraasseeiirroo,, oobbsseerrvvaannddoo sseeuu rreeqquueebbrraaddoo,, ee ttaallvveezz eellee

ppeennssoouu ““EEllaa ssee mmoovvee ccoommoo uummaa ddaannççaarriinnaa..””

--DDee qquuaallqquueerr mmaanneeiirraa..-- EEllaa rriiuu nneerrvvoossaammeennttee.. -- QQuuaannddoo eerraa aaddoolleesscceennttee,, ppeerrcceebbii

qquuee aa ddaannççaa eerraa ssóó uumm ssoonnhhoo qquuee eeuu ttiinnhhaa qquuee ccoollooccaarr ddee llaaddoo.. NNaaddaa mmaaiiss mmeexxeeuu

ccoommiiggoo aassssiimm…… OOhh SSeennhhoorr,, nnããoo ddeevviiaa ddiizzeerr qquuee mmee aaccoommooddeeii ppaarraa oo mmaaggiissttéérriioo..

EEmmbboorraa ppoossssaa tteerr ffeeiittoo aa pprriinnccííppiioo,, vveerrddaaddeeiirraammeennttee ccrreessccii aammaannddoo iissttoo.. AAss ccrriiaannççaass ssããoo

ffrreeqqüüeenntteemmeennttee uumm ddeessaaffiioo,, mmaass mmaarraavviillhhoossaass ttaammbbéémm.. EEuu nnããoo ddeessiissttiirriiaa ppoorr qquuaallqquueerr

ccooiissaa..

EEllee ssoorrrriiuu..

--EEuu ppeennssoo qquuee ffooii ssoorrttee ppaarraa eessttaass ccrriiaannççaass qquuee vvooccêê tteennhhaa ddeessiissttiiddoo ddee ddaannççaarr.. MMeeuu

ffiillhhoo ffaallaa ssoobbrree vvooccêê oo tteemmppoo ttooddoo,, qquuee SSrraa.. MMoorrrriissoonn ddiissssee oouu ffeezz hhoojjee.. VVooccêê éé uummaa

ggrraannddee pprrooffeessssoorraa..

--OObbrriiggaaddaa.. EE,, ppoorr ffaavvoorr,, cchhaammee--mmee ddee CCaarrrriiee..

EEllaa rreettrriibbuuiiuu sseeuu ssoorrrriissoo ee ppoorr uumm mmoommeennttoo,, qquuaannddoo sseeuuss oollhhooss ssee eennccoonnttrraarraamm ee sseeuuss

ssoorrrriissooss ssaauuddaarraamm uumm aaoo oouuttrroo,, oo aarr eennttrree eelleess ffiiccoouu ccaarrrreeggaaddoo ccoomm eenneerrggiiaa.. NNoovvaammeennttee

oo ccaabbeelloo eerriiççoouu nnoo ppeessccooççoo,, ee ssuuaa ppeellee ffoorrmmiiggaavvaa ppoorr ttooddaa ppaarrttee ccoommoo ssee eellaa ttiivveessssee

Page 11: Bonnie Dee - Efeito Dos Namorados

OO EEffeeiittoo DDiiaa ddooss NNaammoorraaddooss

1111 GGrruuppoorrrr--TTrraadduuççããoo ddee rroommaanncceess eerróóttiiccooss

ffeebbrree.. EEllaa qquueebbrroouu oo ccoonnttaattoo ccoomm uummaa ppiissccaaddeellaa,, ee ssóó oo oollhhoouu eemm lluuggaarr ddee sseerr ssuuggaaddaa

nnaaqquueelleess hhiippnnoottiizzaanntteess oollhhooss nnoovvaammeennttee..

--DDee qquuaallqquueerr ffoorrmmaa,, ccoommoo ddiissssee,, NNaannddoo éé uummaa aalleeggrriiaa.. EEllee éé nnoorrmmaallmmeennttee áávviiddoo ppoorr

ppaarrttiicciippaarr oouu vvoolluunnttáárriioo ppaarraa aajjuuddaarr ccoomm aass ttaarreeffaass ddee ssaallaa ddee aauullaa.. VVooccêê ffeezz uumm bboomm

ttrraabbaallhhoo ccoomm eellee..

RRiicc ddeessllooccoouu--ssee nnaa ccaaddeeiirraa ddeemmaassiiaaddoo ppeeqquueennaa ee ffeezz ssuuaa pprróópprriiaa ppaarrttee ddee oollhhaarr

ffiixxaammeennttee eemm ttoorrnnoo ddaa ssaallaa ddee aauullaa eemm vveezz ddeellaa..

--MMiinnhhaa mmããee ffeezz.. DDeessddee qquuee AAnnggeelliinnaa mmoorrrreeuu,, eellaa éé rreessppoonnssáávveell ppoorr mmuuiittoo ddoo

ttrraabbaallhhoo ddee ccrriiáá--lloo.. EEuu tteennhhoo eessttaaddoo ttããoo ooccuuppaaddoo mmaanntteennddoo mmeeuu nneeggóócciioo ee……-- EEllee cceessssoouu

bbrruussccaammeennttee,, aaggiittaannddoo ssuuaa ccaabbeeççaa.. --VVooccêê pprroovvaavveellmmeennttee oouuvvee mmuuiittoo eessssaa ddeessccuullppaa..

--NNããoo ddeevvee sseerr ffáácciill sseerr ppaaii ssoolltteeiirroo,, eeqquuiilliibbrraannddoo ttrraabbaallhhoo ee oo tteemmppoo ccoomm aa ffaammíílliiaa.. --

CCaarrrriiee oo ccoonnssoolloouu.. --EEssttoouu cceerrttaa qquuee vvooccêê eessttáá ffaazzeennddoo ttuuddoo qquuee ppooddee..

UUmm ttrriissttee ssoorrrriissoo ttoorrcceeuu ssuuaa bbooccaa..

--SSee eessttoouu aaqquuii,, eemm uumm ddiiaa ddee sseemmaannaa àà ttaarrddee ccoonnvveerrssaannddoo ccoomm vvooccêê ssoobbrree mmeeuu ffiillhhoo

eessttaarr iinnffeelliizz,, eennttããoo nnããoo ppoossssoo eessttaarr ffaazzeennddoo ttããoo ggrraannddee ttrraabbaallhhoo,, cceerrttoo??

OO ppiinncceell ggrroossssoo ddee sseeuuss lloonnggooss ccíílliiooss vvaarrrreeuu sseeuu rroossttoo qquuaannddoo eellee ppiissccoouu,, ee sseeuu

eessttôômmaaggoo ddeeuu oouuttrroo ssaallttoo.. SSeennttaa mmeenniinnaa..

--EEuu tteennhhoo cceerrtteezzaa qquuee vvooccêê eessttáá ccoorrrreettoo ee éé uumm eessttaaddoo ppaassssaaggeeiirroo.. EEllee pprroovvaavveellmmeennttee

eessttaarráá bbrriillhhaannttee ee aalleeggrree nnoovvaammeennttee eemm bbrreevvee.. --EEllaa oo aasssseegguurroouu.. --EEllee eessttaavvaa cceerrttaammeennttee

áávviiddoo ppaarraa aajjuuddaarr ccoomm aa ffeessttaa hhoojjee..

RRiicc eessqquuaaddrriinnhhoouu ooss ccaarrttõõeess ccoomm ccoorraaççõõeess aattrraavvééss ddaa ssuuppeerrffíícciiee ddee ssuuaa mmeessaa,, aa

mmaaiioorr ppaarrttee ddeelleess pprrooccllaammaannddoo ――PPaarraa aa PPrrooffeessssoorraa‖‖ nnaa ppaarrttee ssuuppeerriioorr..

--EEnnttããoo,, nneennhhuumm ccaarrttããoo ddee ddiiaa ddooss nnaammoorraaddooss ddee aadduullttoo ppaarraa vvooccêê?? NNeennhhuumm ppllaannoo

eessppeecciiaall ppaarraa oo ddiiaa??

--HHuumm,, nnããoo.. --EEllaa ffiiccoouu ssuurrpprreeeennddiiddaa nnaa mmuuddaannççaa aabbrruuppttaa ddee aassssuunnttoo.. EEllee eessttaavvaa

rreeaallmmeennttee ppeerrgguunnttaannddoo aa eellaa??

EEllee rriiuu..

--AAhh,, iinnffeerrnnoo,, nnããoo eexxiissttee nneennhhuumm jjeeiittoo ssuuaavvee ppaarraa ppeerrgguunnttaarr iissttoo.. SSaaiinnddoo ddoo mmoottiivvoo

qquuee ccoonnvveerrssaammooss aaqquuii,, mmaass ssee vvooccêê nnããoo eessttiivveerr ooccuuppaaddaa aaggoorraa,, vvooccêê ggoossttaarriiaa ddee iirr ttoommaarr

uummaa xxííccaarraa ddee ccaafféé??

Page 12: Bonnie Dee - Efeito Dos Namorados

OO EEffeeiittoo DDiiaa ddooss NNaammoorraaddooss

1122 GGrruuppoorrrr--TTrraadduuççããoo ddee rroommaanncceess eerróóttiiccooss

--EEuu……

HHaavviiaa aallgguummaa rreessttrriiççããoo nnaa eessccoollaa ssoobbrree eennccoonnttrrooss ddee pprrooffeessssoorreess ccoomm ppaaiiss ddee aalluunnooss??

NNããoo ssee lleemmbbrroouu ddee nnaaddaa nnoo mmaannuuaall,, eennttrreettaannttoo eellaa nnããoo eessppeerraavvaa qquuee aa ssiittuuaaççããoo

aaccoonntteecceessssee.. CCeerrttaammeennttee nnããoo eessppeerraavvaa qquuee uumm ddee sseeuuss aalluunnooss ttiivveessssee uumm ppaappaaii ttããoo

qquueennttee qquuee ssuuaa ccaallcciinnhhaa eessttaavvaa mmoollhhaaddaa ssóó ddoo ttiimmbbrree ddee ssuuaa vvoozz ee oo mmaaggnneettiissmmoo ddee

sseeuuss oollhhooss..

--EEuu aacchhoo qquuee sseerriiaa……

OO ssooll mmoovveeuu ppoorr ddeettrrááss ddee uummaa nnuuvveemm ee eennvviioouu uumm rraaiioo ddee lluuzz ppeenneettrraannttee ppeelloo

ccoorraaççããoo ddee pplláássttiiccoo vveerrmmeellhhoo nnaa jjaanneellaa,, aaoo mmeessmmoo tteemmppoo llaannççaannddoo ssuuaa lluuzz nnaa ppaarreeddee

ooppoossttaa àà jjaanneellaa..

UUmm ccoorraaççããoo rruubbii ppeerrffeeiittoo aarrddeeuu eemm ffrreennttee aa ssuuaa ccoonnttrraappaarrttee..

EEllaa oollhhoouu oo ppaaii ddoo NNaannddoo nnooss oollhhooss..

--SSiimm,, SSrr.. TToorrrreess…… RRiicc.. EEuu ppoossssoo ttoommaarr uumm ccaafféé aaggoorraa.. OObbrriiggaaddaa ppoorr ppeerrgguunnttaarr..

CCAAPPÍÍTTUULLOO DDOOIISS

DDee ppéé aaoo llaaddoo ddee RRiicc nnaa ffiillaa ddaa ccaaffeetteerriiaa,, CCaarrrriiee eessttaavvaa hhiippeerr cciieennttee ddaa iimmeennssaa

pprreesseennççaa aaoo llaaddoo ddeellaa,, oo ccaalloorr qquuee eexxppaannddiiaa ffoorraa ddee sseeuu ccoorrppoo,, oo ooddoorr mmáássccuulloo ee ddee

sseerrrraaggeemm nnaa ssuuaa ppeellee.. EEllaa oollhhoouu aabbaaiixxoo eemm ssuuaass bboottaass,, nnoottoouu nnoovvaammeennttee aa ccaammaaddaa ddee

ppóó,, ee tteennttoouu ccoommpprreeeennddeerr ppoorr qquuee uumm mmeeccâânniiccoo cchheeiirraavvaa ccoommoo uumm ccaarrppiinntteeiirroo..

AAggoorraa qquuee eelleess eessttaavvaamm ddoo llaaddoo ddee ffoorraa ddaa ssaallaa ddee aauullaa,, uumm ssiillêênncciioo ddeessccoonnffoorrttáávveell

ccaaiiuu eennttrree eelleess.. EEllaa pprrooccuurroouu ppoorr aallggoo iinntteelliiggeennttee pprraa ddiizzeerr..

--DDiiaa ooccuuppaaddoo?? OOhh,, iissssoo eerraa bbrriillhhaannttee..

--EEuu ppaarreeii ddee ttrraabbaallhhaarr nnaa ggaarraaggeemm cceeddoo,, uummaa ddaass vvaannttaaggeennss ddee sseerr pprroopprriieettáárriioo,, ee

aajjuuddeeii uumm aammiiggoo eemm uummaa rreeffoorrmmaa ddee ccoonnssttrruuççããoo.. EEllee eessttáá aaccrreesscceennttaannddoo uumm qquuaarrttoo àà

ssuuaa ccaassaa..

RRiicc eessccoovvoouu ssuuaa lluuvvaa ee mmootteess ddee sseerrrraaggeemm ttrreemmuullaarraamm ffoorraa ddeellee ccoommoo mmaanncchhaass ddee

oouurroo..

--TToommoouu mmaaiiss tteemmppoo qquuee eeuu ppeennsseeii.. EEuu mmee lliimmppaarriiaa pprriimmeeiirroo,, mmaass eeuu nnããoo qquuiiss aattrraassaarr

aa rreeuunniiããoo ccoomm vvooccêê..

Page 13: Bonnie Dee - Efeito Dos Namorados

OO EEffeeiittoo DDiiaa ddooss NNaammoorraaddooss

1133 GGrruuppoorrrr--TTrraadduuççããoo ddee rroommaanncceess eerróóttiiccooss

--SSiinnttoo mmuuiittoo aaffaassttáá--lloo ddee sseeuu ttrraabbaallhhoo..

--NNããoo,, eeuu nnããoo ssiinnttoo..

--EEuu nnããoo ssiinnttoo..

EEllee rreeppeettiiuu sseeuu ppeennssaammeennttoo eemm vvoozz aallttaa ee sseeuu ccoorraaççããoo ssaaccuuddiiuu nnoo eeccoo iinneessppeerraaddoo..

CCaarrrriiee ggiirroouu eemm ddiirreeççããoo aa eellee,, oollhhaannddoo ppaarraa cciimmaa aattéé eennccoonnttrraarr sseeuuss oollhhooss.. PPeessaaddaass

ppáállppeebbrraass,, sseennssuuaaiiss,, oollhhooss ddee qquuaarrttoo qquuee oollhhaavvaamm nneellaa ccoomm iinntteerreessssee ddeeffiinniiddoo..

--EEuu eessttoouu ccoonntteennttee ppoorr tteerr eennccoonnttrraaddoo vvooccêê,, ee nnããoo ssóó ppaarraa ccoonnvveerrssaarr ssoobbrree mmeeuu ffiillhhoo..

--EEllee rriiuu.. --EEuu eessttoouu ffoorrççaannddoo aa bbaarrrraa,, nnããoo éé??

EEllaa bbaallaannççoouu aa ccaabbeeççaa,, sseeuu oollhhaarr aaiinnddaa aa eennrreeddaannddoo.. AAccaabbeeii ddee bbaallaannççaarr mmiinnhhaa

ccaabbeeççaa?? EEuu aaccaabbeeii ddee ddaarr aa eellee uumm ssiinnaall pprraa ssee aapprrooxxiimmaarr??

--NNããoo.. EEuu…… ÉÉ bboomm.. OO ccaafféé.. EE aa ccoonnvveerrssaa.. --UUmmaa rriissaaddiinnhhaa nneerrvvoossaa eessttoouurroouu ddee ssuuaa

bbooccaa nnaass ffrraasseess ffoorrmmaaiiss,, qquuee eerraa ttuuddoo qquuee ppooddiiaa aaddmmiinniissttrraarr..

SSeeuu ssoorrrriissoo llaarrggoo mmoossttrroouu uummaa rreessppoossttaa ddee bboonniittooss ddeenntteess bbrraannccooss ee uumm ffllaasshh ddee

ccoovviinnhhaa eemm ssuuaa bboocchheecchhaa eessqquueerrddaa.. EEllee aappeerrttoouu ssuuaa mmããoo ccoonnttrraa ssuuaass ccoossttaass,, aa lleevvaannddoo

pprraa ffrreennttee,, ee CCaarrrriiee ppeerrcceebbeeuu qquuee aa ffiillaa nnaa ffrreennttee ddeelleess aannddoouu.. FFiiccoouu ttããoo ffooccaaddaa eemm sseeuu

rroossttoo,, qquuee eellaa tteerriiaa ffiiccaaddoo ppaarraaddaa nnoo lluuggaarr ppaarraa sseemmpprree ssee eellee nnããoo aa ccuuttuuccaassssee.. OO ppoonnttoo

ddee ccoonnttaattoo eennttrree eelleess qquueeiimmaavvaa ccoommoo ffooggoo,, mmeessmmoo aappóóss rreettiirráá--llaa.. SSuuaa rreeaaççããoo eerraa

ddeesspprrooppoorrcciioonnaall ppaarraa uumm mmeerroo ttooqquuee,, mmaass nnããoo ppooddiiaa ccoonnttrroollaarr aa rreessppoossttaa iimmeeddiiaattaa ddoo

sseeuu ccoorrppoo ppaarraa eessttee hhoommeemm mmaaggnnííffiiccoo..

EEuu ssoouu ttããoo ppaattééttiiccaa..

DDeeppooiiss qquuee ppeeddiirraamm -- eellaa,, uumm mmoocchhaa ccaappppuucccciinnoo,, eellee,, eexxpprreessssoo -- eelleess eessppeerraarraamm eemm

ssiillêênncciioo ppeelloo ccaafféé.. CCaarrrriiee oollhhoouu ffiixxaammeennttee ppaarraa ooss bbiissccooiittooss ee bboollaacchhaass,, ppaarraa uummaa ppiillhhaa

ddee CCDDss ddee uummaa bbaannddaa llooccaall,, aa ttaabbeellaa ddee pprreeççooss nnaa ppaarreeddee.. OOllhhoouu ffiixxaammeennttee ppaarraa ttuuddoo,,

ppoorréémm oo qquuee rreeaallmmeennttee qquueerriiaa oollhhaarr ffiixxaammeennttee eerraa ppaarraa ooss ppeeiittoorraaiiss dduurrooss ccoommoo ppeeddrraa,,

eessttiiccaaddooss eemm ssuuaa ccaammiisseettaa cciinnzzaa nnaa aallttuurraa ddooss oollhhooss,, ssee eellaa ggiirraassssee lliiggeeiirraammeennttee ppaarraa ssuuaa

eessqquueerrddaa..

RRiicc aa eessccoollttoouu ppaarraa uummaa mmeessaa ppaarraa ddooiiss,, pprróóxxiimmaa àà jjaanneellaa,, aa gguuiiaannddoo ccoomm uummaa mmããoo

nnaass ssuuaass ccoossttaass.. OOoohh,, eellee ppooddiiaa mmaanntteerr aaqquueellaa mmããoo lláá ppaarraa sseemmpprree qquuee eellaa nnããoo eessttaavvaa

pprreeooccuuppaaddaa.. EEllee ddeeiixxoouu sseeuu ccaafféé nnaa mmeessaa ee ppuuxxoouu ssuuaa ccaaddeeiirraa ccoomm ccoorrtteessiiaa aannttiiqquuaaddaa..

--OObbrriiggaaddaa..

Page 14: Bonnie Dee - Efeito Dos Namorados

OO EEffeeiittoo DDiiaa ddooss NNaammoorraaddooss

1144 GGrruuppoorrrr--TTrraadduuççããoo ddee rroommaanncceess eerróóttiiccooss

CCaarrrriiee ppôôss ssuuaa bboollssaa ddee llaaddoo ee ssee aaccoommooddoouu nnaa ccaaddeeiirraa,, aajjuussttaannddoo ssuuaa ssaaiiaa ee

ddeesseejjaannddoo qquuee ttiivveessssee mmaaiiss qquuee uunnss mmiinnuuttooss ssoozziinnhhaa eemm sseeuu ccaarrrroo ppaarraa vveerriiffiiccaarr ssuuaa

mmaaqquuiiaaggeemm ee ccaabbeelloo nnoo eessppeellhhoo rreettrroovviissoorr..

SSeeuu ccaabbeelloo ccaassttaannhhoo eerraa ffiinnoo ccoommoo ddee bbeebbêê,, qquuee ffiiccaa eemmbbaarraaççoossaammeennttee aarrrreeppiiaaddoo nnoo

iinnvveerrnnoo sseeccoo.. EEssttaavvaa pprroovvaavveellmmeennttee ccoomm ooss ccaacchhooss eessvvooaaççaaddooss aaggoorraa mmeessmmoo,, eemm ttooddaass

aass ddiirreeççõõeess.. SSeeuu bbaattoomm eessttaavvaa ccoommpplleettaammeennttee ddeevvoorraaddoo ddeeppooiiss ddee mmaassttiiggaarr sseeuuss lláábbiiooss aa

ddiissttâânncciiaa ttooddaa aattéé oo ccaafféé?? EEssttaavvaa nnoottaannddoo uumm ppeeqquueennoo aaggrruuppaammeennttoo ddee eessppiinnhhaass

pprróóxxiimmoo aa ssuuaa oorreellhhaa ee ppoorr qquuee nnããoo ppaassssoouu uummaa bbaassee eessttaa mmaannhhãã?? SSuuaa ppeellee ddeevviiaa eessttaarr

iinnccrriivveellmmeennttee mmaanncchhaaddaa..

RRiicc ssee sseennttoouu nnaa ffrreennttee ddeellaa,, aappooiiaannddoo ooss ccoottoovveellooss,, oollhhaarr aannaallííttiiccoo eemm sseeuu rroossttoo

mmaaiiss uummaa vveezz.. SSee eellee nnããoo ppaarraassssee ddee aannaalliissáá--llaa aassssiimm,, ffaazzeennddoo sseeuuss sseeiiooss ee vvaaggiinnaa ttããoo

dduurrooss,, iirriiaa tteerr uumm oorrggaassmmoo eemm ssuuaa ccaallcciinnhhaa ddee ttaannttoo aappeerrttaarr ee ssoollttaarr ccoonnttiinnuuaammeennttee lláá

eemmbbaaiixxoo.. OOss rraaiiooss ssoollaarreess aattrraavveessssaarraamm aa jjaanneellaa ccaappttuurraannddoo ee rreefflleettiinnddoo eemm sseeuuss oollhhooss ee

eellaa vviiuu qquuee eelleess nnããoo eerraamm nneeggrrooss ccoommoo aa oobbssiiddiiaannaa11,, mmaass uumm rriiccoo ee pprrooffuunnddoo ccaassttaannhhoo

ccoommoo oo mmeellhhoorr cchhooccoollaattee eessccuurroo..

--HHáá qquuaannttoo tteemmppoo vvooccêê tteemm lleecciioonnaaddoo??

SSuuaa ppeerrgguunnttaa aa ssuurrpprreeeennddeeuu ddee sseeuu ccaassoo aammoorroossoo ccoomm sseeuuss oollhhooss..

--QQuuaattrroo aannooss.. EEuu mmee ffoorrmmeeii nnaa UU--MMaassssaa ee ccoommeecceeii aa lleecciioonnaarr nnoo aannoo lleettiivvoo sseegguuiinnttee..

OO pprriimmeeiirroo aannoo ffooii dduurroo ee ccoonnssiiddeerreeii pprrooccuurraarr uumm ttrraabbaallhhoo ddiiffeerreennttee aaoo lloonnggoo ddoo vveerrããoo,,

mmaass aaccaabboouu ffuurraannddoo.. AAggoorraa eeuu eessttoouu ccoonntteennttee ccoomm oo qquuee eeuu ffaaççoo.. -- EEllaa ssoorrrriiuu..

--DDeessccoobbrrii mmiinnhhaa vvooccaaççããoo aaffiinnaall,, eeuu aacchhoo.. EEuu ssoouu mmuuiittoo bbooaa nniissssoo

--VVooccêê éé ddee HHaarrttffoorrdd oorriiggiinnaallmmeennttee??

DDeebbaaiixxoo ddaa mmeessaa,, ooss jjooeellhhooss ddeellee bbaatteerraamm nnooss sseeuuss ee eellaa ccrruuzzoouu ssuuaass ppeerrnnaass ddee llaaddoo..

--MMmm--hhmm.. WWeessttffiieelldd,, CCoonnnneeccttiiccuutt.. NNããoo mmuuiittoo lloonnggee.. VVooccêê??

SSuuaa ppeerrnnaa ttooccoouu nnaa ssuuaa nnoovvaammeennttee,, oo tteecciiddoo rrooççaannddoo ccoonnttrraa ppeellee nnuuaa,, aa aassppeerreezzaa

eennvviiaannddoo uumm ffrriissssoonn ddee lluuxxúúrriiaa ppoorr eellaa.. EEllee eessttaavvaa rrooççaannddoo ccoonnttrraa eellaa ddee pprrooppóóssiittoo??

--NNoovvaa IIoorrqquuee.. MMeeuuss ppaaiiss ttiinnhhaamm aammiiggooss nnaa ccoommuunniiddaaddee ddee PPoorrttoo RRiiccoo aaqquuii ee

ppeennssaarraamm qquuee eessccaappaarriiaamm ddaa vviioollêênncciiaa ddaa cciiddaaddee ggrraannddee mmuuddaannddoo--ssee ppaarraa aallgguumm lluuggaarr

mmeennoorr,, mmaass eexxiissttee aa mmeessmmaa mmeerrddaa eemm ttooddooss ooss lluuggaarreess,, aattéé eemm CCoonnnneeccttiiccuutt..

1 Pedra vulcânica de cor escura.

Page 15: Bonnie Dee - Efeito Dos Namorados

OO EEffeeiittoo DDiiaa ddooss NNaammoorraaddooss

1155 GGrruuppoorrrr--TTrraadduuççããoo ddee rroommaanncceess eerróóttiiccooss

--EEnnttããoo,, ssuuaa ffaammíílliiaa éé ddee PPoorrttoo RRiiccoo..

--PPrriinncciippaallmmeennttee.. MMiinnhhaa aavvóó ppaatteerrnnaa éé aaffrroo--aammeerriiccaannaa,, ee eexxiissttee aallgguumm iirrllaannddêêss

mmiissttuurraaddoo lláá ttaammbbéémm.. -- SSeeuu ssoorrrriissoo sseennssuuaall rreellaammppeejjoouu nnoovvaammeennttee.. -- QQuuaall aa ssuuaa bbaassee??

--VVaammooss vveerr..

EEllaa lleevvaannttoouu ssuuaa mmããoo ee mmaarrccoouu ccoomm ooss ddeeddooss..

-- HHoollaannddeesseess,, hhoollaannddeesseess ee oohh ssiimm,, hhoollaannddêêss ccoomm uumm llaaddoo ddee hhoollaannddêêss.. IInnaattaa ddaa

mmiinnhhaa ffaammíílliiaa oouu qquuaallqquueerr ccooiissaa,, ssóó ggeenneettiiccaammeennttee pprreeddiissppoossttoo ppaarraa HHoollaannddeesseess..

SSuuaa rriissaaddaa eerraa ccoommoo cchhooccoollaattee ttaammbbéémm,, mmoorrnnaa,, rriiccaa,, ddeerrrraammaannddoo oonnddaass ddee cchhooccoollaattee

qquueennttee qquuee ccaaiiaamm ssoobbrree eellaa..

--EEnnttããoo,, ppeeqquueennaa ggaarroottaa hhoollaannddeessaa,, aalléémm ddee ddaannççaarr,, oo qquuee mmaaiiss vvooccêê ggoossttaa?? AAllgguumm

ppaassssaatteemmppoo oouu eessppoorrttee qquuee ssee iinntteerreessssaa?? VVooccêê ggoossttaa ddee bbeeiisseebbooll??

-- TTeennhhoo qquuee aaddmmiittiirr:: eeuu nnããoo ssoouu uummaa ggrraannddee ffãã ddee eessppoorrtteess,, mmaass ooccaassiioonnaallmmeennttee

aassssiissttoo ppaarrttee ddee uumm jjooggoo.. -- EEllaa ddiissssee ddiipplloommaattiiccaammeennttee..

--SSee eessttiivveerr eemm uumm bbaarr ddee eessppoorrttee ee nnããoo hhoouuvveerr nneennhhuumm mmooddoo ppoossssíívveell qquuee vvooccêê

ppoossssaa eevviittaarr vveerr iissttoo nnaa ggrraannddee tteellaa ddee TTVV.. --EEllee aaddiivviinnhhoouu..

--CCeerrttoo.. VVooccêê mmee ppeeggoouu.. OOccaassiioonnaallmmeennttee ssiiggnniiffiiccaa nnuunnccaa.. EEuu nnããoo ssoouu uummaa ffãã ddee

eessppoorrttee mmeessmmoo.. EEuu ggoossttoo ddee mmúússiiccaa ddee ttooddooss ooss ttiippooss,, iirr aa sshhoowwss ee eessppeettááccuullooss.. EE bbaalléé,,

ccllaarroo.. EEuu ggoossttoo ddee aannddaarr ddee bbiicciicclleettaa,, ccoorrrreerr,, bbeemm,, ttaallvveezz eeuu nnããoo ffaaççaa ccoorrrriiddaa aattuuaallmmeennttee,,

mmaass eeuu ggoossttoo.. EEuu ggoossttoo ddee ffiillmmeess..

--QQuuee ttiippoo??

BBrraaççooss ccrruuzzaaddooss nnaa mmeessaa,, eellee ssee ddeebbrruuççoouu aaddiiaannttee,, iinnvvaaddiinnddoo sseeuu eessppaaççoo ppeessssooaall ee aa

ddeeiixxaannddoo nneerrvvoossaa ee eexxcciittaaddaa..

--UUmm ppoouuccoo ddee ttuuddoo.. DDeeppeennddee ddoo mmeeuu hhuummoorr.. QQuuee ttaall vvooccêê?? AAççããoo ee ssuussppeennssee,, cceerrttoo??

-- EEllaa sseegguurroouu oo ccaafféé mmoorrnnoo eennttrree ssuuaass mmããooss,, mmaass nnããoo ttoommoouu uumm ggoollee,, sseeuu eessttôômmaaggoo jjáá

eessttaavvaa mmuuiittoo nneerrvvoossoo ppaarraa aacceeiittaarr mmaaiiss ccaaffeeíínnaa..

--EEii,, nnããoo ccrriiee eesstteerreeóóttiippooss.. EEuu ppoossssoo mmee sseennttaarr ppaarraa aassssiissttiirr uumm ffiillmmee ddee mmooççaass ccoommoo aa

mmeellhhoorr ddeellaass.. -- EEllee mmoorrddeeuu sseeuu lláábbiioo iinnffeerriioorr ee eennttããoo oo ssoollttoouu nnoovvaammeennttee..

EEllaa oollhhoouu ffiixxaammeennttee ppaarraa sseeuuss ssuuaavveess lláábbiiooss ccaarrnnuuddooss.. QQuuaall sseerriiaa aa sseennssaaççããoo ddee

bbeeiijjáá--llooss?? EElleess sseerriiaamm ccoommoo eeddrreeddoonnss ccoobbrriinnddoo ooss sseeuuss..

Page 16: Bonnie Dee - Efeito Dos Namorados

OO EEffeeiittoo DDiiaa ddooss NNaammoorraaddooss

1166 GGrruuppoorrrr--TTrraadduuççããoo ddee rroommaanncceess eerróóttiiccooss

--VVooccêê ggoossttaa ddee ddaannççaa llaattiinnaa?? -- EEllee ppeerrgguunnttoouu.. --NNuunnccaa eesstteevvee nnoo LLaa PPaallmmaa?? SSee eeuu llhhee

cchhaammaarr pprraa uumm eennccoonnttrroo rreeaall,, ccoommoo ttaallvveezz ppaarraa jjaannttaarr ee ddaannççaarr hhoojjee àà nnooiittee,, iissssoo sseerriiaa

aallggoo qquuee vvooccêê ccoonnssiiddeerraarriiaa??

--VVooccêê nnããoo ppeerrddee tteemmppoo,, nnããoo éé?? NNóóss aaccaabbaammooss ddee sseennttaarr ppaarraa oo ccaafféé.. -- CCaarrrriiee ffeezz ssuuaa

vvoozz cciinnttiillaannttee ee pprroovvooccaaddoorraa,, ccoobbrriinnddoo ssuuaa eexxcciittaaççããoo ee oo ddeesseejjoo ppoorr ggrriittaarr,, ““IInnffeerrnnoo,,

ssiimm!!””

-- EEuu nnããoo ssoouu nnoorrmmaallmmeennttee aassssiimm.. -- EEllee ssee sseennttoouu ddee vvoollttaa eemm ssuuaa ccaaddeeiirraa,,

rreettrroocceeddeennddoo eemm sseeuu pprróópprriioo eessppaaççoo,, bbrraaççooss ccrruuzzaaddooss eemm sseeuu ppeeiittoo.. -- CCoonnffiiee eemm mmiimm..

EEuu nnããoo vvoouu ppeerrgguunnttaannddoo ààss mmuullhheerreess qquuee eeuu aaccaabbeeii ddee eennccoonnttrraarr ssee qquueerreemm ssaaiirr.. EEuu sseeii

qquuee ssoooouu aassssiimm,, mmaass aaccrreeddiittee eemm mmiimm,, éé vveerrddaaddee..

DDee aallgguummaa mmaanneeiirraa eellaa aaccrreeddiittoouu nneellee.. AAppeessaarr ddee sseeuuss oollhhaarreess aattoorrddooaanntteess ee

aappaarrêênncciiaa ddeesslluummbbrraannttee,, eellee nnããoo ppaarreecciiaa ccaaffaajjeessttee oouu ddeessoonneessttoo,, eennttrreettaannttoo,, hhoonneessttiiddaaddee

ee ffaallssaa mmooddééssttiiaa eerraamm aass mmaarrccaass rreeggiissttrraaddaass ddee uumm jjooggaaddoorr,, nnããoo eerraamm??

--ÉÉ oo eeffeeiittoo ddooss NNaammoorraaddooss.. -- EEllaa ddiissssee.. -- OO ddeesseejjoo iinneeggáávveell ddee ssee eennggaanncchhaarr ccoomm

aallgguuéémm,, qquuaallqquueerr uumm,, aattéé uummaa ppeessssooaa qquuee vvooccêê aaccaabboouu ddee eennccoonnttrraarr,, nneessttaa cceennttrraall ddee

ppaarreess ddoo ffeerriiaaddoo..

EEllaa ttoommoouu ccaafféé,, ggaannhhaannddoo tteemmppoo..

--EEffeeiittoo ddee NNaammoorraaddooss.. EEuu ggoossttoo ddiissssoo.. -- SSoorrrriiuu pprraa ssuuaa xxííccaarraa ddee ccaafféé qquuaassee vvaazziiaa ee

eennttããoo oollhhoouu sseeuuss oollhhooss nnoovvaammeennttee ee ssuuaa eexxpprreessssããoo ffiiccoouu rreeppeennttiinnaammeennttee mmuuiittoo sséérriiaa..

--MMaass eeuu nnããoo qquueerroo qquuee vvooccêê ppeennssee qquuee eessttoouu ttee cchhaammaannddoo pprraa ssaaiirr ppoorrqquuee vvooccêê

ccrruuzzoouu mmeeuu ccaammiinnhhoo ee eeuu eessttoouu ssoozziinnhhoo.. QQuuaannddoo vvii vvooccêê ddee ppéé nnaa jjaanneellaa ee ggiirroouu nnaa

mmiinnhhaa ddiirreeççããoo,, eeuu…… -- EEllee aaggiittoouu ssuuaa ccaabbeeççaa ee ddeeiixxoouu oo ppeennssaammeennttoo ppeennddeennttee..

--EEuu ssóó qquueerroo ttee ccoonnhheecceerr mmeellhhoorr.. IIssttoo éé ttuuddoo..

--PPoorr qquuee eeuu?? VVooccêê éé mmaaggnnííffiiccoo.. VVooccêê ppooddeerriiaa tteerr qquuaallqquueerr ggaarroottaa nneessttaa cciiddaaddee.. --

IInnffeerrnnoo,, oo bbaarriissttaa ddeerrrraammoouu ccrreemmee eemm ssuuaass ccaallççaass sseerrvviinnddoo sseeuu ccaafféé..

--EEuu ggoossttaarriiaa ddee ttee ccoonnhheecceerr mmeellhhoorr ttaammbbéémm.. -- EEllaa ddiissssee ssiimmpplleessmmeennttee.. -- EEssttáá uumm

ppoouuccoo rrááppiiddoo,, mmaass ssiimm,, ggoossttaarriiaa ddee ssaaiirr ppaarraa jjaannttaarr ee ddaannççaarr.. NNããoo ddoommiinnoo

ccoommpplleettaammeennttee aa ssaallssaa ee mmeerreenngguuee..

--BBoomm.. PPoorrqquuee eeuu ffaaççoo.. VVoouu pprreecciissaarr ddee ttooddaa aa aajjuuddaa qquuee ppuuddeerr ccoonnsseegguuiirr.. -- SSeeuu

ssoorrrriissoo vvoollttaarraa ccoommoo oo ssooll vviinnddoo ppoorr ddeettrrááss ddee uummaa nnuuvveemm.. -- EEuu tteerreeii qquuee cchhaammaarr mmiinnhhaa

mmããee ee tteerr cceerrtteezzaa qquuee ppooddeerráá ccuuiiddaarr ddee NNaannddoo hhoojjee àà nnooiittee,, mmaass ccaassoo ccoonnttrráárriioo,, nnóóss

eessttaammooss ccoommbbiinnaaddooss..

Page 17: Bonnie Dee - Efeito Dos Namorados

OO EEffeeiittoo DDiiaa ddooss NNaammoorraaddooss

1177 GGrruuppoorrrr--TTrraadduuççããoo ddee rroommaanncceess eerróóttiiccooss

AA eeuuffoorriiaa ttoommoouu ccoonnttaa ddee CCaarrrriiee nnaa vviirraaddaa ssúúbbiittaa ddee sseeuu ddiiaa sseemm ggrraaççaa.. NNaammoorraarr oo

ppaaii ddee aalluunnoo ppooddiiaa ffiiccaarr ddeessccoonnffoorrttáávveell,, aassssuummiinnddoo qquuee uullttrraappaassssaarriiaamm ppaarraa oo nnaammoorroo,, ee

aassssuummiinnddoo qquuee aallggoo mmaaiiss aaccoonntteecceessssee eennttrree eelleess,, ee aassssuummiinnddoo qquuee ssee aass ccooiissaass nnããoo

ddeesssseemm cceerrttoo aaiinnddaa tteerriiaa qquuee lliiddaarr ccoomm eellee ccoommoo uumm ppaaii..

AAssssuummiinnddoo uumm iinnffeerrnnoo ddee mmuuiittaa ccooiissaa!! EEllaa ttiinnhhaa aaccaabbaaddoo ddee iimmaaggiinnaarr ttooddoo sseeuu

rreellaacciioonnaammeennttoo nnuumm ssóó iinnssttaannttee.. EErraa oo ttííppiiccoo ddeellaa,, oo qquuee aa iimmppeeddiiaa ddee tteennttaarr mmuuiittaass

ccooiissaass..

RRiicc mmeexxeeuu eemm ssuuaa ccaaddeeiirraa qquuaannddoo ppuuxxoouu oo tteelleeffoonnee cceelluullaarr ddee sseeuu bboollssoo ddaa jjaaqquueettaa ee

nnoovvaammeennttee bbaatteeuu eemm sseeuu jjooeellhhoo.. AA eemmooççããoo qquuee llhhee ddeeuu ffooii rriiddííccuullaa.. TTããoo rrááppiiddoo qquuaannttoo

iimmaaggiinnoouu ssuuaa rreellaaççããoo,, eellaa rreellaammppeejjoouu ssoobbrree aass ppoossssiibbiilliiddaaddeess iinneerreenntteess àà nnooiittee,,

ccoonnvveerrssaass ttrraannqqüüiillaass ee rriissooss nnoo jjaannttaarr,, ssuuaa mmããoo eemm ssuuaa cciinnttuurraa àà mmeeddiiddaa qquuee ddaannççaavvaamm,,

ttaallvveezz mmaaiiss ttaarrddee,, sseeuu ccoorrppoo pprreessssiioonnaaddoo aaiinnddaa mmaaiiss àà mmeeddiiddaa qquuee ssee bbeeiijjaavvaamm,, ee ttaallvveezz

ooss jjooeellhhooss ddaa ccaallççaa jjeeaannss ttooccaannddoo nnaa ssuuaa,, sseeppaarraarriiaamm ssuuaass ppeerrnnaass eennqquuaannttoo......

--EEii.. VVooccêê nnããoo eessttáá ddeessiissttiinnddoo nnããoo éé?? -- SSuuaa vvoozz aa ffeezz ssee sseennttiirr iiddiioottaa ccoommoo ssee eellee aa

ppeeggaassssee ccoomm aa mmããoo ddeennttrroo ddaass ccaallcciinnhhaass.. -- VVooccêê ppaarreeccee pprreeooccuuppaaddaa..

EEssttee nnããoo éé mmeeuu rroossttoo ddee pprreeooccuuppaaççããoo.. ÉÉ lluuxxúúrriiaa..

--NNããoo.. NNããoo ppoorr iissssoo.. -- EEllaa ssoorrrriiuu.. -- SSóó mmee ddiiggaa oonnddee ee qquuaannddoo eennccoonnttrráá--lloo..

CCAAPPÍÍTTUULLOO TTRRÊÊSS

FFoorraa ddaa eessffeerraa ddee iinnfflluuêênncciiaa hhiippnnóóttiiccaa ddee RRiicc ee ddee vvoollttaa aaoo rreeiinnoo ssããoo ddee sseeuu

aappaarrttaammeennttoo,, CCaarrrriiee ccoommeeççoouu aa qquueessttiioonnaarr ssuuaa ddeecciissããoo.. NNaattuurraallmmeennttee.. EErraa nneeuurróóttiiccaa

aassssiimm,, iinnccaappaazz ddee ttoommaarr aa ddeecciissããoo mmaaiiss ssiimmpplleess sseemm qquueessttiioonnáá--llaa.. EEnnttããoo oo ppuulloo ddee fféé

qquuee ttoommoouu eessttaa ttaarrddee eessttaavvaa lloonnggee ddee sseeuu ccoommppoorrttaammeennttoo nnoorrmmaall.. AA rreessppoonnssaabbiilliiddaaddee

eerraa ddoo eeffeeiittoo ddooss NNaammoorraaddooss..

--EEuu nneemm ccoonnhheeççoo eessttee ssuujjeeiittoo.. ÉÉ mmuuiittoo eessttrraannhhoo oo qquuããoo rrááppiiddoo ttuuddoo iissssoo ssee

ddeesseennvvoollvveeuu.. TTaallvveezz eellee sseejjaa aallgguumm ttiippoo ddee aabbeerrrraaççããoo oouu ttaallvveezz sseejjaa ssóó uumm jjooggaaddoorr ee eeuu

ccoonnsseegguuiirreeii mmeeuu ――ccaassoo‖‖ qquueennttee.. OO qquuee vvooccêê aacchhaa??

OO ggaattiinnhhoo oollhhaannddoo ffiixxaammeennttee ppaarraa eellaa ccoomm oollhhooss vveerrddeess ttrraannssppaarreenntteess nnããoo ddeeuu

nneennhhuummaa iinnddiiccaaççããoo ddoo qquuee eessttaavvaa ppeennssaannddoo.. EEllaa aabbrriiuu ssuuaa bbooccaa eemm uumm mmiiaaddoo mmuuddoo,,

eennttããoo aa ffeecchhoouu nnoovvaammeennttee ee oollhhoouu.. EEllaa eerrgguueeuu ssuuaa ppeerrnnaa ttrraasseeiirraa nnoo aarr ee ccoommeeççoouu aa

llaammbbeerr sseeuuss óórrggããooss ggeenniittaaiiss..

--EExxaattaammeennttee!!

AAggiittaannddoo ssuuaa ccaabbeeççaa,, CCaarrrriiee oollhhoouu nnoo eessppeellhhoo..

Page 18: Bonnie Dee - Efeito Dos Namorados

OO EEffeeiittoo DDiiaa ddooss NNaammoorraaddooss

1188 GGrruuppoorrrr--TTrraadduuççããoo ddee rroommaanncceess eerróóttiiccooss

--UUmmaa ggaarroottaa tteemm qquuee eessttaarr ddiissppoossttaa aa aaggrraaddaarr aa ssii mmeessmmaa,, nnããoo ffiiccaarr eennrraabbiicchhaaddaa ppoorr

aallgguumm ssuujjeeiittoo eennccaannttaaddoorr ccoomm oollhhooss ssuurrpprreeeennddeenntteess ee lláábbiiooss bbeeiijjáávveeiiss ee uumm ccoorrppoo ddee

mmooddeelloo ddee aaccaaddeemmiiaa.. MMaaccaaccooss mmee mmoorrddaamm eemm qquuee eessttoouu mmee mmeetteennddoo??

SSeeuuss oollhhooss ddee uumm aazzuull ppáálliiddoo oollhhaarraamm pprraa eellaa sseemm ooffeerreecceerr mmaaiiss rreessppoossttaass.. OO qquuee

hhaavviiaa sseeuu rroossttoo oovvaall,, sseeuu ccaabbeelloo aarrmmaaddoo,, ccaassttaannhhoo ccllaarroo ee ffeeiiççõõeess nnaaddaa iinnccoommuunnss qquuee

pprreennddeerraamm aa aatteennççããoo ddoo RRiicc?? EEllee nnuunnccaa rreeaallmmeennttee ddiissssee oo qquuee oollhhaarr ppaarraa eellaa oo ffeezz sseennttiirr..

TTaallvveezz rreeaallmmeennttee ffoossssee aappeennaass oo eeffeeiittoo ddooss NNaammoorraaddooss ppaarraa eellee ttaammbbéémm.. DDiiaa ssoozziinnhhoo..

VViiúúvvoo ssoolliittáárriioo.. FFêêmmeeaa ccoonnvveenniieennttee..

EEllaa ssuussppiirroouu ee ddeerrrruubboouu aa eessccoovvaa nnoo bbaallccããoo ddee bbaannhheeiirroo.. EEssccoollhheeuu uumm bbaattoomm ee oo

aapplliiccoouu nnaa bbooccaa.. TTããoo ppáálliiddoo,, ccoorr ddee rroossaa sseemm ggrraaççaa.. PPoorr qquuee nnããoo ttiinnhhaa nneemm uumm ttuubboo ddee

vveerrmmeellhhoo--eessccaarrllaattee oouu rroossaa vvíívviiddoo?? AAllggoo qquuee ggrriittaassssee sseexxoo??

UUmm oollhhaarr eemm sseeuu aarrmmáárriioo ddiissssee aa mmeessmmaa hhiissttóórriiaa.. NNããoo eexxiissttiiaa aallggoo eexxttrraavvaaggaannttee oouu

sseedduuttoorr eemm qquuaaiissqquueerr ddooss ccaabbiiddeess.. CCaarrrriiee ccoonnffoorrmmoouu--ssee ccoomm uumm ssuuéétteerr ddee ccaassiimmiirraa

ssuuaavvee,, rroossaa ccoomm ddeeccoottee ccaavvaaddoo.. EEllee ppeelloo mmeennooss mmoossttrraavvaa qquuee hhaavviiaa sseeiiooss ssee nnããoo oo

ddiiaaffrraaggmmaa rreeaallmmeennttee.. EEllaa oo ccoommbbiinnoouu ccoomm uummaa ssaaiiaa pprreettaa,, ee ffooii ppaarraa oo eessppeellhhoo

nnoovvaammeennttee ppaarraa vveerriiffiiccaarr oo eeffeeiittoo..

MMeehh.. VViiuu--ssee eexxaattaammeennttee ccoommoo uummaa pprrooffeessssoorraa ddoo pprriimmáárriioo.. NNaaddaa mmaaiiss sseennssuuaall qquuee

iissttoo..

TTaallvveezz ffoossssee hhoorraa ddee rreeffoorrççaarr sseeuu gguuaarrddaa--rroouuppaa uumm ppoouuccoo.. AA úúllttiimmaa vveezz pprreecciissoouu ddee

rroouuppaass pprraa nnaammoorraarr ffooii hháá mmuuiittoo tteemmppoo aattrrááss.. MMaaiiss ddee sseeiiss mmeesseess.. SSeeuu nnoommee eerraa JJaassoonn ee

eerraa uumm aammiiggoo qquuee MMiiaa aapprreesseennttoouu.. OO nnaammoorroo ffooii aaggrraaddáávveell,, eessqquueeccíívveell ee nnããoo rreeppeettiiddoo..

TTiinnhhaa qquuee sseerr aass ssuuaass rroouuppaass cchhaattaass.. EEllaass nnããoo ddiizziiaamm,, ――VVeemm,, mmee ffooddee,,‖‖ ttaannttoo qquuaannttoo

――BBoomm,, sseejjaa ccoorrttêêss,, éé aa mmeenniinnaa ddaa ccaassaa aaoo llaaddoo..

HHoojjee àà nnooiittee sseerriiaa ddiiffeerreennttee?? EEssppeerraavvaa qquuee ssiimm,, mmaass aaoo mmeessmmoo tteemmppoo,, ttiinnhhaa uumm ffoorrttee

ddeesseejjoo ddee ccaanncceellaarr ttuuddoo ee ppaassssaarr aa nnooiittee eennrroollaaddaa nnoo ssooffáá aassssiissttiinnddoo uumm ffiillmmee,, ssoozziinnhhaa..

SSaaiinnddoo ddoo eessppeellhhoo,, eellaa ttrrooppeeççoouu nnoo GGaattiinnhhoo,, eennrroollaannddoo aaoo rreeddoorr sseeuuss ttoorrnnoozzeellooss

iimmpplloorraannddoo..

--GGaattoo eessttúúppiiddoo!! EEuu jjáá aalliimmeenntteeii vvooccêê.. XXôô!!

CCaarrrriiee ppeeggoouu sseeuuss ssaappaattooss nnoo cchhããoo ddoo qquuaarrttoo ee ooss ccaallççoouu.. AAggaarrrroouu ssuuaa bboollssaa ee

vveerriiffiiccoouu sseeuu tteelleeffoonnee cceelluullaarr vveennddoo ssee RRiicc ppooddeerriiaa tteerr cchhaammaaddoo ppaarraa ccaanncceellaarr eennqquuaannttoo

eessttaavvaa nnoo bbaannhheeiirroo.. NNããoo eexxiissttiiaa nneennhhuummaa mmeennssaaggeemm.. OO eennccoonnttrroo eessttaavvaa ccoonnffiirrmmaaddoo..

EEllaa iinnssiissttiiuu eemm eennccoonnttrráá--lloo nnoo rreessttaauurraannttee,, nnããoo qquueerreennddoo qquuee aa ppeeggaassssee eemm sseeuu

aappaarrttaammeennttoo.. QQuueerriiaa tteerr oo ccoonnttrroollee ddee sseeuu pprróópprriioo vveeííccuulloo nnoo ccaassoo ddee aallggoo ddaarr eerrrraaddoo ee

pprreecciissaassssee ppaaggaarr ffiiaannççaa.. SSuuaa mmããee aasssseegguurroouu--llhhee qquuee ssuuaa nneecceessssiiddaaddee ddee ccoonnttrroollee eerraa

Page 19: Bonnie Dee - Efeito Dos Namorados

OO EEffeeiittoo DDiiaa ddooss NNaammoorraaddooss

1199 GGrruuppoorrrr--TTrraadduuççããoo ddee rroommaanncceess eerróóttiiccooss

ppaarrttee ddee ssuuaa nneeuurroossee,, eennttrreettaannttoo ssuuaa mmããee ggoossttaavvaa ddee ttaaggaarreellaarr ppssiiccoollooggiiaa oouuvviiddaa eemm

pprrooggrraammaass ddee eennttrreevviissttaass..

DDiirriiggiinnddoo aacciimmaa ddooss qquuaarrtteeiirrõõeess ddee uummaa ddúúzziiaa ddee rreessttaauurraannttee ddee sseeuu aappaarrttaammeennttoo ddeeuu

bbaassttaannttee tteemmppoo ppaarraa ccoommeerr sseeuu bbaattoomm ccuuiiddaaddoossaammeennttee aapplliiccaaddoo.. AA mmaassttiiggaaççããoo ddee lláábbiioo

qquuaannddoo ffiiccaavvaa nneerrvvoossaa eerraa uumm hháábbiittoo iinnffaannttiill qquuee nnuunnccaa ppooddee ddeeiixxaarr.. PPeelloo mmeennooss nnããoo

eerraa uummaa ccoommeeddoorraa ddee uunnhhaa..

OO rreessttaauurraannttee qquuee RRiicc ssuuggeerriiuu eerraa uumm qquuee eellaa nnããoo ttiinnhhaa eessttaaddoo,, SSuurrrriittooss.. EErraa

gguuaarrddaaddoo eemm uummaa ttrraavveessssaa.. CCaarrrriiee ppooddee aacchhaarr uummaa vvaaggaa ddee eessttaacciioonnaammeennttoo ee ccaammiinnhhaarr

ccaallççaaddaa aabbaaiixxoo ppaarraa oo eeddiiffíícciioo hhiissttóórriiccoo,, uummaa ccaassaa ddaa vviirraaddaa ddoo ssééccuulloo ppaassssaaddoo..

PPaarraaddoo nnaa eennttrraaddaa,, oollhhaannddoo aa rruuaa aabbaaiixxoo eemm sseennttiiddoo ccoonnttrráárriioo,, eessttaavvaa uumm hhoommeemm eemm

uumm ccaassaaccoo ddee ccoouurroo pprreettoo qquuee ccoobbrriiaa ddeessddee ooss oommbbrrooss llaarrggooss aattéé oo mmeeiioo ddaa ccooxxaa.. EEllee ssee

vvoollttoouu ee CCaarrrriiee eessttaaccoouu aa rreessppiirraaççããoo ssuussppeennssaa ddee sseeuu ccoorrppoo ppoorr sseeuu ppeerrffiill.. MMaaççããss ddoo

rroossttoo eessccuullppiiddaass,, mmaannddííbbuullaa ee qquueeiixxoo ffoorrtteess,, ee uumm nnaarriizz pprrooeemmiinneennttee qquuee ddeeuu aa eellee uumm

ppoorrttee lleeoonniinnoo.. EE ooss lláábbiiooss.. EEllaa ppooddiiaa ssee aajjuussttaarr ssaattiissffaattoorriiaammeennttee nnaaqquueelleess lláábbiiooss ssuuaavveess,,

ssee llhhee ddeessssee aallgguummaa ooppoorrttuunniiddaaddee..

MMeeuu eennccoonnttrroo.. MMeeuu ddiiaa ddooss nnaammoorraaddooss.. OO ppeennssaammeennttoo eerraa iinnccoonncceebbíívveell.. VVeessttiiddoo

ppaarraa oo eennccoonnttrroo,, RRiicc TToorrrreess ttrrooccoouu oo ccoollaarriinnhhoo aazzuull áássppeerroo ppoorr uumm ttrraajjee ddee ccaaiimmeennttoo

ppeerrffeeiittoo.. EEllaa nnããoo ssaabbiiaa ssee iirriiaa ppooddeerr ccoommeerr aaoo llaaddoo ddeellee sseemm ssuuffooccaarr ccoomm ssuuaa ccoommiiddaa oouu

bbaabbaarr ppoorr ttooddaa ppaarrttee..

EEnnttããoo eellee aa vviiuu ppeelloo ccaannttoo ddooss oollhhooss ee ggiirroouu eemm ssuuaa ddiirreeççããoo ccoomm uumm ssoorrrriissoo ddee bbooaass--

vviinnddaass..

--EEii.. AAllgguummaa ddiiffiiccuullddaaddee eemm eennccoonnttrraarr oo lluuggaarr?? EEssttáá uumm ppoouuccoo ffoorraa ddee mmããoo,, mmaass éé oo

úúnniiccoo lluuggaarr qquuee eeuu ssaabbiiaa qquuee ppooddiiaa ccoonnsseegguuiirr uummaa mmeessaa hhoojjee àà nnooiittee.. PPaarreenntteess.. -- EEllee

eexxpplliiccoouu,, eemmbbrruullhhaannddoo uumm bbrraaççoo aaoo rreeddoorr ssuuaa cciinnttuurraa sseegguurraammeennttee,, ccoommoo ssee ttiivveesssseemm ssee

eennccoonnttrraaddoo ppoorr mmeesseess eemm vveezz ddee mmiinnuuttooss..

EEllee aa gguuiioouu ppeelloo aarrccoo ddee eennttrraaddaa aattéé aa ppoorrttaa..

--UUmmaa vveezz qquuee mmeeuuss ppaaiiss vviieerraamm pprraa ccáá,, oo rreessttoo ddaa ffaammíílliiaa ccoommeeççoouu aa mmiiggrraarr ddoo

BBrroonnxx.. AA ffaammíílliiaa ddee TToorrrreess eessttaabbeelleecceeuu sseeuu pprróópprriioo bbaaiirrrroo eemm HHaarrttffoorrdd.. EEnnttããoo nnóóss

eessttaarreemmooss ccoommeennddoo nnoo rreessttaauurraannttee ddoo mmeeuu ttiioo hhoojjee àà nnooiittee..

CCaarrrriiee rreessppiirroouu oo ooddoorr ddee ccoouurroo qquuee eemmaannaavvaa ddee sseeuu ccaassaaccoo ee uummaa áágguuaa--ddee--ccoollôônniiaa

ssuuttiill,, ppiiccaannttee.. SSeeuu ccoorraaççããoo ttrreemmuulloouu ddee mmooddoo sseellvvaaggeemm ee ttooddaass ssuuaass zzoonnaass eerróóggeennaass

rreeaaggiirraamm ssiimmuullttaanneeaammeennttee.. EEllaa ppeennssoouu qquuee ppooddeerriiaa ddeessffaalleecceerr eemm sseeuuss bbrraaççooss ee tteerr qquuee

sseerr lleevvaaddaa oo rreessttoo ddoo ccaammiinnhhoo nnoo rreessttaauurraannttee..

Page 20: Bonnie Dee - Efeito Dos Namorados

OO EEffeeiittoo DDiiaa ddooss NNaammoorraaddooss

2200 GGrruuppoorrrr--TTrraadduuççããoo ddee rroommaanncceess eerróóttiiccooss

EEllaa eennttaabbuulloouu uummaa oobbsseerrvvaaççããoo mmooddeerraaddaammeennttee iinntteelliiggeennttee:: --AAss ffaammíílliiaass ttêêmm qquuee

ffoorrnneecceerr aallgguumm ttiippoo ddee vvaannttaaggeennss ppaarraa eeqquuiilliibbrraarr ttooddaass aass eennxxaaqquueeccaass qquuee ddããoo aa vvooccêê.. OO

qquuããoo ggrraannddee éé ssuuaa ffaammíílliiaa?? VVooccêê tteemm iirrmmããooss??

--TTrrêêss iirrmmããooss.. UUmmaa iirrmmãã.. EEuu eessttoouu nnoo mmeeiioo.. MMuuiittaass ttiiaass,, ttiiooss ee pprriimmooss,, eemmbboorraa vváárriiooss

ddeelleess eesstteejjaamm aaiinnddaa eemm NNoovvaa IIoorrqquuee.. MMiinnhhaa aavvóó TToorrrreess mmuuddoouu pprraa ccáá,, mmaass VVoovvóó

SSaalliinnaass nnããoo ppooddee sseerr aarrrraannccaaddaa ddee ssuuaa ccaassaa nneemm ccoomm uummaa aallaavvaannccaa..

RRiicc aajjuuddoouu CCaarrrriiee aa ttiirraarr sseeuu ccaassaaccoo,, ssuuaass mmããooss ppaarraarraamm ppoorr uumm mmoommeennttoo eemm sseeuuss

oommbbrrooss qquuaannddoo oo ddeessaabboottoooouu.. EEllaa sseennttiiuu sseeuu ppeessoo aattéé ddeeppooiiss qquuee eellee ppaarrttiiuu ppaarraa gguuaarrddaarr

ooss ccaassaaccooss..

AA hhoosstteessss ooss ssaauuddoouu,, eennttããoo uumm hhoommeemm ccoomm ccaabbeelloo pprraatteeaaddoo eemm uumm tteerrnnoo ooss

aaccllaammoouu aattrraavvééss ddoo ssaallããoo ee vveeiioo ppaarraa jjuunnttaarr--ssee aa eelleess.. EEllee ee RRiicc ttrrooccaarraamm uumm aabbrraaççoo

aanntteess ddoo hhoommeemm vviirraarr ppaarraa CCaarrrriiee ee ppeeggaarr ssuuaa mmããoo ccoomm aass dduuaass mmããooss ee aappeerrttáá--llaa..

--EEnnccaannttaaddoo,, qquueerriiddaa.. EEssttoouu ccoonntteennttee ppoorr ccoonnhheeccêê--llaa.. EEuu ssoouu oo TTiioo LLeeoo..

EEllee oollhhoouu eemm sseeuuss oollhhooss ee aammppllaammeennttee ssoorrrriiuu..

--EEuu tteennhhoo uummaa mmeessaa eessppeecciiaall ppaarraa vvooccêê..

DDeeppooiiss ddee lleevváá--llooss aattrraavvééss ddoo rreessttaauurraannttee,, LLeeoo ooss aaccoommooddoouu eemm uummaa mmeessaa pprriivvaattiivvaa

ppaarraa ddooiiss eemm uumm ppaavviillhhããoo ddee vvaassooss ccoomm aarrvvoorreess aarrttiiffiicciiaaiiss.. EEllee rreeccoommeennddoouu oo eessppeecciiaall ee

ttoommoouu sseeuuss ppeeddiiddooss ddee bbeebbiiddaa..

--VVaalleerriiee eessttaarráá sseerrvviinnddoo aa vvooccêêss hhoojjee àà nnooiittee,, mmaass eeuu eessttoouu àà ssuuaa ddiissppoossiiççããoo..

QQuuaallqquueerr ccooiissaa qquuee vvooccêê qquueeiirraa,, aaiinnddaa qquuee nnããoo eesstteejjaa nnoo ccaarrddááppiioo,, éé ssóó mmee aavviissaarr..

EEllee ssoorrrriiuu nnoovvaammeennttee,, sseeuu rroossttoo iilluummiinnoouu ccoommoo aass mmiinnii--lluuzzeess qquuee ddeeccoorraarraamm oo

rreessttaauurraannttee ee ddeeiixxoouu--ooss..

--UUaauu,, qquuee sseerrvviiççoo.. -- CCaarrrriiee ccoommeennttoouu..

--SSiimm,, ddeessccuullppee ssoobbrree iissttoo.. MMeeuu ttiioo ffaazz oo ttiippoo ssuuppeerr eennttuussiiaassmmaaddoo.. EEuu nnããoo tteennhhoo ssaaííddoo

mmuuiittoo ffrreeqqüüeenntteemmeennttee ddeessddee qquuee mmiinnhhaa eessppoossaa mmoorrrreeuu.. AA ffaammíílliiaa eessttáá pprreeooccuuppaaddaa ee

aallgguuéémm eessttáá sseemmpprree aarrrraassttaannddoo aallgguummaa ppoobbrree mmuullhheerr ppaarraa ooss eevveennttooss ddee ffaammíílliiaa ppaarraa mmee

eennccoonnttrraarr.. LLeeoo ddeessaacceelleerroouu uumm ppoouuccoo aattéé mmee vveerr eemm uumm eennccoonnttrroo rreeaall..

EEllaa ssoorrrriiuu..

-- AAccaabbaarr ccoomm aa ssoolltteeiirriiccee ssee ttoorrnnaa uumm oobbjjeettiivvoo ffaammiilliiaarr,, nnããoo éé?? EEuu nnããoo ppoossssoo ccoonnttaarr

qquuaannttooss eennccoonnttrrooss ààss cceeggaass mmiinnhhaa iirrmmãã oorrggaanniizzoouu aanntteess qquuee eeuu ssiimmpplleessmmeennttee mmee

rreeccuussaassssee ppaarrttiicciippaarr..

Page 21: Bonnie Dee - Efeito Dos Namorados

OO EEffeeiittoo DDiiaa ddooss NNaammoorraaddooss

2211 GGrruuppoorrrr--TTrraadduuççããoo ddee rroommaanncceess eerróóttiiccooss

--EEnnttããoo,, vvooccêê eessttáá sseemm nnaammoorraaddoo aaggoorraa?? -- AAqquueellaa ssoobbrraanncceellhhaa ccuurrvvaaddaa sseennssuuaall ssee

eelleevvoouu mmuuiittoo mmaaiiss aallttaa..

--VVooccêê ppooddee ddiizzeerr iissttoo.. DDeessssee jjeeiittoo.. EEuu hhoonneessttaammeennttee nnuunnccaa ttiivvee oo qquuee cchhaammaarriiaa uummaa

rreellaaççããoo sséérriiaa,, aappeennaass eennccoonnttrrooss ooccaassiioonnaaiiss ccoomm rraappaazzeess.. NNeennhhuumm aammaaddoo ddoo sseegguunnddoo

ggrraauu,, nneennhhuumm rroommaannccee ddee ffaaccuullddaaddee ee nniinngguuéémm ddeessddee qquuee ccoommeecceeii aa lleecciioonnaarr.. OO

pprriimmáárriioo nnããoo éé oo lluuggaarr mmaaiiss pprrooppíícciioo ppaarraa eennccoonnttrraarr hhoommeennss.. NNoovveennttaa ppoorr cceennttoo ddooss

pprrooffeessssoorreess ssããoo mmuullhheerreess,, ee ddeeppooiiss ddoo ttrraabbaallhhoo,, eessttoouu mmuuiittoo eessttrreessssaaddaa ddee lliiddaarr ccoomm

ccrriiaannççaass oo ddiiaa ttooddoo ppaarraa ssaaiirr.. OOss ffiinnss ddee sseemmaannaa…… -- EEllaa eennccoollhheeuu ooss oommbbrrooss..

--AAíí éé oonnddee mmiinnhhaa iirrmmãã ee aammiiggooss bbeemm--iinntteenncciioonnaaddooss eennttrraamm,, aarrmmaannddoo eennccoonnttrrooss

ppootteenncciiaaiiss pprraa mmiimm..

EEllee mmoovviimmeennttoouu aa ccaabbeeççaa..

--EEuu ssiinnttoo oo mmeessmmoo.. PPaarreenntteess!!

OO ggeelloo eessttaavvaa qquueebbrraaddoo.. TTeennddoo aa ssoolltteeiirriiccee ee aa iinntteerrffeerrêênncciiaa ffaammiilliiaarr eemm ccoommuumm ddeeuu

aa eelleess uumm ccoommeeççoo.. CCaarrrriiee ssee aacchhoouu ccoommppaarrttiillhhaannddoo uumm ppoouuccoo ddee sseeuuss aassssuunnttooss ddaa

rreellaaççããoo ccoomm ssuuaa mmããee ee iirrmmãã,, ssuuaass aallttaass eexxppeeccttaattiivvaass,, ssuuaa iinnaabbiilliiddaaddee ppaarraa aallccaannççáá--llooss.. AA

ppaarrttiirr ddaaíí aa ccoonnvveerrssaaççããoo ttrraannssccoorrrreeuu ssoobbrree uummaa vvaarriieeddaaddee llaarrggaa ddee ttóóppiiccooss ddee hhiissttóórriiaass

ssoobbrree ssuuaass vviiddaass aattéé eevveennttooss aattuuaaiiss..

EEnnqquuaannttoo ccoonnvveerrssaarraamm ee rriirraamm ssaabboorreeaarraamm bbeebbiiddaass,, aappeerriittiivvooss ee jjaannttaarr,, CCaarrrriiee

rreellaaxxoouu ttaannttoo qquuee qquuaassee eessqquueecceeuu ccoommoo RRiicc eerraa rriiddiiccuullaammeennttee ccaarriissmmááttiiccoo ee aattrraaeennttee..

QQuuaassee.. MMaass ddee vveezz eemm qquuaannddoo sseeuu oollhhaarr aa rreeccoorrddaavvaa ee sseeuu ccoorrppoo ffoorrmmiiggaavvaa,, bbeeiirraannddoo àà

ffeebbrree.. SSuuaa ppeellee ppiinniiccaavvaa ppoorr ttooddaa ppaarrttee ee sseeuuss sseeiiooss ddoolloorriiddooss ppaarraa sseerreemm ttooccaaddooss.. EEllaa

aappeerrttoouu ssuuaass ccooxxaass jjuunnttaass ppaarraa aaccaallmmaarr oo ppuullssaarr ddee sseeuu sseexxoo áávviiddoo.. EEssttaavvaa

ddeessccoonncceerrttaannddoo pprraa ddiizzeerr oo mmeennooss,, ccoonnttiinnuuaannddoo uummaa bbrriillhhaannttee ccoonnvveerrssaaççããoo fflluuiiddaa

eennqquuaannttoo mmeennssaaggeennss ffííssiiccaass mmaaiiss ssuuttiiss aacceennddiiaamm oo aarr eennttrree eelleess..

NNoo ffiinnaall ddaa rreeffeeiiççããoo,, TTiioo LLeeoo aappaarreecceeuu nnoovvaammeennttee,, sseegguurraannddoo uumm pprraattoo ccoomm uumm

bboolloo eemm ffoorrmmaa ddee ccoorraaççããoo ppeeqquueennoo,, ddeeccoorraaddoo ccoomm fflloorreess ee aarrccooss vveerrmmeellhhooss ccoonnttrraa

cchhooccoollaattee rriiccoo,, eessccuurroo ee ggeellaaddoo.. EEllee oo sseerrvviiuu,, oollhhaannddoo aa aammbbooss..

--EEssttee cchhooccoollaattee éé uumm ppoouuccoo ppiiccaannttee,, ssóó uummaa mmiissttuurraa ddee ppiimmeennttaa ccaayyeennnnee ppaarraa

aaccoorrddaarr oo ppaallaaddaarr.. AApprreecciieemm ee tteennhhaamm uummaa nnooiittee mmaarraavviillhhoossaa..

CCaarrrriiee ddeessccaannssoouu uummaa mmããoo eemm sseeuu eessttôômmaaggoo ddeeppooiiss qquuee eellee ppaarrttiiuu..

--IIssttoo éé ttããoo ggeennttiill,, mmaass eeuu nnããoo ppoossssoo.. EEuu eessttoouu aabbssoolluuttaammeennttee cchheeiiaa.. PPaarreeccee ccoomm ccééuu

eennttrreettaannttoo..

Page 22: Bonnie Dee - Efeito Dos Namorados

OO EEffeeiittoo DDiiaa ddooss NNaammoorraaddooss

2222 GGrruuppoorrrr--TTrraadduuççããoo ddee rroommaanncceess eerróóttiiccooss

RRiicc ccoorrttoouu oo bboolloo.. --SSeemm eessccoollhhaa.. NNóóss tteemmooss qquuee ppeelloo mmeennooss pprroovvaarr iissttoo.. LLeeoo éé uumm

ssuujjeeiittoo sseennssíívveell..

EEllee ccoorrttoouu uummaa llaassccaa ddaa ddeelliiccaaddeezzaa eessccuurraa eemm uumm pprraattoo ddee ssoobbrreemmeessaa ee ooffeerreecceeuu aa

CCaarrrriiee uummaa ggaarrffaaddaa.. EEllaa aabbrriiuu ssuuaa bbooccaa ee eellee ccoollooccoouu oo ppeeddaaççoo eemm ssuuaa llíínngguuaa.. EErraa

ppeeccaammiinnoossaammeennttee rriiccoo ee ddooccee,, mmaass,, ccoommoo LLeeoo pprroommeetteeuu,, ccoomm uumm ttooqquuee ppiiccaannttee.. SSeeuuss

oollhhooss ffeecchhaaddooss rreevveellaavvaamm oo qquuaannttoo eellaa ssaabboorreeoouu aa iigguuaarriiaa..

--SSuurrpprreeeennddeennttee!!

QQuuaannddoo eellaa ooss aabbrriiuu nnoovvaammeennttee,, RRiicc eessttaavvaa oollhhaannddoo ffiixxaammeennttee ppaarraa ssuuaa bbooccaa,, sseeuuss

oollhhooss ccoommoo ccaarrvvõõeess eessccuurrooss qquueeiimmaannddoo ccoomm bbrraassaass ííggnneeaass..

--UUhh,, vvooccêê tteemm……-- SSuuaa vvoozz ddee rreeppeennttee eerraa rroouuccaa ee eellee lliimmppoouu ssuuaa ggaarrggaannttaa.. -- UUmm

ppoouuccoo ddee……

AAllccaannççaannddoo aattrraavvééss ddaa mmeessaa,, eellee aaccaarriicciioouu sseeuu rroossttoo ee ttooccoouu ccoomm ooss ddeeddooss oo ccaannttoo ddee

ssuuaa bbooccaa.. AA pprreessssããoo eemm ssuuaa bboocchheecchhaa ee mmaannddííbbuullaa eerraa mmoorrnnaa.. OO ddeeddoo llooccaalliizzaannddoo sseeuu

lláábbiioo llaammbbuuzzaaddoo..

EEllaa aabbrriiuu ssuuaa bbooccaa ee ssuuaa llíínngguuaa ccoorrrreeuu sseeuu lláábbiioo,, ssaabboorreeaannddoo oo cchhooccoollaattee ddooccee ee ssuuaa

ppeellee.. SSeeuu ccoorraaççããoo rreettuummbboouu eemm ssuuaass oorreellhhaass,, eennssuurrddeecceeddoorr.. EErraa qquuaassee iimmppoossssíívveell ttrraaggaarr,,

ccoommoo ssee eellaa ddee rreeppeennttee ffeecchhaassssee aa ggaarrggaannttaa..

EEllee eemmbbaalloouu sseeuu rroossttoo oouuttrroo mmoommeennttoo eennttããoo aaffaassttoouu ssuuaa mmããoo,, eennffooccaannddoo ssuuaa aatteennççããoo

nnoo bboolloo sseennttaannddoo iinnoocceenntteemmeennttee eennttrree eelleess nnaa mmeessaa,, ddeessiinnffoorrmmaaddoo ddee sseeuu eeffeeiittoo eemm uumm

ppaarr ddee eessppeeccttaaddoorreess iinnoocceenntteess..

--TTaallvveezz nnóóss ppuuddéésssseemmooss ppeeddiirr pprraa VVaalleerriiee eemmbbaalláá--lloo..

DDeeppooiiss qquuee aa ggaarrççoonneettee ttoommoouu oo rreessttoo ddoo bboolloo aaffrrooddiissííaaccoo lloonnggee,, uumm ssiillêênncciioo

ddeessaajjeeiittaaddoo ccaaiiuu eennttrree eelleess.. CCaarrrriiee eessttaavvaa aaggoorraa cceerrttaa qquuee aa aattrraaççããoo qquuee eesstteevvee lluuttaannddoo aa

nnooiittee ttooddaa nnããoo eerraa uunniillaatteerraall ee oo ccoonnhheecciimmeennttoo ffiixxoouu eemmooççõõeess ccoonnttrraaddiittóórriiaass ddeennttrroo ddeellaa..

AAssssiimm rreeccoonnhheecceeuu aa iinneevviittaabbiilliiddaaddee ssoobbrree oo ccuurrssoo qquuee aass ccooiissaass ttoommaarriiaamm hhoojjee àà nnooiittee,,

eessttaavvaa eexxcciittaaddaa,, nneerrvvoossaa,, ee aattéé aassssuussttaaddaa.. EEllaa nnããoo eerraa uummaa ppeessssooaa iimmppeettuuoossaa ee eessttaarr

ccoonntteemmppllaannddoo uumm pprróóxxiimmoo eennccoonnttrroo sseexxuuaall ccoomm uumm eessttrraannhhoo eerraa mmuuiittoo..

--EEssttáá mmuuiittoo cceeddoo ppaarraa iirr aaoo oo cclluubbee.. AA ppiissttaa aabbrree aa ppaarrttiirr ddaass 2211 hhoorraass oouu mmaaiiss.. VVooccêê

ggoossttaarriiaa ddee ddaarr uumm ppaasssseeiioo?? EEssttáá uumm ttaannttoo qquuaannttoo ffrriioo,, mmaass......

--EEuu aaddoorraarriiaa ddaarr uumm ppaasssseeiioo..

TTaallvveezz oo aarr ffrriioo ddiissppeerrssaassssee aa nnéévvooaa ddee lluuxxúúrriiaa qquuee ttiinnhhaa rrooddaaddoo aaoo rreeddoorr ddeellaa nnoo

mmoommeennttoo qquuee ddeeiittoouu oollhhooss eemm RRiicc..

Page 23: Bonnie Dee - Efeito Dos Namorados

OO EEffeeiittoo DDiiaa ddooss NNaammoorraaddooss

2233 GGrruuppoorrrr--TTrraadduuççããoo ddee rroommaanncceess eerróóttiiccooss

EElleess ppaasssseeaarraamm aaoo lloonnggoo ddaa eessppllaannaaddaa ccoomm vviissttaa ppaarraa oo rriioo.. EE ssee eellaa eessppeerraavvaa eessttaarr

aaoo aarr lliivvrree nnoo aarr ffrreessccoo aa ggoollppeeaassssee,, eessttaavvaa eerrrraaddaa.. SSeeuuss bbrraaççooss bbaattiiaamm jjuunnttooss eennqquuaannttoo

ccaammiinnhhaarraamm llaaddoo aa llaaddoo,, eennttããoo eellee aapprruummoouu ee ttoommoouu ssuuaa mmããoo,, eennggoollffaannddoo--aa eemm ssuuaa

ggrraannddee ppaallmmaa mmoorrnnaa.. OOss ddeeddooss ddeellee ssee eennrroossccaannddoo nnooss sseeuuss..

--CCeerrttoo??

--CCeerrttoo..

--EEuu nnããoo qquueerroo sseerr iinnssiisstteennttee..

SSuuaa llíínngguuaa ddeesslliizzoouu,, llaammbbeennddoo sseeuuss lláábbiiooss..

--QQuueerroo qquuee vvooccêê ssaaiibbaa iissttoo eessttáá rreeaallmmeennttee ffoorraa ddee ccoossttuummee ppaarraa mmiimm.. CCoommoo eeuu ddiissssee,,

nnããoo ssaaíí mmuuiittaa ddeessddee…… qquuee mmiinnhhaa eessppoossaa mmoorrrreeuu.. RReeaallmmeennttee nnããoo tteennhhoo eessttaaddoo

iinntteerreessssaaddoo oo ssuuffiicciieennttee ppaarraa ccoonnvviiddaarr aallgguuéémm pprraa ssaaiirr,, eenntteennddee?? -- SSuuaa ssoobbrraanncceellhhaa

eerrgguuiiddaa,, bbuussccaannddoo ssuuaa ccoommpprreeeennssããoo.. -- MMaass hhoojjee…… eeuu vvii vvooccêê ee ttcchhaamm!!

CCaarrrriiee nnããoo rreessppoonnddeeuu.. EEssttaavvaa ttããoo aalliivviiaaddaa ppoorr ssaabbeerr qquuee nnããoo eerraamm ssoommeennttee sseeuuss

hhoorrmmôônniiooss bbaagguunnççaannddoo ccoomm ssuuaa mmeennttee ee qquuee nnããoo eessttaavvaa ssoozziinnhhaa eemm sseennttiirr aallggoo..

EEllee oollhhoouu ffiixxaammeennttee ddeellaa ppaarraa oo rriioo ee ddeeiixxoouu iirr ssuuaa mmããoo..

--AAggoorraa vvooccêê pprroovvaavveellmmeennttee ppeennssaa qquuee eeuu ssoouu uumm ccoommpplleettoo iiddiioottaa.. DDeessccuullppee.. EEuu nnããoo

ddeevviiaa tteerr ddiittoo qquuaallqquueerr ccooiissaa..

--NNããoo!! EEuu qquueerroo ddiizzeerr,, nnããoo eeuu nnããoo ppeennssoo qquuee vvooccêê éé uumm…… ÉÉ qquuee ffooii oo mmeessmmoo ppaarraa

mmiimm qquuaannddoo vvii vvooccêê.. DDeeuuss,, vvooccêê nnããoo ppooddiiaa vveerr?? EEuu eessttaavvaa,, ccoommoo,, ccaattaattôônniiccaa ppoorr uumm

mmiinnuuttoo lláá..

EEllaa rriiuu nneerrvvoossaammeennttee ee aaggaarrrroouu ssuuaa mmããoo..

--EEuu eessttoouu ccoonntteennttee qquuee vvooccêê mmee cchhaammoouu,, ee eessttoouu cceerrttaammeennttee ccoonntteennttee ppoorr sseegguurraarr

ssuuaass mmããooss.. NNaaddaa mmeennooss!!

SSeeuu ssoorrrriissoo vvoollttoouu ee aa ccoovviinnhhaa ddee bboocchheecchhaa eessqquueerrddaa aappaarreecceeuu.. EEllee ppaarroouu ddee

ccaammiinnhhaarr ee ggiirroouu eemm ddiirreeççããoo aa eellaa,, oollhhaannddoo eemm sseeuuss oollhhooss..

--SSeerriiaa ssaaiirr ddoo pprroottooccoolloo ppuullaarr oo ""ppeeggaarr nnaa mmããoo"" pprraa ""bbeeiijjaarr‖‖??

--EEuu nnããoo tteennhhoo pprroobblleemmaa ccoomm iissttoo.. -- EEllaa ssoorrrriiuu ee aappooiiaannddoo nnooss sseeuuss ddeeddõõeess ddoo ppéé,,

eerrgguueennddoo oo rroossttoo eemm ddiirreeççããoo aaoo ddeellee..

Page 24: Bonnie Dee - Efeito Dos Namorados

OO EEffeeiittoo DDiiaa ddooss NNaammoorraaddooss

2244 GGrruuppoorrrr--TTrraadduuççããoo ddee rroommaanncceess eerróóttiiccooss

AA bbrriissaa ddoo rriioo ssoopprroouu ccoonnttrraa aass ccoossttaass ddeellaa,, ppaassssaannddoo ppoorr sseeuu ccaassaaccoo ee ggeellaannddoo sseeuuss

oommbbrrooss nnuuss,, mmaass oo ccaalloorr ddee RRiicc pprrootteeggeeuu ssuuaa ffrreennttee qquuaannddoo oo aabbrraaççoouu.. SSuuaass mmããooss

eennvvoollvveennddoo sseeuu rroossttoo.. IInncclliinnaannddoo ssuuaa ccaabbeeççaa,, eellee aappeerrttoouu sseeuuss lláábbiiooss nnooss ddeellaa.. EElleess ssee

sseennttiirraamm mmeellhhoorreess qquuee eellaa iimmaaggiinnoouu,, eennccaaiixxaannddoo ccoommoo ttrraavveesssseeiirrooss,, ssuuaavveess ccoommoo

ccoobbeerrttoorreess ddee bbeebbêê,, aabbrriinnddoo ee ffeecchhaannddoo aacciimmaa ddee ssuuaa bbooccaa ppeeqquueennaa,, mmoorrddiissccaannddoo bbeeiijjooss..

SSuuaass mmããooss ddeesslliizzaarraamm ddee ssuuaa mmaannddííbbuullaa ppaarraa sseeuu ccaabbeelloo,, eemmbbaallaannddoo ee oo ssuusstteennttaannddoo eemm

vvoollttaa ddee sseeuu ppeessccooççoo..

CCoomm uumm ffeecchhaarr ddee oollhhooss,, eellaa aabbrriiuu aa bbooccaa ppaarraa ttooccaarr ssuuaa llíínngguuaa nnaa ddeellee,, ttããoo mmoollhhaaddaa

ee mmoorrnnaa.. EEllaa eessttrreemmeecceeuu nnaa bbrriissaa ffrreessccaa ee aa eexxcciittaaççããoo ddoo bbeeiijjoo.. EEllaa cceeggaammeennttee ssee

sseegguurroouu nneellee,, sseennttiinnddoo oo ccaassaaccoo ddee ccoouurroo eemmbbaaiixxoo ddee ssuuaass ppaallmmaass ee aaggaarrrraannddoo ssoobbrree aass

llaappeellaass..

OO ooddoorr ddee ssuuaa ppeellee mmoorrnnaa,, tteemmppeerraaddaa uumm ppoouuccoo ccoomm áágguuaa--ddee--ccoollôônniiaa,, eenncchheeuu sseeuuss

sseennttiiddooss.. TTooddaa ffiibbrraa ddeellaa eessttaavvaa vviivvaa,, sseeuuss nneeuurrôônniiooss eexxppllooddiinnddoo eemm rreessppoossttaa àà ssuuaa

pprreesseennççaa.. SSeeuuss sseeiiooss ddoolloorriiddooss ee sseeuuss mmaammiillooss eenndduurreecciiddooss.. AA ppééllvviiss nnaa ssuuaa ccaallcciinnhhaa

aammoorrtteecceeuu eennqquuaannttoo ssuuaa vvaaggiinnaa ppuullssaavvaa ccoonnttiinnuuaammeennttee.. PPoorr sseeuu ccaassaaccoo,, oo ccaassaaccoo ddeellee ee

ddooiiss ccoonnjjuunnttooss ddee rroouuppaass,, eellaa rreeaallmmeennttee nnããoo ppooddiiaa sseennttiirr aa pprroottuubbeerrâânncciiaa ddee ssuuaa eerreeççããoo,,

mmaass ssaabbiiaa qquuee eessttaavvaa lláá,, ppuullssaannddoo nnoo rriittmmoo ddaa bbaattiiddaa ddoo sseeuu ccoorraaççããoo…… ee nnoo ddeellee..

SSóó uummaa qquueessttããoo ddee tteemmppoo,, eellaa ccoommpprreeeennddeeuu.. NNããoo eexxiissttiiaa nneennhhuummaa ddúúvviiddaa ccoommoo eessttee

eennccoonnttrroo aaccaabbaarriiaa.. AA úúnniiccaa ppeerrgguunnttaa eerraa oonnddee ee qquuaannddoo..

CCAAPPÍÍTTUULLOO QQUUAATTRROO

QQuuaannddoo RRiicc ffiinnaallmmeennttee qquueebbrroouu oo bbeeiijjoo ee aaffaassttoouu uumm ppaassssoo,, CCaarrrriiee eessttaavvaa aattoorrddooaaddaa

ppeellaa ffaallttaa ddee ooxxiiggêênniioo ee ddee ppéé ssoobbrree ooss ddeeddooss ee ccaabbeeççaa iinncclliinnaaddaa pprraa ttrrááss.. EEllaa ccaammbbaalleeoouu,,

ee eellee aa ppeeggoouu eemm sseeuuss bbrraaççooss ffoorrtteess,, sseegguurraannddoo ffiirrmmee.. EEllaa qquueerriiaa eexxpplliiccaarr qquuee nnããoo eessttaavvaa

bbêêbbaaddaa.. IInnffeerrnnoo,, eellaa ssóó ttiinnhhaa ttoommaaddoo uummaa ggiimm--ttôônniiccaa nnoo jjaannttaarr.. MMaass ttaallvveezz ffoossssee

rreeaallmmeennttee mmeennooss eemmbbaarraaççoossoo qquuee eellee ppeennssaassssee qquuee eellaa eerraa ffrraaccaa pprraa bbeebbiiddaa aallccooóólliiccaa

qquuee ssaabbeerr oo ppooddeerr ddee sseeuu bbeeiijjoo..

--SSaappaattooss ddee ssaallttoo.. -- EEllaa eexxpplliiccoouu.. -- NNããoo eessttoouu aaccoossttuummaaddaa..

EEllee ssoorrrriiuu ee nnããoo aa ddeeiixxoouu iirr,, eemmbbrruullhhaannddoo sseeuuss bbrraaççooss aaoo rreeddoorr ssuuaa cciinnttuurraa ee ppuuxxaannddoo

sseeuu ccoorrppoo aaqquueecciiddoo ccoonnttrraa sseeuu.. SSeeuu rroossttoo eessttaavvaa ssóó aa ppoouuccooss cceennttíímmeettrrooss ee aaqquueelleess ccíílliiooss

rriiddiiccuullaammeennttee lloonnggooss aaddoorrnnaannddoo sseeuuss mmaaggnnííffiiccooss oollhhooss vvaarrrreennddoo ccoonnttrraa aass mmaaççããss

ppeerrffeeiittaass ddoo rroossttoo qquuaannddoo eellee aa oollhhaavvaa.. DDeeuuss,, vvooccêê éé bboonniittoo,, eellaa qquueerriiaa ddiizzeerr.. OOss rraappaazzeess

ddiizziiaamm iissttoo ppaarraa aass ggaarroottaass oo tteemmppoo ttooddoo,, mmaass eexxiissttiiaa aallggoo ssoocciiaallmmeennttee pprrooiibbiittiivvoo ssoobbrree

uummaa mmuullhheerr ddiizzeerr aa uumm hhoommeemm aa mmeessmmaa ccooiissaa,, aaiinnddaa qquuee ffoossssee vveerrddaaddee.. OO qquuee eerraa

aaqquuiilloo??

Page 25: Bonnie Dee - Efeito Dos Namorados

OO EEffeeiittoo DDiiaa ddooss NNaammoorraaddooss

2255 GGrruuppoorrrr--TTrraadduuççããoo ddee rroommaanncceess eerróóttiiccooss

--OO qquuee vvooccêê ppeennssaa?? -- SSuuaa vvoozz eerraa aappeennaass mmaaiiss qquuee uumm ssuussssuurrrroo,, mmaass ttããoo ffuunnddoo qquuee

vviibbrroouu oo aarr eennttrree eelleess.. -- AAiinnddaa qquueerr iirr ddaannççaarr??

EEllee aa bbaallaannççoouu ddee uumm llaaddoo ppaarraa oouuttrroo..

UUmmaa ppaarrttee mmuuiittoo ggrraannddee ssuuaa qquueerriiaa nnaaddaa aalléémm ddee vvoollttaarr ppaarraa sseeuu aappaarrttaammeennttoo,, oouu oo

ddeellee,, iimmeeddiiaattaammeennttee ee ccoommeeççaarr nnoovvaammeennttee.. SSeeuuss lláábbiiooss ddoolloorriiddooss ppoorr mmaaiiss bbeeiijjooss,, bbeeiijjooss

mmaaiiss dduurrooss,, mmaaiiss ffuunnddooss,, mmaaiiss íínnttiimmooss.. EE sseeuu ccoorrppoo qquueerriiaa nnaaddaa aalléémm ddee ppuullaarr ddaa ffaassee ddee

nnaammoorroo nnoo ssooffáá pprraa aa ffaassee ddee sseexxoo aanniimmaall nnoo qquuaarrttoo.. MMaass ttuuddoo eessttaavvaa aaccoonntteecceennddoo ttããoo

rrááppiiddoo.. AA ccooiissaa ttooddaa eerraa ddeemmaaiiss ppaarraa aassssiimmiillaarr..

--EEuu nnããoo sseeii.. -- EEllaa hhoonneessttaammeennttee rreessppoonnddeeuu..

--MMmmmm..

PPoonnddoo uummaa mmããoo eemm ssuuaa cciinnttuurraa ee ttoommaannddoo aa oouuttrraa mmããoo nnaa ssuuaa,, eellee ddaannççoouu eemm ttoorrnnoo

ddaa ppaassssaarreellaa aa aallgguunnss ppaassssooss,, ggiirraannddoo eemm sseeuuss bbrraaççooss uummaa vveezz ee eennttããoo aa ddeebbrruuççaannddoo..

--EEuu ppeennssoo…… ttaallvveezz uumm ppoouuccoo ddee ddaannççaa pprriimmeeiirroo.. NNóóss tteemmooss aa nnooiittee iinntteeiirraa àà nnoossssaa

ffrreennttee.. BBaassttaannttee tteemmppoo..

AA ddeecceeppççããoo ee aallíívviioo gguueerrrreeaarraamm nneellaa qquuaannddoo eellee ttoommoouu sseeuu bbrraaççoo ee eessccoollttoouu ssuuaass

ccoossttaass ssoobbrree aa eessppllaannaaddaa ppaarraa aa rruuaa..

--NNóóss ppooddeemmooss ttoommaarr mmeeuu ccaarrrroo ee rreeccoollhheerr oo sseeuu mmaaiiss ttaarrddee ssee vvooccêê qquuiisseerr..

--PPaarreeccee bboomm..

TTeerr aa aauuttoonnoommiiaa ddee sseeuu pprróópprriioo vveeííccuulloo nnããoo mmaaiiss ppaarreecceeuu eessppeerrttoo,, mmaass mmeerraammeennttee

uumm iinnccôômmooddoo..

RRiicc sseegguurroouu aa ppoorrttaa llaatteerraall ddee ppaassssaaggeeiirroo ddee sseeuu ccaarrrroo ee rreeaallmmeennttee ttoommoouu ssuuaa mmããoo

ppaarraa aajjuuddáá--llaa ddoo llaaddoo ddee ddeennttrroo.. SSeeuu ccaarrrroo eerraa eexxaattaammeennttee oo qquuee eessppeerraavvaa uumm CChheevvrroolleett

vviinnttaaggee.. EEllaa nnããoo aarrrriissccaarriiaa uummaa ssuuppoossiiççããoo ssoobbrree oo mmooddeelloo oouu aannoo,, nnããoo ssaabbeennddoo nnaaddaa

ssoobbrree aauuttoommóóvveeiiss cclláássssiiccooss,, oouu ooss aattuuaaiiss nnoo qquuee ddiizz rreessppeeiittoo aa eessssee aassssuunnttoo.. PPaarraa eellaa,, uumm

ccaarrrroo eerraa ssóó uummaa mmaanneeiirraa ddee ccoonnsseegguuiirr iirr ddoo ppoonnttoo AA aaoo BB ee nnããoo ffoorrnneecciiaa nneennhhuumm

iinntteerreessssee,, aalléémm ddiissttoo.. MMaass eellaa tteevvee qquuee aaddmmiittiirr ppaarraa uumm ppoouuccoo eexxcciittaaççããoo qquuaannddoo RRiicc

ddeesslliizzoouu aattrrááss ddoo vvoollaannttee,, lliiggoouu oo mmoottoorr ee aacceelleerroouu ccoomm uumm rruuggiiddoo ffuunnddoo.. OO ccaarrrroo ssoooouu

ppooddeerroossoo,, ffaammiinnttoo ee uumm ppoouuccoo aassssuussttaaddoorr.. EErraa uumm ggrraannddee ggaarraannhhããoo pprreettoo mmiissttuurraaddoo eemm

uumm rreebbaannhhoo ddee ccaavvaallooss qquuaannddoo ccoommeeuu aa eessttrraaddaa ee ssoopprroouu vveennttoo aaoo uullttrraappaassssaarr ooss oouuttrrooss

ccaarrrrooss..

--GGoossttaa ddee ddiirriiggiirr rrááppiiddoo?? -- EEllaa ppeerrgguunnttoouu aaffiivveellaannddoo sseeuu cciinnttoo ddee sseegguurraannççaa..

Page 26: Bonnie Dee - Efeito Dos Namorados

OO EEffeeiittoo DDiiaa ddooss NNaammoorraaddooss

2266 GGrruuppoorrrr--TTrraadduuççããoo ddee rroommaanncceess eerróóttiiccooss

EEllee oollhhoouu llaatteerraallmmeennttee,, ttrraaççooss ddee ffaarróóiiss cciinnttiillaavvaamm eemm sseeuuss oollhhooss..

--MMaass ccoomm sseegguurraannççaa.. CCoonnffiiee eemm mmiimm..

--EEuu ccoonnffiioo..

CCaarrrriiee ssoorrrriiuu.. FFiiccoouu ccllaarroo qquuee RRiicc ssaabbiiaa ccoommoo lliiddaarr ccoomm uumm ccaarrrroo.. EEllaa aassssiissttiiuu ssuuaass

ggrraannddeess mmããooss mmoovveerreemm sseegguurraammeennttee nnoo vvoollaannttee ee ccaammbbiioo,, ee sseeuu iinntteerriioorr aammoolleecceeuu ee

ffiiccoouu mmoollhhaaddaa qquuaannddoo iimmaaggiinnoouu aaqquueellaass mmããooss eemm vváárriiaass ppaarrtteess ddee ssuuaa aannaattoommiiaa.. TTaallvveezz

ddeevveessssee tteerr ppeeddiiddoo ppaarraa eellee eessqquueecceerr oo cclluubbee ddee ddaannççaa aaffiinnaall ddee ccoonnttaass..

--VVooccêê mmeessmmoo rreessttaauurroouu eessttee ccaarrrroo?? -- EEllaa ppeerrgguunnttoouu..

--EEuu ee mmeeuu ppaappaaii,, mmaaiiss oouu mmeennooss qquuaattrroo aannooss aattrrááss.. NNóóss ggaassttaammooss aa mmaaiioorr ppaarrttee ddee

uumm vveerrããoo ttrraabbaallhhaannddoo nniissttoo.. -- EEllee ssoorrrriiuu.. -- ÉÉ uummaa bbooaa lleemmbbrraannççaa ppaarraa ssee tteerr.. AAggoorraa eellee

eessttáá ttããoo ffrraaccoo,, jjáá nnããoo ppooddee ffaazzeerr eessssee ttiippoo ddee ccooiissaass mmaaiiss.. UUmm ddiiaa oo uussaarráá pprraa ssee sseennttaarr ee

ppeessccaarr..

--EEuu ssiinnttoo mmuuiittoo.. OO qquuee hháá ddee eerrrraaddoo ccoomm eellee??

--EEnnffiisseemmaa.. FFuummaannttee ddeessddee qquuee ttiinnhhaa ddoozzee aannooss,, eennttããoo iissssoo nnããoo éé ttããoo aassssoommbbrroossoo..

--BBeemm,, vvooccêêss ddooiiss ffiizzeerraamm uumm óóttiimmoo ttrraabbaallhhoo.. OO ccaarrrroo éé uummaa bbeelleezzaa..

EEllee ccoonnttoouu uummaa bbrreevvee eessttóórriiaa ssoobbrree aa bbuussccaa ppoorr qquuiillôômmeettrrooss ddee ffeerrrroo vveellhhoo ppaarraa

aacchhaarr aappeennaass cceerrttaa ppeeççaa ddee ssuubbssttiittuuiiççããoo ppaarraa aallggoo nnoo mmoottoorr,, eennttããoo rreellaanncceeoouu eemm CCaarrrriiee ee

ssoorrrriiuu..

--VVooccêê nnããoo tteemm nneennhhuummaa iiddééiiaa ssoobbrree qquuee ddiiaabboo eeuu eessttoouu ccoonnvveerrssaannddoo,, nnããoo éé??

--ÉÉ ppiioorr qquuee iissttoo.. -- EEllaa eessttrreemmeecceeuu zzoommbbaannddoo.. -- EEuu nnããoo sseeii mmeessmmoo oo mmooddeelloo ddoo ccaarrrroo

ee nnããoo ssaabbeerriiaa qquuee eerraa uumm CChheevvyy ssee nnããoo ttiivveessssee vviissttoo eessccrriittoo nnaa ttrraasseeiirraa.. DDeessccuullppee.. NNããoo

ssoouu uummaa ffãã ddee ccaarrrrooss..

EEllee rriiuu..

--IIssttoo éé lleeggaall.. EEuu nnããoo sseeii nnaaddaa ssoobbrree bbaalléé.. -- EEllee ddeessvviioouu oouuttrroo oollhhaarr pprraa eellaa,, ee eellaa ssoorrrriiuu

ddee vvoollttaa..

DDeeppooiiss ddee ddiirriiggiirr aattéé oo oouuttrroo llaaddoo ddaa cciiddaaddee,, RRiicc ffooii pprraa oo oouuttrroo llaaddoo ddaa rruuaa ee

eessttaacciioonnoouu.. AAnntteess ddee CCaarrrriiee ppooddeerr ssaaiirr ddoo ccaarrrroo,, eellee eessttaavvaa eemm ssuuaa ppoorrttaa.. NNoo mmoommeennttoo

qquuee ssuuaa ppoorrttaa aabbrriiuu eellaa ppooddee oouuvviirr aa mmúússiiccaa llaattiinnaa pprróóxxiimmaa nnoo cclluubbee iilluummiinnaaddoo eemm nneeoonn..

Page 27: Bonnie Dee - Efeito Dos Namorados

OO EEffeeiittoo DDiiaa ddooss NNaammoorraaddooss

2277 GGrruuppoorrrr--TTrraadduuççããoo ddee rroommaanncceess eerróóttiiccooss

--OObbrriiggaaddaa.. -- EEllaa ddiissssee,, qquuaannddoo RRiicc ttoommoouu ssuuaa mmããoo ee aa aajjuuddoouu ssaaiirr ddoo ccaarrrroo.. -- SSuuaa

mmããee rreeaallmmeennttee eennssiinnoouu aa vvooccêê bboonnss mmooddooss..

--TTaallvveezz.. OOuu ttaallvveezz eeuu aappeennaass uussee ddee qquuaallqquueerr ddeessccuullppaa ppoossssíívveell ppaarraa ttooccaarr eemm vvooccêê.. --

EEllee ddeesslliizzoouu uumm bbrraaççoo aaoo rreeddoorr ssuuaa cciinnttuurraa ppaarraa eennccaammiinnhháá--llaa nnoo eeddiiffíícciioo..

DDeennttrroo ddoo cclluubbee,, oo vvoolluummee eessttaavvaa eennssuurrddeecceeddoorr.. CCoorrppooss aaccoottoovveellaavvaamm--ssee nnaa áárreeaa

lliimmiittaaddaa,, lluuttaannddoo ppoorr ppoossiiççããoo nnaa ffoorrmmaaççããoo nnoo bbaarr.. MMaass ffoorraa,, nnaa ppiissttaa ddee ddaannççaa,, eerraa oouuttrroo

aassssuunnttoo.. AAppeessaarr ddee tteerr ssiiddoo qquuaassee lloottaaddaa,, ooss ppaarreess ddaannççaanntteess mmoovviiaamm--ssee aaoo rreeddoorr uumm ddoo

oouuttrroo ccoomm ffaacciilliiddaaddee ee ggrraaççaa ttrreeiinnaaddaa,, eenncchheennddoo aa ppiissttaa sseemm cchhooccaarr uumm ccoomm oo oouuttrroo.. OO

ccoolloorriiddoo,, aatteennççããoo ddaass rroouuppaass sseennssuuaaiiss ee ppaassssooss ddee ddaannççaa cchhaammaattiivvooss pprreennddeerraamm aa

aatteennççããoo ddee CCaarrrriiee.. UUmm hhoommeemm ddee ccaammiissaa vveerrmmeellhhaa ee ccaallççaa pprreettaa lleevvaannttoouu oo ppéé ddaa

ppaarrcceeiirraa nnuumm ssaallttoo eessttiilleettoo ssoobbrree sseeuu oommbbrroo eennqquuaannttoo aa mmeerrgguullhhaavvaa ddee vvoollttaa.. OO vveessttiiddoo

eessccaarrllaattee ddaa mmuullhheerr ddeesslliizzoouu ssoobbrree ssuuaa ccooxxaa ppaarraa rreevveellaarr uummaa lloonnggaa ppeerrnnaa mmaarrrroomm.. SSeeuu

ccaabbeelloo pprreettoo eessccoovvoouu oo cchhããoo aanntteess ddee sseeuu ccoommppaannhheeiirroo lleevvaannttaarr ssuuaass ccoossttaass ddee vvoollttaa pprraa

sseeuuss ppééss ee ggiirroouu--aa ppaarraa oo pprróóxxiimmoo ppaassssoo..

CCaarrrriiee ssee iinncclliinnoouu ee ggrriittoouu pprraa RRiicc..

--EEuu ppoossssoo ddaannççaarr,, mmaass,, mmaallddiiççããoo,, nnããoo sseeii ssee ppoossssoo ffaazzeerr iissttoo..

--NNóóss ccoommeeççaarreemmooss ccoomm uumm nnúúmmeerroo lleennttoo -- EEllee ggrriittoouu ddee vvoollttaa.. -- QQuueerr uummaa bbeebbiiddaa

pprriimmeeiirroo??

EEllaa aaggiittoouu ssuuaa ccaabbeeççaa,, nnããoo qquueerreennddoo cceeddeerr aaooss eeffeeiittooss eennttoorrppeecceeddoorreess ddoo áállccooooll.. AA

úúllttiimmaa ccooiissaa qquuee pprreecciissaavvaa eerraa ccaaiirr ddee sseeuu ssaallttoo aallttoo qquuaannddoo tteennttaassssee ddaannççaarr.. AAlléémm ddiissssoo,,

qquueerriiaa eessttaarr ssóóbbrriiaa ee ccoommpplleettaammeennttee nnoo ccoonnttrroollee ddee ssuuaass ddeecciissõõeess qquuaannddoo aa nnooiittee

aaccaabbaassssee..

CCaarrrriiee ssee sseennttiiuu mmuuiittoo aaggaassaallhhaaddaa ccoomm sseeuu ssuuéétteerr ee ssaaiiaa,, ee ddeesseejjoouu qquuee eessttiivveessssee

uussaannddoo aallggoo bbrriillhhaannttee ee rreedduuzziiddoo ccoommoo aa mmaaiioorriiaa ddaass oouuttrraass mmuullhheerreess.. RRiicc eessttaavvaa

ddiiaabboolliiccaammeennttee sseexxyy ttrraajjaannddoo ccaallççaa jjeeaannss ee uummaa ccaammiissaa bbrraannccaa ddee OOxxffoorrdd ccoomm mmaannggaass

aarrrreeggaaççaaddaass nnooss bbrraaççooss,, mmaass aa tteemmppeerraattuurraa ffiiccoouu mmuuiittoo mmaaiiss aallttaa qquuaannddoo eellee rreettiirroouu aa

ccaammiissaa.. EEllee aa ddeeiixxoouu ccoomm sseeuuss ccaassaaccooss àà mmeessaa qquuee ccoonnsseegguuiirraamm aasssseegguurraarr.. EEllee vveessttiiaa

ppoorr bbaaiixxoo uummaa ccaammiisseettaa sseemm mmaannggaass bbrraannccaa qquuee eexxiibbiiaa sseeuuss oommbbrrooss,, bbrraaççooss ee aa

eexxtteennssããoo llaarrggaa ddee sseeuu ttóórraaxx ccoomm ppeerrffeeiiççããoo..

EEllaa ttrraaggoouu ee aarrrraassttoouu oo oollhhaarr ddee sseeuu ccoorrppoo aattéé sseeuu rroossttoo.. SSeeuu ssoorrrriissoo eerraa ddee ssaattiissffaaççããoo

ccoonnssiiggoo mmeessmmoo.. EEllee nnoottoouu ssuuaa rreeaaççããoo aa eellee ee ppaarreecceeuu ccoonntteennttee ppoorr iissttoo..

AAggaarrrraannddoo ssuuaa mmããoo,, eellee aa lleevvoouu àà ppiissttaa ddee ddaannççaa.. OO DDJJ eessttaavvaa ttooccaannddoo uumm ssaammbbaa

mmooddeerraaddoo ee ccoommppaassssaaddoo,, CCaarrrriiee ddeessccoobbrriiuu qquuee ppooddiiaa ffaacciillmmeennttee sseegguuiirr ooss ccoommaannddooss ddee

RRiicc qquuaannddoo aa ppuuxxoouu eemm sseeuuss bbrraaççooss ee eennttrroouu nnoo rriittmmoo ssiinnccooppaaddoo.. SSeeuuss qquuaaddrriiss

bbaallaannççaavvaamm ccoomm ooss ddeellaa eemm uunnííssssoonnoo.. SSeeuuss ccoorrppooss iinnffeerriioorreess mmoollddaaddooss jjuunnttooss,,

Page 28: Bonnie Dee - Efeito Dos Namorados

OO EEffeeiittoo DDiiaa ddooss NNaammoorraaddooss

2288 GGrruuppoorrrr--TTrraadduuççããoo ddee rroommaanncceess eerróóttiiccooss

mmoovveennddoo ccoommoo uumm,, eennqquuaannttoo sseeuuss ccoorrppooss ssuuppeerriioorreess ppeerrmmaanneecciiaamm rrííggiiddooss,, ddaannddoo aa

iilluussããoo ddee ddeesslliizzaarr ffaacciillmmeennttee..

SSuuaa mmããoo mmoovveeuu ddoo ddeessccaannssoo ddee ssuuaa ccaammiissaa ppaarraa ttooccaarr aa ccaarrnnee lliissaa ee mmoorrnnaa ddee sseeuu

oommbbrroo ee ffiiccoouu lláá.. OO eessppaaççoo ddee ddaannççaa eessttaavvaa qquueennttee ee aass mmããooss uunniiddaass ccoommeeççaarraamm aa ssuuaarr

qquuaannddoo eellee aa pprrooppuullssoouu aattrraavvééss ddoo cchhããoo..

CCaarrrriiee mmaanntteevvee sseeuu oollhhaarr ffiixxoo nnoo ddeellee.. AA ccoommuunniiccaaççããoo nnããoo vveerrbbaall eerraa ppaarrttee ddoo

eerroottiissmmoo ddee uummaa ddaannççaa llaattiinnaa,, mmaass eellaa nnããoo ppooddiiaa tteerr aaffaassttaaddoo sseeuu oollhhaarr mmeessmmoo ssee

tteennttaassssee.. ÀÀ mmeeddiiddaa qquuee aa tteennssããoo sseexxuuaall eennttrree eelleess eelleevvaavvaa,, aa mmúússiiccaa aallttaa ee oo rruuííddoo ddaa

mmuullttiiddããoo rreettrroocceeddeerraamm aattéé qquuee eerraa ccoommoo ssee eelleess ffoosssseemm ssuussppeennssooss eemm uummaa bboollhhaa ddee

tteemmppoo ee eessppaaççoo.. NNããoo eexxiissttiiaa nnaaddaa eexxcceettoo ssuuaass mmããooss uunniiddaass,, ccoorrppooss aappeerrttaaddooss pprróóxxiimmooss ee

sseeuuss oollhhooss ddee éébbaannoo sseegguurraannddoo--aa ffiirrmmee qquuaannddoo eellee aa gguuiioouu aattrraavvééss ddaa ppiissttaa..

FFiinnaallmmeennttee,, aa ccaannççããoo tteerrmmiinnoouu ee qquueebbrroouu oo ffeeiittiiççoo.. CCaarrrriiee ppiissccoouu,, vvoollttaannddoo aa ssii

ccoommoo ssee rreeccuuppeerraannddoo ddee uummaa eexxppeerriiêênncciiaa eexxttrraaccoorrppóórreeaa.. EEllaa mmaall tteevvee tteemmppoo pprraa ssee

rreeccuuppeerraarr aanntteess ddaa pprróóxxiimmaa ccaannççããoo ccoommeeççaarr,, uumm nnúúmmeerroo ddee ssaallssaa aacceelleerraaddoo..

AA ddeeccllaarraaççããoo ddee RRiicc ddee qquuee eellee eerraa uumm ddaannççaarriinnoo ppoobbrree pprroovvoouu sseerr uummaa mmeennttiirraa

qquuaannddoo aa ggiirroouu aaoo rreeddoorr,, vviirraaddaa pprraa ffoorraa ee ppuuxxoouu ssuuaass ccoossttaass,, ee eennttããoo ffeezz bbaassee

eennccaaiixxaannddoo sseeuu ttrraasseeiirroo ccoonnttrraa sseeuuss qquuaaddrriiss.. EErraa uumm mmuunnddoo lloonnggee ddoo bbaalléé,, mmaass sseeuu

ttrreeiinnaammeennttoo ddee ddaannççaa aajjuuddoouu ee eellaa sseegguuiiuu oobbeeddiieennttee sseeuu ccoommaannddoo.. EElleess ssiinnccrroonniizzaarraamm

sseeuuss ppaassssooss ccoomm oo rriittmmoo ccaalliieennttee,, ee qquuaannddoo aa mmuussiiccaa tteerrmmiinnoouu,, aammbbooss eessttaavvaamm

ooffeeggaanntteess..

--UUffaa!!

CCaarrrriiee aabbaannoouu sseeuu rroossttoo ccoomm aa mmããoo,, rriinnddoo,, ee oo sseegguuiiuu nnaa ppiissttaa.. SSuuaass ccaaddeeiirraass ttiinnhhaamm

ssiiddoo lleevvaaddaass ppoorr aallgguuéémm ppaarraa oouuttrraa mmeessaa aassssiimm eelleess ttiivveerraamm qquuee ffiiccaarr ddee ppéé,, eennccoossttaaddooss

nnaa ppaarreeddee,, aassssiissttiinnddoo ooss ddaannççaarriinnooss..

--SSeeddeennttaa aaggoorraa?? -- SSuuaa rreessppiirraaççããoo mmeexxeeuu sseeuu ccaabbeelloo ee ssoopprraannddoo ccoonnttrraa ssuuaa bboocchheecchhaa..

EEllaa aasssseennttiiuu ccoomm aa ccaabbeeççaa..

--SSóó uumm SSpprriittee,, ppoorr ffaavvoorr..

RRiicc iinncclliinnoouu sseeuu qquueeiixxoo ccoomm uumm ddeeddoo ee llhhee ddeeuu uumm sseelliinnhhoo nnooss lláábbiiooss..

--VVoollttoo jjáá..

OO aassssiissttiinnddoo mmeessccllaaddoo àà mmuullttiiddããoo eemm ttoorrnnoo ddoo bbaarr,, CCaarrrriiee ppeerrcceebbeeuu qquuee eellee nnããoo eerraa

rreeaallmmeennttee ttããoo mmaaiiss aallttoo qquuee aa mmaaiioorriiaa ddooss hhoommeennss nnoo cclluubbee.. AA ppoouuccoo ppaarreecceeuu aassssiimm

ppoorrqquuee ssuuaa pprreesseennççaa eerraa aavvaassssaallaaddoorraa,, ppeelloo mmeennooss ppaarraa eellaa.. EEllaa vvoollttoouu ssuuaa aatteennççããoo ppaarraa

Page 29: Bonnie Dee - Efeito Dos Namorados

OO EEffeeiittoo DDiiaa ddooss NNaammoorraaddooss

2299 GGrruuppoorrrr--TTrraadduuççããoo ddee rroommaanncceess eerróóttiiccooss

aa ppiissttaa ddee ddaannççaa nnoovvaammeennttee,, aassssiissttiinnddoo ooss ppaarreess ggiirraannddoo aaoo rreeddoorr.. EEmm uumm tteemmppoo

iinnccrriivveellmmeennttee ppeeqquueennoo,, RRiicc eessttaavvaa aaoo llaaddoo ddeellaa nnoovvaammeennttee,, eennttrreeggaannddoo--llhhee oo

rreeffrriiggeerraannttee..

--CCoommoo vvooccêê ffeezz iissttoo?? -- EEllaa oollhhoouu nnoo bbaarr,, qquuee nnããoo ppooddiiaa nneemm vveerr ppeellaa mmuullttiiddããoo qquuee oo

cceerrccaavvaa..

-- OO qquuee?? -- SSuuaass ssoobbrraanncceellhhaass lleevvaannttaaddaass,, hhoonneessttaammeennttee iinnoocceenntteess..

-- NNããoo iimmppoorrttaa.. MMaarraavviillhhoossoo rreeffrriiggeerraannttee,, ggeellaaddoo nnuunnccaa pprroovveeii aallggoo ttããoo bboomm.. -- EEllaa

eessvvaazziioouu aa ggaarrrraaffaa ccoomm aallgguunnss ggoolleess,, ddeeiixxaannddoo--aa nnaa mmeessaa,, ee rreettiirraannddoo sseeuu ccaabbeelloo ddee ssuuaa

ffrroonnttee ssuuaaddaa..

RRiicc bbeebbeeuu uumm ppoouuccoo ddee ssuuaa cceerrvveejjaa aanntteess ddee ccoollooccaarr ssuuaa ggaarrrraaffaa aaoo llaaddoo ddaa ssuuaa ee ssee

ddeessllooccaarr ppaarraa eessttaarr nnaa ffrreennttee ddeellaa,, aass mmããooss ddeellee eemm ssuuaa cciinnttuurraa..

CCaabbeeççaa iinncclliinnaaddaa pprraa ttrrááss,, eellaa oollhhoouu ppaarraa sseeuu rroossttoo..

EEllee ccoorrrreeuu oo ddeeddoo ppoorr sseeuu nnaarriizz,, sseennttiiuu aa tteexxttuurraa ddee uummaa mmeecchhaa ddee sseeuu ccaabbeelloo,, eennttããoo

ppeeggoouu ssuuaa bboocchheecchhaa ee oollhhaavvaa ssuuaa bbooccaa ppoorr uumm lloonnggoo mmoommeennttoo..

AA aanntteecciippaaççããoo ddee uumm bbeeiijjoo aacceelleerroouu oo ccoorraaççããoo ddee CCaarrrriiee ee oo ddeesseejjoo ddoo ccoorrppoo eemm

ddiirreeççããoo aa sseeuu.. QQuueerriiaa eennrroollaarr ssuuaass mmããooss eemm ttoorrnnoo ddaa ppaarrttee ddee ttrrááss ddoo ppeessccooççoo ddeellee ee oo

ppuuxxaarr ppaarraa eellaa,, mmaass eessppeerroouu ooffeeggaannttee,, eennqquuaannttoo oo ddeeddoo ppoolleeggaarr ddeellee llooccaalliizzoouu sseeuuss

lláábbiiooss ee sseeuuss oollhhooss eexxaammiinnaarraamm ooss ccoonnttoorrnnooss ddee sseeuu rroossttoo ee bbooccaa.. QQuuaannddoo eellaa ppeennssoouu

qquuee nnããoo aaggüüeennttaarriiaa mmaaiiss,, eellee ssee iinncclliinnoouu lleennttaammeennttee ee aappeerrttoouu sseeuuss lláábbiiooss nnooss ddeellaa..

AAssssiimm ccoommoo nnaa ppiissttaa ddee ddaannççaa,, oo aallvvoorrooççoo ee oo bbaarruullhhoo ddoo cclluubbee ssuummiirraamm ee CCaarrrriiee

sseennttiiuu qquuee eelleess eessttaavvaamm eemm uummaa bboollhhaa iimmppeerrmmeeáávveell.. EEllaa rreessppiirraavvaa sseeuu cchheeiirroo.. SSeeuuss

lláábbiiooss ssee ffeecchhaarraamm ssoobbrree aa ddeellaa ee ssuuaa llíínngguuaa ggoollppeeoouu ccaarriinnhhoossaammeennttee sseeuuss lláábbiiooss aattéé qquuee

eellaa ooss aabbrriiuu ee oo ppeerrmmiittiiuu ddoo llaaddoo ddee ddeennttrroo.. OO ssaabboorr ddooccee ddoo rreeffrriiggeerraannttee mmiissttuurraaddoo àà

cceerrvveejjaa ddee mmaallttee ccoommbbiinnaaddoo ccoomm ssuuaa llíínngguuaa qquueennttee ee mmoollhhaaddaa ddeesslliizzoouu ssoobbrree ee eemm vvoollttaa

ddeellaa.. EEllaa ddeessccaannssoouu ssuuaass mmããooss ccoonnttrraa sseeuu ttóórraaxx,, sseennttiinnddoo aa ffoorrççaa ddee sseeuuss mmúússccuullooss

dduurrooss,, oo ccaalloorr ddee ssuuaa ppeellee ee aa bbaattiiddaa rrááppiiddaa ddee sseeuu ccoorraaççããoo..

BBeeiijjoouu--aa sseemm ffôôlleeggoo nnoovvaammeennttee,, aa ddeeiixxaannddoo ooffeeggaannttee qquuaannddoo eellee ssee aaffaassttoouu.. EEnnttããoo

eellee pprreessssiioonnoouu uumm bbeeiijjoo nnoo ccaannttoo ddee ssuuaa bbooccaa,, ssuuaa bboocchheecchhaa,, ssuuaa mmaannddííbbuullaa ee ppeessccooççoo..

OO mmoovviimmeennttoo ssuuaavvee ddee sseeuuss lláábbiiooss eerraa ccoommoo uummaa ppeennaa sseennddoo aarrrraassttaaddaa aattrraavvééss ddee ssuuaa

ppeellee.. EEllaa eessttrreemmeecceeuu ee aappeerrttoouu ssuuaa bboocchheecchhaa eemm sseeuu oommbbrroo ppaarraa aaffaassttáá--lloo..

--VVooccêê qquueerr ppaarrttiirr?? ÉÉ ddiiffíícciill ccoonnvveerrssaarr aaqquuii.. -- EEllee ffaalloouu pprróóxxiimmaa ddee ssuuaa oorreellhhaa ppaarraa

sseerreemm oouuvviiddooss aacciimmaa ddaa mmúússiiccaa,, eennttããoo eennddiirreeiittaannddoo ppaarraa eexxaammiinnaarr sseeuuss oollhhooss,, ssuuaass

mmããooss aappooiiaaddaass eemm sseeuuss oommbbrrooss..

Page 30: Bonnie Dee - Efeito Dos Namorados

OO EEffeeiittoo DDiiaa ddooss NNaammoorraaddooss

3300 GGrruuppoorrrr--TTrraadduuççããoo ddee rroommaanncceess eerróóttiiccooss

--TTaallvveezz mmaaiiss uummaa ddaannççaa pprriimmeeiirroo?? -- UUmm nnúúmmeerroo lleennttoo eessttaavvaa ttooccaannddoo ee CCaarrrriiee nnããoo

ppooddiiaa rreeccuussaarr aa ooffeerrttaa ddee oouuttrraa cchhaannccee nnaa ppiissttaa ddee ddaannççaa ccoomm eellee..

-- TTuuddoo bbeemm..

EEllaa eessttaavvaa pprroonnttaa ppaarraa ccoonnccoorrddaarr eemm qquuaassee qquuaallqquueerr ccooiissaa qquuee eellee qquuiisseessssee ddeebbaaiixxoo

ddoo ffeeiittiiççoo ddee ssuuaa rreessppiirraaççããoo rroouubbaannddoo bbeeiijjooss..

MMaaiiss uummaa vveezz,, RRiicc aa lleevvoouu ppaarraa aa ppiissttaa ddee ddaannççaa.. EEllee aa sseegguurroouu ppoorr uumm mmoommeennttoo nnaa

ppoossee ddee vvaallssaa cclláássssiiccaa eennqquuaannttoo eelleess ssee mmoovviiaamm nnoo rriittmmoo ddaa bbaattiiddaa hhiippnnóóttiiccaa,, eennttããoo eellee

ggiirroouu aa sseeuu rreeddoorr aa ppoossiicciioonnaannddoo ddee ccoossttaass ppaarraa eellee.. UUmmaa mmããoo aappeerrttaaddaa ccoonnttrraa sseeuu

eessttôômmaaggoo,, eennqquuaannttoo aa oouuttrraa aappeerrttoouu aa ssuuaa.. EEllaa ssee iinncclliinnoouu ddee vvoollttaa eemm sseeuu ccoorrppoo ssóólliiddoo,,

qquuee eerraa ccoommoo uummaa ppaarreeddee aattrrááss ddeellaa.. SSuuaa eerreeççããoo aappeerrttaaddaa ccoonnttrraa sseeuu ttrraasseeiirroo eennqquuaannttoo

sseeuuss ccoorrppooss oonndduullaavvaamm eemm ssiinnccrroonniiaa uumm ccoomm oo oouuttrroo..

CCaarrrriiee ppeerrmmiittiiuu aa ssuuaa ccaabbeeççaa ddeeiittaarr ccoonnttrraa sseeuu ttóórraaxx ee eennttrreeggoouu--ssee àà mmúússiiccaa sseennssuuaall ee

aaoo rriittmmoo ttrrooppiiccaall.. AA ccaannççããoo eessttaavvaa eemm eessppaannhhooll,, qquuee eellaa ssee lleemmbbrroouu ddee sseeuu sseegguunnddoo ggrraauu

ssóó oo ssuuffiicciieennttee ppaarraa ccaappttaarr aass ppaallaavvrraass ――aammoorr‖‖ ee ――ssiieemmpprree‖‖.. AAmmaarr ee sseemmpprree..

RRiicc lleevvoouu ssuuaa mmããoo ppaarraa ddeessccaannssaarr aattrrááss ddee sseeuu ppeessccooççoo,, ee eennttããoo ccoorrrreeuu sseeuuss ddeeddooss

lliiggeeiirraammeennttee aabbaaiixxoo ddee sseeuu bbrraaççoo,, ddeeiixxaannddoo eemm sseeuu rraassttrroo ccaallaaffrriiooss.. EEllee tteerrmmiinnoouu ccoomm

ssuuaa mmããoo eemm ssuuaa ccoosstteellaa llooggoo aabbaaiixxoo ddoo bboojjoo ddoo sseeuu sseeiioo..

SSeeuuss mmaammiillooss eenndduurreecceerraamm nnaa pprrooxxiimmiiddaaddee,, ddoolloorriiddooss ppaarraa sseerreemm aaffaaggaaddooss.. EEllaa

aarrqquueeoouu sseeuu ppeeiittoo pprraa ffrreennttee lliiggeeiirraammeennttee ee pprreessssiioonnoouu sseeuu ttrraasseeiirroo aattrrááss ccoonnttrraa eellee,, ttuuddoo

sseemm ppeerrddeerr oo rriittmmoo..

EElleess mmoovveerraamm jjuunnttooss eemm uummaa lleennttaa ddaannççaa eerróóttiiccaa.. QQuuaannddoo CCaarrrriiee ppeennssoouu qquuee nnããoo

ppooddiiaa ccoonnsseegguuiirr nnaaddaa mmaaiiss sseennssuuaall,, RRiicc ccoommeeççoouu aa ccaannttaarr,, ssuuaavveemmeennttee,, sseeuu bbaarrííttoonnoo uumm

ccoonnttrraappoonnttoo àà mmuullhheerr ccaannttaannddoo.. AAss ppaallaavvrraass ppooddiiaamm tteerr ssiiddoo ssoobbrree ccoommpprraarr ddeetteerrggeennttee

ddee llaavvaarr rroouuppaa.. NNããoo iimmppoorrttaavvaa.. OO ssoomm ddoo iiddiioommaa eessttrraannggeeiirroo ee ssuuaa vvoozz ggrroossssaa aa

eessttrreemmeecceerraamm.. SSuuaa vvaaggiinnaa eerraa uumm mmúússccuulloo llaatteejjaannttee ddee nneecceessssiiddaaddee,, ppuullssaannddoo nnoo rriittmmoo

ddaa ccaannççããoo ee eenncchhaarrccaannddoo ssuuaa ccaallcciinnhhaa.. NNeecceessssiittoo.. QQuueerroo.. AAggoorraa!! SSeeuu ccoorrppoo iimmpplloorroouu

ppoorr rreeaalliizzaaççããoo..

DDeeppooiiss ddee vváárriiooss mmoommeennttooss ddee mmuuddaannççaa eemm uumm ttrraannssee oonníírriiccoo22,, RRiicc ggiirroouu sseeuu ccoorrppoo

ddee ffrreennttee ee aa aattrraaiiuu ppaarraa sseeuuss bbrraaççooss nnoovvaammeennttee.. DDeessccaannssaannddoo ssuuaa ccaabbeeççaa ccoonnttrraa sseeuu

ppeeiittoo,, eellaa eessccuuttoouu sseeuu ccoorraaççããoo ttrroovveejjaannddoo,, eennqquuaannttoo sseeuuss ccoorrppooss mmoovviiaamm eemm hhaarrmmoonniiaa

ppeerrffeeiittaa.. SSuuaa eerreeççããoo ccuuttuuccoouu sseeuu eessttôômmaaggoo,, ee ssuuaa eessttiimmuullaaççããoo eennvviioouu oouuttrraa oonnddaa ddee

lluuxxúúrriiaa ffuurriioossaa ppoorr eellaa.. SSee aa ddaannççaa nnããoo tteerrmmiinnaassssee llooggoo,, eellaa iirriiaa ccaaiirr ddee ccoossttaass nnoo cchhããoo,,

ccoomm aass ppeerrnnaass aabbeerrttaass..

2 Relativo a sonhos

Page 31: Bonnie Dee - Efeito Dos Namorados

OO EEffeeiittoo DDiiaa ddooss NNaammoorraaddooss

3311 GGrruuppoorrrr--TTrraadduuççããoo ddee rroommaanncceess eerróóttiiccooss

FFiinnaallmmeennttee,, aa ccaannççããoo tteerrmmiinnoouu.. CCaarrrriiee ssaaiiuu ddoo ccíírrccuulloo ddooss bbrraaççooss ddee RRiicc ee oollhhoouu pprraa

eellee.. EEllee iinncclliinnoouu ssuuaa ccaabbeeççaa ee aa bbeeiijjoouu nnoovvaammeennttee,, uummaa eexxpplloorraaççããoo lloonnggaa,, lleennttaa ddee ssuuaa

bbooccaa aallii mmeessmmoo nnaa ppiissttaa ddee ddaannççaa lloottaaddaa.. EEllee ttoommoouu ssuuaa mmããoo nnoovvaammeennttee,, ccoomm

ffaammiilliiaarriiddaaddee,, ccoonnffoorrttáávveell ee aa lleevvoouu eemmbboorraa..

DDoo llaaddoo ddee ffoorraa,, aa bbrriissaa ffrreessccaa ffooii sseennttiiddaa ccoommoo uummaa bbêênnççããoo.. EEllaa eerrgguueeuu sseeuu rroossttoo

aaqquueecciiddoo ddeemmaaiiss nnaa bbrriissaa,, ddeeiixxaannddoo--aa aarrrreeppiiaarr sseeuu ccaabbeelloo..

--LLáá éé ppeeqquueennoo,, ssuuffooccaannttee ee eessffuummaaççaaddoo.. -- RRiicc ddiissssee.. -- MMaass ddiivveerrttiiddoo pprraa ddaannççaarr..

--OObbrriiggaaddaa ppoorr mmee lleevvaarr.. FFooii óóttiimmoo..

UUmm ssiillêênncciioo ccoonnssttrraannggeeddoorr ccaaiiuu.. EEllaa ssee ppeerrgguunnttoouu ssee eellee eessttaavvaa ppeennssaannddoo ssoobbrree oo

qquuee vviirriiaa aa sseegguuiirr ccoommoo eellaa eessttaavvaa..

-- DDoo qquuee vvooccêê……??

EEllaa ddiissssee nnoo mmeessmmoo mmoommeennttoo qquuee eellee ppeerrgguunnttoouu..

-- VVooccêê ggoossttaarriiaa ddee……??

EElleess rriirraamm eennttããoo eellaa ggeessttiiccuulloouu pprraa eellee ccoonnttiinnuuaarr..

--PPrroossssiiggaa

-- EEuu mmee ppeerrgguunnttaavvaa ssee vvooccêê ggoossttaarriiaa ddee vvoollttaarr ccoommiiggoo ppaarraa mmiinnhhaa ccaassaa dduurraannttee

aallgguumm tteemmppoo.. NNaannddoo eessttáá nnaa ccaassaa ddaa mmiinnhhaa mmããee.. AA nnooiittee ttooddaa.. -- EEllee aaddiicciioonnoouu..

SSuuaa mmeennttee ccoorrrriiaa,, ppeessaannddoo ooss pprróóss ee ccoonnttrraass ddee ssuuaa ccaassaa ccoonnttrraa aa ddeellee.. EEllaa ssee sseennttiirriiaa

mmaaiiss sseegguurraa eemm sseeuu pprróópprriioo tteerrrriittóórriioo,, mmaass ssee qquuiisseessssee tteerrmmiinnaarr aa nnooiittee,, sseerriiaa mmaaiiss ddiiffíícciill

ppeeddii--lloo ppaarraa ddeeiixxaarr sseeuu aappaarrttaammeennttoo.. NNaa ccaassaa ddeellee,, eellaa ppooddiiaa ssiimmpplleessmmeennttee ddaarr uummaa

ddeessccuullppaa ee iirr ppaarraa ccaassaa..

CCoommoo oo mmoommeennttoo ssee pprroolloonnggoouu,, oo ssoorrrriissoo ddee RRiicc eessmmaaeecceeuu..

--EEuu ssiinnttoo mmuuiittoo.. IIssssoo ssoooouu rreeaallmmeennttee ddeesspprreezzíívveell,, nnããoo éé mmeessmmoo?? EEuu nnããoo qquueerroo ssooaarr

ccoommoo aallgguumm ttiippoo ddee......

--EEuu aaddoorraarriiaa ccoonnhheecceerr ssuuaa ccaassaa.. -- EEllaa iinntteerrrroommppeeuu..

--MMaass nnããoo ppoossssoo ffiiccaarr mmuuiittoo tteemmppoo,, eeuu tteennhhoo aa eessccoollaa ddee mmaannhhãã..

Page 32: Bonnie Dee - Efeito Dos Namorados

OO EEffeeiittoo DDiiaa ddooss NNaammoorraaddooss

3322 GGrruuppoorrrr--TTrraadduuççããoo ddee rroommaanncceess eerróóttiiccooss

EEmmbboorraa eeuu ppuuddeessssee ttoommaarr uumm ddiiaa ddooeennttee.. QQuuaannddoo ffooii aa úúllttiimmaa vveezz qquuee eeuu ttoommeeii uumm

ddiiaa pprraa mmiimm mmeessmmoo??

--GGrraannddee..

SSeeuu ssoorrrriissoo iilluummiinnoouu sseeuu rroossttoo,, ddeeiixxaannddoo sseeuuss oollhhooss cciinnttiillaanntteess ee cchhaammaannddoo aaqquueellaa

pprreeggaa ddeelliicciioossaa eemm ssuuaa bboocchheecchhaa.. CCoommoo eellaa nnããoo ppooddiiaa ffiiccaarr eennccaannttaaddaa ppoorr uumm ssuujjeeiittoo

ccoomm uummaa ccoovviinnhhaa eennccaannttaaddoorraa,, eessppeecciiaallmmeennttee uumm qquuee ccaannttoouu ppaarraa eellaa eemm eessppaannhhooll,, ee

ddaannççoouu ccoomm uummaa sseennssuuaalliiddaaddee qquuee aacceelleerraavvaa ssuuaa ppuullssaaççããoo??

FFeelliizz ddiiaa ddooss nnaammoorraaddooss ppaarraa mmiimm!!

CCAAPPÍÍTTUULLOO CCIINNCCOO

EEllee aa lleevvoouu ddee vvoollttaa ppaarraa sseeuu ccaarrrroo aassssiimm eellaa tteerriiaa ssuuaa pprróópprriiaa ccoonndduuççããoo,, ee,,

nnaattuurraallmmeennttee,, nnoo ttrraajjeettoo ppaarraa ssuuaa ccaassaa,, CCaarrrriiee ccoommeeççoouu ccoonnjjeeccttuurraarr oouu eessttaa sseerriiaa aa

tteerrcceeiirraa oouu qquuaarrttaa ccoonnjjeeccttuurraa..

RRiicc eerraa uumm vviiúúvvoo ccoomm uumm ffiillhhoo.. EE ssee iissssoo ssee ttrraannssffoorrmmaassssee eemm aallggoo mmaaiiss qquuee uummaa

nnooiittee ddee ddiivveerrssããoo?? EE ssee eevvoolluuííssssee ppaarraa uummaa rreellaaççããoo mmaadduurraa qquuee ddee aallgguummaa mmaanneeiirraa

mmiillaaggrroossaammeennttee nnããoo ffoossssee aazzeeddaarr?? EEllaa eessttaavvaa pprroonnttaa ppaarraa ssee eennvvoollvveerr ccoomm oo ppaaii ddee uumm

mmeenniinnoo ddee ooiittoo aannooss ddee iiddaaddee?? EE qquuaall sseerriiaa oo sseeuu ppaappeell:: pprrooffeessssoorraa,, aammaannttee,, ffiigguurraa

mmaatteerrnnaa?? OO uullttiimmoo llhhee ddeeuu ccaallaaffrriiooss.. DDee jjeeiittoo nneennhhuumm eessttaavvaa pprroonnttaa ppaarraa aaqquueellee ttiippoo ddee

rreessppoonnssaabbiilliiddaaddee..

――EE uummaa vveezz mmaaiiss,, ppoonnddoo oo ccaarrrroo nnaa ffrreennttee ddooss bbooiiss,,‖‖ eellaa lleemmbbrroouu aa ssii mmeessmmaa eemm vvoozz

aallttaa qquuaannddoo ppaarroouu nnoo mmeeiioo--ffiioo nnaa ffrreennttee ddaa ccaassaa ddoo RRiicc.. ――UUmm ccoollaappssoo nneeuurróóttiiccoo ddee ccaaddaa

vveezz.. NNóóss aaiinnddaa nnããoo ttrraannssaammooss..‖‖

RRiicc eessttaacciioonnoouu sseeuu bbeelloo ccaarrrroo eemm uummaa ggaarraaggeemm ppeeqquueennaa eennttrree ssuuaa ccaassaa ee aa pprróóxxiimmaa

ppoorrttaa.. EEllee ccrruuzzoouu oo ppeeqquueennoo ggrraammaaddoo ddiiaanntteeiirroo ppaarraa eennccoonnttrráá--llaa nnaa ccaallççaaddaa.. AAttiirraannddoo

ssuuaass cchhaavveess pprraa cciimmaa ee pprraa bbaaiixxoo nnaa ppaallmmaa ddaa mmããoo,, eellee ddeesslliizzoouu uumm bbrraaççoo aaoo rreeddoorr ssuuaa

cciinnttuurraa ee aa gguuiioouu aattéé aa ppoorrttaa ddaa ffrreennttee..

AA ccaassaa eerraa uumm ppeeqquueennoo ssoobbrraaddoo eennttrree aass ccaassaass ggêêmmeeaass,, aass úúnniiccaass ddiiffeerreennççaass eessttaavvaamm

eemm uummaa ppoorrttaa ccoolloorriiddaa aaqquuii,, uumm ttoollddoo lláá.. MMaass ppaarraa uummaa ccaassaa ggeemmiinnaaddaa nnoo ssuubbúúrrbbiioo

ccllaassssee CC ddaa cciiddaaddee,, oo lluuggaarr eessttaavvaa bbeemm mmaannttiiddoo.. RRiicc ddeessttrraannccoouu aa ffeecchhaadduurraa ee aa

ccoonndduuzziiuu ppaarraa oo llaaddoo ddee ddeennttrroo.. EEllee ttoommoouu sseeuu ccaassaaccoo nnoo hhaallll ddee eennttrraaddaa vvaaggaammeennttee

iilluummiinnaaddoo ee oo ppeenndduurroouu,, eennttããoo aallccaannççaannddoo oo iinntteerrrruuppttoorr,, iilluummiinnoouu aa ssaallaa ddee eessttaarr àà

ffrreennttee..

Page 33: Bonnie Dee - Efeito Dos Namorados

OO EEffeeiittoo DDiiaa ddooss NNaammoorraaddooss

3333 GGrruuppoorrrr--TTrraadduuççããoo ddee rroommaanncceess eerróóttiiccooss

CCaarrrriiee eessqquuaaddrriinnhhoouu rraappiiddaammeennttee oo mmoobbiilliiáárriioo mmooddeessttoo,, oo ssooffáá,, aa ppoollttrroonnaa,, cceennttrroo ddee

eennttrreetteenniimmeennttoo.. RReevviissttaass ddee ccaarrrrooss ee ppeessccaa nnaa eexxttrreemmiiddaaddee ddaa mmeessaa.. BBrriinnqquueeddooss

ddiissppeerrssooss nnoo cchhããoo.. UUmm ccoonnssoollee ddee jjooggoo ee ccoonnttrroolleess ssoobbrree aa mmeessaa ddee ccaafféé.. OO ttaappeettee eerraa

uummaa ccoorr bbrroonnzzeeaaddaa eennffaaddoonnhhaa ee ppaarreeddeess ffoorrrraaddaass ddee mmaaddeeiirraa.. UUmm ppôôsstteerr ddee nnaattuurreezzaa

ppeenndduurraaddoo aacciimmaa ddoo ssooffáá.. AA oouuttrraa ppaarreeddee eessttaavvaa ccoobbeerrttaa ccoomm ffoottooggrraaffiiaass ddaa ffaammíílliiaa

eemmoolldduurraaddaass..

--EEuu ppoossssoo ppeeggaarr uummaa bbeebbiiddaa pprraa vvooccêê?? -- RRiicc eennttrroouu nnaa ssaallaa ee ccoommeeççoouu aa rreeccoollhheerr

aallgguunnss ddooss bbrriinnqquueeddooss ddoo NNaannddoo àà mmeeddiiddaa qquuee ccoonnvveerrssaavvaa.. -- EEuu tteennhhoo cceerrvveejjaa ee,, uuhh,,

vviinnhhoo.. NNaaddaa eessppeecciiaall,, eennttrreettaannttoo.. SSee vvooccêê ffoorr uummaa ccoonnhheecceeddoorraa,, ffiiccaarráá ddeessaappoonnttaaddaa..

CCaarrrriiee ddee rreeppeennttee ppeerrcceebbeeuu qquuee eellee eessttaavvaa nneerrvvoossoo ee ssaabbeerr ddiissssoo ddiissppeerrssoouu uumm ppoouuccoo

ddee ssuuaa pprróópprriiaa aaggiittaaççããoo..

--OO vviinnhhoo éé bboomm.. EEuu nnããoo ssoouu eessppeecciiaalliissttaa..

EEllee eennttrroouu nnaa ccoozziinnhhaa ccoomm uumm rroobbôô ddee bbrriinnqquueeddoo eemm uummaa mmããoo ee uummaa ppiillhhaa ddee ggiibbiiss

nnaa oouuttrraa..

EEllaa vviirroouu--ssee ppaarraa eessttuuddaarr aass ffoottooggrraaffiiaass nnaa ppaarreeddee.. EExxiissttiiaamm RRiicc ee NNaannddoo eemm uumm

ppaasssseeiioo eemm uumm ppaarrqquuee tteemmááttiiccoo aacceennaannddoo ppaarraa aa mmááqquuiinnaa ffoottooggrrááffiiccaa;; uumm ccaassaall mmaaiiss

vveellhhoo,, pprreessuummiivveellmmeennttee ppaaiiss ddee RRiicc,, nnoo mmeessmmoo ppaarrqquuee,, ddee ppéé ccoomm sseeuu nneettoo nnaa ffrreennttee ddee

uummaa mmoonnttaannhhaa rruussssaa.. EEllaa eexxaammiinnoouu mmaaiiss ffoottooss ddee eevveennttooss ffaammiilliiaarreess ccoommoo ttaammbbéémm

rreettrraattooss ddooss ccaassaammeennttooss ee oouuttrraass cceelleebbrraaççõõeess.. SSeeuuss iirrmmããooss eerraamm ttããoo bboonniittooss qquuaannttoo RRiicc ee

ssuuaa iirrmmãã uummaa bbeelleezzaa.. BBoonnss ggeenneess..

CCaarrrriiee ccoonnggeelloouu qquuaannddoo ttooppoouu ccoomm oouuttrraa ffoottooggrraaffiiaa ddee ccaassaammeennttoo,, RRiicc ee AAnnggeelliinnaa

eemm pprreettoo ee bbrraannccoo,, oollhhaannddoo uumm nnoo oouuttrroo ssoobbrree aass mmããooss ccrruuzzaaddaass.. EElleess eerraamm uumm ccaassaall

mmaaggnnííffiiccoo ee aa eexxpprreessssããoo eemm sseeuuss oollhhooss ffeezz aappeerrttaarr sseeuu eessttôômmaaggoo.. AAmmoorr vveerrddaaddeeiirroo.. OO

ttiippoo qquuee ffaazz uummaa ffaammíílliiaa..

EEllaa eexxaammiinnoouu rreettrraattooss ddee AAnnggeelliinnaa ggrráávviiddaa ee eemmbbaallaannddoo nnooss bbrraaççooss RRiicc,, aass aavvóóss

sseegguurraannddoo uummaa ccrriiaannççaa,, AAnnggeelliinnaa ee NNaannddoo oollhhaannddoo ssoobbrree uumm lliivvrroo ddee iimmaaggeennss,, uummaa

ppoossee ddee eessttúúddiioo ddee ssuuaa ppeeqquueennaa ffaammíílliiaa..

EEnnttããoo,, ddee rreeppeennttee nnããoo hhaavviiaa mmaaiiss AAnnggeelliinnaa,, ssóó rreettrraattooss ddaa eessccoollaa ddee NNaannddoo,, ee

nneennhhuummaa ddee RRiicc,, ccoommoo ssee sseemm eellaa,, eellee nnããoo eexxiissttiissssee..

EEllaa ssee aassssuussttoouu qquuaannddoo ssuuaa vvoozz ffaalloouu ppoorr ddeettrrááss ddeellaa..

--EEssppeerroo qquuee eesstteejjaa bboomm..

Page 34: Bonnie Dee - Efeito Dos Namorados

OO EEffeeiittoo DDiiaa ddooss NNaammoorraaddooss

3344 GGrruuppoorrrr--TTrraadduuççããoo ddee rroommaanncceess eerróóttiiccooss

CCaarrrriiee ttoommoouu aa ttaaççaa ddee vviinnhhoo qquuee eellee ooffeerreecceeuu--llhhee.. EEllaa iinnddiiccoouu ccoomm aa ccaabbeeççaa oo

rreettrraattoo ddoo ccaassaammeennttoo,, ddeecciiddiinnddoo qquuee rreeccoonnhheecceerr aa pprreesseennççaa ddee AAnnggeelliinnaa eerraa mmeellhhoorr qquuee

tteennttaarr iiggnnoorraarr iissttoo..

--VVooccêê ppaarreeccee ttããoo jjoovveemm..

--NNóóss éérraammooss.. -- EEllee oollhhoouu ppaassssaaddoo eellaa nnaa ffoottooggrraaffiiaa ppaarraa uumm mmoommeennttoo.. -- NNóóss

nnaammoorraammooss dduurraannttee oo sseegguunnddoo ggrraauu,, ccaassaammooss uunnss aannooss mmaaiiss ttaarrddee,, ttiivveemmooss NNaannddoo uumm

aannoo aappóóss.. EEllaa mmoorrrreeuu qquuaannddoo eellee ttiinnhhaa sseeiiss aannooss.. PPoorr mmuuiittoo tteemmppoo,, eellaa eerraa ttuuddoo qquuee eeuu

ppooddiiaa ppeennssaarr.. QQuuaannddoo eeuu ffiinnaallmmeennttee tteenntteeii ssaaiirr ffooii…… uumm ddeessaassttrree,, mmaass vvooccêê ssaabbee oo qquuee??

RRiicc ddeessccaannssoouu ssuuaa mmããoo eemm ssuuaa bboocchheecchhaa,, ttiirraannddoo ssuuaa aatteennççããoo ddoo rreettrraattoo..

--EEuu rreeaallmmeennttee nnããoo qquueerroo ccoonnvveerrssaarr ssoobbrree mmiinnhhaa eessppoossaa mmoorrttaa aaggoorraa.. HHoojjee àà nnooiittee eeuu

qquueerroo ccoommeeççaarr aallggoo nnoovvoo.. -- EEllee ssee iinncclliinnoouu ppaarraa bbeeiijjáá--llaa..

CCaarrrriiee iinncclliinnoouu ssuuaa ccaabbeeççaa pprraa ttrrááss,, lleevvaannttaannddoo--ssee pprraa eennccoonnttrraarr ssuuaa bbooccaa,, ssuuaa mmããoo

lliivvrree aappooiiaaddaa ccoonnttrraa sseeuu ttóórraaxx.. MMaaiiss uummaa vveezz sseeuuss lláábbiiooss ssuuaavveess eennvvoollvveerraamm--nnaa ee uumm

ggeemmiiddoo ddee ssaattiissffaaççããoo eessccaappoouu.. EEllaa ppaarroouu ddee ppeennssaarr ssoobbrree ssuuaa ccoonnddiiççããoo ddee vviiúúvvoo,, ddeeiixxoouu

ddee ssee pprreeooccuuppaarr ssoobbrree eellee sseerr ppaaii ssoolltteeiirroo,, ee ssee ddeelleeiittoouu nnoo bbeeiijjoo..

EEllee ttoommoouu oo ccooppoo ddee vviinnhhoo ddee ssuuaa mmããoo,, ooss óóccuullooss ee rreeccoollhheeuu aammbbooss eemm uummaa

eexxttrreemmiiddaaddee ddaa mmeessaa.. EEnnvvoollvveennddoo sseeuuss bbrraaççooss aaoo rreeddoorr ddeellaa,, eellee aa ppuuxxoouu ppaarraa eellee.. SSeeuuss

mmúússccuullooss eerraamm iinnfflleexxíívveeiiss eemm bbaaiixxoo ddee ssuuaass mmããooss ee ccoonnttrraa sseeuu ccoorrppoo.. PPaarreecceeuu qquuee eellaa

ppooddiiaa sseennttiirr ssaanngguuee ddaa ssuuaa pprróópprriiaa vviiddaa ppuullssaannddoo ppoorr ssuuaass vveeiiaass..

AAddooççaaddaa ccoommoo vviinnhhoo,, ssuuaa llíínngguuaa iinnssiinnuuaannddoo eennttrree sseeuuss lláábbiiooss,, ttoorrcceennddoo

ssiinnuuoossaammeennttee aaoo rreeddoorr ddaa ssuuaa ee ppaarrttiinnddoo ddiiaammaanntteess ddee ddeesseejjoo qquuee eessttaallaamm ppoorr sseeuu

ssiisstteemmaa nneerrvvoossoo.. EEllaa eerraa iimmppootteennttee ppaarraa ccoonntteerr oouuttrroo ggeemmiiddoo ssuuaavvee..

SSuuaass mmããooss aammppllaass nnaass ccoossttaass,, vvaaggaannddoo ddee cciimmaa aabbaaiixxoo aanntteess ddee ssee aaccoommooddaarr eemm sseeuu

ttrraasseeiirroo ee aaggaarrrraannddoo--oo iissttoo ffiirrmmeemmeennttee.. AA pprroottuubbeerrâânncciiaa ddee ssuuaa eerreeççããoo aappeerrttaaddaa nneellaa

ppeelloo zzííppeerr ddee ssuuaa ccaallççaa jjeeaannss ee oo tteecciiddoo ddee ssuuaa ssaaiiaa.. SSuuaa vvaaggiinnaa ffoorrmmiiggaannddoo nnoo ccoonnttaattoo ee

oouuttrraa eerruuppççããoo ddee uummiiddaaddee aallaaggoouu ssuuaa ccaallcciinnhhaa jjáá mmoollhhaaddaa.. SSeegguurraannddoo sseeuuss oommbbrrooss,, eellaa

eessffrreeggoouu sseeuu sseexxoo ccoonnttrraa eellee ee ffooii rreeccoommppeennssaaddaa ppoorr uumm ggeemmiiddoo pprrooffuunnddoo eemm ssuuaa

ggaarrggaannttaa..

--AAhh,, bbeebbêê.. -- EEllee ssuussssuurrrroouu qquuaannddoo sseeppaarroouu sseeuuss lláábbiiooss ccoomm uumm eessttaalloo mmoollhhaaddoo.. EEllee

bbeeiijjoouu ssuuaa bboocchheecchhaa ee mmaannddííbbuullaa,, ee eennttããoo bbeeiijjoouu ttooddaa aa ddiissttâânncciiaa aabbaaiixxoo ddee ssuuaa

ggaarrggaannttaa..

EEllaa lleevvaannttoouu sseeuu qquueeiixxoo ppaarraa llhhee ddaarr aacceessssoo ee ttrreemmeeuu ssuuaavveemmeennttee,, aabbssoorrvveennddoo ooss

bbeeiijjooss qquuee eellee ddeeuu nnoo vvaazziioo eennttrree ssuuaass ccllaavvííccuullaass.. SSeeuuss ddeeddooss aappeerrttaarraamm oo mmaatteerriiaall ddee

Page 35: Bonnie Dee - Efeito Dos Namorados

OO EEffeeiittoo DDiiaa ddooss NNaammoorraaddooss

3355 GGrruuppoorrrr--TTrraadduuççããoo ddee rroommaanncceess eerróóttiiccooss

ssuuaa ccaammiissaa,, ee eellaa eemmppuurrrroouu sseeuu ttóórraaxx aaddiiaannttee ccoommoo sseeuuss lláábbiiooss ddeesslliizzaarraamm mmaaiiss aabbaaiixxoo,,

aattrraavvééss ddee sseeuu ttóórraaxx ee aaoo lloonnggoo ddoo ddeeccoottee ddee sseeuu ssuuéétteerr..

EEllee aabbaannddoonnoouu oo aappeerrttoo eemm sseeuu ttrraasseeiirroo ppaarraa eemmppuurrrraarr ssuuaa mmããoo ddeebbaaiixxoo ddee sseeuu

ssuuéétteerr.. DDeesslliizzoouu ssoobbrree aa ccoosstteellaa ee aattéé sseeuu ssuuttiiãã.. QQuuaannddoo eellee eennccaaiixxoouu sseeuu sseeiioo eemm ssuuaa

ppaallmmaa,, CCaarrrriiee eexxaalloouu ssuuaavveemmeennttee..

--OOhhhh!!

CCoomm ssuuaa oouuttrraa mmããoo,, eellee ppuuxxoouu oo ddeeccoottee ddee sseeuu ssuuéétteerr mmaaiiss bbaaiixxoo,, rreevveellaannddoo mmaaiiss

ppeellee.. EEllee eexxpplloorroouu oo nnoovvoo tteerrrriittóórriioo,, llaammbbeennddoo,, bbeeiijjaannddoo,, ee cchhuuppaannddoo aa iinncchhaaççããoo

ssuuppeerriioorr ddee ccaaddaa sseeiioo..

RRiicc eennddiirreeiittoouu.. SSeeuu qquueeiixxoo aaffuunnddoouu ee sseeuuss oollhhooss aabbeerrttooss eennqquuaannttoo eellaa oollhhoouu ppaarraa eellee

iinntteerrrrooggaattiivvaammeennttee..

OOss oollhhooss ddeellee oollhhaarraamm ooss sseeuuss eemm bbrraassaa..

--EEuu aammoo sseeuu ssuuéétteerr rroossaa ppeennuuggeennttoo,, mmaass nnóóss ppooddííaammooss……??

EEllaa ssoorrrriiuu,, aaggaarrrroouu aa bbaaiinnhhaa ee rreettiirroouu oo ssuuéétteerr ssoobbrree ssuuaa ccaabbeeççaa.. SSuuaa ppeellee ccooççoouu ppoorr

ttooddaa ppaarrttee.. OO aarrrreeppiiaaddoo ccrreesscceeuu eemmbboorraa oo aappoosseennttoo nnããoo eessttiivveessssee ffrriioo.. EEllaa eessttaavvaa

eexxcciittaaddaa,, nneerrvvoossaa ee eennvveerrggoonnhhaaddaa ddee ffiiccaarr eemm ppéé lláá ssóó ddee ssuuttiiãã ee ssuuaa ppeellee ddeessnnuuddaa..

EEnnggoolliinnddoo eemm sseeccoo,, eellaa eennccoonnttrroouu sseeuuss oollhhooss nnoovvaammeennttee ee lleevvaannttoouu uummaa ssoobbrraanncceellhhaa,,

ddeetteerrmmiinnaaddaa aa nnããoo ddeeiixxáá--lloo ssaabbeerr aa qquuããoo ttíímmiiddaa ddee rreeppeennttee ffiiccoouu..

SSeeuu oollhhaarr ppaaiirroouu ssoobbrree sseeuuss sseeiiooss ee ssuuaa llíínngguuaa aarrrreemmeessssaaddaa ffoorraa ppaarraa llaammbbeerr sseeuuss

lláábbiiooss.. ――AAii,, mmaammããee,, lliinnddaa!!‖‖ SSeeuuss sseeiiooss eennccaaiixxaaddooss eemm ssuuaass mmããooss,, ooss ppeessaannddoo ee sseennttiinnddoo

ssuuaa tteexxttuurraa..

CCaarrrriiee sseegguurroouu ssuuaa rreessppiirraaççããoo ppoorr uumm mmoommeennttoo,, ccoonnggeellaaddaa qquuaannddoo eellee aaffaaggoouu sseeuuss

sseeiiooss ee ccoommpprriimmiiuu sseeuuss mmaammiillooss.. EEllaa aallccaannççoouu aattrrááss eemm ssuuaass ccoossttaass ee ddeessaabboottoooouu oo

ssuuttiiãã,, aarrrraassttaannddoo--oo aabbaaiixxoo ppoorr sseeuuss bbrraaççooss ee llaannççaannddoo--oo ddee llaaddoo..

SSee ppoossssíívveell,, ooss oollhhooss ddeellee ffiiccaarraamm mmaaiiss eessccuurrooss ee ffaammiinnttooss.. EElleess ffiiccaarraamm ccrraavvaaddooss

eemm sseeuuss ppeeiittooss.. SSeeuuss lláábbiiooss sseeppaarraaddooss..

SSeeuuss mmaammiillooss eessttaavvaamm hhiirrttooss ee ttããoo dduurrooss qquuaannttoo ddiiaammaannttee.. EElleess aarrrreebbiittaarraamm rroossaa ee

oorrgguullhhoossooss eemm sseeuuss gglloobbooss rreeddoonnddooss.. RRiicc ccuurrvvoouu cchhuuppaannddoo uumm bbrroottoo eemm ssuuaa bbooccaa.. AA

sseennssaaççããoo aarrrraassaaddoorraa ddeerrrruubboouu uummaa lliinnhhaa ddiirreettaammeennttee ppaarraa sseeuu ppúúbbiiss.. SSuuaa vvaaggiinnaa

eexxcciittaaddaa.. CCaarrrriiee ooffeeggoouu..

EEllaa oollhhoouu ssuuaa mmããoo ggrraannddee,, bbrroonnzzeeaaddaa eennvvoollvveennddoo sseeuu ppeeiittoo ppáálliiddoo ee aa vviissããoo eerróóttiiccaa

eennvviioouu oouuttrraa oonnddaa ddee ddeesseejjoo ppeerrccoorrrreennddoo aattrraavvééss ddeellaa.. EErraa ttuuddoo mmuuiittoo iinnccrriivveellmmeennttee

Page 36: Bonnie Dee - Efeito Dos Namorados

OO EEffeeiittoo DDiiaa ddooss NNaammoorraaddooss

3366 GGrruuppoorrrr--TTrraadduuççããoo ddee rroommaanncceess eerróóttiiccooss

rreeaall,, nnaaddaa ccoommppaarraaddoo aa uumm ddeevvaanneeiioo ffaannttaassiioossoo ddee uumm hhoommeemm.. EEllaa nnoottoouu sseeuu ttooqquuee

rrúússttiiccoo,, ddeeddooss qquuaaddrraaddooss,, aaiinnddaa ccoomm uumm rraassttrroo ddee ggrraaxxaa eemm ttoorrnnoo ddaass ccuuttííccuullaass,, sseennttiiuu

aass aallmmooffaaddaass ccaalleejjaaddaass ee áássppeerraass ddee sseeuuss ddeeddooss eexxpplloorraannddoo ssuuaa ccaarrnnee..

EEllaa ggeemmeeuu nnoovvaammeennttee ee eellee aappeerrttoouu sseeuu sseeiioo eemm ssuuaass mmããooss ee bbooccaa.. SSeeuuss ddeeddooss

eennttrreellaaççaarraamm nnooss nneeggrrooss ccaacchhooss eemm ssuuaa nnuuccaa ee eennvvoollvveeuu ssuuaa ccaabbeeççaa,, ffiixxaannddoo--aa nneellaa..

AAlltteerrnnaannddoo ooss llaaddooss,, eellee ddeeuu aatteennççããoo iigguuaall ppaarraa sseeuu oouuttrroo sseeiioo,, ssuuaa llíínngguuaa ggoollppeeaannddoo

sseeuu mmaammiilloo lliiggeeiirraammeennttee,, llaammbbeennddoo eemm vvoollttaa,, aanntteess ddee cchhuuppáá--lloo eemm ssuuaa bbooccaa..

IImmppoossssíívveell aaccrreeddiittaarr qquuee iissttoo eessttaavvaa aaccoonntteecceennddoo ccoomm eellaa.. OO ddiiaa ccoommeeççoouu ttããoo ssuuaavvee

ee nnoorrmmaall.. SSeeuuss oollhhooss sseemmii--sseerrrraaddooss vvaaggaavvaamm ee ssuuaa bbooccaa aabbrriiuu qquuaannddoo oouuttrroo ssuussppiirroo

eennccaannttaaddoo eessccaappoouu..

RRiicc bbrriinnccoouu ccoomm sseeuu oouuttrroo sseeiioo ssóó ppoorr uumm mmoommeennttoo,, eennttããoo ssuuaa mmããoo ddeesscceeuu,,

ddeesslliizzaannddoo ppoorr ssuuaass ccoosstteellaass ee eessttôômmaaggoo eemm ddiirreeççããoo aaoo ccóóss ddee ssuuaa ssaaiiaa.. EEllee ddeesslliizzoouu uumm

ddeeddoo,, aaccaarriicciiaannddoo ssoobbrree ssuuaa vviirriillhhaa.. SSeeuuss mmúússccuullooss ddee eessttôômmaaggoo oonndduullaarraamm aaoo ccoonnttaattoo ee

ssuuaa vvaaggiinnaa iinncchhoouu aavviiddaammeennttee..

MMaass nnããoo hhaavviiaa eessppaaççoo ppaarraa mmaannoobbrraa,, eennttããoo eellee rreettiirroouu sseeuu ddeeddoo ee aattaaccoouu eemm oouuttrraa

ddiirreeççããoo,, ddeesslliizzoouu ssuuaa mmããoo ssoobbrree ssuuaa ccooxxaa aabbaaiixxoo ddaa ssaaiiaa..

CCaarrrriiee mmoorrddeeuu sseeuu lláábbiioo iinnffeerriioorr qquuaannddoo sseeuuss ddeeddooss aallccaannççaarraamm oo eelláássttiiccoo ddee ssuuaa

ccaallcciinnhhaa eemm sseegguuiiddaa ddeesslliizzoouu pprraa bbaaiixxoo.. SSeeuu ttooqquuee nnooss lláábbiiooss iinncchhaaddoo ddee sseeuu sseexxoo eerraa

lluuzz,, eennvviioouu uummaa llaabbaarreeddaa ddee ffooggoo ppoorr eellaa.. EEllaa oo qquuiiss ddeennttrroo ddeellaa iimmeeddiiaattaammeennttee,, nnããoo ssóó

uumm ddeeddoo eexxppeerriimmeennttaall ssoonnddaannddoo,, mmaass sseeuu ppêênniiss,, qquuee iimmaaggiinnoouu sseerriiaa ttããoo ggrraannddee qquuaannttoo

qquuaallqquueerr oouuttrraa ppaarrttee ddeellee..

LLaarrggaannddoo sseeuu mmaammiilloo iinnttuummeesscciiddoo ddee ssuuaa bbooccaa,, RRiicc sseemmii--aajjooeellhhoouu nnaa ffrreennttee ddeellaa..

EEllee bbeeiijjoouu ssuuaa bbaarrrriiggaa ee iimmeerrggiiuu ssuuaa llíínngguuaa eemm sseeuu uummbbiiggoo.. EEllee aaffaassttoouu ppoorr uumm

mmoommeennttoo qquuaannddoo llooccaalliizzoouu oo zzííppeerr nnoo llaaddoo ddee ssuuaa ssaaiiaa.. AA ssaaiiaa ffooii ddeesslliizzaaddaa aabbaaiixxoo ddee

sseeuuss qquuaaddrriiss ee eellee aa ppuuxxoouu ffoorraa ddee ssuuaass ppeerrnnaass,, ddeeiixxaannddoo--aa vveessttiiddaa ssóó ccoomm ssuuaa ccaallcciinnhhaa..

SSuuaass mmããooss eemmoolldduurraamm ssuuaa vvaaggiinnaa,, ppeerrccoorrrreennddoo uumm oouu oouuttrroo llaaddoo ddoo ffrraaggmmeennttoo ddee

mmaatteerriiaall aa ccoobbrriinnddoo.. PPaarroouu ppoorr uumm mmoommeennttoo,, aajjooeellhhaaddoo,, oollhhaannddoo aa ccaallcciinnhhaa ddee cceettiimm

vveerrmmeellhhoo qquuee eellaa eessccoollhheeuu eemm hhoonnrraa aaoo ffeerriiaaddoo,, aappeennaass nnoo ccaassoo ddee sseerr vviissttaa..

CCaarrrriiee ddeessccaannssoouu uummaa mmããoo eemm sseeuu oommbbrroo,, aa oouuttrraa eessccoovvaannddoo ppoorr sseeuu ccaabbeelloo

oonndduullaaddoo.. EErraa ttããoo ssuuaavvee ee eessccuurroo.. EEllaa ddeeiixxoouu uummaa mmeecchhaa eennrroollaarr aaoo rreeddoorr ddee sseeuu ddeeddoo,,

eennttããoo aa ssoollttoouu.. EEllaa aammoouu oo jjeeiittoo qquuee eellee eessttaavvaa ddeessttee âânngguulloo,, aajjooeellhhaaddoo aa sseeuuss ppééss,, oo

vvaarrrreerr ddee sseeuuss ccíílliiooss vviissttooss ppoorr cciimmaa..

SSuuaa ppuullssaaççããoo ttrreemmuulloouu ee ssuuaa ppééllvviiss ccoonnttiinnuuaavvaa aa ppuullssaarr qquuaannddoo RRiicc lleennttaammeennttee

aabbaaiixxoouu ssuuaa ccaallcciinnhhaa ddee ccoorraaççããoo vveerrmmeellhhoo,, ssoobbrree sseeuuss qquuaaddrriiss,, bbaaiixxaannddoo ppoorr ssuuaass

ppeerrnnaass,, ffoorraa ddee sseeuuss ppééss..

Page 37: Bonnie Dee - Efeito Dos Namorados

OO EEffeeiittoo DDiiaa ddooss NNaammoorraaddooss

3377 GGrruuppoorrrr--TTrraadduuççããoo ddee rroommaanncceess eerróóttiiccooss

EEllaa ssee sseennttiiuu iinnccrriivveellmmeennttee sseexxyy eessttaannddoo nnuuaa ppeerraannttee eellee,, eennqquuaannttoo eellee aaiinnddaa eessttaavvaa

ccoommpplleettaammeennttee vveessttiiddoo.. EEllaa eessttaavvaa ssee eexxiibbiinnddoo ppaarraa eessttee hhoommeemm qquuee mmaall ccoonnhheecciiaa ee

sseeuuss oollhhooss ddeelleeiittaannddoo eemm ssuuaass ppaarrtteess pprriivvaaddaass.. NNuunnccaa ttiinnhhaa eexxppeerriimmeennttaaddoo aallggoo ttããoo

eessccaannddaalloossaammeennttee eerróóttiiccoo eemm ssuuaa vviiddaa.. UUmm ppuunnhhaaddoo ddee hhoorraass aattrrááss eelleess ttiinnhhaamm

ccoonnvveerrssaaddoo eemm ssuuaa ssaallaa ddee aauullaa,, aaggoorraa eellee eessttaavvaa iinncclliinnaaddoo àà ffrreennttee ee pprreessssiioonnaannddoo uumm

bbeeiijjoo ssuuaavvee eemm ssuuaa áárreeaa mmaaiiss íínnttiimmaa.. EEllee llaammbbeeuu oo ppaaccoottee ddee nneerrvvooss mmiinnúússccuullooss ddee sseeuu

cclliittóórriiss,, llaannççaannddoo uummaa oonnddaa ppooddeerroossaa ddee sseennssaaççõõeess..

--OOhh!!

EEllaa ggeemmeeuu.. SSeeuuss oollhhooss eessttaavvaamm qquuaassee ffeecchhaaddooss,, mmaass nnããoo qquueerriiaa ffeecchháá--llooss ddee jjeeiittoo

nneennhhuumm.. PPrreecciissaavvaa vvêê--lloo ffaazzeennddoo iissttoo ppaarraa eellaa.. PPrreecciissaaddaa vveerr ssuuaa llíínngguuaa rroossaa llaammbbeennddoo oo

ccoommpprriimmeennttoo ddee ssuuaa ffeennddaa.. PPrreecciissaavvaa vvêê--lloo eessppaallhhaannddoo sseeuuss lláábbiiooss ccoomm sseeuuss ddeeddooss ee

ccaavvaannddoo ssuuaa llíínngguuaa bbeemm nnoo ffuunnddoo ppaarraa ssaabboorreeáá--llaa.. AA vviissããoo ddiissttoo ccoommbbiinnaaddaa ccoomm ooss

sseennttiiddooss,, ccrriiaannddoo uumm cchhaammppaannhhaa sseennssuuaall ddee eessttiimmuullaaççããoo qquuee bbrroottoouu ddeennttrroo ddeellaa..

SSuubbssttiittuuiinnddoo aa llíínngguuaa ppeellooss ddeeddooss,, RRiicc mmeerrgguullhhoouu uumm,, eennttããoo ddooiiss ddeennttrroo ddeellaa.. EEllee ooss

bboommbbeeoouu ddeennttrroo ee ffoorraa,, eennqquuaannttoo llaammbbiiaa sseeuu cclliittóórriiss..

CCaarrrriiee ffeecchhoouu ooss oollhhooss ee bbaallaannççoouu sseeuuss qquuaaddrriiss aaddiiaannttee,, eennccoonnttrraannddoo aa ppuunnhhaallaaddaa ddee

sseeuuss ddeeddooss.. OOss ssuussppiirrooss ee ggeemmiiddooss ssuuaavveess vviieerraamm ddee sseeuuss lláábbiiooss sseeppaarraaddooss.. QQuuaallqquueerr

eemmbbaarraaççoo rreessiidduuaall eemm eessttaarr ttããoo eexxppoossttaa ppaarraa eellee ddeessaappaarreecceeuu,, qquuaannddoo cceeddeeuu

ccoommpplleettaammeennttee aaoo aassssaallttoo ddee sseennssaaççõõeess qquuee ddeerrrraammaarraamm ppoorr sseeuu ccoorrppoo..

UUmmaa ddee ssuuaass mmããooss sseegguurraavvaa ffiirrmmee sseeuu qquuaaddrriill,, eennqquuaannttoo aa oouuttrraa aa ffooddiiaa,,

pprreeeenncchheennddoo ee aa eessttiirraannddoo ccoomm ppuunnhhaallaaddaass ccoonnttrroollaaddaass.. SSuuaa llíínngguuaa nnuunnccaa qquueebbrroouu oo

ccoonnttaattoo ccoomm sseeuu cclliittóórriiss,, rrooddaannddoo aaoo rreeddoorr,, rrooççaannddoo lleevveemmeennttee,, eennttããoo eessttaabbeelleecceeuu uumm

rriittmmoo ccoonnssttaannttee qquuee aa ttrraannssppoorrttoouu ddee vvaaggooss ffllaasshheess ddee ddeesseejjoo ppaarraa uumm ffooccoo ccoonncceennttrraaddoo

nnaaqquueellee ppoonnttoo.. PPeeqquueennaass llaammbbiiddaass ddee cchhaammaa ffoorrttuuiittaa qquueeiimmaarraamm aalleeaattoorriiaammeennttee,, mmaaiiss

qquueennttee ee mmaaiiss bbrriillhhaannttee,, uunniinnddoo--ssee,, aa ccoonnssuummiinnddoo nnuumm iinnccêênnddiioo iinnttiimmoo..

--OOhh!!

EEllaa ggrriittoouu,, pprreennddeennddoo sseeuuss oommbbrrooss ee rreessiissttiinnddoo ccoonnttrraa eellee.. AAss lluuzzeess rreellaammppeejjaaddaass

aattrrááss ddee ssuuaass ppáállppeebbrraass ffeecchhaaddaass eennqquuaannttoo sseeuu ccoorrppoo ccoonnvvuullssiioonnaavvaa ee ssuuaass ppeerrnnaass

pprreennddiiaamm ppeellaa ffoorrççaa ddee sseeuu oorrggaassmmoo ssúúbbiittoo..

RRiicc ffeezz uumm ――hhuumm‖‖ ssaattiissffeeiittoo qquuee vviibbrroouu ccoonnttrraa ssuuaa vviirriillhhaa.. SSuuaa llíínngguuaa rreeccuuoouu,, mmaass

ssuuaa bbooccaa ppeerrmmaanneecceeuu ffiirrmmee nneellaa,, cchhuuppaannddoo lliiggeeiirraammeennttee sseeuu cclliittóórriiss aattéé oo úúllttiimmoo ttrreemmoorr

ppaassssaarr ppoorr eellaa..

LLeevvaannttaannddoo ffiinnaallmmeennttee,, eellee aa lleevvoouu eemm sseeuuss bbrraaççooss,, aa ddeeiixxaannddoo ccaaiirr ccoonnttrraa eellee ttããoo

sseemm oossssoo qquuaannttoo uummaa bboonneeccaa ddee ttrraappoo..

Page 38: Bonnie Dee - Efeito Dos Namorados

OO EEffeeiittoo DDiiaa ddooss NNaammoorraaddooss

3388 GGrruuppoorrrr--TTrraadduuççããoo ddee rroommaanncceess eerróóttiiccooss

QQuuaannddoo ssuuaa rreessppiirraaççããoo ddiimmiinnuuiiuu aa vveelloocciiddaaddee ee iigguuaalloouu,, CCaarrrriiee ffiiccoouu cciieennttee ddee ssuuaa

nnuuddeezz nnoovvaammeennttee.. CCoommoo éé eessttrraannhhoo eessttaarr ttããoo ddeessnnuuddaa ee vvuullnneerráávveell ee aaiinnddaa nnããoo sseennttiirr oo

mmeennoorr ddeessccoonnffoorrttoo oouu ttiimmiiddeezz.. MMaass aaggoorraa eellaa qquueerriiaa vveerr sseeuu ccoorrppoo ddeessppiiddoo,, sseennttiirr oo

ccaalloorr lliissoo ddee ssuuaa ppeellee ccoonnttrraa aa ssuuaa,, ee sseeuu ppuullssaannttee ppêênniiss eenncchheennddoo ssuuaa mmããoo.. EEllaa ssee

aaffaassttoouu ddeellee ee ccoommeeççoouu aa ddeessaabboottooaarr ssuuaa ccaammiissaa..

EEmmppuurrrraannddoo ssuuaass mmããooss ddee llaaddoo ee iiggnnoorraannddoo oo rreessttoo ddooss bboottõõeess,, eellee ppuuxxoouu aa ccaammiissaa

aacciimmaa ddee ssuuaa ccaabbeeççaa.. SSuuaa ccaammiisseettaa ffooii jjuunnttaa.. CCaarrrriiee oollhhoouu aa rriiqquueezzaa ddaa ppeellee ccuurrttiiddaa

eessttiirraaddaa tteennssaa ssoobbrree ooss mmúússccuullooss eessccuullppiiddooss,, eennqquuaannttoo ssuuaass mmããooss ffoorraamm ppaarraa ssuuaa

bbrraagguuiillhhaa,, ddeessaabboottooaannddoo ee aabbrriinnddoo ssuuaa ccaallççaa jjeeaannss..

CCoomm pprreessssaa qquuaassee ffrreennééttiiccaa,, eellee eemmppuurrrroouu aa ccaallççaa jjeeaannss aabbaaiixxoo eemm sseeuuss qquuaaddrriiss ee

ppeerrnnaass,, lleevvaannttaannddoo eemm uummaa ppeerrnnaa eennttããoo aa oouuttrraa qquuaannddoo ttiirroouu sseeuuss ssaappaattooss ee mmeeiiaass

ttaammbbéémm.. EEllee cchhuuttoouu aass rroouuppaass ddee llaaddoo ee ppaarroouu ddiiaannttee ddeellaa nnuu,, sseeuu ccoorrppoo eessccuullppiiddoo,, mmaass

mmoorrnnoo,, rreeaall ee aarrddeennddoo ccoomm vviiddaa..

SSeeuuss oommbbrrooss ee ttóórraaxx llaarrggooss ppaarreecceerraamm ffoorrtteess ssuuffiicciieenntteess ppaarraa eerrgguueerr uummaa ccaassaa.. SSeeuu

ttoorrssoo ccôônniiccoo pprraa bbaaiixxoo aattéé qquuaaddrriiss eessttrreeiittooss,, oo âânngguulloo nnaattuurraallmmeennttee cchhaammaannddoo ssuuaa

aatteennççããoo ppaarraa oo ppêênniiss eessppeessssoo ssoobbrreessssaaiinnddoo eennttrree ssuuaass ppeerrnnaass.. EEssttaavvaa eennqquuaaddrraaddoo eennttrree

uumm eemmaarraannhhaaddoo ddee ccaabbeellooss eessccuurrooss ee aabbaaiixxoo ppoorr ssuuaass bboollaass ppeessaaddaass.. AAoo ttooddoo uumm

eeqquuiippaammeennttoo iimmpprreessssiioonnaannttee..

CCaarrrriiee cchheeggoouu ttiimmiiddaammeennttee aa ttooccaarr sseeuu ppêênniiss,, mmaass aanntteess qquuee mmaall ttiivveessssee aa cchhaannccee ddee

sseennttiirr aa ppeellee mmaacciiaa ee cceerrccaarr ssuuaa ccaarrnnee nnaa mmããoo,, eellee pprroovvoouu aa ffoorrççaa ddoo sseeuu ccoorrppoo,,

vvaarrrreennddoo--aa eemm sseeuuss bbrraaççooss ccoommoo ssee eellaa nnaaddaa ppeessaassssee..

EEllee aa lleevvoouu ppaarraa oo ssooffáá.. JJooggaannddoo uumm ggaammee bbooyy ee uumm lliivvrroo ddee ggeeooggrraaffiiaa nnoo cchhããoo,, eellee aa

ddeeiittoouu aabbaaiixxoo ddeellee.. OO áássppeerroo eessttooffaaddoo aarrrraannhhoouu ssuuaass ccoossttaass ee ttrraasseeiirroo ddeessnnuuddooss,, ee aallggoo aa

ccuuttuuccoouu nnoo oommbbrroo eessqquueerrddoo..

CCaarrrriiee rreettiirroouu oo oobbjjeettoo qquuee aa iinnccoommooddaavvaa,, uumm ssoollddaaddoo ddee pplláássttiiccoo,, mmaass ssóólliiddoo,, ee oo

llaannççoouu eemm ddiirreeççããoo àà mmeessaa ddee ccaafféé..

AAllttoo ee iimmppoonneennttee,, RRiicc ppeerrmmaanneecceeuu ssoobbrree eellaa ppoorr uumm mmoommeennttoo,, oollhhaannddoo sseeuu ccoorrppoo

eesstteennddiiddoo ccoonnttrraa oo ffeeiioo ssooffáá xxaaddrreezz.. EEllee eemmppuurrrroouu ssuuaass ppeerrnnaass mmaaiiss sseeppaarraaddaass ccoomm sseeuu

jjooeellhhoo ee aajjooeellhhaannddoo eennttrree eellaass,, aabbaaiixxaannddoo sseeuu ccoorrppoo ssoobbrree oo sseeuu,, uumm aajjuussttee aappeerrttaaddoo nnoo

ssooffáá.. SSeeuuss bbrraaççooss eessttaavvaamm aappooiiaaddooss ddee ccaaddaa llaaddoo ddee ssuuaa ccaabbeeççaa,, ee sseeuu ccaabbeelloo eessttaavvaa

pprreessoo eemm bbaaiixxoo ddee uumm ddeelleess..

EEllaa ppuuxxoouu--oo lliivvrree..

SSeeuu ccoorraaççããoo ddiissppaarroouu,, bbaatteennddoo ttããoo dduurroo qquuee ddooííaa,, qquuaannddoo sseeuu ppeessoo ppeessaaddoo aa aappeerrttoouu

nnoo ssooffáá.. TTiinnhhaa ssee ppaassssaaddoo mmuuiittoo tteemmppoo ddeessddee qquuee eellaa sseegguurroouu oo ccoorrppoo ddeessnnuuddoo ddee uumm

Page 39: Bonnie Dee - Efeito Dos Namorados

OO EEffeeiittoo DDiiaa ddooss NNaammoorraaddooss

3399 GGrruuppoorrrr--TTrraadduuççããoo ddee rroommaanncceess eerróóttiiccooss

hhoommeemm eemm sseeuuss bbrraaççooss.. SSuuaa ppeellee ppaarreecciiaa cceettiimm ee ooss mmúússccuullooss rrííggiiddooss mmaassccuulliinnooss

cchhaammaarraamm ppoorr ttuuddoo ssuuaavvee ee ffeemmiinniinnoo nneellaa.. SSuuaa vvaaggiinnaa ppaarreecceeuu mmoorrnnaa ccoommoo mmaanntteeiiggaa

ddeerrrreetteennddoo,, fflleexxíívveell,, aabbeerrttaa ee pprroonnttaa ppaarraa eellee eennttrraarr..

AA ppoonnttaa ddee sseeuu ppêênniiss bbuussccoouu ssuuaa eennttrraaddaa cceeggaammeennttee,, ccuuttuuccaannddoo ooss lláábbiiooss ddoolloorriiddooss

qquuee aaggaarrrraavvaamm aaoo rreeddoorr ddeellee.. QQuuaannddoo eemmppuurrrroouu ppaarraa ddeennttrroo,, eellee ggrriittoouu::

--CCooññoo!! CChhiinnggaa!!33

AAss ppaallaavvrraass eessbbrraavveejjaaddaass ssuurrpprreeeennddeerraamm CCaarrrriiee eemm sseeuu ttrraannssee ssoonnhhaaddoorr,, sseexxuuaall..

--EEuu eessqquueeccii aa ccaammiissiinnhhaa ccaarraallhhoo.. SSóó uumm sseegguunnddoo..

SSaaiiuu ddeellaa,, ppuulloouu oo ssooffáá,, bbaatteeuu aa ccaanneellaa nnaa mmeessaa ddee ccaafféé,, ee ccoonnttiinnuuoouu aa aammaallddiiççooaarr

ppeelloo ccaammiinnhhoo eemm aammbbooss ooss iiddiioommaass eessppaannhhooll ee iinnggllêêss eennqquuaannttoo ccoorrrreeuu ddaa ssaallaa..

BBoomm DDeeuuss,, eellaa nnããoo ssee lleemmbbrroouu ddee qquuaallqquueerr pprreesseerrvvaattiivvoo!! AA pprreeccaauuççããoo ddeevviiaa tteerr ssiiddoo

mmaaiiss aallttaa nneellaa,, nneemm ppeennssoouu nniissssoo.. QQuuee ddiiaabboo eessttaavvaa eerrrraaddoo ccoomm eellaa?? AA sseennssaaççããoo

ppooddeerroossaa ddee nneecceessssiiddaaddee qquuee ccoollhheeuu sseeuu bboomm sseennssoo rreettrroocceeddeeuu uumm ppoouuccoo qquuaannddoo tteevvee

uumm mmoommeennttoo ppaarraa aaccaallmmaarr--ssee..

NNoottaannddoo aabbaaiixxoo sseeuu ccoorrppoo nnuu eessppaallhhaaddoo,, uummaa ppeerrnnaa pprreessssiioonnaaddaa ccoonnttrraa oo eennccoossttoo ddoo

ssooffáá,, oo oouuttrroo ppéé nnoo cchhããoo,, jjuunnttoouu aass ppeerrnnaass,, eessccoonnddeennddoo ssuuaa vvaaggiinnaa..

AAllgguunnss mmoommeennttooss mmaaiiss ttaarrddee,, RRiicc rreeaappaarreecceeuu nnaa eennttrraaddaa ddee ssaallaa ddee eessttaarr,, oommbbrrooss

qquuaassee ttooccaannddoo oo ppoorrttaall ddee uumm llaaddoo aaoo oouuttrroo.. SSuuaa ccaabbeeççaa ccuurrvvoouu qquuaannddoo eellee ssee

ccoonncceennttrroouu eemm rraassggaarr aa aabbeerrttuurraa ddaa eemmbbaallaaggeemm ddee pprreesseerrvvaattiivvoo eemm ssuuaass mmããooss.. SSeeuu ppêênniiss

aanngguullaaddoo nnaa ssuuaa ffrreennttee ccoommoo uumm oorrnnaammeennttoo ddee ccaappuuzz ddee uumm ccaarrrroo..

AA llaanngguuiiddaa lliibbiiddoo ddee CCaarrrriiee vvoollttoouu ccoomm ccaarrggaa ttoottaall.. OOhh ssiimm,, iissttoo eerraa oo qquuee eellaa

pprrooccuurraavvaa.. NNeennhhuummaa ddúúvviiddaa ssoobbrree iissttoo.. EEllaa eesstteennddeeuu aass ppeerrnnaass aabbeerrttaass nnoovvaammeennttee..

EEllaa ssoorrrriiuu ppaarraa oo ffrraannzziirr iinntteenncciioonnaaddoo eemm sseeuu rroossttoo qquuaannddoo eellee ppaauussoouu ppaarraa rroollaarr oo

pprreesseerrvvaattiivvoo aabbaaiixxoo ssoobbrree sseeuu eeiixxoo eennttããoo ccoonnttiinnuuoouu aa ccaammiinnhhoo ddoo ssooffáá.. DDeessssaa vveezz,, eellee

ttrrooppeeççoouu sseeuu ddeeddoo mmíínniimmoo nnaa mmeessaa ddee ccaafféé,, qquuaannddoo ppaassssoouu eemm vvoollttaa..

--CCaarraayy!!44

3 Coño é porra, já chinga é deteriorar, estragar, mas também usado no sentido de fazer sexo.

4 Caralho em português.

Page 40: Bonnie Dee - Efeito Dos Namorados

OO EEffeeiittoo DDiiaa ddooss NNaammoorraaddooss

4400 GGrruuppoorrrr--TTrraadduuççããoo ddee rroommaanncceess eerróóttiiccooss

EEllee ttrrooppeeççoouu ee ccaaiiuu nnoo mmeeiioo ddoo ssooffáá,, ttrraavvaannddoo aa ssii mmeessmmoo aanntteess ddee eessmmaaggáá--llaa.. RRiicc

nnoottoouu sseeuu ssoorrrriissoo ee ssoorrrriiuu ttaammbbéémm..

--SSóó uumm ppoouuccoo mmaaiiss eexxcciittaaddoo aaqquuii.. -- EEllee aaddmmiittiiuu.. -- FFooii hháá bbaassttaannttee tteemmppoo..

--PPaarraa mmiimm,, ttaammbbéémm..

EEllaa eesstteennddeeuu sseeuuss bbrraaççooss ee ccoollooccoouu eemm ttoorrnnoo ddeellee aassssiimm,, mmaaiiss uummaa vveezz,, eellee aabbaaiixxoouu

sseeuu ccoorrppoo ssoobbrree oo sseeuu..

SSeeuu oollhhaarr eessccuurroo eerraa iinntteennssoo ttããoo ddee ppeerrttoo.. EEllee nnããoo aaffaassttoouu ooss oollhhooss qquuaannddoo eesstteennddeeuu

aa mmããoo ee gguuiioouu sseeuu ppêênniiss ppaarraa ssuuaa aannssiioossaa vvaaggiinnaa..

SSeeuuss qquuaaddrriiss ccuurrvvaaddooss ppaarraa eennccoonnttrráá--lloo ee sseeuuss mmúússccuullooss iinntteerrnnooss aappeerrttaarraamm aaoo rreeddoorr

ddeellee,, eennggoolliinnddoo--oo ppoolleeggaaddaa ppoorr ppoolleeggaaddaa,, qquuaannddoo eellee lleennttaammeennttee aa pprreeeenncchheeuu.. OO ppeessoo ee

aa cciirrccuunnffeerrêênncciiaa ddee sseeuu ppêênniiss eessttiirraarraamm ee aa eenncchheerraamm,, ee eellaa eexxaalloouu eemm ssaattiissffaaççããoo..

SSuuaass ppáállppeebbrraass mmeeiioo aabbaaiixxaaddaass..

--AAhh,, qquueerriiddaa.. -- EErraa mmaaiiss pprróóxxiimmoo aa uumm ssuussppiirroo ddee aallíívviioo qquuee uummaa ppaallaavvrraa.. -- VVooccêê éé

ttããoo qquueennttee..

SSeeuu ssuussssuurrrroo áássppeerroo aa iinnffllaammoouu.. EEllaa aappeerrttoouu sseeuuss mmúússccuullooss iinntteerrnnooss pprreennddeennddoo--oo,,

sseegguurraannddoo eellee ppoorr ddeennttrroo.. SSuuaass mmããooss ddeesslliizzaarraamm aabbaaiixxoo eemm ssuuaass ccoossttaass llaarrggaass ee ssoobbrree ooss

mmúússccuullooss ddee ssuuaass nnááddeeggaass.. EErraa ttããoo ppeeqquueennaa ee aappeerrttaaddaa.. EEllaa aaggaarrrroouu ccaaddaa ppuunnhhaaddoo ee oo

ppuuxxoouu mmuuiittoo mmaaiiss ffuunnddoo..

RRiicc ggeemmeeuu qquuaannddoo ssee rreettiirroouu ee aa ggoollppeeoouu nnoovvaammeennttee.. EEllee ssee ddeebbrruuççoouu ppaarraa bbeeiijjáá--llaa,,

ssuuaavveemmeennttee aa pprriinnccííppiioo,, uumm mmeerroo rrooççaarr nnaaqquueelleess lláábbiiooss ddee ttrraavveesssseeiirroo ssuuaavvee,, eennttããoo

iinnvvaaddiiuu ssuuaa bbooccaa ccoomm aa llíínngguuaa ddaa mmeessmmaa mmaanneeiirraa qquuee sseeuu ppêênniiss ppoossssuuííaa sseeuu ccoorrppoo..

CCaarrrriiee ssee rreennddeeuu aa sseeuu bbeeiijjoo aaggrreessssiivvoo,, aacceeiittaannddoo aa ssoonnddaaggeemm ddaa llíínngguuaa ee iinnssiinnuuaannddoo

aa ssuuaa aaoo rreeddoorr.. SSeennttiiuu--ssee llâânngguuiiddaa aaoo aattaaqquuee ddee eexxcciittaaççããoo,, oouu ttaallvveezz ppoorrqquuee eellaa ssee

eessqquueecceeuu ddee rreessppiirraarr..

CCoorrttaannddoo oo bbeeiijjoo,, eellaa bbuussccoouu uumm ssoopprroo ttrrêêmmuulloo ddee aarr..

RRiicc eenntteerrrroouu sseeuu rroossttoo nnaa ccuurrvvaa ddee sseeuu ppeessccooççoo.. GGrruunnhhiiddooss qquuiieettooss ee rreessppiirraaççõõeess

iirrrreegguullaarreess ssooaavvaamm pprróóxxiimmooss àà ssuuaa oorreellhhaa,, eennqquuaannttoo eellee bboommbbeeaavvaa ddeennttrroo ee ffoorraa ddeellaa..

EEmm bbaaiixxoo ddee ssuuaass mmããooss,, ooss mmúússccuullooss ddee sseeuu ttrraasseeiirroo tteenncciioonnaavvaamm dduurrooss ccoomm ccaaddaa

ggoollppee,, ee eellaa aarrqquueeoouu pprraa eennccoonnttrraarr ttooddooss,, ssuuaa pprróópprriiaa tteennssããoo ssuubbiinnddoo.. EElleess eerraamm ccoommoo

uumm ppaarr ddee ccoorrddaass ddee vviioollããoo sseennddoo aaffiinnaaddoo mmaaiiss aallttoo ee mmaaiiss aallttoo.. QQuuaall eessttaallaarriiaa pprriimmeeiirroo??

Page 41: Bonnie Dee - Efeito Dos Namorados

OO EEffeeiittoo DDiiaa ddooss NNaammoorraaddooss

4411 GGrruuppoorrrr--TTrraadduuççããoo ddee rroommaanncceess eerróóttiiccooss

QQuuaannddoo sseeuu rriittmmoo aauummeennttoouu ee sseeuuss ggrruunnhhiiddooss ccrreesscceerraamm mmaaiiss aallttoo,, CCaarrrriiee ppeennssoouu

qquuee eellee eessttaavvaa ppeerrttoo ddee ggoozzaarr.. QQuuaannddoo eellee ccoommeeççoouu aa aammaallddiiççooaarr nnoovvaammeennttee,, eellaa ssoouubbee

qquuee eellee eessttaavvaa..

--DDiiooss!! JJeessuuss CCrriissttoo!! MMeerrddaa!!

EEllee ccoonnggeelloouu,, ssuuaass nnááddeeggaass dduurraass ccoommoo ppeeddrraa eemm bbaaiixxoo ddee ssuuaass mmããooss,, eennttããoo aa oonnddaa

ddee eessttrreemmeecciimmeennttooss pprreecciippiittoouu--ssee nneellee.. SSeeuu ppêênniiss ppuullssaannddoo eemm bbaattiiddaass ffiixxaass.. EEllaa eexxcciittoouu

nnaa sseennssaaççããoo,, nnoo ccoonnhheecciimmeennttoo qquuee oo pprrooppoorrcciioonnoouu ttaall pprraazzeerr ee lliibbeerraaççããoo..

RReessppiirraannddoo ffoorrtteemmeennttee,, eellee ddeessmmoorroonnoouu ssoobbrree eellaa,, ee ppeerrmmaanneecceeuu lláá ppoorr uumm lloonnggoo

mmoommeennttoo aanntteess ddee eerrgguueerr ssuuaa ccaabbeeççaa..

--VVooccêê nnããoo vveeiioo..

EEllaa ssoorrrriiuu ppoorr sseeuu ttoomm aaccuussaaddoorr ee aa pprreeooccuuppaaççããoo eemm sseeuuss oollhhooss..

--EEssttáá ttuuddoo bbeemm..

--NNããoo.. EEuu ddeevviiaa tteerr eessppeerraaddoo.. DDeessccuullppee.. EEuu eessttaavvaa mmuuiittoo…… aannssiioossoo..

--VVooccêê jjáá mmee ffeezz ggoozzaarr uummaa vveezz.. EEssttáá rreeaallmmeennttee ttuuddoo bbeemm.. -- EEllaa oo aasssseegguurroouu..

--BBeemm,, vvooccêê tteerráá qquuee eessppeerraarr aa sseegguunnddaa rrooddaaddaa.. EEuu ffaarreeii mmeellhhoorr,, eeuu pprroommeettoo.. AAlléémm

ddiissssoo,, eeuu qquueerroo vvooccêê eemm mmiinnhhaa ccaammaa oonnddee eexxiissttee eessppaaççoo ppaarraa mmaannoobbrraarr..

CCaarrrriiee eessttiirroouu eexxuubbeerraanntteemmeennttee eemm bbaaiixxoo ddee sseeuu ccoorrppoo ppeessaaddoo,, ssuuaaddoo,, ee ssoorrrriiuu

nnoovvaammeennttee.. EEssppaaççoo ppaarraa mmaannoobbrraarr ssooaavvaa rreeaallmmeennttee bbeemm ppaarraa eellaa..

CCAAPPÍÍTTUULLOO SSEEIISS

--AAgghh!!

RRiicc rroolloouu ssoobbrree ssuuaass ccoossttaass,, ggeemmeennddoo eemm ddoorr,, ee llaannççaannddoo uumm bbrraaççoo ssoobbrree sseeuuss oollhhooss..

--QQuuee ddiiaabboo?? QQuuee ttiippoo ddee iinnffâânncciiaa vvooccêê tteevvee?? CCoommoo ppooddeerriiaa tteerr vviivviiddoo ttaannttoo tteemmppoo

sseemm jjáá tteerr vviissttoo ooss TTrrêêss PPaatteettaass??

CCaarrrriiee aaffooffoouu sseeuu ttrraavveesssseeiirroo ee oo eennffiioouu aattrrááss ddee ssuuaa ccaabbeeççaa..

--EEuu vvii ppaarrttee ddee uumm ffiillmmee ddooss IIrrmmããooss ddee MMaarrxx uummaa vveezz.. ÉÉ oo mmeessmmoo eessttiilloo oouu aa mmeessmmaa

ccooiissaa,, cceerrttoo??

Page 42: Bonnie Dee - Efeito Dos Namorados

OO EEffeeiittoo DDiiaa ddooss NNaammoorraaddooss

4422 GGrruuppoorrrr--TTrraadduuççããoo ddee rroommaanncceess eerróóttiiccooss

--OOhh mmeeuu DDeeuuss!! VVooccêê eessttáá mmee mmaattaannddoo!!

--VVaammooss.. SSããoo aammbbooss uumm ttrriioo ddee ccoommééddiiaa ddee uumm ppaassssaaddoo ddiissttaannttee qquuee nnããoo ssããoo mmuuiittoo

eennggrraaççaaddooss.. -- EEllaa aallccaannççoouu ee bbeelliissccoouu sseeuu mmaammiilloo nniittiiddaammeennttee.. -- EEnnttããoo,, qquuaall éé aa

ddiiffeerreennççaa rreeaallmmeennttee??

--CCaallee--ssee!! SSóó ppaarree ddee ffaallaarr.. VVooccêê eessttáá eennvveerrggoonnhhaannddoo aa ssii mmeessmmaa..

EEllee ddeessccoobbrriiuu sseeuuss oollhhooss ppaarraa oollhhaarr ffiixxaammeennttee ppaarraa eellaa ee eelleess eessttaavvaamm ffllaammeejjaanntteess,,

rreeaallmmeennttee cciinnttiillaanntteess ccoomm ppeeqquueennooss rreefflleexxooss ddee lluuzz eemm ssuuaass pprrooffuunnddeezzaass eessccuurraass.. AA

ccoovviinnhhaa rreellaammppeejjoouu..

-- ÉÉ iissssoo aaíí,, ggaarroottaa.. EEuu eessttoouu ccoomm vvooccêê eemm uummaa mmaarraattoonnaa ddee PPaatteettaass.. UUmm ddiiaa iinntteeiirroo,,

nnóóss tteemmooss ttooddooss ooss DDVVDDss.. VVooccêê vvaaii aassssiissttiirr ee ssee ddiivveerrttiirr..

--NNaannddoo rreeaallmmeennttee ggoossttaarriiaa ddee ccooiissaass vveellhhaass?? -- EEllaa aarrrreelliioouu.. -- OOuu vvooccêê ffaarráá uummaa

llaavvaaggeemm cceerreebbrraall nnaa ppoobbrree ccrriiaannççaa??

--VVooccêê vveerráá.. VVooccêê ssee aappaaiixxoonnaarráá ppeellooss PPaatteettaass.. VVooccêê ccuurrttiirráá aattéé nnããoo aaccaabbaarr mmaaiiss.. --

EEllee bbaallaannççoouu ssuuaass ssoobbrraanncceellhhaass ssuuggeessttiivvaammeennttee ee aa aallccaannççoouu,, aaggaarrrraannddoo ee aarrrraassttaannddoo sseeuu

ccoorrppoo ppoorr cciimmaa ddeellee.. -- VVooccêê ssee aarrrraassttaarráá ppaarraa MMooee ttaannttoo qquuaannttoo eeuu eessttoouu aaccaabbaaddoo ppoorr

vvooccêê..

--OOhh ssiimm??

--SSiimm.. -- EEllee rroonnrroonnoouu,, ddeesslliizzaannddoo uummaa mmããoo eemm ttoorrnnoo ddaa ppaarrttee ddee ttrrááss ddee sseeuu ppeessccooççoo

ee aa ppuuxxaannddoo aabbaaiixxoo ppaarraa uumm bbeeiijjoo.. -- MMooee éé oo eessppeerrttoo.. EEllee ccoommaannddaa ttooddaa aa aaççããoo..

--EE tteemm uumm ccoorrttee ddee ccaabbeelloo rreeaallmmeennttee sseexxyy.. ÈÈ oo úúnniiccoo eemm ffoorrmmaattoo ddee uummaa ttiiggeellaa,,

cceerrttoo?? -- EEllaa ppeeggoouu oo lláábbiioo iinnffeerriioorr ddee RRiicc eennttrree sseeuuss ddeenntteess,, ppuuxxoouu--ooss,, ee eennttããoo llaarrggoouu.. --

EEuu ppeennssoo qquuee vvooccêê ddeevviiaa uussaarr uumm ppeenntteeaaddoo aassssiimm.. PPeeggaarriiaa bbeemm eemm vvooccêê..

EEllee rriiuu..

--EEuu ccoonnssiiddeerreeii iissttoo.. CCoommeeççaarr uummaa tteennddêênncciiaa rreettrrôô.. EEuu ppeennssoo qquuee mmee ddaarriiaa bbeemm..

--OOhh ssiimm,, vvooccêê cceerrttaammeennttee ppooddeerriiaa.. VVooccêê ppooddeerriiaa eexxppeerriimmeennttaarr qquuaallqquueerr eessttiilloo ee ffiiccaarr

sseexxyy..

EEllaa ccoorrrreeuu ssuuaa llíínngguuaa lliiggeeiirraammeennttee aacciimmaa ddee sseeuuss lláábbiiooss,, sseennttiinnddoo ssuuaa aabbuunnddâânncciiaa

ssuuaavvee.. SSeeuu lláábbiioo ssuuppeerriioorr eerraa ttããoo rreecchhoonncchhuuddoo qquuaannttoo oo iinnffeerriioorr ee oo ccoonnttrraassttee ccoomm sseeuu

dduurroo ee oossssuuddoo rroossttoo mmaassccuulliinnoo eerraa ddeelliicciioossoo.. CCaarrrriiee qquueerriiaa mmoorrddeerr sseeuuss lláábbiiooss,, aappeennaass

mmaallttrraattaannddoo ddiiaabboolliiccaammeennttee,, mmaass ssee ccoonntteennttoouu ccoomm oouuttrroo bbeelliissccããoo ggeennttiill ee ppuuxxaarr..

Page 43: Bonnie Dee - Efeito Dos Namorados

OO EEffeeiittoo DDiiaa ddooss NNaammoorraaddooss

4433 GGrruuppoorrrr--TTrraadduuççããoo ddee rroommaanncceess eerróóttiiccooss

SSuuaa eerreeççããoo eessttaavvaa ccrreesscceennddoo eennttrree eelleess mmaaiiss uummaa vveezz,, rrííggiiddaa ccoommoo uumm ppoossttee,,

aappeerrttaannddoo ssuuaa vviirriillhhaa ee eessttôômmaaggoo.. UUmm ppaarr ddee ttaaççaass ddee vviinnhhoo nnaa nnooiittee,, eellaa eessttaavvaa mmaaiiss

qquuee pprroonnttaa ppaarraa oouuttrraa.. EEllaa qquueerriiaa sseennttiirr aaqquueellee ttããoo ggrraannddee mmúússccuulloo eessppeessssoo,, aa

pprreeeenncchheennddoo mmaaiiss uummaa vveezz.. DDee ffaattoo,, eellaa qquueerriiaa eexxpplloorraarr mmaaiiss ccoomm ssuuaass mmããooss ee bbooccaa..

RReennddeennddoo sseeuuss lláábbiiooss,, eellaa ccoommeeççoouu aa bbeeiijjaarr aa ttrriillhhaa lloonnggaa aattéé ssuuaa rreeggiiããoo iinnffeerriioorr.. EEllaa

bbeeiijjoouu sseeuu qquueeiixxoo ffoorrttee ee ppeessccooççoo mmaacciioo..

RRiicc eerrgguueeuu sseeuu qquueeiixxoo,, aassssiimm eellaa ppooddiiaa aallccaannççaarr mmeellhhoorr ssuuaa ggaarrggaannttaa.. EEllee ccoollooccoouu

sseeuuss bbrraaççooss aattrrááss ddee ssuuaa ccaabbeeççaa ee aa aassssiissttiiuu ppoorr oollhhooss sseemmii sseerrrraaddooss eennqquuaannttoo eellaa

rreeccoonnhheecciiaa oo tteerrrreennoo lliissoo,, dduurroo ddee sseeuu ppeeiittoo,, bbeeiijjaannddoo ee llaammbbeennddoo sseeuu ccaammiinnhhoo ppaarraa sseeuu

mmaammiilloo eessqquueerrddoo.. QQuuaannddoo eellaa oo cchhuuppoouu eemm ssuuaa bbooccaa,, eellee ddeesseennhhoouu uummaa rreessppiirraaççããoo

aaffiiaaddaa ee eerrgguueeuu sseeuu ttóórraaxx..

CCaarrrriiee llaammbbeeuu oo ddiissccoo mmaarrrroomm ddee ssuuaa aarrééoollaa eennttããoo bbeelliissccoouu oo aappoonnttaaddoo mmaammiilloo eennttrree

sseeuuss ddeenntteess ddiiaanntteeiirrooss..

RRiicc ssiillvvoouu..

--AAhh,, mmaammããee,, iissssoo éé mmuuiittoo ggoossttoossoo.. EEuu ttee ppeerrddôôoo ppoorr nnããoo ccoonnhheecceerr ooss PPaatteettaass..

EEllaa rriiuu ee bbeeiijjoouu oo oouuttrroo mmaammiilloo ddaannddoo oo mmeessmmoo ttrraattaammeennttoo,, ssaabboorreeaannddoo ssaall ee

cchheeiirraannddoo oo aallmmííssccaarr ppiiccaannttee ddee ssuuaa áágguuaa--ddee--ccoollôônniiaa eemmaannaaddaa ddee ssuuaa ppeellee mmoorrnnaa ee ssuuttiill..

EEllee cchheeiirraavvaa aa ccoommeessttíívveell ee mmaaiiss uummaa vveezz eellaa ffooii ssuuppeerraaddaa ccoomm oo ddeesseejjoo ddee ddeevvoorráá--lloo..

DDeeppooiiss ddee ttrraattaarr sseeuu oouuttrroo mmaammiilloo ccoomm oo mmeessmmoo bbeelliissccaaddoo ggeennttiill ddooss lláábbiiooss,, eellaa

ddeesscceeuu ppoorr sseeuu ttoorrssoo.. SSeeuu aabbddôômmeenn ddeeffiinniiddoo ssaallttaaddoo nnoo ttrraannssccuurrssoo ddee ssuuaa bbooccaa,, eellee

ttoorrcceeuu qquuaannddoo eellaa rrooddoouu ssuuaa llíínngguuaa aaoo rreeddoorr ddee sseeuu uummbbiiggoo..

SSeeuu ppêênniiss eessttaavvaa ccoommpprriiddoo ee eerrgguuiiddoo,, ssuubbiinnddoo qquuaassee aattéé sseeuu uummbbiiggoo.. FFooii ppaarraa cciimmaa ee

ppaarraa bbaaiixxoo lliiggeeiirraammeennttee ccoommoo ssee eessttiivveessssee áávviiddoo ppoorr sseerr ttooccaaddoo,, mmaass eemmbboorraa qquuiisseessssee

ffaazzeerr iissttoo,, CCaarrrriiee ccoonnttoorrnnoouu sseeuu ppêênniiss.. EEllaa bbeeiijjoouu uumm ccaammiinnhhoo aacciimmaa ddee sseeuu aaffiiaaddoo

qquuaaddrriill ee aabbaaiixxoo ddoo iinncchhaaddoo mmúússccuulloo ddee ssuuaa ccooxxaa,, ggaassttoouu aallgguumm tteemmppoo llaammbbeennddoo ee

aaccaarriicciiaannddoo ssuuaass ccooxxaass iinntteerrnnaass,, eennttããoo ppeeggoouu ssuuaass bboollaass eemm ssuuaa mmããoo..

AAffaaggaannddoo oo ssaaccoo eessccrroottaall ee aass bboollaass ddee ddeennttrroo,, eellaa eexxaammiinnoouu sseeuu ppêênniiss eessccuurroo,,

eessppeessssoo,, oo ppuullssaarr ddaass vveeiiaass,, oo ccuummee ee aa ccaabbeeççaa lliissaa,, mmaanncchhaaddaa ddee aavveerrmmeellhhaaddoo--ppúúrrppuurraa..

SSeeuuss qquuaaddrriiss eerrgguuiiddooss,, eemmppuurrrraannddoo nnoo aarr..

EEllaa tteevvee ppeennaa ee ppeeggoouu sseeuu eessttiirraaddoo ppêênniiss,, eennvvoollvveennddoo sseeuu ppuunnhhoo aaoo rreeddoorr ddeellee ee

aaccaarriicciiaannddoo ddaa ppoonnttaa àà bbaassee.. EEssppiiaannddoo pprraa cciimmaa,, ffeezz ccoonnttaattoo vviissuuaall ccoomm RRiicc qquuaannddoo eellaa

ccuurrvvoouu ee lleennttaammeennttee cchhuuppoouu aa ccaabbeeççaa eemm ssuuaa bbooccaa.. SSaabboorreeoouu oo ppoouuccoo ssaallggaaddoo ee

aallmmiissccaarraaddoo ddoo pprréé--sseemmeenn jjáá cchhoorraannddoo ddaa ffeennddaa..

Page 44: Bonnie Dee - Efeito Dos Namorados

OO EEffeeiittoo DDiiaa ddooss NNaammoorraaddooss

4444 GGrruuppoorrrr--TTrraadduuççããoo ddee rroommaanncceess eerróóttiiccooss

CCaarrrriiee nnããoo ttiinnhhaa ggaassttaaddoo mmuuiittoo tteemmppoo eemm mmaammaaddaass aanntteess ddoo ggoozzoo.. OO sseexxoo oorraall

ppaarreecciiaa uumm aattoo ttããoo íínnttiimmoo,, aattéé mmuuiittoo mmaaiiss qquuee aa ppeenneettrraaççããoo eemm aallgguunnss aassppeeccttooss.. EEllaa nnããoo

ttiinnhhaa eessttaaddoo eemm mmuuiittaass rreellaaççõõeess lloonnggaass oo ssuuffiicciieennttee ppaarraa aallccaannççaarr oo ppoonnttoo ddee aaffuunnddaarr eemm

uumm ssuujjeeiittoo.. AA vveerrddaaddee eerraa qquuee nnuunnccaa rreeaallmmeennttee hhaavviiaa ssee iimmppoorrttaaddoo.. MMaass hhoojjee àà nnooiittee,,

qquueerriiaa ccoonnhheecceerr oo ssaabboorr ee aa tteexxttuurraa ddee RRiicc.. EEllaa qquueerriiaa eexxpplloorráá--lloo eemm ttooddooss ooss sseennttiiddooss

ppoossssíívveeiiss..

EEllaa ccoonnffeerriiuu aa ppoonnttaa ddee ssuuaa llíínngguuaa aacciimmaa ddaa ccaabbeeççaa ddee sseeuu ppêênniiss,, eennttããoo ttrraaggaannddoo

mmaaiiss ddeellee,, cchhuuppaannddoo--oo dduurraammeennttee.. AAbbaaiixxoo ddee ssuuaa bbooccaa,, ssuuaa mmããoo ssuubbiiuu ee ddeesscceeuu,,

mmaassssaaggeeaannddoo sseeuu ccoommpprriimmeennttoo.. SSuuaa ssaalliivvaa ccoobbrriiuu ssuuaa sseettaa,, lluubbrriiffiiccaannddoo--aa ee ffaazzeennddoo oo

ccaarriinnhhoo mmaaiiss ffáácciill..

RRiicc ggeemmeeuu ee eemmppuurrrroouu,, bbaatteennddoo ffuunnddoo eemm ssuuaa ggaarrggaannttaa ee qquuaassee aa ffaazzeennddoo eennggaassggaarr..

EEllaa ppuuxxoouu ddee vvoollttaa,, lliibbeerraannddoo sseeuu ppêênniiss,, ee ttoommoouu uumm mmoommeennttoo ppaarraa eessttuuddáá--lloo

qquuaannddoo ssoopprroouu lliiggeeiirraammeennttee aattrraavvééss ddaa mmoollhhaaddaa ee bbrriillhhaannttee ssuuppeerrffíícciiee.. EErraa ggrroossssoo ee

ppeessaaddoo,, eenncchhiiaa ssuuaa mmããoo.. EEllaa ppooddiiaa aappeennaass eennggoolliirr mmaaiiss oouu mmeennooss aa mmeettaaddee,, ddee ttããoo

ccoommpprriiddoo.. AArrrraannhhaannddoo ssuuaass uunnhhaass lliiggeeiirraammeennttee ddee cciimmaa aabbaaiixxoo oo ccoommpprriimmeennttoo,, ffooii

rreeccoommppeennssaaddaa ccoomm oouuttrroo ggeemmiiddoo ee uumm ccaallaaffrriioo ddee RRiicc.. EEllee mmuurrmmuurroouu aallggoo iinniinntteelliiggíívveell..

EEllaa aaddoorraavvaa ooss ssoonnss ccaarreenntteess qquuee eellee ffaazziiaa.. EElleess lleevvaannttaarraamm uummaa rreessppoossttaa eemm sseeuu

ddeesseessppeerroo.. NNuunnccaa iimmaaggiinnaarriiaa qquuee cchhuuppaarr uumm ssuujjeeiittoo ppooddiiaa sseerr ttããoo pprraazzeerroossoo ppaarraa eellaa

ttaammbbéémm.. SSuuaa vvaaggiinnaa ddooeeuu ee ppuullssoouu rriittmmiiccaammeennttee.. EEllaa aappeerrttoouu ssuuaass ccooxxaass jjuunnttaass ppaarraa ddaarr

aallgguumm aallíívviioo eennttããoo vvoollttoouu ssuuaa aatteennççããoo ppaarraa oonnddee eessttaavvaa ttrraabbaallhhaannddoo..

CCaarrrriiee ppaassssoouu aa llíínngguuaa llaarrggaa ppoorr ttooddaa aa eexxtteennssããoo ddee sseeuu eeiixxoo,, ee eennttããoo mmoollddoouu aa

ccaabbeeççaa nnoo ccaalloorr ddee ssuuaa bbooccaa mmaaiiss uummaa vveezz.. SSuuaass bboocchheecchhaass ooccaass eennqquuaannttoo eellaa cchhuuppoouu

dduurraammeennttee.. EEllaa oo iinncclluuiiuu nnoo ccíírrccuulloo ddee ssuuaa mmããoo bboommbbeeaannddoo ddee cciimmaa aabbaaiixxoo..

DDeeppooiiss ddee uumm mmoommeennttoo,, RRiicc eesstteennddeeuu ee ppoossiicciioonnoouu ssuuaa mmããoo uumm ppoouuccoo mmaaiiss

eemmbbaaiixxoo,, sseeuu ggrraannddee ppuunnhhoo aappeerrttoouu aaoo rreeddoorr ddaa ssuuaa,, eennttããoo eellee ddeeiixxoouu--aa,, aa ppeerrmmiittiinnddoo

rreettoommaarr oo ccoonnttrroollee..

EEllaa eessttaavvaa eennccaannttaaddaa ppeelloo ggeessttoo ddee ddoorr pprróóxxiimmaa eemm sseeuu rroossttoo,, aa eessccuurriiddããoo,, tteessttaass

eennrruuggaaddaass ee oollhhooss ffeecchhaaddooss aappeerrttaaddaammeennttee.. SSeeuuss lláábbiiooss bboonniittooss eessttaavvaamm sseeppaarraaddooss ee

uummaa sséérriiee ffiixxaa ddee ggeemmiiddooss ssuuaavveess eemmiittiiddooss ddeennttrree eelleess.. EEllee aappooiioouu ssuuaa mmããoo nnoo llaaddoo ddee

ssuuaa ccaabbeeççaa,, ffeecchhaannddoo sseeuuss ddeeddooss aaoo rreeddoorr ddee sseeuu ccrrâânniioo ee gguuiiaannddoo sseeuu rriittmmoo eennqquuaannttoo

eemmppuurrrraavvaa eemm ssuuaa bbooccaa..

DDee rreeppeennttee eellee ppaarroouu,, ee aa mmããoo sseegguurraannddoo ssuuaa ccaabbeeççaa aa ppeerrssuuaaddiiuu aa ssee aaffaassttaarr..

--VVaammooss,, bbeebbêê,, eemm cciimmaa aaqquuii aaggoorraa aanntteess ddee eeuu vviirr..

Page 45: Bonnie Dee - Efeito Dos Namorados

OO EEffeeiittoo DDiiaa ddooss NNaammoorraaddooss

4455 GGrruuppoorrrr--TTrraadduuççããoo ddee rroommaanncceess eerróóttiiccooss

MMaaiiss uummaa vveezz eellaa ttiirroouu sseeuu ppêênniiss ddee ssuuaa bbooccaa.. DDeeiixxoouu ccaaiirr eemm sseeuu eessttôômmaaggoo,, ssóólliiddoo ee

ppeessaaddoo ccoommoo uumm ppoorrrreettee.. CCaarrrriiee ssee eerrgguueeuu,, aajjooeellhhaannddoo eennttrree ssuuaass ppeerrnnaass.. RRiicc aallccaannççoouu

uumm bbrraaççoo lloonnggoo aattrraavvééss ddaa ccaabbeecceeiirraa oonnddee ccoollooccoouu uummaa ppiillhhaa ddee pprreesseerrvvaattiivvooss ppaarraa

pprroonnttoo aacceessssoo,, ee aaggaarrrroouu uumm.. EEllee ccoollooccoouu--ssee ddeepprreessssaa,, ee eellaa mmoovveeuu nnoo lluuggaarr,,

eessccaarrrraanncchhaannddoo sseeuuss qquuaaddrriiss,, ssuuaa vvaaggiinnaa eeqquuiilliibbrraannddoo--ssee ssoobbrree ssuuaa eerreeççããoo..

EEllaa oorriieennttoouu ssuuaavveemmeennttee oo ccoommpprriimmeennttoo ddee sseeuu sseexxoo ccoobbeerrttoo ddee lláátteexx,, eennvvoollvveennddoo--oo

lleennttaammeennttee ddeennttrroo ddeellaa.. OO ddeesslliizzaammeennttoo ffooii ffáácciill,, eessttaavvaa ttããoo mmoollhhaaddaa,, mmaass eellaa aaiinnddaa

ttiinnhhaa qquuee ttoommáá--lloo lleennttaammeennttee,, eellee eerraa ttããoo ggrraannddee.. SSeeuuss lláábbiiooss eessttiirraaddooss ppaarraa aaccoommooddaarr

sseeuu ddiiââmmeettrroo,, ee oo aajjuussttee eerraamm ccoommoo lluuvvaa nnaa mmããoo,, aappeerrttaaddaa ee ppeerrffeeiittaa.. EEllaa nnããoo ppaarroouu aattéé

qquuee oo aaccoommooddoouu bbeemm nnoo ffuunnddoo ee nnããoo ppooddiiaa iirr mmaaiiss lloonnggee sseemm ssee ccaauussaarr ddoorr..

CCaarrrriiee ffeecchhoouu sseeuuss oollhhooss ee aapprreecciioouu aa sseennssaaççããoo ddee ssaattiissffaaççããoo ccoommpplleettaa..

SSuuaass mmããooss eemm ccoonncchhaa nnaa ssuuaa bbuunnddaa eennttããoo ddeesslliizzaarraamm aattéé ssuuaass ccoossttaass,, ppuuxxaannddoo eellaa

aabbaaiixxoo eemm ddiirreeççããoo aa eellee.. LLeevvaannttaannddoo aa ccaabbeeççaa ffoorraa ddoo ttrraavveesssseeiirroo,, ssuuaa bbooccaa bbuussccoouu sseeuu

sseeiioo ee cchhuuppoouu--oo ccoomm ccaalloorr ee uummiiddaaddee.. SSeeuuss ddeenntteess qquuaassee rruuddeess,, eennvviiaannddoo pprraazzeerr ee ddoorr

aattrraavvééss ddeellaa..

EEllaa ooffeeggoouu ee eessttrreemmeecceeuu,, ccuurrvvaannddoo oo ttóórraaxx eemm ddiirreeççããoo aa ssuuaa bbooccaa qquueerreennddoo mmaaiiss..

EErrgguueennddoo sseeuu ccoorrppoo,, eellaa ddeesseemmbbaaiinnhhoouu sseeuu ppêênniiss,, ee eennttããoo aaffuunnddoouu ddee vvoollttaa nnoovvaammeennttee..

DDee cciimmaa aabbaaiixxoo,, eellaa ssee mmoovveeuu ddeevvaaggaarr.. EEllaa tteennttoouu aallgguummaa vvaarriiaaççããoo,, bbaallaannççaannddoo nnaa

llaatteerraall,, ee eennttããoo bbaallaannççaannddoo sseeuuss qquuaaddrriiss bbeemm pprraa ffrreennttee,, rrooççaannddoo sseeuu cclliittóórriiss ccoomm ccaaddaa

ggoollppee,, eennvviiaannddoo uummaa ppiiccaaddaa ppoorr sseeuu ccoorrppoo..

RRiicc ddeeuu uumm MMmmpphh aabbaaffaaddoo ccoonnttrraa sseeuu sseeiioo.. EEllee llaarrggoouu--oo ee bbuussccoouu sseeuu oouuttrroo sseeiioo,,

aattuuaannddoo ccoommoo uummaa ccrriiaannççaa gguulloossaa.. CCaarrrriiee ssuubbiiuu ee ddeesscceeuu eemm rriittmmoo ccoonnssttaannttee,,

eennttrreeggaannddoo--ssee àà sseennssaaççããoo ddee ssuuaa bbooccaa mmaammaannddoo sseeuu sseeiioo,, sseeuu ppêênniiss aa eenncchheennddoo

pprrooffuunnddaammeennttee..

CCoorrttaannddoo aa ssuuccççããoo ddee sseeuu sseeiioo,, eellaa ssee sseennttoouu eemm cciimmaa eerreettaa.. SSeennttiiaa--ssee ppooddeerroossaa ee

bbeemm,, mmoonnttaaddaa nneellee.. SSuuaass mmããooss aappooiiaaddaass eemm sseeuu ppeeiittoo ee sseeuuss qquuaaddrriiss ttrraabbaallhhaannddoo dduurroo

qquuaannddoo eellaa eerrgguueeuu sseeuu ccoorrppoo ee eennttããoo aa gguuiiaannddoo aabbaaiixxoo nneellee rreeppeettiiddaass vveezzeess.. EEllaa eessttaavvaa

ccoorraaddaa ee qquueennttee,, ee úúmmiiddaa ccoommoo ssee ttiivveessssee ssaaííddoo ddee uummaa ssaauunnaa..

SSeeuuss sseeiiooss ssaaccuuddiirraamm--ssee,, aacciimmaa ee aabbaaiixxoo ccoomm aa ffoorrççaa ddee ssuuaass ppuunnhhaallaaddaass,, aa sseennssaaççããoo

aaddiicciioonnaannddoo aaiinnddaa oouuttrroo eelleemmeennttoo ddee eerroottiissmmoo.. OOss oollhhooss ddoo RRiicc eessttaavvaamm qquuaassee

ffeecchhaaddooss,, mmaass eellaa ppooddiiaa vveerr uumm vviisslluummbbrree ee ssaabbiiaa qquuee eellee eessttaavvaa aassssiissttiinnddoo sseeuu ppaasssseeiioo

nneellee,, vveennddoo sseeuuss sseeiiooss iinnddoo ppaarraa cciimmaa ee ppaarraa bbaaiixxoo ee sseeuu ssuuoorr eessccoorrrreennddoo nnaa ppeellee.. CCaarrrriiee

ggeemmeeuu ee jjooggoouu aa ccaabbeeççaa pprraa ttrrááss,, ddaannddoo uumm ppeeqquueennoo sshhooww ppaarraa eellee,, ddeeiixxaannddoo--oo

eexxcciittaaddoo,, aaoo vvêê--llaa ssee sseennttiinnddoo ttããoo sseellvvaaggeemm..

Page 46: Bonnie Dee - Efeito Dos Namorados

OO EEffeeiittoo DDiiaa ddooss NNaammoorraaddooss

4466 GGrruuppoorrrr--TTrraadduuççããoo ddee rroommaanncceess eerróóttiiccooss

EEllaa ssee ccoonncceennttrroouu nnaa uurrggêênncciiaa ccrreesscceennddoo ddeennttrroo ddeellaa,, ppeerrmmiittiinnddoo ssee aabbrriirr aaoo ttaammaannhhoo

ddeellee ccoommoo uummaa ffoollhhaa nnoovvaa nnaa pprriimmaavveerraa aattéé qquuee aa eenncchheeuu.. SSeeuu ppêênniiss aallccaannççoouu uumm lluuggaarr

pprrooffuunnddoo ddeennttrroo ddeellaa,, ccoommoo ssee llaannççaannddoo ssuuaa pprróópprriiaa eessssêênncciiaa ,, ee eellaa ccllaammoouu..

CCoomm ggrruunnhhiiddooss sseevveerrooss,, RRiicc iimmppuullssiioonnoouu vváárriiaass vveezzeess,, aattiinnggiinnddoo aaqquueellee ddooccee lluuggaarr

nnoovvaammeennttee ee aa lleevvaannddoo aaoo eexxttrreemmoo.. DDee rreeppeennttee oo ddeelliiccaaddoo ddeessaabbrroocchhaarr ddee ffoollhhaass nnaa

pprriimmaavveerraa ssee ttoorrnnoouu uummaa áárrvvoorree ccoommpplleettaa eexxppllooddiinnddoo ppaarraa oo ccrreesscciimmeennttoo ddeennttrroo ddeellaa,,

ggaallhhooss ddiissppaarraarraamm eemm ttooddaass aass ddiirreeççõõeess,, eenncchheennddoo ccaaddaa ppaarrttee ddee sseeuu ccoorrppoo..

――OOhh DDeeuuss!!‖‖ EEllaa cchhoorroouu.. SSeeuuss mmúússccuullooss iinntteerrnnooss ccoonnttrraaíírraamm,, aappeerrttaannddoo ee ssoollttaannddoo

ddeessccoonnttrroollaaddaammeennttee eemm uummaa eerruuppççããoo ddee fflluuiiddoo..

――DDiiooss,,‖‖ RRiicc rreeppeettiiuu ssuuaa pprreeccee,, iimmppuullssiioonnaannddoo uummaa úúllttiimmaa vveezz aanntteess ddee ccoonnggeellaarr..

SSuuaass mmããooss aaggaarrrraaddaass aa sseeuuss qquuaaddrriiss,, ddeeddooss eennttrriinncchheeiirraannddoo--ssee,, ee bbeemm nnoo ffuunnddoo sseeuu ppêênniiss

ppuullssaaddoo,, llaannççaannddoo ssuuaa eessssêênncciiaa..

EEllaa aabbrriiuu ooss oollhhooss ppaarraa vveerr ssuuaa eexxpprreessssããoo ddee êêxxttaassee.. EEllee ffooii ttrraannssppoorrttaaddoo ppaarraa uumm

rreeiinnoo,, ppuurraa aalleeggrriiaa rraaddiiaannttee ddee sseeuu rroossttoo.. CCaarrrriiee ssee ddeelleeiittoouu nnaa vviissããoo ppoorr uumm mmoommeennttoo

eennttããoo ccaaiiuu,, eexxaauussttaa eemm cciimmaa ddee sseeuu eexxiiggeennttee ttóórraaxx ssuuaaddoo..

SSeeuuss bbrraaççooss ffoorraamm aaoo rreeddoorr eellaa,, sseegguurraannddoo--aa ppeerrttoo.. OOuuvviinnddoo sseeuu bbaattiimmeennttoo ccaarrddííaaccoo

rrááppiiddoo,, eellaa rreessppiirroouu rriittmmiiccaammeennttee,, lleennttaammeennttee ttrraazzeennddoo sseeuu pprróópprriioo ccoorraaççããoo ttrroovveejjaannttee ddee

vvoollttaa ssoobb ccoonnttrroollee..

DDeeppooiiss ddee uumm tteemmppoo,, ssuuaa rreessppiirraaççããoo iirrrreegguullaarr aaccaallmmoouu ee eelleess iinnaallaarraamm ee eexxaallaarraamm

eemm ssiinnccrroonniiaa,, lleennttoo ee ccoonnssttaanntteemmeennttee.. CCaarrrriiee ffiinnaallmmeennttee ssaaiiuu ddee ssuuaa llaanngguuiiddeezz,, ee rroollaannddoo

ffoorraa ddeellee,, ddeeiittoouu ddee ccoossttaass aa sseeuu llaaddoo,, oollhhaannddoo nnoo tteettoo..

AAllgguunnss mmoommeennttooss ssee ppaassssaarraamm eennttããoo RRiicc rroolloouu ppaarraa sseeuu llaaddoo,, eessccoorraannddoo ssuuaa ccaabbeeççaa

eemm ssuuaa mmããoo,, ee oollhhoouu ppaarraa eellaa..

--NNoossssaa,, qquueerriiddaa,, iissssoo ffooii iinnccrríívveell.. OObbrriiggaaddoo.. -- EEllee eerrgguueeuu ssuuaa mmããoo ee aappeerrttoouu--aa nnaa

bbooccaa..

EEllaa ssoorrrriiuu ppaarraa oo ccaarriinnhhoo ccaassuuaall,, ee aappeerrttoouu ssuuaa mmããoo ddee vvoollttaa..

--SSiimm,, ffooii.. OObbrriiggaaddaa..

--EEuu ppoossssoo ppeeggaarr aallggoo ppaarraa bbeebbeerr?? ÁÁgguuaa oouu mmaaiiss vviinnhhoo?? QQuuee ttaall aallgguumm cchháá??

--CChháá ssooaa bbeemm.. EEuu aajjuuddaarreeii vvooccêê ccoomm iissssoo.. -- EEllaa oollhhoouu aabbaaiixxoo eemm sseeuu ccoorrppoo nnuu.. -- UUhh,,

vvooccêê tteemm aallggoo qquuee eeuu ppoossssaa vveessttiirr??

EEllee eesstteennddeeuu aa mmããoo ppaarraa aaccaarriicciiaarr sseeuuss sseeiiooss..

Page 47: Bonnie Dee - Efeito Dos Namorados

OO EEffeeiittoo DDiiaa ddooss NNaammoorraaddooss

4477 GGrruuppoorrrr--TTrraadduuççããoo ddee rroommaanncceess eerróóttiiccooss

--EEuu aacchhoo qquuee vvooccêê eessttáá óóttiimmaa ddeessssee jjeeiittoo..

MMaass eellee ffooii ppaarraa sseeuu aarrmmáárriioo,, rreettiirroouu uummaa ccaammiissaa ddee mmaannggaa ccoommpprriiddaa aazzuull ee ddeeuu aa

eellaa.. EEllee ffiiccoouu ccoomm ooss bbrraaççooss ccrruuzzaaddooss eennqquuaannttoo eellaa aabboottooaavvaa ee aarrrreeggaaççaavvaa aass mmaannggaass ddaa

ccaammiissaa.. AA ccaammiissaa eerraa eennoorrmmee ee ddeesslliizzoouu ddee uumm oommbbrroo qquuaannddoo eellaa ssee lleevvaannttoouu ddaa ccaammaa..

--SSeexxyy!! EEuu ggoossttoo ddee vvooccêê eemm mmiinnhhaa ccaammiissaa.. -- RRiicc aaccaarriicciioouu sseeuu oommbbrroo ddeessnnuuddoo aanntteess

ddee ppaarraarr aa ccaammiissaa ppaarraa ccoobbrrii--lloo.. SSeeuu ppêênniiss fflláácciiddoo ccoonnttoorrcceeuu ee eenndduurreecceeuu lliiggeeiirraammeennttee..

VViirraannddoo--ssee ppaarraa ssuuaa ccôômmooddaa,, eellee ppeeggoouu uummaa ccuueeccaa bbooxxeerr pprreettaa ee vveessttiiuu.. EEllee ppaarreecciiaa

uumm mmooddeelloo ffoottooggrrááffiiccoo ddee rroouuppaa íínnttiimmaa.. SSuuaa ppeellee bbrroonnzzeeaaddaa eessttaavvaa aaiinnddaa ccoorraaddaa ppeelloo

eessffoorrççoo ee bbrriillhhaannttee,, ccoommoo ssee ttiivveessssee ssiiddoo lluubbrriiffiiccaaddoo.. OOss mmúússccuullooss ppeeiittoorraaiiss ee aabbddôômmeenn

ddeeffiinniiddoo eerraamm eessccaannddaalloossaammeennttee sseennssuuaaiiss eemm sseeuu bbeelloo rroossttoo aannggeelliiccaall..

CCaarrrriiee ppooddiiaa aappeennaass eennvvoollvveerr ssuuaa mmeennttee eemm ttoorrnnoo ddoo ffaattoo qquuee ssóó ffaarriiaa sseexxoo ccoomm eellee..

OO qquuee uumm hhoommeemm ttããoo iimmpprreessssiioonnaannttee,, eevveennttuuaallmmeennttee eennccoonnttrraarriiaa ddee eessppeecciiaall nnaa SSeennhhoorraa

NNoorrmmaall?? TTiinnhhaa qquuee sseerr aa ccoonnvveenniiêênncciiaa ee oo eeffeeiittoo ddoo ddiiaa ddooss nnaammoorraaddooss..

CCAAPPÍÍTTUULLOO SSEETTEE

SSuuaa ccoozziinnhhaa eerraa mmiinnúússccuullaa,, ccoomm bbaallccõõeess aannooss 7700 ee aarrmmáárriiooss ddee mmaaddeeiirraa pprreennssaaddaa.. OO

lliinnóólleeoo nnoo cchhããoo eerraa aannttiiqquuaaddoo,, uussaaddoo,, mmaass lliimmppoo,, ee ooss eelleettrrooddoommééssttiiccooss nnoovvooss.. OOss

ppaappeeiiss ddaa eessccoollaa ddee NNaannddoo ffoorraamm ffiixxaaddooss nnaa ppoorrttaa ddaa ggeellaaddeeiirraa,, aallgguummaass ttaarreeffaass,, uumm

ccaarrttããoo ddee iinnffoorrmmaaççõõeess,, ccoommoo ttaammbbéémm uumm ppeeqquueennoo rreettrraattoo ddaa eeqquuiippee ddoo ccaammppeeoonnaattoo ddoo

úúllttiimmoo vveerrããoo..

RRiicc eenncchheeuu aa cchhaalleeiirraa nnaa ppiiaa ee ccoollooccoouu ssoobbrree oo qquueeiimmaaddoorr ddee ggááss.. EEllee oollhhoouu eemm

ttoorrnnoo ddaa ccoozziinnhhaa ee ddee vvoollttaa aa CCaarrrriiee..

--NNuunnccaa cchheegguueeii rreeaallmmeennttee aa rreeffoorrmmáá--llaa.. EEuu ppeennsseeii qquuee nnóóss mmuuddaarrííaammooss ppaarraa uumm

lluuggaarr mmaaiioorr ee nnããoo qquuiisseemmooss ppôôrr ddiinnhheeiirroo oouu eessffoorrççoo ddeemmaaiiss eemm rreeffoorrmmaass aaqquuii..

--EEnnttããoo…… -- EEllee eennccoollhheeuu ooss oommbbrrooss ee ggiirroouu ppaarraa ppeeggaarr uumm ppaarr ddee ccaanneeccaass nnoo aarrmmáárriioo..

--ÉÉ bboomm.. PPeerrffeeiittoo ppaarraa vvooccêêss ddooiiss.. -- CCaarrrriiee ssee ddeebbrruuççoouu ccoonnttrraa oo bbaallccããoo ee aassssiissttiiuu eellee

pprrooccuurraarr eemm oouuttrroo aarrmmáárriioo ooss ssaaqquuiinnhhooss ddee cchháá..

--EEnnttããoo,, NNaannddoo rreeaallmmeennttee eessttáá ssee ccoommppoorrttaannddoo bbeemm nnaa eessccoollaa?? EEuu qquueerroo ddiizzeerr,, ffoorraa

sseeuu hhuummoorr.. QQuuaannddoo rreecceebbii sseeuu tteelleeffoonneemmaa nnoouuttrroo ddiiaa ssoobbrree qquueerreerr mmee ccoonnhheecceerr,, eeuu

ffiiqquueeii pprreeooccuuppaaddoo.. EEuu sseeii qquuee eennttrreeii lláá ttooddoo aaggrreessssiivvoo,, ddiizzeennddoo aa vvooccêê qquuee ccuuiiddaarriiaa ddiissttoo

ssee eellee eessttiivveessssee aapprroonnttaannddoo,, mmaass aa vveerrddaaddee éé qquuee eeuu ccoobbrroo ddiisscciipplliinnaa..

Page 48: Bonnie Dee - Efeito Dos Namorados

OO EEffeeiittoo DDiiaa ddooss NNaammoorraaddooss

4488 GGrruuppoorrrr--TTrraadduuççããoo ddee rroommaanncceess eerróóttiiccooss

--EEllee rreeaallmmeennttee éé uummaa ggrraannddee ccrriiaannççaa.. -- EEllaa oo aasssseegguurroouu nnoovvaammeennttee.. -- BBrriillhhaannttee ee

ccuurriioossoo,, uumm ppoouuccoo ttaaggaarreellaa,, eexxcceettoo rreecceenntteemmeennttee,, ee cchheeiioo ddee ppeerrgguunnttaass.. VVooccêê nnããoo tteemm

nnaaddaa ppaarraa ssee pprreeooccuuppaarr.. VVooccêê eessttáá ffaazzeennddoo uumm óóttiimmoo ttrraabbaallhhoo..

EEllee ccoollooccoouu ooss ssaaccooss nnaass ccaanneeccaass vvaazziiaass ee eennccoossttoouu--ssee nnoo oouuttrroo bbaallccããoo ccoomm ooss

bbrraaççooss ccrruuzzaaddooss..

--VVooccêê qquueerr ddiizzeerr mmiinnhhaa mmããee eessttáá.. EEllaa éé aa ppeessssooaa qquuee lliiddaa ccoomm eellee ddeeppooiiss ddaa eessccoollaa,,

ssee cceerrttiiffiiccaa qquuee ssuuaa lliiççããoo ffooii ffeeiittaa aanntteess ddee mmiimm.. TTuuddoo qquuee eeuu ffaaççoo éé ppaasssseeaarr ccoomm eellee uumm

ppoouuccoo àà nnooiittee,, jjooggaarr uumm ppoouuccoo ddee XXbbooxx oouu aassssiissttiirr aa uumm pprrooggrraammaa nnaa tteelleevviissããoo.. -- EEllee

bbaallaannççoouu ssuuaa ccaabbeeççaa..

--EEuu ssiinnttoo ccoommoo ssee ffoossssee mmaaiiss uumm ccoommppaannhheeiirroo qquuee uumm ppaaii.. EEuu ccoommpprroo--llhhee ccooiissaass

ddeemmaaiiss ee ssuubbmmeettoo--mmee aa qquuaallqquueerr ccooiissaa qquuee eellee qquueeiirraa.. AAnnggeelliinnaa nnuunnccaa ttoolleerraarriiaa uummaa

ccrriiaannççaa ttaaggaarreellaa..

--EEllee ttiinnhhaa sseeiiss aannooss qquuaannddoo eellaa mmoorrrreeuu.. -- CCaarrrriiee aassssiinnaalloouu.. -- AAooss sseeiiss aannooss nnããoo ssããoo

ttããoo ttaaggaarreellaass.. ÉÉ ppeerrffeeiittaammeennttee nnoorrmmaall qquuee aaooss ooiittoo aannooss ddee iiddaaddee ccoommeeççaarr aa ddeessaaffiiaarr ooss

aadduullttooss eemm ssuuaa vviiddaa.. SSóó eessppeerree aattéé qquuee eellee eesstteejjaa nnoo eennssiinnoo mmééddiioo..

--EEuu nnããoo qquueerroo nneemm ppeennssaarr ssoobbrree iissttoo..

UUmm aappiittoo bbaaiixxoo vveeiioo ddaa cchhaalleeiirraa.. RRiicc aa eerrgguueeuu ddoo ffooggããoo ee ddeessppeejjoouu eemmiittiinnddoo vvaappoorr

nnaa ccaanneeccaa..

--ÀÀss vveezzeess eeuu nnããoo sseeii ssee eeuu ppoossssoo ffaazzeerr iissttoo.. -- EEllee ccoonnffiioouu.. -- TTrraabbaallhhaarr ppaarraa ccuuiiddaarr ddee

uummaa ffaammíílliiaa,, éé uummaa ccooiissaa.. UUmm ppoouuccoo ddee ttrreeiinnaammeennttoo ddee bbeeiisseebbooll oouu eennssiinnáá--lloo ccoommoo

rreeccoonnssttrruuiirr uumm ccaarrbbuurraaddoorr,, eeuu eessttoouu ccoobbeerrttoo.. MMaass éé ccoomm aa ppaarrttee pprrááttiiccaa ddaa eedduuccaaççããoo ddee

ffiillhhooss qquuee eeuu nnããoo ppoossssoo lliiddaarr.. MMiinnhhaa eessppoossaa eerraa aa ddiisscciipplliinnaaddoorraa.. NNããoo eeuu.. EEllaa ttiinnhhaa ooss

ppééss nnoo cchhããoo,, ffaallaavvaa sseerriiaammeennttee.. EEuu ssoouu ffáácciill ddee ddoobbrraarr..

EEllaa ppooddiiaa tteerr ddiittoo aallggoo ssoobbrree ssuuppeerr ccoommppeennssaaççããoo,, qquuee ppaarreecciiaa qquuee eellee eessttaavvaa tteennttaannddoo

ccoommppeennssaarr aa ppeerrddaa ddaa mmããee ddee NNaannddoo ddaannddoo aa eellee ccooiissaass mmaatteerriiaaiiss ee mmiimmaannddoo--oo ppaarraa

ffaazzêê--lloo ffeelliizz.. MMaass nnããoo eellaa nnããoo eessttaavvaa eemm ppoossiiççããoo ddee ffaazzeerr ppssiiccaannáálliissee..

--PPaarreeccee qquuee eellaa eerraa uummaa mmuullhheerr ffoorrttee ee uummaa ppeessssooaa ssuurrpprreeeennddeennttee.. CCoommoo tteemm ssiiddoo

ddeessddee qquuee eellaa mmoorrrreeuu?? -- EEllaa ttoommoouu aa ccaanneeccaa qquuee eellee ooffeerreecceeuu ee ccoommeeççoouu aa mmoollhhaarr oo

ssaaqquuiinnhhoo ddee cchháá..

--UUmm ccaaccoo.. TTaallvveezz uumm ppoouuccoo mmeellhhoorr uullttiimmaammeennttee.. -- EEllee ssoorrrriiuu uumm ssoorrrriissoo bbrriillhhaannttee,,

mmaass ccoomm oollhhooss ssoommbbrriiooss..

Page 49: Bonnie Dee - Efeito Dos Namorados

OO EEffeeiittoo DDiiaa ddooss NNaammoorraaddooss

4499 GGrruuppoorrrr--TTrraadduuççããoo ddee rroommaanncceess eerróóttiiccooss

--EEuu eessttiivvee bbrraavvoo ppoorr mmuuiittoo tteemmppoo.. NNóóss ddeevveerrííaammooss tteerr uummaa vviiddaa jjuunnttooss,, aannooss aa ffrreennttee

ddee nnóóss,, ee eeuu mmee sseennttii…… rroouubbaaddoo.. EExxiisstteemm ttaannttaass ppeessssooaass,, ppeessssooaass vveellhhaass qquuee eessttããoo

ddooeenntteess ddee vviivveerr ee qquueerreemm mmoorrrreerr,, ccrriimmiinnoossooss ee aass ppeessssooaass ddoo mmaall qquuee ddeevviiaamm mmoorrrreerr,,

mmaass ttêêmm ssaaúúddee ppeerrffeeiittaa.. EEuu aaiinnddaa nnããoo ppoossssoo eenntteennddeerr ppoorr qquuee DDeeuuss ttoommaarriiaa uummaa mmuullhheerr

jjoovveemm ccoomm ttooddaa rraazzããoo ppaarraa eessttaarr aaqquuii,, ccoomm uummaa ccrriiaannççaa qquuee pprreecciissaa ddeellaa.. VVooccêê ssaabbee??

EEllee oollhhoouu ppaarraa eellaa,, ee CCaarrrriiee mmoovviimmeennttoouu aa ccaabbeeççaa..

--DDee qquuaallqquueerr mmaanneeiirraa,, eeuu tteennhhoo ttrraabbaallhhaaddoo ppaarraa ddeeiixxaarr aa rraaiivvaa,, mmaass ààss vveezzeess eeuu eessttoouu

aaiinnddaa lloouuccoo ddaa vviiddaa.. MMeessmmoo ccoomm eellaa ppoorr nnooss ddeeiixxaarr..

--ÉÉ uummaa rreeaaççããoo nnaattuurraall..

EEllee aaggiittoouu ssuuaa ccaabbeeççaa..

--CCrriissttoo,, ddiissssee aa vvooccêê qquuee eeuu ttiinnhhaa ppaarraaddoo ddee llaammeennttaarr ssoobbrree mmiinnhhaa eessppoossaa mmoorrttaa ee

aaqquuii eeuu eessttoouu nnoovvaammeennttee.. DDeessccuullppee.. EEssttoouu cceerrttoo qquuee éé aa úúllttiimmaa ccooiissaa qquuee vvooccêê qquueerriiaa

oouuvviirr..

--NNããoo.. EEuu ppeerrgguunntteeii ppoorr qquuee eeuu qquueerriiaa ssaabbeerr oonnddee vvooccêê eessttáá ee oo qquuee vvooccêê eessttáá

sseennttiinnddoo.. VVooccêê pprreecciissaa ccoonnvveerrssaarr ssoobbrree AAnnggeelliinnaa.. EEllaa éé uummaa ggrraannddee ppaarrttee ddee qquueemm vvooccêê

éé.. -- CCaarrrriiee nnoottoouu sseeuu cchháá,, iinnttaattoo.. -- EEuu qquueerriiaa ppooddeerr ddiizzeerr qquuee eeuu jjáá sseennttii ffoorrtteemmeennttee

qquuaallqquueerr ccooiissaa.. VVooccêê vviivveeuu uummaa vviiddaa iinntteeiirraa eemm uummaa ddééccaaddaa,, ffooii aappaaiixxoonnaaddoo,, tteevvee uumm

ccaassaammeennttoo,, uummaa ffaammíílliiaa,, ssooffrreeuu ppeellaa mmoorrttee ddee uummaa ppeessssooaa qquueerriiddaa.. EEuu oollhhoo ppaarraa mmiinnhhaa

vviiddaa ee oo qquuee eeuu ffiizz?? NNaaddaa.. FFuuii ppaarraa ffaaccuullddaaddee ee ccoonnsseegguuiiuu uumm eemmpprreeggoo..

--IIssttoo éé aallggoo.. IIssttoo éé iimmppoorrttaannttee..

EEllaa aaggiittoouu ssuuaa ccaabbeeççaa..

--EEuu eessttoouu ffaallaannddoo ssoobbrree eennvvoollvviimmeennttoo eemmoocciioonnaall.. EEuu nnuunnccaa…… qquueerroo ddiizzeerr,, eeuu

rreeaallmmeennttee nnããoo…… -- EEllaa eexxaalloouu,, eennttããoo tteennttoouu nnoovvaammeennttee..

--EEuu ccoonnttiinnuuoo ddiizzeennddoo aa mmiimm mmeessmmaa qquuee aappeennaass nnããoo eennccoonnttrreeii oo ttiippoo cceerrttoo ddee ssuujjeeiittoo,,

mmaass aa vveerrddaaddee éé qquuee nnuunnccaa ddeeiixxeeii mmeeuu ccoorraaççããoo aabbrriirr ttaannttoo.. EEuu ppaattiinnoo eemm ttoorrnnoo ddaass

eexxttrreemmiiddaaddeess ddaass ccooiissaass.. EEuu nnããoo mmeerrgguullhhoo ee mmee aarrrriissccoo..

RRiicc oollhhoouu ppaarraa aa ccaanneeccaa eemm ssuuaa mmããoo..

--HHoojjee àà nnooiittee ffooii uumm ppuulloo.. VVooccêê ttoommoouu uummaa cchhaannccee ee ssaaiiuu ccoomm uumm eessttrraannhhoo..

--OO eeffeeiittoo ddee NNaammoorraaddooss.. -- EEllaa lleemmbbrroouu aa eellee.. -- EEssttaa ttaarrddee eessttaavvaa ppeennssaannddoo qquuee eeuu

nnããoo qquueerriiaa ppaassssaarr oo ffeerriiaaddoo ssoozziinnhhaa,, ee eennttããoo vvooccêê eennttrroouu.. EEuu ffuuii aarrrraassttaaddaa nnoo mmoommeennttoo..

Page 50: Bonnie Dee - Efeito Dos Namorados

OO EEffeeiittoo DDiiaa ddooss NNaammoorraaddooss

5500 GGrruuppoorrrr--TTrraadduuççããoo ddee rroommaanncceess eerróóttiiccooss

NNããoo mmee eenntteennddaa mmaall.. EEuu eessttoouu ccoonntteennttee ppeelloo qquuee ffiizz.. TTeemm ssiiddoo uummaa nnooiittee mmaarraavviillhhoossaa..

IInnccrríívveell..

--MMaass ssóó uummaa nnooiittee.. EEuu eenntteennddoo..

--EEssppeerree uumm mmiinnuuttoo.. CCoommoo nnóóss cchheeggaammooss aaqquuii?? NNããoo éé iissssoo qquuee eeuu qquuiiss ddiizzeerr.. -- CCaarrrriiee

tteennttoouu rreettrroocceeddeerr,, tteennttaannddoo ccoonnsseerrttaarr aass mmaall--ppllaanneejjaaddaass ppaallaavvrraass.. -- NNããoo.. PPooddiiaa sseerr……

ppooddee hhaavveerr mmaaiiss.. QQuueerroo ddiizzeerr,, ssee vvooccêê qquuiisseessssee.. OOuuttrroo eennccoonnttrroo.. VVeerr oonnddee lleevvaa..

EEllee ccoollooccoouu ssuuaa ccaanneeccaa nnoo bbaallccããoo ee ssee vviirroouu pprraa oollhhaarr ppaarraa eellaa..

--NNaammoorraarr uumm ssuujjeeiittoo ccoomm uumm ffiillhhoo,, iissssoo ppooddiiaa sseerr uumm ssaallttoo mmuuiittoo ggrraannddee.. VVooccêê eessttáá

pprroonnttaa ppaarraa iissttoo??

EEllaa eennccoonnttrroouu sseeuu oollhhaarr..

--HHoonneessttaammeennttee?? EEuu nnããoo eessttoouu cceerrttaa aaiinnddaa..

MMoovviimmeennttaannddoo aa ccaabbeeççaa,, eellee ccrruuzzoouu oo eessppaaççoo eennttrree eelleess ee ppôôss ssuuaass mmããooss eemm ssuuaa

cciinnttuurraa..

--EEssttáá ttuuddoo bbeemm.. NNããoo vvaammooss nnooss pprreeooccuuppaarr ssoobbrree oo qquuee vveemm aa sseegguuiirr,, cceerrttoo?? -- EEllee ddee

rreeppeennttee aa eerrgguueeuu eemm cciimmaa ddoo bbaallccããoo ee ppaassssoouu eennttrree ssuuaass ppeerrnnaass,, uummaa mmããoo eemm ccaaddaa uummaa

ddee ssuuaass ccooxxaass,, eemmppuurrrraannddoo aass ppoonnttaass lloonnggaass ddaa ccaammiissaa ppaarraa ffoorraa ddoo ccaammiinnhhoo..

--AAggoorraa,, vvaammooss ffaazzeerr iissssoo..

IInncclliinnaannddoo--ssee ssoobbrree eellaa,, eellee pprreessssiioonnoouu uumm bbeeiijjoo eemm sseeuu ppeessccooççoo.. SSeeuuss bbrraaççooss ffoorraamm

aaoo rreeddoorr ddee ssuuaass ccoossttaass,, sseegguurraannddoo eellee pprróóxxiimmoo..

--IIssttoo éé bboomm.. -- EEllaa mmuurrmmuurroouu,, eennffiiaannddoo aass mmããooss eemm sseeuu ccaabbeelloo mmaacciioo,, ssuuaavvee.. SSeeuu

ppeessccooççoo,, ccoomm mmuussccuullaattuurraa ssaalliieennttee,, eessttaavvaa qquueennttee eemm bbaaiixxoo ddaa ppaallmmaa ddee ssuuaa mmããoo

qquuaannddoo eellaa eennvvoollvveeuu ssuuaa mmããoo aaoo rreeddoorr ddeellee..

EEllee eemmppuurrrroouu aa ccaammiissaa ffoorraa ddooss sseeuuss oommbbrrooss ee bbeeiijjoouu oo ccaammiinnhhoo ssoobbrree aass ccuurrvvaass

aarrrreeddoonnddaaddaass..

--RRaappaazz,, eeuu aammoo oollhhaarr sseeuu jjeeiittoo aassssiimm..

OOuuvviirr sseeuu aapprreeççoo aa ffeezz ssee sseennttiirr sseennssuuaall.. EEllaa iimmaaggiinnoouu ccoommoo llhhee ppaarreecciiaa,, ssuuaa ssuuaavvee

ccuurrvvaa ffeemmiinniinnaa eemmoolldduurraaddaa ccoonnttrraa ssuuaa ccaammiissaa ggrraannddee,, mmaassccuulliinnaa.. SSeeuu lláábbiioo aanniinnhhoouu nnaa

iinncchhaaççããoo ssuuppeerriioorr ddee sseeuu ppeeiittoo eessqquueerrddoo ee eellaa ppeerrgguunnttoouu--ssee ssee eellee ppooddiiaa sseennttiirr sseeuu ppuullssoo

bbaatteennddoo ccoonnttrraa ssuuaa bbooccaa..

Page 51: Bonnie Dee - Efeito Dos Namorados

OO EEffeeiittoo DDiiaa ddooss NNaammoorraaddooss

5511 GGrruuppoorrrr--TTrraadduuççããoo ddee rroommaanncceess eerróóttiiccooss

--MMmmmm.. -- EEllee eerrgguueeuu aa ccaabbeeççaa oollhhaannddoo nneellaa ccoomm ffoommee,, oollhhooss cchheeiiooss ddee lluuxxuurriiaa.. -- NNããoo

ccoonnssiiggoo mmee bbaassttaarr ddee vvooccêê,, bbeebbêê.. MMaass nnóóss eessttaammooss ssuuppoossttaammeennttee ttoommaannddoo cchháá,, ee qquuee ttaall

aaqquueellee bboolloo,, ttaammbbéémm??

--SSooaa bbeemm.. -- EEllaa mmuurrmmuurroouu,, aappeennaass ccoommpprreeeennddeennddoo aass ppaallaavvrraass.. SSeeuu ccéérreebbrroo eessttaavvaa

ttooddoo ttoommaaddoo ppeellaa lluuxxúúrriiaa nnoovvaammeennttee..

RRiicc bbeeiijjoouu sseeuuss sseeiiooss mmaaiiss uummaa vveezz,, eennttããoo llaarrggoouu ssuuaa cciinnttuurraa ee ssee aaffaassttoouu ddee eennttrree

ssuuaass ppeerrnnaass eessppaallhhaaddaass,, ddeeiixxaannddoo uumm ffrriioo,, uumm lluuggaarr vvaazziioo.. EEllee lleevvaannttoouu sseeuu cchháá

aabbaannddoonnaaddoo,, ppeessccoouu oo ssaaccoo ddee cchháá ccoomm uummaa ccoollhheerr ee llhhee ddeeuu aa ccaanneeccaa..

AAbbrriinnddoo aa ggeellaaddeeiirraa,, eellee ttiirroouu aa eemmbbaallaaggeemm ddee iissooppoorr bbrraannccoo ddoo rreessttaauurraannttee ee

ccoonnsseegguuiiuu uumm ggaarrffoo ddee uummaa ggaavveettaa..

CCaarrrriiee aaiinnddaa ttoommoouu uumm ggoollee ddee sseeuu cchháá ffuummeeggaannttee..

--EEuu nnããoo sseeii ccoommoo vvooccêê ppooddee ccoommeerr mmaaiiss.. EEuu aaiinnddaa eessttoouu cchheeiiaa ddee jjaannttaarr..

--QQuueeiimmeeii mmuuiittaass ccaalloorriiaass.. -- EEllee ppaarrttiiuu uumm ppeeddaaççoo ddee bboolloo ee ooffeerreecceeuu ppaarraa eellaa ccoomm

uumm ssoorrrriissoo.. EEllaa nnããoo ppooddiiaa rreeccuussaarr ee aabbrriiuu aa bbooccaa ppaarraa aacceeiittaarr aa ssoobbrreemmeessaa eemm ssuuaa llíínngguuaa,,

oonnddee ssee ddeerrrreetteeuu eemm ddooççuurraa ppeeccaaddoorraa..

--MMmmmmmm.. FFaannttáássttiiccoo...... IIssttoo éé ffeeiittoo nnoo rreessttaauurraannttee??

AAggiittaannddoo ssuuaa ccaabbeeççaa,, RRiicc ttoommoouu uummaa mmoorrddiiddaa ddoo bboolloo..

--EExxiissttee uummaa sseennhhoorraa iiddoossaa qquuee aassssaa ttooddaass aass ssoobbrreemmeessaass ppaarraa oo rreessttaauurraannttee eemm ssuuaa

ccaassaa..

--EEllaa pprreecciissaa aacchhaarr aallgguuéémm ddiissttrriibbuuiirr ee ccoommeerrcciiaalliizzaarr.. EEssttee mmaatteerriiaall ppooddeerriiaa rreennddeerr--llhhee

uummaa ffoorrttuunnaa..

--NNããoo ssee ppooddee pprroodduuzziirr eemm mmaassssaa aallggoo ccoommoo iissssoo.. PPeerrddee--ssee aallggoo.. AAlléémm ddiissssoo,, eessttaass

sseennhhoorraass iiddoossaass gguuaarrddaamm ssuuaass rreecceeiittaass ccoommoo oouurroo.. EEllaa nnuunnccaa rreevveellaarriiaa sseeuuss sseeggrreeddooss.. --

EEllee ddeeuu oouuttrraa mmoorrddiiddaa eennttããoo ssee iinncclliinnoouu ppaarraa llaammbbeerr qquuaallqquueerr ggllaaccêê rreessiidduuaall ddee sseeuuss

lláábbiiooss.. SSuuaa llíínngguuaa ddeesslliizzoouu eennttrree sseeuuss lláábbiiooss,, ttooccaannddoo ooss sseeuuss,, ee ssaabboorreeaannddoo oo cchhooccoollaattee

ccoomm eellaa.. DDooccee ee qquueennttee,, oo bbeeiijjoo eerraa uummaa ccoonnffeeccççããoo eemm ssii mmeessmmoo..

CCaarrrriiee sseennttiiuu ssuuaa mmããoo nnaa ffrreennttee ddee ssuuaa ccaammiissaa.. EEllee ddeessaabboottoooouu oo bboottããoo ssuuppeerriioorr,,

rreevveellaannddoo sseeuuss ppeeiittooss qquuaannddoo eemmppuurrrroouu oo mmaatteerriiaall ddee llaaddoo.. AAffaassttaannddoo ssuuaa bbooccaa,, eellee

rreeppaarrttiiuu uumm ppoouuccoo ddoo ssuuaavvee,, ggoossmmeennttoo ggeellaaddoo nnoo ttooppoo ddoo bboolloo.. UUmmaa oollhhaaddaa rrááppiiddaa eemm

sseeuu ffooccaaddoo oollhhaarr aa ddeeiixxoouu ssaabbeerr eexxaattaammeennttee oo qquuee eellee ttiinnhhaa aa iinntteennççããoo ddee ffaazzeerr ccoomm iissttoo..

Page 52: Bonnie Dee - Efeito Dos Namorados

OO EEffeeiittoo DDiiaa ddooss NNaammoorraaddooss

5522 GGrruuppoorrrr--TTrraadduuççããoo ddee rroommaanncceess eerróóttiiccooss

DDeeppoossiittaannddoo uumm bbooccaaddoo ccuuiiddaaddoossaammeennttee eemm sseeuu mmaammiilloo ddiirreeiittoo,, eellee ssee ddeebbrruuççoouu

ppaarraa cchhuuppaarr ccoomm aa bbooccaa.. DDeeuuss iissssoo eerraa sseexxyy,, oo mmooddoo ccoommoo sseeuu sseeiioo ffooii ddeeccoorraaddoo ccoomm

cchhooccoollaattee,, ssuuaa llíínngguuaa rroossaa aarrrreemmeessssaannddoo ffoorraa ppaarraa ssaabboorreeáá--llaa ee sseeuuss lláábbiiooss ggrroossssooss

eennvvoollvveennddoo aaoo rreeddoorr ddee sseeuu sseeiioo..

--MMeerrddaa!! -- CCaarrrriiee ppeerrcceebbeeuu qquuee aaiinnddaa sseegguurraavvaa aa xxííccaarraa ddee cchháá eemm uummaa mmããoo qquuaannddoo

sseennttiiuu oo ggoollppee llííqquuiiddoo qquueennttee eemm ssuuaa ccooxxaa.. EEllaa ccoollooccoouu aa ccaanneeccaa nnoo bbaallccããoo ee eessccoovvoouu aa

áágguuaa ddee ssuuaa ppeerrnnaa..

RRiicc llaannççoouu sseeuu mmaammiilloo mmoollhhaaddoo ccoomm uumm eessttaallaarr ee rreeccuuppeerroouu uumm ppaannoo ddee pprraattoo ddaa

mmaaççaanneettaa ddee ffoorrnnoo ppaarraa aa sseeccaarr lleevveemmeennttee.. OO cchháá nnããoo eessttaavvaa ffeerrvveennttee ee aa ddoorr ffooii aalliivviiaaddaa

qquuaassee iimmeeddiiaattaammeennttee.. EEllee ssee ddeebbrruuççoouu pprreessssiioonnaannddoo uumm bbeeiijjoo nnaa ccaarrnnee lliiggeeiirraammeennttee

rroossaaddaa..

--TTuuddoo bbeemm??

--ÓÓttiimmoo.. MMaass…… rreeaallmmeennttee,, eemm cciimmaa aaqquuii mmaaiiss ddiissttaannttee…… -- EEllaa ppuuxxoouu pprraa cciimmaa aa

ccaammiissaa ttooddoo oo ccaammiinnhhoo ddee ssuuaass ppeerrnnaass ppaarraa rreevveellaarr aa ccoonnjjuunnttuurraa eennttrree ssuuaass ccooxxaass..

IInnddiiccaannddoo aappeennaass uumm lluuggaarr àà eessqquueerrddaa ddee ssuuaa bboocceettaa,, eellaa aaddiicciioonnoouu:: -- VVeejjaa,, aaqquuii mmeessmmoo..

EEllee ddee cceerrttaa ffoorrmmaa qquueeiimmaa.. VVooccêê ppooddiiaa ccoomm uumm bbeeiijjoo ffaazzeerr iissttoo mmeellhhoorraarr??

EEllee rroossnnoouu uumm bbaaiixxoo,, ppuullssaannttee ssoomm eemm ssuuaa ggaarrggaannttaa ee ccuurrvvoouu pprraa ttooccaarr ccoomm ssuuaa bbooccaa

aa pprreeggaa ddee ssuuaa ccooxxaa iinntteerrnnaa..

EEmmppuurrrraannddoo sseeuuss jjooeellhhooss mmaaiiss sseeppaarraaddaammeennttee,, eellee aabbaaiixxoouu eennttrree eelleess ee eessccaavvoouu sseeuu

rroossttoo eemm ssuuaa vviirriillhhaa,, aanniinnhhaannddoo eellaa ppoorr ttooddaa ppaarrttee.. CCaarrrriiee rriiuu ee eexxcciittoouu ssee qquuaannddoo eellee aa

ccoonnffeerriiuu ccoomm ssuuaa llíínngguuaa eexxpplloorraaddoorraa ee bbeeiijjooss mmoorrddiissccaaddooss.. EEllee mmoovveeuu ppeerrttoo ddee ssuuaa

vvaaggiinnaa sseemm ttooccáá--llaa ,, ee sseeuuss lláábbiiooss iinnffeerriioorreess iinncchhaarraamm ee ddooeerraamm,, aannssiiaannddoo ppeelloo ccoonnttaattoo..

EEllaa aavvaannççoouu ssoobbrree oo bbaallccããoo,, mmããooss aappooiiaaddaass ccoonnttrraa eellee,, ddooss ddooiiss llaaddooss.. CCoomm uumm

ggeemmiiddoo rreeccllaammaannttee,, eellaa eerrgguueeuu sseeuuss qquuaaddrriiss uumm ppoouuccoo,, ooffeerreecceennddoo--ssee ppaarraa eellee..

RRiicc ssuubbiiuu ee aaggaarrrroouu oo rreecciippiieennttee ddee bboolloo qquuee ccoollooccoouu nnoo bbaallccããoo.. EEllee iimmeerrggiiuu sseeuu

ddeeddoo nnoo ggllaaccêê,, rreeccoollhheennddoo uummaa ggoottaa eessppeessssaa..

--IIssttoo ppooddee ffiiccaarr uummaa bbaagguunnççaa.. -- EEllee aaddvveerrttiiuu ssuuaa ccoovviinnhhaa rreellaammppeejjaannddoo..

SSuuaa vviirriillhhaa aappeerrttaaddaa eemm aanntteecciippaaççããoo,, eellaa aassssiissttiiuu ffaasscciinnaaddaa ccoommoo eellee aabbrriiaa ssuuaa ffeennddaa,,

ddeeppoossiittaannddoo aa mmaaiioorr ppaarrttee ddoo cchhooccoollaattee eemm sseeuu cclliittóórriiss..

NNoovvaammeennttee eellee aaggaacchhoouu,, ee iinncclliinnoouu--ssee ppaarraa ssaabboorreeáá--llaa.. SSuuaa llíínngguuaa lloonnggaa llaammbbeeuu sseeuuss

lláábbiiooss rroossaa iinncchhaaddooss,, ccaavvaannddoo eennttrree eelleess ee llaammbbeennddoo ssoobbrree oo ggeelloo.. EEllaa ggeemmeeuu

eemmppuurrrraannddoo eemm ddiirreeççããoo aa eellee,, sseeuuss oollhhooss ccaaiinnddoo sseemmii sseerrrraaddooss.. SSeennttiiaa--ssee ttããoo bbeemm,,

eessppeecciiaallmmeennttee qquuaannddoo ssuuaa llíínngguuaa llaammbbiiaa sseeuu eerreettoo bbrroottoo,, rrooddeeaannddoo eemm vvoollttaa ee ssoobbrree eellee..

Page 53: Bonnie Dee - Efeito Dos Namorados

OO EEffeeiittoo DDiiaa ddooss NNaammoorraaddooss

5533 GGrruuppoorrrr--TTrraadduuççããoo ddee rroommaanncceess eerróóttiiccooss

SSeeuuss ddeeddooss eessppaallhhaarraamm ooss ggrraannddeess lláábbiiooss ppaarraa ccoonnsseegguuiirr uumm aacceessssoo mmeellhhoorr aa ssuuaass

ppaarrtteess íínnttiimmaass.. AA vviissããoo ee aa sseennssaaççããoo ddeellee aa bbaannhhaannddoo ccoomm ssuuaa llíínngguuaa eerraa iimmoorraall..

--OOhh,, DDeeuuss,, iissssoo eessttáá ttããoo bboomm..

--VVooccêê ggoossttaa ddiissssoo,, mmaammii?? TTiieenneess uunnaa ccrriiccaa bboonniittaa..

--SSiiiimmmmmm.. -- EEllaa ssiillvvoouu,, eerrgguueennddoo ssuuaa bbuunnddaa ffoorraa ddoo bbaallccããoo,, aallccaannççaannddoo ccoomm ssuuaa

vvaaggiinnaa ppaarraa oo ccoonnttaattoo qquuee eellee ddee rreeppeennttee rreetteevvee.. -- PPoorr ffaavvoorr!!

EEllee rriiuu ee oobbeeddeecceeuu,, ssee ccuurrvvaannddoo ppaarraa ssuuaa ttaarreeffaa nnoovvaammeennttee..

EEllaa ddeerrrreetteeuu qquuaannddoo aa pprreessssããoo ddee ssuuaa bbooccaa ddeesscceeuu nneellaa nnoovvaammeennttee,, ssuuaa llíínngguuaa

aaccaarriicciiaannddoo,, sseeuuss ddeenntteess bbeelliissccaannddoo aacceennttuuaaddaammeennttee sseeuu cclliittóórriiss.. DDeessddee qquuee eellaa jjáá ttiinnhhaa

ggoozzaaddoo vváárriiaass vveezzeess aaqquueellaa nnooiittee,, sseeuu ccoorrppoo eessttaavvaa ttããoo ssuuaavvee ee mmaalleeáávveell qquuaannttoo uummaa

ffrruuttaa mmaadduurraa.. LLeevvoouu ssóó uummaa ssaaccuuddiiddaa lleevvee ddee ssuuaa áárrvvoorree ppaarraa ddeerrrruubbaarr eessssaa ffrruuttaa.. SSuuaa

llíínngguuaa eerraa ccoommoo oo ssuussssuurrrroo ddee uummaa bbrriissaa qquuee aa eemmppuurrrroouu aalléémm ddoo lliimmiittee..

CCaarrrriiee ggrriittoouu qquuaannddoo ggoozzoouu,, rreessiissttiinnddoo ccoonnttrraa ssuuaa bbooccaa ttoorrttuurraaddoorraa qquuaannddoo oonnddaass ddee

aalleeggrriiaa iinnuunnddaarraamm sseeuu ssiisstteemmaa.. MMaaiiss ddooccee qquuee oo bboolloo aaççuuccaarraaddoo,, oo pprraazzeerr ddoo oorrggaassmmoo

eexxppllooddiinnddoo ppoorr sseeuuss sseennttiiddooss.. ――AAhhhh!!‖‖ AA ppaarrttee ddee ttrrááss ddee ssuuaa ccaabbeeççaa bbaatteeuu nnoo aarrmmáárriioo ddaa

ccoozziinnhhaa qquuaannddoo eellaa ddeessmmoorroonnoouu ppaarraa ttrrááss..

RRiicc cchhuuppoouu sseeuu cclliittóórriiss mmaaiiss uummaa vveezz,, eennvviiaannddoo uumm úúllttiimmoo ttiirrootteeiioo ddee ccaarrggaa ppoorr eellaa,,

ee eennttããoo eellee bbeeiijjoouu ssuuaa bbaarrrriiggaa aanntteess ddee eennddiirreeiittaarr aa oollhhaannddoo nnooss oollhhooss..

--PPrreecciissoo tteerr vvooccêê aaggoorraa.. SSeemm tteemmppoo pprraa mmaaiiss bboolloo..

EEllee ttiirroouu aa ccuueeccaa ee aa eerrgguueeuu ffoorraa ddoo bbaallccããoo.. AAss ppeerrnnaass ddeellaa aaoo rreeddoorr ddee ssuuaa cciinnttuurraa ee

sseeuuss bbrraaççooss aaoo rreeddoorr ddoo ppeessccooççoo ddeellee qquuaannddoo ssuuaass bbooccaass ffuunnddiirraamm jjuunnttaass ccoommoo ssee ffoossssee

ssuuppeerrccoollaa..

SSeeuu ppêênniiss aa ccuuttuuccoouu,, aappeerrttaaddoo ccoonnttrraa ssuuaa aaiinnddaa ppuullssaannttee vvaaggiinnaa ee eemm sseeuu eessttôômmaaggoo..

EErrgguueennddoo--aa mmaaiiss aallttoo,, eellee aa iinnssttaalloouu nnaa ppoonnttaa ee eemmppuurrrroouu ppaarraa ddeennttrroo ccoomm uumm ggeemmiiddoo

bbaaiixxoo.. SSuuaa vvaaggiinnaa eessttaavvaa aaiinnddaa tteennrraa ee ttrrêêmmuullaa ddee sseeuu oorrggaassmmoo ee ddaa ffooddaa aanntteerriioorr,, mmaass

sseeuuss mmúússccuullooss iinntteerrnnooss aauuttoommaattiiccaammeennttee aaggaarrrraarraamm ee oo ppuuxxaarraamm ppaarraa ddeennttrroo,, oonnddee eellee

ppeerrtteenncciiaa..

AAss mmããooss ddeellaa aaggaarrrraarraamm sseeuu ttrraasseeiirroo,, ee eellee aattrraavveessssoouu aa ccoozziinnhhaa ccoomm eellaa.. OO bbaallccããoo

eerraa mmuuiittoo aallttoo aassssiimm eellee aa aappeerrttoouu ccoonnttrraa aa ggeellaaddeeiirraa,, ddeerrrruubbaannddoo ooss iimmããss ee ddooccuummeennttooss

ddaa eessccoollaa nnoo cchhããoo.. CCaarrrriiee ppeeggoouu uumm vviisslluummbbrree ddee rreettrraattoo ddaa eessccoollaa ddoo NNaannddoo

ttrreemmuullaannddoo ppaarraa oo cchhããoo,, sseeuu rroossttoo ssoorrrriiddeennttee oollhhaannddoo ffiixxaammeennttee ppaarraa eellaa,, ee uummaa ppoonnttaaddaa

ddee ccuullppaa ppaassssoouu ppoorr eellaa,, ccoommoo ssee ffoossssee ppeeggaa ffaazzeennddoo aallggoo eerrrraaddoo..

Page 54: Bonnie Dee - Efeito Dos Namorados

OO EEffeeiittoo DDiiaa ddooss NNaammoorraaddooss

5544 GGrruuppoorrrr--TTrraadduuççããoo ddee rroommaanncceess eerróóttiiccooss

EEllaa ffeecchhoouu sseeuuss oollhhooss ee eennttrreeggoouu--ssee aaoo mmoommeennttoo,, ffoorrççaannddoo ttooddaass aass pprreeooccuuppaaççõõeess ddee

ssuuaa mmeennttee.. EExxiissttiiaa ssóó eessttaa,, ssuuaass ccoossttaass ccoonnttrraa aa ssuuppeerrffíícciiee ddee vviinniill lliissoo ddoo rreeffrriiggeerraaddoorr,,

uumm iimmãã qquuee aappeerrttaavvaa eemm ssuuaa ccaarrnnee,, ee uumm ggrraannddee,, vviiggoorroossoo,, bbeelloo hhoommeemm sseegguurraannddoo--aa

pprróóxxiimmoo,, eeqquuiilliibbrraannddoo--aa eemm sseeuu ppêênniiss,, qquuee aa pprreeeenncchheeuu ccoommoo ssee ffoossssee ffeeiittoo ssoobb mmeeddiiddaa

ppaarraa sseeuu ccoorrppoo.. QQuuaannddoo eellee ssaaiiuu ee vvoollttoouu ccoomm uumm ggrruunnhhiiddoo,, sseeuuss oollhhooss aabbrriirraamm ddee

rreeppeennttee..

-- OOhh RRiicc,, pprreesseerrvvaattiivvoo!!

--MMeerrddaa!! PPoorrrraa!! DDeessccuullppee..

EEllee ppuuxxoouu sseeuu ppêênniiss ddeellaa ee aa ddeeiixxoouu ddeesslliizzaarr ssoobbrree sseeuuss ppééss.. AAllccaannççaannddoo oo bboollssoo nnoo

ppeeiittoo ddaa ccaammiissaa,, qquuee ttiinnhhaa ddeesslliizzaaddoo aa mmaaiioorr ppaarrttee eemm sseeuuss bbrraaççooss,, eellee rreettiirroouu uumm ppaaccoottee

vveerrddee eemmbbrruullhhaaddoo ccoomm uumm fflloorreeaaddoo..

EEllee ssoorrrriiuu..

--CCoollooqquueeii lláá aanntteess ddee ttee ddaarr aa ccaammiissaa,, ppoorr vviiaa ddaass ddúúvviiddaass..

--NNoo ccaassoo ddee nnóóss tteerrmmooss sseexxoo ddaa ccoozziinnhhaa?? -- CCaarrrriiee lleevvaannttoouu uummaa ssoobbrraanncceellhhaa..

--BBeemm,, ssiimm.. EE vvooccêê nnããoo eessttáá ccoonntteennttee ppeelloo qquuee ffiizz??

EEllee rraassggoouu oo pprreesseerrvvaattiivvoo,, eennvviiaannddoo aa eemmbbaallaaggeemm ppaarraa oo cchhããoo,, ee rroolloouu iissttoo eemm sseeuu

ppêênniiss.. MMaaiiss uummaa vveezz eellee aaggaarrrroouu sseeuu ttrraasseeiirroo,, aa lleevvaannttaannddoo,, ee aappoonnttaannddoo ppaarraa ssuuaa

eennttrraaddaa.. EEllaa ddeesslliizzoouu ssuuaa mmããoo eennttrree eelleess ee oo gguuiioouu ppaarraa ccaassaa..

EEllee ddeeuu uumm ggeemmiiddoo ddee ssaattiissffaaççããoo qquuaannddoo ssee aaccoommooddoouu ffiirrmmeemmeennttee ddeennttrroo ddeellaa.. EEllee

ccuurrvvoouu ssuuaa ccaabbeeççaa ppaarraa aaccaarriicciiaarr sseeuu oommbbrroo eennqquuaannttoo aa ffooddiiaa ddeennttrroo ee ffoorraa..

EEllaa aarrqquueeoouu sseeuuss qquuaaddrriiss nneellee,, aappeerrttaannddoo aa ppaarrttee ddee cciimmaa ddee ssuuaass ccoossttaass ccoonnttrraa aa

ppoorrttaa ddee rreeffrriiggeerraaddoorr.. SSuuaass ppeerrnnaass eessttaavvaamm pprreessaass,, aappeerrttaaddaass aaoo rreeddoorr ddee ssuuaa cciinnttuurraa ee

sseeuuss ddeeddooss aaggaarrrraannddoo ssuuaass ccoossttaass,, sseennttiinnddoo sseeuuss mmúússccuullooss eexxppaannddiinnddoo ee ccoonnttrraaiinnddoo ccoomm

ccaaddaa eemmppuurrrrããoo.. DDeeuuss,, eellee eerraa ccoonnssttrruuííddoo ttããoo ssóólliiddoo qquuaannttoo uummaa ccaassaa ddee ttiijjoolloo.. EEllee ddeevvee

eerrgguueerr ppeessooss,, ppoorrqquuee qquuaannttoo mmúússccuulloo uumm ssuujjeeiittoo uussaa ttrraabbaallhhaannddoo eemm ccaarrrrooss?? EEllee nnããoo

tteevvee nneennhhuumm pprroobblleemmaa ssuusstteennttaannddoo sseeuu ppeessoo eennqquuaannttoo aa ffooddiiaa eellaa eemm ppéé.. SSuuaa ffoorrççaa ffeezz

CCaarrrriiee ssee sseennttiirr ttããoo lleevvee ee ppeeqquueennaa ccoommoo uummaa bboonneeccaa..

SSeeuuss lláábbiiooss aaccaarriicciiaavvaamm sseeuu ppeessccooççoo ee oommbbrroo qquuee eellee aalliimmeennttoouu eemm ssuuaa ccaarrnnee,,

mmoovveennddoo iinnccaannssaavveellmmeennttee ssoobbrree eellee.. GGeemmiiddooss bbaaiixxooss rreeppeerrccuuttiirraamm eemm sseeuu ppeeiittoo,,

eennvviiaannddoo uummaa eexxcciittaaççããoo ppoorr eellaa.. QQuuaannddoo oo rriittmmoo ddee ssuuaass aarrrreemmeettiiddaass aauummeennttoouu ee sseeuuss

ggeemmiiddooss ccrreesscceerraamm mmaaiiss ddeesseessppeerraaddooss,, eellaa ssoouubbee qquuee eellee eessttaavvaa ppeerrttoo ddee ggoossaarr..

Page 55: Bonnie Dee - Efeito Dos Namorados

OO EEffeeiittoo DDiiaa ddooss NNaammoorraaddooss

5555 GGrruuppoorrrr--TTrraadduuççããoo ddee rroommaanncceess eerróóttiiccooss

--AAii,, CCrriissttoo.. -- EEllee mmuurrmmuurroouu.. -- FFooddaa!!

EEllee ggoollppeeoouu nneellaa ccoomm aabbaannddoonnoo,, ddeeiixxaannddoo--aa ooffeeggaannttee ccoomm aa ffoorrççaa ddee ssuuaass eessttooccaaddaass..

OO iimmãã,, qquuee eellaa ssee eessqquueecceeuu ddee mmoovveerr qquuaannddoo tteevvee aa cchhaannccee,, ccaavvaaddoo iimmppllaaccaavveellmmeennttee nnoo

mmeeiioo ddee ssuuaass ccoossttaass..

SSeeuuss ggeemmiiddooss ssuuaavveess eessccaallaaddooss ppaarraa ccoommbbiinnaarr ccoomm aa ffoorrççaa ddee ssuuaa ppaaiixxããoo,, ee ssuuaa

eessttiimmuullaaççããoo ccrreesscciiaa nnoovvaammeennttee ddoo ppoonnttoo bbeemm nnoo ffuunnddoo oonnddee eellee eemmppuurrrraavvaa nneellaa..

IImmppoossssíívveell!! EEllaa nnããoo ccoonnsseegguuiirriiaa uumm qquuaarrttoo oorrggaassmmoo eemm uummaa nnooiittee.. IInnffeerrnnoo,, eellaa

rraarraammeennttee ttiinnhhaa mmuuiittooss eemm uummaa sseemmaannaa!! MMaass aa sseennssaaççããoo ddee eexxppaannssããoo ddeennttrroo ddeellaa

ccrreesscceeuu,, ccoommoo uummaa eessppoonnjjaa aabbssoorrvveennddoo ccaaddaa vveezz mmaaiiss áágguuaa aattéé qquuee eerraa rreecchhoonncchhuuddaa ee

cchheeiiaa ee pprroonnttaa ppaarraa sseerr aappeerrttaaddaa,, eessgguuiicchhaannddoo áágguuaa ppoorr ttooddooss ooss lluuggaarreess..

UUmmaa úúllttiimmaa vveezz RRiicc bboommbbeeoouu nneellaa ccoomm uummaa mmaallddiiççããoo,, eennttããoo eessttaaccoouu sseeuu ppêênniiss

ppuullssaannttee eemm sseeuu ccaannaall aappeerrttaaddoo.. CCaarrrriiee vveeiioo qquuaassee ssiimmuullttaanneeaammeennttee,, ssuuaa vvaaggiinnaa

eessttrreeiittaannddoo vviioolleennttaammeennttee aaoo rreeddoorr ddeellee ee llaannççaannddoo uummaa eerruuppççããoo ddee fflluuiiddoo.. EEllaa ooffeeggoouu ee

pprreessssiioonnoouu ssuuaass ccooxxaass aaoo rreeddoorr ddee sseeuuss qquuaaddrriiss,, eennffiiaannddoo sseeuuss ddeeddooss eemm ssuuaass ccoossttaass

eennqquuaannttoo oonnddaa ppoorr oonnddaa eessttrreemmeecciiaa aaoo ppaassssaarr ppoorr eellaa..

SSuuaa rreessppiirraaççããoo eerraa qquueennttee ee úúmmiiddaa ccoonnttrraa ssuuaa ggaarrggaannttaa.. EEllaa ddeesslliizzoouu uummaa mmããoo ssoobbrree

sseeuu ppeessccooççoo,, sseegguurraannddoo ssuuaa ccaabbeeççaa ccoonnttrraa eellaa.. VViirraannddoo sseeuu rroossttoo eemm sseeuu ccaabbeelloo,, eellaa

sseennttiiuu ooss ccaacchhooss ssuuaavveess ccoonnttrraa ssuuaa bbooccaa ee qquueeiixxoo qquuee eellaa aanniinnhhoouu ee bbeeiijjoouu ssuuaa ccaabbeeççaa

ccuurrvvaaddaa..

DDeeppooiiss ddee sseegguurraarr sseeuu ccoorrppoo iimmpprreennssaaddoo eennttrree oo rreeffrriiggeerraaddoorr ee sseeuu ccoorrppoo dduurroo ppoorr

aallgguunnss mmoommeennttooss aa mmaaiiss,, RRiicc mmaaiiss uummaa vveezz aa ddeeiixxoouu ssee ffiirrmmaarr ssoobbrree ssuuaass pprróópprriiaass

ppeerrnnaass.. SSuuaass ppeerrnnaass eessttaavvaamm ttrrêêmmuullaass,, qquuaassee mmuuiittoo ffrraaccaass ppaarraa ffiiccaarr eemm ppéé..

--UUaauu!! IIssssoo ffooii…… -- EEllaa ppaarroouu ddee ffaallaarr..

--OOhh,, ssiimm.. -- EEllee ccoonnccoorrddoouu.. -- EEuu ddeeffiinniittiivvaammeennttee ppeennssoo qquuee nnóóss pprreecciissaammooss ddeeiittaarr uumm

ppoouuccoo..

EEllaa oollhhoouu mmaaiiss uummaa vveezz nnooss ddooccuummeennttooss ddiissppeerrssooss nnoo cchhããoo,, ooss cceemm ppoorr cceennttoo ccoomm

uumm rroossttoo ssoorrrriiddeennttee nnoo ttooppoo ddee uummaa ccoommppoossiiççããoo ppeeqquueennaa ssoobbrree ppoorr qquuee ccaacchhoorrrrooss ssããoo

mmeellhhoorreess ddee aaccaarriicciiaarreemm qquuee ggaattooss.. OO mmaanniiffeessttoo ddoo NNaannddoo eerraa ccllaarraammeennttee uumm aappeelloo ppaarraa

ccoonnsseegguuiirr uumm ccaacchhoorrrroo.. AA lleemmbbrraannççaa ddee aalluunnooss ee aa eessccoollaa ddeevvoollvveerraamm CCaarrrriiee ppaarraa aa

TTeerrrraa ccoomm uumm bbaaqquuee..

--QQuuee hhoorraass ssããoo?? EEuu tteennhhoo qquuee lleevvaannttaarr cceeddoo ddee mmaannhhãã.. -- EEllaa eessqquuaaddrriinnhhoouu aa ccoozziinnhhaa

aa pprrooccuurraa ppoorr uumm rreellóóggiioo ddee ppaarreeddee ee aacchhoouu ooss nnúúmmeerrooss ddiiggiittaaiiss vveerrmmeellhhooss nnoo ffooggããoo.. --

UUmmaa ee ttrriinnttaa!! OOhh mmeeuu DDeeuuss,, eeuu nnuunnccaa sseerreeii ccaappaazz ddee mmee aarrrraassttaarr ddaa mmiinnhhaa ccaammaa..

Page 56: Bonnie Dee - Efeito Dos Namorados

OO EEffeeiittoo DDiiaa ddooss NNaammoorraaddooss

5566 GGrruuppoorrrr--TTrraadduuççããoo ddee rroommaanncceess eerróóttiiccooss

--EEnnttããoo nnããoo ffaaççaa.. -- RRiicc ppuuxxoouu--aa nnoovvaammeennttee.. -- DDiiggaa qquuee eessttáá ddooeennttee.. ÉÉ uummaa sseexxttaa--ffeeiirraa..

OO qquuee vvooccêê ppllaanneeoouu ppaarraa hhoojjee??

EEllaa ddeessccaannssoouu ssuuaa ccaabbeeççaa ccoonnttrraa sseeuu ttóórraaxx mmoorrnnoo,, rreessppiirraaddoo sseeuu ooddoorr,, ee ffoorrtteemmeennttee

ccoonnssiiddeerroouu ssuuaa pprrooppoossttaa..

--ÉÉ tteennttaaddoorr,, mmaass eexxiisstteemm ccooiissaass qquuee eeuu qquueerriiaa tteerrmmiinnaarr,, ee ttaarreeffaass qquuee ppllaanneejjeeii ppaarraa aass

ccrriiaannççaass ttrraabbaallhhaarreemm aaoo lloonnggoo ddoo ffiimm ddee sseemmaannaa..

--PPeelloo mmeennooss vvoollttee ppaarraa aa ccaammaa uumm ppoouuccoo.. EEuu pprreecciissoo ddee uumm aabbrraaççoo..

--OOhh,, qquuaannddoo vvooccêê ccoollooccaa ddeessssaa mmaanneeiirraa…… -- SSeeuu ppeeddiiddoo aaddoorráávveell aa ggaannhhoouu..

-- OO qquuee éé mmeeiiaa hhoorraa oouu mmaaiiss??

CCAAPPÍÍTTUULLOO OOIITTOO

DDeeppooiiss ddee uummaa cchhuuvveeiirraaddaa,, CCaarrrriiee ssee eennrroolloouu eemm uummaa ttooaallhhaa ee ccaammiinnhhoouu ddee vvoollttaa aaoo

qquuaarrttoo ddoo RRiicc,, oonnddee eellee aa eessppeerraavvaa ddeeiittaaddoo nnuu nnaa ccaammaa ccoomm sseeuuss bbrraaççooss aattrrááss ddee ssuuaa

ccaabbeeççaa.. TTooddoo mmúússccuulloo eessccuullppiiddoo eerraa ddeelliinneeaaddoo nnaa lluuzz ee ssoommbbrraa ddaa lluummiinnáárriiaa aaoo llaaddoo ddaa

ccaammaa.. SSeeuu ppêênniiss fflláácciiddoo ddeessccaannssaannddoo ccoonnttrraa ssuuaa bbaarrrriiggaa eerraa ggrraannddee ee iimmppoonneennttee.. EEllee

ppaarreecciiaa uummaa eessttaammppaa ddee ppaarreeddee mmuuiittoo aattrraaeennttee,, ttããoo mmaaggnnííffiiccoo qquuee ssuuaa vvaaggiinnaa aappeerrttoouu

nnoovvaammeennttee.. EEmm uummaa nnooiittee,, eellee aa ttoorrnnoouu eemm uummaa nniinnffoommaannííaaccaa iinnssaacciiáávveell.. AA mmeerraa vviissããoo

ddeellee tteevvee sseeuu ffoorrmmiiggaammeennttoo ppoorr ttooddaa ppaarrttee..

--DDeeuuss,, vvooccêê éé sseexxyy,, mmuullhheerr.. -- SSeeuuss oollhhooss aa aavvaalliiaaddoo,, lleennddoo rraappiiddaammeennttee ddee cciimmaa

aabbaaiixxoo sseeuu ccoorrppoo ccoommoo ddeeddooss aa ttooccaannddoo.. -- TTããoo qquueennttee.. TTiirree eessssaa ttooaallhhaa,, aassssiimm eeuu ppoossssoo

vveerr vvooccêê..

SSuuaa aavvaalliiaaççããoo aa ffeezz ppaarreecceerr bboonniittaa ee ddeesseejjáávveell.. EEllaa ssoollttoouu aa ttooaallhhaa ppaarraa oo cchhããoo ee

ppoossaannddoo ppoorr uumm mmoommeennttoo,, mmããooss nnooss qquuaaddrriiss ee ttóórraaxx pprroojjeettaaddoo.. EEnnttããoo eellaa rriiuu ee ssoollttoouu

sseeuuss bbrraaççooss ppaarraa sseeuuss llaaddooss.. PPuullaannddoo ssoobbrree aa ccaammaa dduurraa ssuuffiicciieennttee ppaarraa ffaazzêê--llaa ssaallttaarr,, eellaa

ccaaiiuu aaoo llaaddoo ddee RRiicc..

EEllee aa ppuuxxoouu eemm sseeuuss bbrraaççooss,, aaccoollhheennddoo ssuuaass ccoossttaass.. SSeeuu ppêênniiss ddeessccaannssaannddoo nnaa

rraannhhuurraa ddee ssuuaass nnááddeeggaass,, uumm ppeessoo eessppeessssoo ee ssóólliiddoo.. BBeeiijjaannddoo sseeuu oommbbrroo,, eellee mmuurrmmuurroouu::

Page 57: Bonnie Dee - Efeito Dos Namorados

OO EEffeeiittoo DDiiaa ddooss NNaammoorraaddooss

5577 GGrruuppoorrrr--TTrraadduuççããoo ddee rroommaanncceess eerróóttiiccooss

--IIssttoo éé oo qquuee eeuu eessttoouu ffaallaannddoo..

--MMmmmm..

EEllaa eessttiirroouu ee bboocceejjoouu,, ssee aaccoonncchheeggaannddoo ccoonnttrraa eellee,, ddeesseejjaannddoo qquuee ppuuddeessssee ffiiccaarr ee

ssaabbeennddoo qquuee nnããoo ddeevviiaa.. NNããoo eerraa aappeennaass uummaa qquueessttããoo ddee aavviissaarr qquuee eessttaavvaa ddooeennttee.. EEllaa

cceerrttaammeennttee ggaannhhaarriiaa uumm ddiiaa,, nnããoo tteennddoo ttiirraaddoo qquuaallqquueerr lliicceennççaa oo aannoo ttooddoo.. MMaass eexxiissttiiaa

aallggoo ssoobbrree ppaassssaarr aa nnooiittee ee aaccoorrddaarr nnaa ccaammaa ddee RRiicc ddee mmaannhhãã qquuee ppaarreecceeuu ddeemmaaiiss,, ccoommoo

uumm ccoommpprroommiissssoo ppaarraa ccoonnttiinnuuaarr eessttaa rreellaaççããoo.. EE eellaa aaiinnddaa nnããoo eessttaavvaa cceerrttaa ccoommoo ssee

sseennttiiaa ssoobbrree iissttoo..

TTuuddoo aaccoonntteecceeuu mmuuiittoo ddeepprreessssaa.. UUmmaa ppóóss--rreeuunniiããoo eessccoollaarr ddee ppaaii ee pprrooffeessssoorraa

eevvoolluuiiuu eemm uumm eennccoonnttrroo ee uummaa nnooiittee ttooddaa ddee sseexxoo ttóórrrriiddoo.. NNããoo eerraa ssuuaa nnaattuurreezzaa sseerr

lleevvaaddaa aassssiimm.. EEllaa ssee sseennttiiuu ccoommoo uumm ppeeddaaççoo ddee mmaaddeeiirraa fflluuttuuaannttee ppeeggaa eemm uummaa

iinnuunnddaaççããoo,, ffoorraa ddee ccoonnttrroollee ee pprroovvaavveellmmeennttee aaccaabbaarr ppoorr ssee aalloojjaarr eemm qquuaallqquueerr lluuggaarr..

AAggoorraa eellaa qquueerriiaa aappeennaass vvoollttaarr eemm sseeuu pprróópprriioo eessppaaççoo ee rreeaaggrruuppaarr..

--PPoorr ffaavvoorr,, bbeebbêê,, ffiiqquuee aa nnooiittee ttooddaa -- EEllee ssuussssuurrrroouu ccoonnttrraa sseeuu oommbbrroo.. --EEuu

pprroovviiddeenncciiaarreeii qquuee vvooccêê lleevvaannttee aa tteemmppoo ppaarraa aa eessccoollaa..

--GGoossttaarriiaa,, mmaass eeuu nnããoo ppoossssoo.. SSóó mmaaiiss uumm ppoouuccoo,, eennttããoo eeuu tteennhhoo qquuee iirr..

EEllee ddeeuu uumm ggeemmiiddoo eennffaaddaaddoo ee aa sseegguurroouu mmuuiittoo mmaaiiss íínnttiimmoo,, mmaass nnããoo ddiissccuuttiiuu..

UUmmaa mmeeiiaa hhoorraa ssee ttrraannssffoorrmmoouu eemm qquuaassee dduuaass eennqquuaannttoo eellaa ppeerrmmaanneecceeuu eemm sseeuuss

bbrraaççooss eemm ssuuaa ccaammaa ggrraannddee,, ccoonnffoorrttáávveell.. AAmmbbooss aaddoorrmmeecceerraamm qquuaassee iimmeeddiiaattaammeennttee

sseemm ccoonnvveerrssaass aaddiicciioonnaaiiss.. CCaarrrriiee ccoocchhiilloouu ee ddeessppeerrttoouu uummaa mmeeiiaa ddúúzziiaa ddee vveezzeess,, ttooddoo

tteemmppoo vveerriiffiiccaannddoo oo rreellóóggiioo ddee llaaddoo ddaa ccaammaa ee ddiizzeennddoo aa ssii..

--SSóó uumm ppoouuccoo mmaaiiss..

QQuuaannddoo ddeessppeerrttoouu ee ddeessccoobbrriiuu qquuee eerraa qquuaassee qquuaattrroo ddee mmaannhhãã,, nnããoo ppooddiiaa aaddiiaarr aa

ssaaííddaa.. EEllaa ddeesslliizzoouu ddeebbaaiixxoo ddoo bbrraaççoo ppeessaaddoo ddee RRiicc ee ffoorraa ddoo nniinnhhoo mmoorrnnoo ddee

ccoobbeerrttoorreess.. EEllaa ssuuppoorrttoouu uumm mmoommeennttoo,, ddeebbaatteennddoo ssee oo ddeessppeerrttaavvaa ee ddiizziiaa aaddeeuuss oouu ssóó oo

ddeeiixxaavvaa ddoorrmmiinnddoo ppaacciiffiiccaammeennttee.. EEllee ppaarreecciiaa ttããoo bboonniittoo nnaa lluuzz ddoo aabbaajjuurr ccoomm ssuuaass

ppeessttaannaass lloonnggaass,, eessccuurraass eennrroollaannddoo eemm ssuuaass mmaaççããss ddoo rroossttoo.. EEllee eerraa ccoommoo uummaa ppiinnttuurraa

ddee uumm aannjjoo,, ffoorrttee,, eessccuurroo ee ffeerroozz ddee gguueerrrreeiirrooss ppooddeerroossooss ddee DDeeuuss eemm lluuggaarr ddee uumm

qquueerruubbiimm mmoonnóóttoonnoo ddee ccaabbeellooss ddoouurraaddooss..

SSee eellaa oo ddeessppeerrttaassssee,, eellee aa bbaajjuullaarriiaa ppaarraa ffiiccaarr oo rreessttoo ddaa nnooiittee.. DDee nneennhhuumm mmooddoo eellaa

ppooddiiaa rreejjeeiittaarr aa iissccaa ddee sseeuu ccoorrppoo qquueennttee ee aa ccaammaa ssuuaavvee.. SSeerriiaa ggrroosssseeiirroo ssiimmpplleessmmeennttee

ssaaiirr,, mmaass eellaa ppooddiiaa ddeeiixxaarr uummaa nnoottaa nnoo aannddaarr ddee bbaaiixxoo oo aaggrraaddeecceennddoo ppoorr ttuuddoo..

Page 58: Bonnie Dee - Efeito Dos Namorados

OO EEffeeiittoo DDiiaa ddooss NNaammoorraaddooss

5588 GGrruuppoorrrr--TTrraadduuççããoo ddee rroommaanncceess eerróóttiiccooss

SSaaiinnddoo ssiilleenncciioossaammeennttee ddoo qquuaarrttoo,, eellaa ddeesscceeuu ppaarraa aa ssaallaa ddee eessttaarr qquuiieettaa ee vvaazziiaa.. EEllaa

llooccaalliizzoouu ssuuaass rroouuppaass eessppaallhhaaddaass nnoo cchhããoo ee aass jjuunnttoouu..

FFooii ccoonnffuussoo,, ssee vveessttiirr nnoo ssiillêênncciioo ddee uummaa ccaassaa eessttrraannhhaa,, eessccuuttaannddoo oo zzuummbbiirr ddaa

ggeellaaddeeiirraa nnaa ccoozziinnhhaa ee ddoo ffoorrnnoo,, ppeerrgguunnttaannddoo--ssee eexxaattaammeennttee ccoommoo eellaa cchheeggoouu lláá.. CCaarrrriiee

tteennttoouu ddeeffiinniirr oo mmoommeennttoo qquuaannddoo ddee rreeppeennttee ggiirroouu eemm uummaa ddiimmeennssããoo aalltteerrnnaattiivvaa,, ppoorrqquuee

iissttoo cceerrttaammeennttee nnããoo eerraa ssuuaa vviiddaa nnoorrmmaall.. DDeevvee tteerr ssiiddoo qquuaannddoo eellaa eessttaavvaa ddee ppéé nnaa

jjaanneellaa,, oollhhaannddoo ppaarraa aa lluuzz vveerrmmeellhhaa ddaa ssoommbbrraa ddoo ccoorraaççããoo ddee pplláássttiiccoo.. FFooii eennttããoo qquuee RRiicc

eennttrroouu ppeellaa ppoorrttaa ee aabbaalloouu sseeuu mmuunnddoo..

--NNããoo ppooddee dduurraarr.. -- EEllaa mmuurrmmuurroouu,, ppuuxxaannddoo sseeuu ssuuéétteerr ppeennuuggeennttoo aacciimmaa ddee ssuuaa

ccaabbeeççaa ee aalliissaannddoo sseeuu ccaabbeelloo cchheeiioo ddee eessttááttiiccaa..

LLeevvoouu aallgguumm tteemmppoo ppaarraa aacchhaarr uumm ppeeddaaççoo ddee ppaappeell ee ccaanneettaa ppaarraa eessccrreevveerr uummaa

mmeennssaaggeemm.. NNããoo eexxiissttiiaa uumm bbllooccoo ppeerrttoo ddoo tteelleeffoonnee ee nnoo ffiimm tteevvee qquuee uussaarr uummaa ttooaallhhaa ddee

ppaappeell ee uumm ddooss mmaarrccaaddoorreess ddee NNaannddoo.. EEllaa ssee sseennttoouu nnoo ssooffáá,, aappeerrttaannddoo uummaa rreevviissttaa eemm

sseeuu ccoolloo,, ee eessccrreevveeuu,, ““RRiicc,, OObbrriiggaaddaa ppeellaa aa nnooiittee mmaarraavviillhhoossaa.. EEuu nnuunnccaa ttiivvee……””

CCaarrrriiee ppaauussoouu,, pprrooccuurraannddoo ppoorr ppaallaavvrraass qquuee ssooaasssseemm ssiinncceerraass,, nnããoo mmuuiittoo eeffuussiivvaass,,

nnããoo oo iinnfflluueenncciiaannddoo ee nneemm ffaazzeennddoo eessqquueeccêê--llaa.. OO qquuee eellaa rreeaallmmeennttee qquueerriiaa eexxpprreessssaarr??

QQuuee eellee ttiinnhhaa ssiiddoo uummaass ddaass mmeellhhoorreess nnooiitteess ddee ssuuaa vviiddaa.. MMaass eellaa nnããoo ssaabbiiaa ssee eelleess

ddeevviiaamm ssee eennvvoollvveerr aalléémm ddeessttaa nnooiittee.. EE ppoorr qquuee iissssoo nnoovvaammeennttee?? EEllaa ssóó eexxppeerriimmeennttoouu oo

sseexxoo mmaaiiss aappaaiixxoonnaaddoo ddee ssuuaa vviiddaa.. RRiicc eerraa eennggrraaççaaddoo,, ddooccee,, eennccaannttaaddoorr,, uumm ttrraabbaallhhaaddoorr

dduurroo,, uumm ppaaii ddeeddiiccaaddoo.. SSee eellee eessttiivveessssee iinntteerreessssaaddoo eemm ccoonnttiinnuuaarr aa vvêê--llaa,, ppoorr qquuee,, nnoo

iinnffeerrnnoo,, eellaa aattéé ccoonnssiiddeerraarriiaa ddiizzeerr nnããoo??

EEllaa oollhhoouu ffooccaaddaa nnoo ggaammee bbooyy aabbaannddoonnaaddoo nnoo cchhããoo ddaa ssaallaa ddee eessttaarr,, ee ssuuaa ppeerrgguunnttaa

ffooii rreessppoonnddiiddaa.. RReeaallmmeennttee ttiinnhhaa mmaaiiss aa vveerr ccoomm NNaannddoo qquuee qquuaallqquueerr oouuttrraa ccooiissaa.. EEllaa

nnããoo eessttaavvaa ddee ttooddoo cceerrttaa ssee eessttaavvaa pprroonnttaa ppaarraa ccaarrrreeggaarr aa bbaaggaaggeemm qquuee vviinnhhaa ccoomm uumm ppaaii

ssoolltteeiirroo.. SSeennttiiuu--ssee ccuullppaaddaa ppoorr aacchhaarr iissttoo,, mmaass tteevvee qquuee aaddmmiittiirr aa vveerrddaaddee ppaarraa eellaa

mmeessmmaa..

EE aaiinnddaa qquuee ffoossssee ffoorrttee ssuuffiicciieennttee ppaarraa nneeggoocciiaarr,, eellaa eerraa eeqquuiippaaddaa ppaarraa ssuubbssttiittuuiirr

aallgguuéémm ttããoo mmaarraavviillhhoossaa ee ppeerrffeeiittaa qquuaannttoo AAnnggeelliinnaa TToorrrreess ttiinnhhaa ssiiddoo??

--EEuu nnuunnccaa ttiivvee uumm nnaammoorraaddoo ppoorr mmaaiiss tteemmppoo qquuee uumm mmêêss oouu ddooiiss.. EEnnvvoollvveerr--mmee

ccoomm aallgguuéémm ccoomm uummaa ccrriiaannççaa sseerriiaa uumm ggrraannddee eennggaannoo.. AAllgguuéémm aaccaabbaarriiaa ssee

mmaacchhuuccaannddoo.. -- EEllaa ssuussssuurrrroouu eemm vvoozz aallttaa,, ccoommoo tteennttaannddoo ssee ccoonnvveenncceerr..

MMaass ddeennttrroo ddee ssuuaa mmeennttee,, uummaa vvoozz mmuuddaa ssuussssuurrrraavvaa ――VVooccêê eessttaa ssóó aassssuussttaaddaa.. ÉÉ ppoorr

iissssoo qquuee vvooccêê nnuunnccaa vviivveenncciiaa qquuaallqquueerr ccooiissaa,, ppeerrddeeddoorraa.. EE nnããoo eexxiissttee nneemm uummaa bbooaa

rraazzããoo ppaarraa iissssoo,, nneennhhuumm aassssuunnttoo sseennttiimmeennttaall eemm ssuuaa ffaammíílliiaa,, uummaa rreellaaççããoo eessttáávveell ddee ddooiiss

ppaaiiss ccaassaaddooss qquuee nnããoo éé nnããoo mmaaiiss ddiissffuunncciioonnaall qquuee qquuaallqquueerr oouuttrroo.. PPoorr qquuee vvooccêê eessttáá ccoomm

ttaannttoo mmeeddoo ddaa vviiddaa??‖‖

Page 59: Bonnie Dee - Efeito Dos Namorados

OO EEffeeiittoo DDiiaa ddooss NNaammoorraaddooss

5599 GGrruuppoorrrr--TTrraadduuççããoo ddee rroommaanncceess eerróóttiiccooss

CCaarrrriiee eemmbboolloouu aa ffoollhhaa ddee ppaappeell ee ccoommeeççoouu nnoovvaammeennttee eemm uummaa nnoovvaa ffoollhhaa..

““RRiicc,, oobbrriiggaaddaa ppoorr ttuuddoo.. FFooii mmaarraavviillhhoossoo.. VVooccêê ffooii oo mmeellhhoorr DDiiaa ddooss nnaammoorraaddooss

ssuurrpprreeeennddeennttee sseemmpprree.. CCaarrrriiee..”” EEllaa oollhhoouu ffiixxaammeennttee ppaarraa aa mmeennssaaggeemm bbrreevvee.. LLáá.. EEllaa

nnããoo ssuuggeerriiuu qquuee eellee lliiggaassssee ee aa oommiissssããoo ddee sseeuu nnúúmmeerroo ddee tteelleeffoonnee eennvviiaarriiaa uummaa

mmeennssaaggeemm ssuuttiill..

CCoollooccaannddoo aa nnoottaa nnoo bbaallccããoo ddaa ccoozziinnhhaa ppeerrttoo ddaa ccaaffeetteeiirraa oonnddee eellee cceerrttaammeennttee vveerriiaa,,

eellaa ttoommoouu uumm úúllttiimmoo oollhhaarr aaoo rreeddoorr.. EEllaa oo vviissuuaalliizzoouu ccoommeennddoo ggllaaccêê ddee ssuuaa vvaaggiinnaa,, ee aa

bbaatteennddoo ccoonnttrraa oo llaaddoo ddoo rreeffrriiggeerraaddoorr.. CCoommoo eelleess sseerriiaamm ddeessccrriittooss ppoorr aallgguummaa

tteesstteemmuunnhhaa ooccuullaarr?? PPaaiixxããoo qquueennttee,, ffaammiinnttaa,, ddeesseessppeerroo ppeerrssoonniiffiiccaaddoo?? UUmm ccaallaaffrriioo ddee

lluuxxúúrriiaa aa ppeerrccoorrrreeuu,, ee eellaa ggiirroouu ddeeiixxaannddoo oo aappoosseennttoo..

DDoo llaaddoo ddee ffoorraa,, aa lluuzz eessttaavvaa cciinnzzaa ppeerroollaaddaa ee lliiggeeiirraammeennttee rroossaa nnoo hhoorriizzoonnttee.. SSóó

uummaass hhoorraass ee eellaa eessttaarriiaa bbaannhhaaddaa,, vveessttiiddaa ee eennffrreennttaannddoo uumm ttuurrmmaa ccoommpplleettaa ddee ooiittoo

aannooss,, ttooddooss ccllaammaannddoo ppoorr ssuuaa aatteennççããoo.. NNããoo hhaavveerriiaa nneennhhuumm tteemmppoo ppaarraa ppeennssaarr oouu

aarrrreeppeennddiimmeennttooss eennttããoo..

EE ddeeppooiiss ddee hhoojjee?? BBeemm,, bbaassttaavvaa vveerr oo qquuee aaccoonntteecceerriiaa.. VVeerr ssee RRiicc tteennttaavvaa eennccoonnttrráá--

llaa.. VVeerr ssee eellaa ppooddiiaa rreessiissttiirr ddee pprrooccuurráá--lloo.. OO tteemmppoo ddiirriiaa ssee hhaavviiaa ffuuttuurroo ppaarraa eessttaa nnooiittee

ddee ppaaiixxããoo oouu ssee nnããoo ddeessaappaarreecceerriiaa nnaa mmeemmóórriiaa ddee uummaa nnooiittee iinneessqquueeccíívveell..

CCAAPPÍÍTTUULLOO NNOOVVEE

CCaarrrriiee ssee sseennttoouu eemm ssuuaa eessccrriivvaanniinnhhaa,, ccoomm uummaa ppiillhhaa ddee ddooccuummeennttooss ppaarraa aannaalliissaarr,, ee

ddeessvviioouu aa vviissttaa pprraa aa jjaanneellaa oollhhaannddoo oo ccééuu cciinnzzeennttoo.. NNããoo hhaavviiaa nneennhhuumm ccoorraaççããoo

vveerrmmeellhhoo ee ccuuppiiddoo bbllooqquueeaannddoo ssuuaa vviissããoo hhoojjee.. AAss jjaanneellaass eessttaavvaamm nnuuaass ee lliimmppaass,,

rreevveellaannddoo ooss ttooppooss ddaass áárrvvoorreess,, ooss ccuummeess ddee tteellhhaaddooss nnoo bbaaiirrrroo pprróóxxiimmoo,, ee oo ccééuu

ppeerrmmaanneenntteemmeennttee eessccuurroo..

OO tteemmppoo ttiinnhhaa eessttaaddoo eexxaattaammeennttee oo mmeessmmoo ppoorr ddiiaass..

SSeexxttaa--ffeeiirraa:: NNuubbllaaddoo,, ttrriissttee ee aabboorrrreecciiddoo.. EExxaauussttaa ddaass aavveennttuurraass nnoottuurrnnaass aanntteerriioorreess,,

eellaa ttiirroouu uummaa ssoonneeccaa eemm ssuuaa eessccrriivvaanniinnhhaa aallgguunnss iinnssttaanntteess dduurraannttee oo ddiiaa ee ffooii

ddiirreettaammeennttee ppaarraa aa ccaammaa ddeeppooiiss ddaa eessccoollaa,, ddoorrmmiinnddoo aa nnooiittee.. EEssqquueecceerr eerraa bboomm.. EEllaa nnããoo

qquueerriiaa ppeennssaarr eemm RRiicc..

SSáábbaaddoo:: NNuubbllaaddoo,, ttrriissttee ee aabboorrrreecciiddoo.. DDeeppooiiss ddee lliimmppaarr sseeuu aappaarrttaammeennttoo ee llaavvaarr aa

rroouuppaa ssuujjaa,, eellaa eennccoonnttrroouu ssuuaa iirrmmãã ppaarraa aallmmooççaarr ee iirr aaoo cciinneemmaa,, eennttããoo ppaassssoouu aa nnooiittee

ssoozziinnhhaa,, iimmaaggiinnaannddoo qquuee oo tteelleeffoonnee ppuuddeessssee ttooccaarr.. SSee RRiicc eessttiivveessssee rreeaallmmeennttee

iinntteerreessssaaddoo,, eellee aacchhaarriiaa uumm ccaammiinnhhoo ppaarraa eennccoonnttrráá--llaa..

Page 60: Bonnie Dee - Efeito Dos Namorados

OO EEffeeiittoo DDiiaa ddooss NNaammoorraaddooss

6600 GGrruuppoorrrr--TTrraadduuççããoo ddee rroommaanncceess eerróóttiiccooss

DDoommiinnggoo:: NNuubbllaaddoo,, ttrriissttee ee aabboorrrreecciiddoo.. EEllaa aassssiissttiiuu uummaa sséérriiee nnaa TTVV ee lleeuu uumm

rroommaannccee,, mmuuiittoo ttrriissttee,, qquuee eellaa eessttaavvaa aaddiiaannddoo.. VVáárriiaass vveezzeess eellaa lleevvaannttoouu oo tteelleeffoonnee,,

oollhhaaddoo ffiixxaammeennttee ppaarraa oo nnoommee ddee RRiicc nnaa lliissttaa ddee nnúúmmeerrooss ddooss ppaaiiss,, eennttããoo llaarrggaavvaa oo

tteelleeffoonnee nnoovvaammeennttee.. EEllee,, ttaammbbéémm,, pprroovvaavveellmmeennttee tteevvee aarrrreeppeennddiimmeennttooss ssoobbrree sseeuu mmaall

aaccoonnsseellhhaaddoo eennccoonnttrroo,, ee eessttaavvaa ccoonntteennttee ppoorr ddeeiixxaarr iissttoo ccoommoo eessttaavvaa..

SSeegguunnddaa--ffeeiirraa:: NNuubbllaaddoo,, ttrriissttee ee aabboorrrreecciiddoo.. OOuuttrroo ddiiaa ddaa eessccoollaa.. EEllaa lliimmppoouu ssuuaass

jjaanneellaass nnuuaass,, ppoorrqquuee ssaabbiiaa qquuee oo zzeellaaddoorr nnããoo oo ffaarriiaa.. HHaavveerriiaa ssoommbbrraass eemm ffoorrmmaa ddee

ccoorraaççããoo eemm ssuuaass jjaanneellaass aattéé qquuee ssoobbrreeppuusseessssee mmoottiivvooss ddee ppáássccooaa ssee eellaa nnããoo ooss lliimmppaassssee..

AAss ccrriiaannççaass eessttaavvaamm mmeeiioo aappááttiiccaass ccoomm aa ccaallmmaarriiaa ddee mmeeiioo ddee iinnvveerrnnoo ccoommoo eellaa

eessttaavvaa.. EEllaa ccoonnttiinnuuoouu oobbsseerrvvaannddoo rreettoorrnnaannddoo aa NNaannddoo,, aavvaalliiaannddoo aass sseemmeellhhaannççaass ee

ddiiffeerreennççaass eennttrree aa ccrriiaannççaa ee sseeuu ppaaii..

TTeerrççaa--ffeeiirraa:: NNuubbllaaddoo,, ttrriissttee ee aabboorrrreecciiddoo.. EEllaa sseennttiiaa ccoommoo ssee eessttiivveessssee bbêêbbaaddaa

qquuaannddoo ssee sseennttoouu eemm ssuuaa eessccrriivvaanniinnhhaa,, ccoottoovveellooss eessccoorraaddooss nnooss ddooccuummeennttooss sseemm

ccllaassssiiffiiccaaççããoo aaddeeqquuaaddaa,, ee ddeessvviioouu aa vviissttaa ppaarraa aa jjaanneellaa.. OO rreessttoo ddee ssuuaa vviiddaa ppaassssaarriiaa

nneessssee iinnvveerrnnoo ppeerrmmaanneennttee?? EEllaa nnããoo ppeennssoouu qquuee ppooddiiaa tteerr ddiiaass ee nnooiitteess mmaaiiss lloonnggooss ee

eessccuurrooss..

EEuu eessttoouu sseennddoo iinnffaannttiill.. EEuu aappeennaass ddeevviiaa lliiggaarr ee cchhaammáá--lloo pprraa ssaaiirr nnoovvaammeennttee.. PPoorr

qquuee eessttoouu eessppeerraannddoo qquuee eellee mmee cchhaammee pprriimmeeiirroo?? EEllee nnããoo ffaarráá iissttoo.. NNããoo ddeeppooiiss ddoo qquuee

eeuu ddiissssee..

SSuuaass ppaallaavvrraass eexxaattaass ttiinnhhaa ssiiddoo,, ――eeuu nnããoo qquuiiss ppaassssaarr oo ffeerriiaaddoo ssoozziinnhhaa,, ee eennttããoo vvooccêê

eennttrroouu.. EEuu aapprroovveeiitteeii oo mmoommeennttoo..‖‖ EEllaa ppooddiiaa tteerr ssooaaddoo mmaaiiss ddiissttaannttee?? QQuuee iiddiioottaa!!

AA bboollaa eessttaavvaa nnaa ssuuaa qquuaaddrraa.. EEllaa pprreecciissaavvaa ffaazzeerr oo pprróóxxiimmoo mmoovviimmeennttoo,, ssee eexxiissttiiaa

uumm mmoovviimmeennttoo ppaarraa sseerr ffeeiittoo.. PPrreecciissaavvaa pprrooccuurraarr RRiicc ee mmoossttrraarr--llhhee oo qquuee ppeennssaavvaa ssoobbrree

eellee ee qquuee eessttaavvaa ddiissppoossttaa aa ppeeddiirr uummaa ooppoorrttuunniiddaaddee.. IIssttoo éé,, ssee eellaa rreeaallmmeennttee eessttaavvaa

ddiissppoossttaa.. OO qquuee eellaa hhoonneessttaammeennttee qquueerriiaa??

PPrreevviissããoo ssoobbrree qquuaarrttaa--ffeeiirraa,, qquuiinnttaa--ffeeiirraa,, sseexxttaa--ffeeiirraa?? NNuubbllaaddoo,, ttrriissttee ee,, oohh ssiimm,,

cchhaattoo!!

IInnffeerrnnoo ssiimm,, eellaa eessttaavvaa pprroonnttaa!! EEllaa oo cchhaammaarriiaa ddeeppooiiss ddaa eessccoollaa hhoojjee.. AAiinnddaa qquuee eellee

llhhee ddeessssee uumm ppaassssaa ffoorraa,, jjáá qquuee ssiinncceerraammeennttee eellaa nnããoo eerraa nneennhhuummaa ssuubbssttiittuuttaa àà ssuuaa

eessppoossaa mmaarraavviillhhoossaa,, mmoorrttaa,, ppeelloo mmeennooss ttuuddoo sseerriiaa rreessoollvviiddoo..

DDoo ccaannttoo ddee sseeuu oollhhoo,, CCaarrrriiee nnoottoouu uummaa mmããoo aacceennaannddoo.. AAss ccrriiaannççaass eessttaavvaamm

ttrraabbaallhhaannddoo eemm ggrruuppooss ppeeqquueennooss hhoojjee,, ffaazzeennddoo uumm ttrraabbaallhhoo ssaattiissffaattóórriioo ddee ffiiccaarreemm

qquuiieettooss ee ffooccaaddooss nnaa ttaarreeffaa.. EEllaa ggiirroouu eemm ddiirreeççããoo àà mmããoo eerrgguuiiddaa.. EErraa NNaannddoo.. SSuuaa

ssoobbrraanncceellhhaa eessttaavvaa eennrruuggaaddaa eemm uummaa ccaarrrraannccaa qquuee lleemmbbrraavvaa RRiicc ee eellee sseegguurraavvaa aallggoo eemm

uummaa mmããoo..

Page 61: Bonnie Dee - Efeito Dos Namorados

OO EEffeeiittoo DDiiaa ddooss NNaammoorraaddooss

6611 GGrruuppoorrrr--TTrraadduuççããoo ddee rroommaanncceess eerróóttiiccooss

EEllaa rreessppoonnddeeuu ccoomm aa ccaabbeeççaa ee aacceennoouu ppaarraa eellee vviirr aattéé ssuuaa eessccrriivvaanniinnhhaa..

OO mmeenniinnoo pprraattiiccaammeennttee ssaallttoouu ddee ssuuaa ccaaddeeiirraa ee ttrroottoouu eemm ddiirreeççããoo aa eellaa..

--SSrraa.. MMoorrrriissoonn.. EEuu mmee eessqquueeccii ddee ddaarr iissssoo aa vvooccêê.. ÉÉ ddee mmeeuu ppaappaaii.. EEuu ddeevveerriiaa tteerr ttee

eennttrreeggaaddoo oonntteemm..

EEllee ccoollooccoouu uumm eennvveellooppee bbrraannccoo ggrraannddee eemm ssuuaa eessccrriivvaanniinnhhaa.. EEssttaavvaa ccoomm ppiioorr eessttaaddoo

ppoorr tteerr ppaassssaaddoo mmuuiittoo tteemmppoo eemm ssuuaa mmoocchhiillaa,, aammaassssaaddoo nnooss ccaannttooss ee ddeeccoorraaddoo ccoomm

bboorrrrõõeess ddee ttiinnttaa.. ――SSrraa.. MMoorrrriissoonn‖‖ ffooii eessccrriittoo nnaa ffrreennttee ddee ffoorrmmaa iirrrreegguullaarr..

SSuuaa bbaattiiddaa ddee ccoorraaççããoo aacceelleerroouu qquuaannddoo eellaa oo lleevvaannttoouu,, oollhhaaddoo sseeuu nnoommee rraabbiissccaaddoo..

--NNããoo ddiiggaa aa mmeeuu ppaappaaii qquuee eeuu nnããoo ddeeii iissttoo ppaarraa vvooccêê aattéé hhoojjee.. EEllee ddiissssee qquuee eerraa

iimmppoorrttaannttee ee pprraa nnããoo eessqquueecceerr,, mmaass…… eeuu eessqquueeccii..

EEllaa eennccoonnttrroouu sseeuuss oollhhooss pprreeooccuuppaaddooss ee ssoorrrriiuu..

--EEssttáá ttuuddoo bbeemm.. EEuu rreecceebbii aaggoorraa.. OObbrriiggaaddaa..

LLiivvrree,, eellee ssoorrrriiuu ee rreettoorrnnoouu aa ssuuaa eessccrriivvaanniinnhhaa..

SSuuaass mmããooss eessttaavvaamm rreeaallmmeennttee ttrrêêmmuullaass qquuaannddoo rraassggoouu oo eennvveellooppee ee rreettiirroouu oo

ccoonntteeúúddoo.. OOss aalluunnooss ppooddiiaamm tteerr ssaallttaaddoo eemm cciimmaa ddee ssuuaass mmeessaass ee ccoommeeççaaddoo uumm mmoottiimm

qquuee eellaa nnããoo tteerriiaa nnoottaaddoo oouu iimmppoorrttaaddoo..

EEllaa ssoorrrriiuu qquuaannddoo oollhhoouu oo ggrraannddee ee vveerrmmeellhhoo ccoorraaççããoo nnaa ccoobbeerrttuurraa ddoo ccaarrttããoo.. EErraa

eennoorrmmee,, vviissttoossoo ee eexxttrraavvaaggaannttee.. AAss ppaallaavvrraass ――PPeennssaannddoo eemm vvooccêê‖‖ ffoorraamm ggrraavvaaddaass eemm

rreelleevvoo aattrraavvééss ddeellee eemm oouurroo.. DDeennttrroo eessttaavvaa oo rreessttoo ddaa mmeennssaaggeemm,, ――EE ttoorrcceennddoo qquuee vvooccêê

sseejjaa mmiinnhhaa nnaammoorraaddaa..‖‖ UUmmaa ffoollhhaa ddee ccaaddeerrnnoo ddoobbrraaddaa eemm qquuaattrroo ccaaiiuu qquuaannddoo eellaa aabbrriiuu

oo ccaarrttããoo..

EEssccrriittaa eemm ffrreennttee àà mmeennssaaggeemm ddoo ccaarrttããoo eessttaavvaa uummaa nnoottaa ppeessssooaall rraabbiissccaaddaa nnaa

ccaalliiggrraaffiiaa ppoonnttuuddaa ddee RRiicc..

““EEuu qquuiiss cchhaammaarr vvooccêê,, mmaass vvooccêê eessttáá cceerrttaa.. IIssttoo nnããoo éé aallggoo ppaarraa ttrraattaarr

ssuuppeerrffiicciiaallmmeennttee.. EEuu ppeennsseeii mmuuiittoo ssoobbrree iissssoo aaoo lloonnggoo ddoo ffiimm ddee sseemmaannaa ee ttuuddoo qquuee eeuu

qquueerroo ddiizzeerr ppaarraa vvooccêê eessttáá nnaa nnoottaa iinncclluuííddaa.. EEssppeerree qquuee iissttoo ttee ccoonnvveennççaa ee qquuee vvooccêê mmee

ddêê uummaa cchhaannccee..””

EEllaa ddeessddoobbrroouu oo ppeeddaaççoo ddee ppaappeell aalliissaannddoo aass pprreeggaass.. AA nnoottaa eessttaavvaa ffoorrmmaattaaddaa ddoo

jjeeiittoo qquuee eellaa eennssiinnoouu sseeuuss aalluunnooss ppaarraa aapprreesseennttaarr sseeuuss ttrraabbaallhhooss ppaarraa ccllaassssee.. NNoommee,,

aassssuunnttoo,, ttaarreeffaa ee ddaattaa nnoo ccaannttoo ddiirreeiittoo.. EEnnrriiqquuee TToorrrreess,, CCoommppoossiiççããoo iinngglleessaa,, 1177 ddee

Page 62: Bonnie Dee - Efeito Dos Namorados

OO EEffeeiittoo DDiiaa ddooss NNaammoorraaddooss

6622 GGrruuppoorrrr--TTrraadduuççããoo ddee rroommaanncceess eerróóttiiccooss

ffeevveerreeiirroo.. CCeennttrraaddoo nnoo mmeeiioo eerraa oo ttííttuulloo:: PPoorr qquuee eeuu ddeevviiaa nnaammoorraarr aa pprrooffeessssoorraa ddee mmeeuu

ffiillhhoo..

CCaarrrriiee ddeeuu ggaarrggaallhhaaddaa.. EEnnqquuaannttoo lliiaa aa ccoommppoossiiççããoo,, eellaa nnoottoouu aass sseemmeellhhaannççaass ccoomm aa

ccoommppoossiiççããoo ddee NNaannddoo ccoommppaarraannddoo ggaattooss ee ccaacchhoorrrrooss ee ddiissccuuttiinnddoo aa ffaavvoorr ddee ccoonnsseegguuiirr

uumm ccaacchhoorrrroo.. EEllaa eessttaavvaa cceerrttaa ddee qquuee ffooii uummaa eessccoollhhaa iinntteenncciioonnaall.. TTaallvveezz RRiicc ttiivveessssee

ppllaanneejjaaddoo ffaazzêê--llaa ssoorrrriirr,, iissssoo éé bboomm..

““NNaammoorraarr CCaarrrriiee MMoorrrriissoonn sseerriiaa bboomm ppoorrqquuee eellaa tteemm ooss lláábbiiooss mmaaiiss ssuuaavveess ee eeuu

rreeaallmmeennttee aapprreecciioo bbeeiijjáá--llooss.. EEllaa éé ffáácciill ddee ccoonnvveerrssaarr,, ee eemmbboorraa eellaa nnããoo ccoonnhheeççaa OOss

PPaatteettaass,, tteemm uumm ggrraannddee sseennssoo ddee hhuummoorr.. EEuu mmee ssiinnttoo ccoonnffoorrttáávveell aaoo rreeddoorr eellaa.. EE

iinnccrriivveellmmeennttee eexxcciittaaddoo””..

““SSuuaa ppeellee éé qquuaassee ttrraannssllúúcciiddaa ddee ttããoo ppáálliiddaa ee ppeerrffeeiittaa.. SSeeuu ccaabbeelloo lloonnggoo,, ccaassttaannhhoo éé

ttããoo ssuuaavvee qquuaannttoo ppééttaallaass ddee fflloorr ee eessppeettaa ddee ffoorrmmaa ddiivveerrttiiddaa.. SSeeuuss oollhhooss ssããoo eennoorrmmeess ee

aa ssoommbbrraa mmaaiiss ddeelliiccaaddaa ddee aazzuull.. EEuu ppooddiiaa mmee ppeerrddeerr nneelleess ppoorr mmuuiittoo tteemmppoo ee nnããoo ffiiccaarr

cchhaatteeaaddoo””..

““AA mmaanneeiirraa qquuee oollhhaa,, ssee sseennttee ee ddeegguussttaa dduurraannttee oo sseexxoo éé iinnccrríívveell.. EEuu

ddeeffiinniittiivvaammeennttee pprreecciissoo eexxppeerriimmeennttaarr mmaaiiss ddiissttoo.. EE eeuu aacchhoo qquuee ppooddeerriiaa aattéé aapprreennddeerr aa

aapprreecciiaarr bbaalléé ssee eellaa qquuiisseessssee aapprroovveeiittaarr ooss iinnggrreessssooss qquuee ccoommpprreeii ee iirr ccoommiiggoo aassssiissttiirr

SSoonnhhoo ddee uummaa nnooiittee ddee vveerrããoo nnoo BBuusshhnneellll eemm mmaarrççoo..””

““SSéérriioo,, CCaarrrriiee,, eeuu eessttoouu pprroonnttoo ppaarraa tteennttaarr,, iissttoo éé,, ssee vvooccêê eessttiivveerr.. EEuu eessttoouu ccaannssaaddoo

ddoo lluuttoo ee qquueerroo rreeccoommeeççaarr.. CChhaammee--mmee,, ppoorr ffaavvoorr??””

EEssttaavvaa aassssiinnaaddoo RRiicc,, nnããoo ――AAmmoorr,, RRiicc‖‖ ee eellaa ggoossttoouu ddaaqquueellee ddeettaallhhee.. EEllee nnããoo aa eessttaavvaa

pprreessssiioonnaannddoo,, ssóó ddiizzeennddoo ccoommoo ssee sseennttiiaa.. SSeeuu ccoorraaççããoo rreessppoonnddeeuu ccoomm uummaa ttoorrççããoo

aaffiiaaddaa.. NNiinngguuéémm ttiinnhhaa mmaannddaaddoo aallggoo ccooiissaa ttããoo ddooccee eemm ssuuaa vviiddaa.. OO hhoommeemm eerraa

aabbssoolluuttaammeennttee aaddoorráávveell,, ee mmaaggnnííffiiccoo,, ee sseennssuuaall,, ee aa qquueerriiaa.. NNããoo eexxiissttiiaa nnaaddaa mmaaiiss ppaarraa

ccoonnssiiddeerraarr.. EEllaa eessttaavvaa iinnddoo ppaarraa eellee.. HHoojjee!! ÁÁ ttaarrddee.. AAssssiimm qquuee eellaa tteerrmmiinnaassssee ddee

ttrraabbaallhhaarr,, ddiirriiggiirriiaa ppaarraa ssuuaa ooffiicciinnaa ee oo vveerriiaa..

DDeeppooiiss ddee lleerr aa ccoommppoossiiççããoo nnoovvaammeennttee,, eellaa aa ddoobbrroouu ee ccoollooccoouu jjuunnttaammeennttee ccoomm oo

ccaarrttããoo nnoo eennvveellooppee.. EEllaa oollhhoouu aattrraavvééss ddaa ssaallaa ppaarraa NNaannddoo qquuee ccoonnvveerrssaavvaa ccoomm AAllyyssssaa,,

ffaazzeennddoo ggrraannddeess ggeessttooss ccoomm ssuuaass mmããooss qquuaannddoo eexxpplliiccaavvaa aallggoo ppaarraa eellaa..

EEuu ppoossssoo vveerr vvooccêê mmuuiittoo mmaaiiss,, ggaarroottoo.. EEllaa ssee iimmaaggiinnoouu oo lleevvaannddoo aa ppaasssseeiiooss,, aaoo

jjaarrddiimm zzoooollóóggiiccoo,, aaoo bboolliicchhee,, aaoo ppaarrqquuee,, ee ppeerrgguunnttoouu--ssee ccoommoo eellee ssee aajjuussttaarriiaa aaoo sseeuu

rreellaacciioonnaammeennttoo ccoomm sseeuu ppaappaaii.. SSeerráá qquuee oo iirrrriittaarriiaa ee mmuuddaarriiaa sseeuu mmooddoo ddee aaggiirr nnaa ssaallaa

ddee aauullaa oouu eellee ffiiccaarriiaa ccoonntteennttee ee oorrgguullhhoossoo qquuee ssuuaa pprrooffeessssoorraa nnaammoorraassssee sseeuu ppaaii?? EEllaa

aacchhoouu qquuee oo sseegguunnddoo,, mmaass eerraa iimmppoossssíívveell ddiizzeerr.. EEllee ppooddeerriiaa mmuuiittoo bbeemm ssee rreesssseennttiirr ddeellaa

ooccuuppaarr oo eessppaaççoo rreesseerrvvaaddoo ppaarraa aa mmeemmóórriiaa ddaa ssuuaa mmããee..

Page 63: Bonnie Dee - Efeito Dos Namorados

OO EEffeeiittoo DDiiaa ddooss NNaammoorraaddooss

6633 GGrruuppoorrrr--TTrraadduuççããoo ddee rroommaanncceess eerróóttiiccooss

SSóó oo tteemmppoo ddiirriiaa.. MMaass aa pprreevviissããoo ddee rreeppeennttee eessttaavvaa ppaarreecceennddoo mmeellhhoorr.. TTeerrççaa--ffeeiirraa::

CChhaannccee ddee rraaiioo ddee ssooll eennttrree aass nnuuvveennss..

CCAAPPÍÍTTUULLOO DDEEZZ

CCaarrrriiee aacchhoouu aa OOffiicciinnaa ddoo OOssbboorrnnee sseemm ddiiffiiccuullddaaddee ee eessttaacciioonnoouu eemm uummaa ttrraavveessssaa

ppeerrttoo.. EEllaa ppeeggoouu ssuuaa bboollssaa ee ccaammiinnhhoouu ccaallççaaddaa aabbaaiixxoo ee ppeelloo eessttaacciioonnaammeennttoo cchheeiioo ccoomm

aauuttoommóóvveeiiss eessttrraaggaaddooss eemm ddiirreeççããoo aaoo vveellhhoo eeddiiffíícciioo.. EExxiissttiiaa uummaa áárreeaa ddee eessccrriittóórriioo

ppeeqquueennoo àà ddiirreeiittaa ee ttrrêêss ppoorrttaass ddee ddeessppeessaa mmaarrccaannddoo aass bbaaííaass nnaa áárreeaa ddee ggaarraaggeemm nnaa

eessqquueerrddaa..

DDeessddee qquuee oo ssooll aattrraavveessssoouu rreeaallmmeennttee aass nnuuvveennss ee aa ttaarrddee eessttaavvaa bbaassttaannttee bbaallssââmmiiccaa

pprraa ffeevveerreeiirroo,, aass ppoorrttaass ddee ggaarraaggeemm eessttaavvaamm aabbeerrttaass.. UUmm ttiinniiddoo ddee mmeettaall ee oo zzuummbbiirr ddee

uumm aarrrraannccoo ppnneeuummááttiiccoo ssooaarraamm aaoo ffuunnddoo aalléémm ddooss ssuucceessssooss ddooss aannooss 4400 nnoo rrááddiioo.. VVoozzeess

eeccooaaddaass ddooss hhoommeennss nnaa ggaarraaggeemm ccaavveerrnnoossaa.. NNaa bbaaííaa ddee cceennttrroo,, uumm sseeddaann bbrraannccoo eerraa

lleevvaannttaaddoo eemm uumm eelleevvaaddoorr ee uumm hhoommeemm eemm uumm mmaaccaaccããoo aazzuull ttrraabbaallhhaannddoo ddeebbaaiixxoo

ddiissttoo..

NNaa bbaaííaa àà ddiirreeiittaa eessttaavvaa uumm BBMMWW ggrraaffiittee.. UUmm ppaarr ddee hhoommeennss ppaarraaddooss ccoonnvveerrssaannddoo

nnaa ffrreennttee ddoo vveeííccuulloo,, ddee ccoossttaass ppaarraa eellaa.. UUmm hhoommeemm ddee ccaabbeelloo pprraatteeaaddoo eemm uumm tteerrnnoo ee

RRiicc,, vveessttiiddoo uummaa ccaammiissaa ddee uunniiffoorrmmee ee ccaallççaass aazzuull mmaarriinnhhoo.. SSeeuuss bbrraaççooss eessttaavvaamm

ccrruuzzaaddooss ssoobbrree sseeuu ttóórraaxx ee eellee mmoovviimmeennttoouu aa ccaabbeeççaa ppaarraa qquuaallqquueerr ccooiissaa qquuee oo ddoonnoo ddoo

ccaarrrroo eessttiivveessssee ddiizzeennddoo aa eellee..

CCaarrrriiee ddiimmiinnuuiiuu aa vveelloocciiddaaddee ee ppaarroouu aanntteess ddee aallccaannççaarr aa eennttrraaddaa,, sseennttiinnddoo--ssee ddee

rreeppeennttee ttíímmiiddaa ee eessttúúppiiddaa.. OO qquuee aa ffeezz ppeennssaarr qquuee aappaarreecceerr eemm sseeuu ttrraabbaallhhoo sseerriiaa uummaa

bbooaa iiddééiiaa?? OO hhoommeemm eessttaavvaa ooccuuppaaddoo.. EEllaa ddeevviiaa tteerr lliiggaaddoo..

RRiicc ddeeuu ggaarrggaallhhaaddaa qquuaannddoo oo oouuttrroo hhoommeemm tteerrmmiinnoouu ssuuaa hhiissttóórriiaa.. AA rriissaaddaa mmoorrnnaa

aacceennddeeuu uumm ffooggoo eemm CCaarrrriiee ccoommoo rraassttiillhhoo ddee ppóóllvvoorraa.. AAss lleemmbbrraannççaass eerróóttiiccaass qquuee eellaa

ttiinnhhaa ssee eessffoorrççaaddoo pprraa ssuupprriimmiirr dduurraannttee ddiiaass aanntteerriioorreess ddeeffllaaggrroouu.. EEllaa ssee lleemmbbrroouu ddoo

sseennttiimmeennttoo eexxaattoo ddaass mmããooss áássppeerraass ddeesslliizzaannddoo ssoobbrree sseeuu ccoorrppoo,, sseeuuss lláábbiiooss ssuuaavveess

eennvvoollvveennddoo ooss sseeuuss,, eemm uumm bbeeiijjoo,, ssuuaa llíínngguuaa mmoorrnnaa bbaannhhaannddoo ssuuaa vvaaggiinnaa.. SSeeuuss mmaammiillooss

eenndduurreecciiddooss ee ssuuaa vviirriillhhaa aappeerrttaaddaa eemm rreessppoossttaa iimmeeddiiaattaa ppaarraa oo ssoomm ddee ssuuaa vvoozz

fflluuttuuaannddoo ppaarraa eellaa aattrraavvééss ddoo eessppaaççoo eennttrree eelleess..

Page 64: Bonnie Dee - Efeito Dos Namorados

OO EEffeeiittoo DDiiaa ddooss NNaammoorraaddooss

6644 GGrruuppoorrrr--TTrraadduuççããoo ddee rroommaanncceess eerróóttiiccooss

--VVooccêê ddiissssee aa eellee iissttoo??

EEllee ddiissssee aaoo oouuttrroo hhoommeemm,, ee ppaarraa CCaarrrriiee eellee ppooddeerriiaa ttaammbbéémm tteerr ffaallaaddoo ccoomm eellaa,,

ddiizzeennddoo qquuee ““AAbbrree bbeemm ppaarraa mmiimm,, bbeebbêê..”” SSeeuu sseexxoo ssaallttoouu ccoommpplleettaammeennttee mmoollhhaaddoo..

--OOhh,, éé mmeellhhoorr vvooccêê aaccrreeddiittaarr.. -- OO hhoommeemm nnoo tteerrnnoo eessttaavvaa rriinnddoo,, ttaammbbéémm.. --VVáárriiaass

vveezzeess..

SSóó eennttããoo RRiicc ddeevvee tteerr vviissttoo sseeuu mmoovviimmeennttoo ppeelloo ccaannttoo ddooss oollhhooss.. EEllee ggiirroouu ssuuaa

ccaabbeeççaa eemm ddiirreeççããoo aa eellaa ee sseeuuss oollhhooss aarrrreeggaallaarraamm..

--CCaarrrriiee!!

--OOii.. -- EEllaa ssee mmoovveeuu aallgguunnss mmeettrrooss mmaaiiss ppeerrttoo,, ssaaiinnddoo ddoo ssooll ffrraaccoo ddee iinnvveerrnnoo ppaarraa aa

ssoommbbrraa ddaa ggaarraaggeemm.. --EEuu ssiinnttoo mmuuiittoo.. EEuu ddeevviiaa tteerr lliiggaaddoo.. VVooccêê eessttáá ttrraabbaallhhaannddoo..

--NNããoo!! EEuu qquueerroo ddiizzeerr,, nnóóss tteerrmmiinnaammooss aaqquuii.. -- EEllee oollhhoouu eemm sseeuu cclliieennttee ppaarraa

ccoonnffiirrmmaarr,, eennttããoo ppaarraa CCaarrrriiee nnoovvaammeennttee..

--EEuu ssoouu ttooddoo sseeuu..

OO hhoommeemm ccoomm ccaabbeelloo pprraatteeaaddoo ssoorrrriiuu qquuaannddoo eellee oollhhoouu ddee uumm llaaddoo ppaarraa oouuttrroo eennttrree

eelleess..

--CChhaammee--mmee qquuaannddoo eessttiivveerr pprroonnttoo..

EEllee aappeerrttoouu aa mmããoo ddee RRiicc eennttããoo ggiirroouu ee ppaassssoouu ppoorr CCaarrrriiee,, ppiissccaannddoo pprraa eellaa..

--VVooccêê oouuvviiuu oo hhoommeemm.. EEllee éé ttooddoo sseeuu..

--DDeessccuullppee.. -- EEllaa ssee ddeessccuullppoouu nnoovvaammeennttee ddeeppooiiss qquuee oo hhoommeemm ddoobbrroouu aa eessqquuiinnaa.. EEllaa

ssee mmoovveeuu mmaaiiss ddiissttaannttee nnaa ggaarraaggeemm.. --CCllaarroo qquuee vvooccêê eessttáá ooccuuppaaddoo.. NNóóss ppooddeemmooss

ccoonnvveerrssaarr mmaaiiss ttaarrddee..

AA úúllttiimmaa ppaallaavvrraa eessttaavvaa aappeennaass ffoorraa ddee ssuuaa bbooccaa qquuaannddoo eellee aannddoouu aa ppaassssooss llaarrggooss

ppaarraa eellaa ee aa ppuuxxoouu eemm sseeuuss bbrraaççooss,, ccoorrttaannddoo qquuaaiissqquueerr ddeessccuullppaass aaddiicciioonnaaiiss ccoomm uumm

bbeeiijjoo..

--MMmmpphh!!

EEllaa ffeezz uummaa eexxccllaammaaççããoo aabbaaffaaddaa ddee ssuurrpprreessaa,, ee eennttããoo ppeeggoouu ppeellaa ffrreennttee ddee ssuuaa ccaammiissaa

aappaaiixxoonnaaddaammeennttee qquuaannddoo eellee aa bbeeiijjoouu ffiirrmmeemmeennttee ee aa eerrgguueeuu aa ppoonnddoo nnaass ppoonnttaass ddooss

ppééss.. SSeeuuss lláábbiiooss eerraamm ssuuaavveess,, mmaass ssuuaa bbooccaa eexxiiggeennttee qquuaannddoo eellee pprroovvooccoouu sseeuuss lláábbiiooss

aabbrriinnddoo ccoomm ssuuaa llíínngguuaa ee ssaabboorreeoouu ddoo llaaddoo ddee ddeennttrroo.. EEllaa oo eennccoonnttrroouu ccoomm ffeerrvvoorr iigguuaall,,

Page 65: Bonnie Dee - Efeito Dos Namorados

OO EEffeeiittoo DDiiaa ddooss NNaammoorraaddooss

6655 GGrruuppoorrrr--TTrraadduuççããoo ddee rroommaanncceess eerróóttiiccooss

rrooddaannddoo aa llíínngguuaa aaoo rreeddoorr ssuuaa eemm uummaa ddaannççaa ddooccee.. TTããoo mmoollhhaaddoo ee qquueennttee.. CCoommoo eeuu

ppooddiiaa tteerr iimmaaggiinnaaddoo ppaassssaarr sseemm iissttoo??

EEllaa ddeesslliizzoouu ssuuaass mmããooss aaoo rreeddoorr sseeuu ppeessccooççoo ee nnooss ccaabbeellooss ddaa nnuuccaa.. EErraa ttããoo

oonndduullaaddoo ee ssuuaavvee eennttrreellaaççaaddoo eennttrree sseeuuss ddeeddooss,, ee aa ppaarrttee ddee ttrrááss ddee sseeuu ppeessccooççoo eerraa ffoorrttee

ee mmoorrnnaa.. PPrreessssiioonnoouu aappeerrttaaddoo ccoonnttrraa sseeuu ttoorrssoo dduurroo ccoomm sseeuuss bbrraaççooss eemmbbrruullhhaaddooss aaoo

rreeddoorr eellaa,, sseeuu ccoorrppoo aannssiiaaddoo ppoorr mmaaiiss..

QQuuaannddoo eellee ffiinnaallmmeennttee ddeeiixxoouu ssuuaa bbooccaa ee ssoollttoouu ssuuaass ccoossttaass aabbaaiixxoo eemm sseeuuss ppééss,, eellaa

eessttaavvaa ooffeeggaannttee ee aattoorrddooaaddaa.. PPoorr ssuuaa nnéévvooaa ddee lluuxxúúrriiaa,, eellaa oouuvviiuu ppaallmmaass ee aassssoobbiiooss

eeccooaannddoo ppeellaa ggaarraaggeemm.. EEllaa oollhhoouu ddooss bbrraaççooss ddee RRiicc ee vviiuu oo hhoommeemm vveessttiiddoo ddee mmaaccaaccããoo

ee oouuttrroo ssuujjeeiittoo ccoomm uunniiffoorrmmee ddee mmeeccâânniiccoo rriinnddoo ee aappllaauuddiinnddoo..

--TTuuddoo bbeemm,, vvooccêêss.. VVããoo ttiirraarr aa ppaauussaa pprraa ffuummaarr oouu qquuaallqquueerr ccooiissaa.. -- RRiicc rreessmmuunnggoouu,,

oollhhaannddoo nneelleess..

--DDee jjeeiittoo nneennhhuumm.. IIssttoo éé ccoommoo tteesstteemmuunnhhaarr uumm mmaallddiittoo mmiillaaggrree.. EEuu nnããoo ppeerrddeerriiaa iissttoo..

-- OO hhoommeemm ccoomm mmaaccaaccããoo ddiissssee,, mmaass rreettiirroouu uumm ppaaccoottee ddee cciiggaarrrrooss ddee sseeuu bboollssoo ddee ppeeiittoo

ee ssaaiiuu ccoomm sseeuu ccoolleeggaa ddee ttrraabbaallhhoo ddaa ggaarraaggeemm..

--DDeessccuullppee ssoobbrree iissttoo.. -- RRiicc mmoovviimmeennttoouu aa ccaabbeeççaa ddeeppooiiss ddeelleess.. -- EElleess ssããoo ffaacciillmmeennttee

eennttrreettiiddooss..

CCaarrrriiee ssoorrrriiuu.. NNaa rreeaalliiddaaddee eellaa eessttaavvaa ssoorrrriinnddoo ee ssoorrrriiuu mmuuiittoo mmaaiiss.. EEllaa nnããoo ppooddiiaa

rreettiirraarr oo ssoorrrriissoo ddee sseeuu rroossttoo ssee tteennttaassssee..

--EEuu nnããoo ppoossssoo aaccrreeddiittaarr qquuee vvooccêê eesstteejjaa aaqquuii.. EEuu eessttoouu ttããoo ccoonntteennttee qquuee vvooccêê vveeiioo..

EEllee ccoonnttiinnuuoouu aa sseegguurráá--llaa ffiirrmmeemmeennttee,, aass mmããooss ddeessccaannssaavvaamm nnaa ccuurrvvaa iinnffeerriioorr ddee

ssuuaass ccoossttaass,, oollhhaannddoo aatteennttaammeennttee eemm sseeuuss oollhhooss..

--EEuu nnããoo eessttaavvaa cceerrttoo qquuee eeuu vveerriiaa vvooccêê nnoovvaammeennttee.. AAqquueellee ccaarrttããoo bboobboo ee aa

ccoommppoossiiççããoo!! DDeeuuss,, oo qquuee eeuu eessttaavvaa ppeennssaannddoo??

--EErraa mmaarraavviillhhoossoo.. EEuu aammeeii!! EEuu nnããoo oo vvii aattéé eessttaa ttaarrddee.. NNaannddoo oo eessqquueecceeuu eemm ssuuaa

mmoocchhiillaa.. NNããoo ddiiggaa aa eellee qquuee eeuu ddiissssee aa vvooccêê.. MMaass aaiinnddaa qquuee nnããoo lleessssee iissttoo,, eessttaavvaa

ppllaanneejjaannddoo cchhaammaarr vvooccêê.. EEuu nnããoo ppooddiiaa eessppeerraarr mmaaiiss..

--EEssppeerraannddoo?? -- EEllee rreeppeettiiuu ccoomm uummaa ccaarrrraannccaa.. --VVooccêê eessttaavvaa eessppeerraannddoo eeuu ttee lliiggaarr??

EEuu nnããoo ppeennsseeii qquuee vvooccêê mmee qquuiisseessssee.. VVooccêê ppaarreecciiaa pprreecciissaarr ddee tteemmppoo,, ee pprreecciissaavvaa ppeennssaarr

ttaammbbéémm,, aaii eeuu eessppeerreeii ppeelloo ffiimm ddee sseemmaannaa.. MMaass ssee eeuu ssoouubbeessssee qquuee vvooccêê eessttaavvaa

eessppeerraannddoo……

Page 66: Bonnie Dee - Efeito Dos Namorados

OO EEffeeiittoo DDiiaa ddooss NNaammoorraaddooss

6666 GGrruuppoorrrr--TTrraadduuççããoo ddee rroommaanncceess eerróóttiiccooss

--NNããoo.. EEuu nnããoo eessppeerreeii qquuee vvooccêê lliiggaassssee.. -- EEllaa oo aasssseegguurroouu nnoovvaammeennttee.. --EEuu ffiizz mmiinnhhaa

ppaarrttee ddee ccoonnssiiddeerraarr ccuuiiddaaddoossaammeennttee ooss úúllttiimmooss ddiiaass.. EEssttaa ttaarrddee ddeecciiddii qquuee mmiinnhhaa aattiittuuddee

iinntteeiirraa eerraa eessttúúppiiddaa,, ee eeuu ddeeffiinniittiivvaammeennttee qquueerriiaa ccoonnttiinnuuaarr vveennddoo vvooccêê.. EEuu qquueerroo ddiizzeerr,,

eeuu qquueerroo..

EEllaa ddeesslliizzoouu aass mmããooss aaoo aallttoo ppaarraa sseeuu ttóórraaxx,, sseennttiinnddoo oo ccaalloorr ee ffoorrççaa ddee sseeuu ttoorrssoo eemm

bbaaiixxoo ddee ssuuaa ccaammiissaa..

--SSuuaa mmeennssaaggeemm ssóó sseelloouu hheerrmmeettiiccaammeennttee mmiinnhhaa ddeecciissããoo.. FFooii aa ccooiissaa mmaaiiss ddooccee qquuee

eeuu jjáá llii..

AA ccoovviinnhhaa aaffuunnddoouu ee eellee aabbaaiixxoouu sseeuu oollhhaarr ppaarraa oo cchhããoo.. EEllee eennccoollhheeuu ooss oommbbrrooss..

--BBeemm,, vvooccêê qquueerr ddiizzeerr,, aaiinnddaa qquuee sseejjaa bbrreeggaa..

EEllaa eessttaappeeoouu sseeuu ppeeiittoo..

--NNããoo!! NNããoo eerraa bbrreeggaa..

SSuubbiinnddoo nnaass ppoonnttaass ddooss ppééss,, eellaa eennvvoollvveeuu ssuuaass mmããooss aaoo rreeddoorr sseeuu ppeessccooççoo nnoovvaammeennttee

ee oo ppuuxxoouu ppaarraa oouuttrroo bbeeiijjoo..

SSuuaass mmããooss vvaaggaavvaamm,, ddee cciimmaa eemm bbaaiixxoo eemm ssuuaass ccoossttaass,, ccoommoo ssee aannssiioossoo ppaarraa ttooccáá--llaa

eemm ttooddooss ooss lluuggaarreess ddee uummaa vveezz.. FFiinnaallmmeennttee eellaass ppaarraarraamm eemm ssuuaa bbuunnddaa,, aaggaarrrraannddoo--aa ee

ppuuxxaannddoo sseeuu ccoorrppoo mmuuiittoo mmaaiiss pprróóxxiimmoo..

LLiibbeerraannddoo sseeuuss lláábbiiooss,, eellee mmuurrmmuurroouu..

--OOhh,, bbeebbêê,, ssiinnttaa oo qquuee vvooccêê eessttáá ffaazzeennddoo ccoommiiggoo??

EEllaa oo ffeezz.. SSuuaa eerreeççããoo pprreessssiioonnaannddoo sseeuu ppúúbbiiss aattéé oo uummbbiiggoo,, dduurroo ccoommoo aaççoo

aarrrreebbeennttaannddoo eemm ssuuaass ccaallççaass..

EEllee ppeeggoouu sseeuu rroossttoo ee ddeessccaannssoouu ssuuaa ffrroonnttee ccoonnttrraa aa ssuuaa,, eexxaammiinnaannddoo sseeuuss oollhhooss ddee

cciimmaa..

--EEuu eessttaavvaa ppeennssaannddoo qquuee nnóóss ddeevvííaammooss ccoommeeççaarr nnoovvaammeennttee ee ddeessssaa vveezz mmaaiiss lleevvee..

VVooccêê ssaabbee ttaallvveezz aallgguunnss eennccoonnttrrooss ccaassuuaaiiss,, cchheeggaannddoo aa nnooss ccoonnhheecceerr mmeellhhoorr aanntteess ddee

nnóóss ffiiccaarrmmooss íínnttiimmooss nnoovvaammeennttee,, mmaass,, uuhh…… eeuu nnããoo ppeennssoo qquuee vváá aaccoonntteecceerr..

--NNeemm eeuu.. -- EEllaa ccoonnccoorrddoouu,, sseemm ffôôlleeggoo.. --EEssppeerraarr sseerriiaa eexxaaggeerroo..

--IInnffeerrnnoo,, eeuu ggoossttaarriiaa ddee ddeeiittaarr vvooccêê nnoo ccaappôô ddeessttee ccaarrrroo aaqquuii mmeessmmoo ee aaggoorraa.. -- EEllee

ssuussssuurrrroouu..

Page 67: Bonnie Dee - Efeito Dos Namorados

OO EEffeeiittoo DDiiaa ddooss NNaammoorraaddooss

6677 GGrruuppoorrrr--TTrraadduuççããoo ddee rroommaanncceess eerróóttiiccooss

AAss ppaallaavvrraass eennvviiaarraamm uummaa bboommbbaa ddee lluuxxúúrriiaa ppoorr eellaa qquuaannddoo iimmaaggiinnoouu qquuee iissssoo sseerriiaa

ccoommoo sseexxoo sseellvvaaggeemm,, aabbaannddoonnaaddooss eemm uumm lluuggaarr ppúúbblliiccoo,, oo mmeettaall lliissoo,, bbrriillhhaannttee ddoo ccaarrrroo

ddeebbaaiixxoo ddee ssuuaa bbuunnddaa ee ccoossttaass,, oo ccaalloorr ee ooss mmúússccuullooss ffiirrmmeess ddee RRiicc pprreessssiioonnaannddoo eemm ssuuaa

ffrreennttee..

EEllaa eessttrreemmeecceeuu..

--OO qquuee eessttáá ttee iimmppeeddiinnddoo??

RRiinnddoo,, eellee aa ppuuxxoouu ddee vvoollttaa ee ttiirroouu sseeuu ccaabbeelloo ddee sseeuu rroossttoo..

--BBeemm,, aaqquueelleess ddooiiss ssuujjeeiittooss qquuee vvooccêê vviiuu eemm pprriimmeeiirroo lluuggaarr,, ee oo ffaattoo ddee qquuee nnããoo

tteennhhoo qquuaallqquueerr pprrootteeççããoo ccoommiiggoo.. EEuu nnããoo iimmaaggiinneeii qquuee pprreecciissaarriiaa hhoojjee..

--FFeelliizzmmeennttee,, eeuu ffiizz.. -- CCaarrrriiee ssee lliivvrroouu ddee sseeuuss bbrraaççooss ee rreeccuuppeerroouu aa bboollssaa qquuee ssoollttoouu

nnoo cchhããoo qquuaannddoo eellee aa ttiirroouu ddee sseeuuss ppééss.. EEllaa aa aabbrriiuu ppaarraa llhhee mmoossttrraarr oo ppuunnhhaaddoo ddee

pprreesseerrvvaattiivvooss qquuee gguuaarrddoouu ddeennttrroo..

--EEuu eessttooqquueeii,, ppoorr vviiaa ddaass ddúúvviiddaass..

RRiicc rriiuu nnoovvaammeennttee,, sseeuuss ddeenntteess rreellaammppeejjaannddoo ee aa ccoovviinnhhaa ccoorrttaannddoo uummaa rraannhhuurraa eemm

ssuuaa bboocchheecchhaa..

--PPoorr vviiaa ddaass ddúúvviiddaass ddee sseexxoo ddee ggaarraaggeemm?? OOuu sseexxoo nnoo ssaanniittáárriioo ppúúbblliiccoo..

--NNããoo.. VVooccêê nnããoo vvaaii qquueerreerr ffaazzeerr iissttoo aaqquuii,, ccoonnffiiee--mmee.. AA hhiiggiieennee ddooss mmeeuuss

eemmpprreeggaaddooss éé…… qquueessttiioonnáávveell.. PPoorréémm,, eeuu tteennhhoo uumm ppeeqquueennoo ccuubbííccuulloo qquuee eeuu uussoo ccoommoo

eessccrriittóórriioo aallii.. -- EEllee ggeessttiiccuulloouu ppaarraa uummaa ppoorrttaa nnoo ccaannttoo ddiissttaannttee ddaa ggaarraaggeemm..

--EEuu ggoossttaarriiaa ddee vveerriiffiiccáá--lloo..

EEllaa ssoorrrriiuu mmaaiiss qquuee nnuunnccaa,, fflluuttuuaannddoo ccoommoo ssee eessttiivveessssee ssee ddrrooggaannddoo.. TTuuddoo ffooii

mmaarraavviillhhoossoo,, eennggrraaççaaddoo,, jjoovviiaall,, ppeerrffeeiittoo.. SSeeuu ccoorraaççããoo eexxppaannddiinnddoo mmaaiiss aattéé qquuee ppaarreecceeuu

qquuee eexxppllooddiirriiaa eemm sseeuu ttóórraaxx.. EEllaa eessttaavvaa ccoomm mmeeddoo qquuee ddee rreeppeennttee ccoommeeççaassssee aa cchhoorraarr,,

eessttaavvaa ttããoo ccoonntteennttee ee eemmoocciioonnaaddaa..

--AAoo eessccrriittóórriioo eennttããoo.. -- EEllee ttoommoouu ssuuaa mmããoo ee aa lleevvoouu eemm ddiirreeççããoo aa eellee.. -- MMaass ddeeiixxee--mmee

aaddvveerrttii--llaa,, iissttoo ppooddee mmuuddaarr ssuuaa ooppiinniiããoo ccoommpplleettaammeennttee ssoobbrree ssee eennvvoollvveerr ccoommiiggoo..

EEllee nnããoo eessttaavvaa eexxaaggeerraannddoo eemm cchhaammaarr sseeuu eessccrriittóórriioo ddee ccuubbííccuulloo.. OO ppeeqquueennoo

eessccrriittóórriioo eerraa aappeennaass ggrraannddee ssuuffiicciieennttee ppaarraa aajjuussttaarr uummaa eessccrriivvaanniinnhhaa ee uummaa ccaaddeeiirraa ccoomm

uumm ggaabbiinneettee ddee aarrqquuiivvoo ddee mmeettaall aannttiiggoo ffiirrmmaaddoo eennttrree aa eessccrriivvaanniinnhhaa ee aa ppaarreeddee ddee

mmaaddeeiirraa ccoommppeennssaaddaa.. UUmmaa ddaass ggaavveettaass ddoo ggaabbiinneettee ddee aarrqquuiivvoo eessttaavvaa ppaarrcciiaallmmeennttee

Page 68: Bonnie Dee - Efeito Dos Namorados

OO EEffeeiittoo DDiiaa ddooss NNaammoorraaddooss

6688 GGrruuppoorrrr--TTrraadduuççããoo ddee rroommaanncceess eerróóttiiccooss

aabbeerrttaa,, ccoomm ddooccuummeennttooss ee eemm uumm âânngguulloo ttããoo ttoorrttoo,, qquuee ffiiccaavvaa eevviiddeennttee qquuee nnããoo ppooddiiaa

sseerr ffeecchhaaddoo..

LLiivvrrooss ddee aauuttooppeeççaass aalliinnhhaaddooss eemm uummaa eessttaannttee áássppeerraa ssoobbrree aa eessccrriivvaanniinnhhaa.. MMaaiiss

mmaannuuaaiiss,, ccaattáállooggooss ee ttoonneellaaddaass ddee ppaappeellaaddaa ccoobbrriiaamm aa ssuuppeerrffíícciiee ddaa eessccrriivvaanniinnhhaa.. HHaavviiaa

ttaammbbéémm uummaa ppeeççaa ddee ccaarrrroo nnããoo iiddeennttiiffiiccáávveell,, ggoorrdduurroossaa eessttaatteellaaddaa nnoo mmeeiioo ddaa

eessccrriivvaanniinnhhaa eemm cciimmaa ddooss aarrqquuiivvooss ee ddooccuummeennttooss.. UUmmaa vveellhhaa ccaaddeeiirraa ggiirraattóórriiaa ddee

rrooddiinnhhaass iinncclliinnaaddaa bbêêbbaaddaa nnaa ffrreennttee ddaa eessccrriivvaanniinnhhaa.. OO qquuaarrttoo cchheeiirraavvaa eessccaappaammeennttoo ddee

ccaarrrroo,, ccoomm ooss ddooiiss nnoo rreecciinnttoo,, eexxiissttiiaa aappeennaass ssuuffiicciieennttee ooxxiiggêênniioo ppaarraa rreessppiirraarr..

CCaarrrriiee oollhhoouu RRiicc..

--VVooccêê nnããoo eessttaavvaa bbrriinnccaannddoo.. SSeeuu ffiillmmee ttáá qquueeiimmaaddoo.. ÉÉ iissssoo aaii!! EEuu eessttoouu tteerrmmiinnaannddoo..

--NNããoo,, ssee eeuu nnããoo ddeeiixxaarr vvooccêê eessccaappaarr.. -- EEllee ssoorrrriiuu ee aa aaggaarrrroouu nnoovvaammeennttee,, eerrgguueennddoo

ssuuaa bbuunnddaa ssoobbrree aa eessccrriivvaanniinnhhaa ee ssee aaccoommooddaannddoo eennttrree ssuuaass ppeerrnnaass.. -- TTaallvveezz eeuu ssóó vváá

mmaannttêê--llaa pprriissiioonneeiirraa aaqquuii eemm mmeeuu ccaallaabboouuççoo ddee aammoorr,, aassssiimm eeuu ppoossssoo ccoonnsseegguuiirr uumm

ppoouuccoo ddee sseexxoo vveezz eemm qquuaannddoo aaoo lloonnggoo ddoo ddiiaa..

--DDooiiddoo!! -- EEllaa oo aaggaarrrroouu ccoomm aass ppeerrnnaass ee ooss bbrraaççooss,, aapprreecciiaannddoo sseennttiirr sseeuu ccoorrppoo

ssóólliiddoo,, rreeaall aa aabbrraaççaannddoo nnoovvaammeennttee.. CCoommoo eellaa ppooddiiaa tteerr iimmaaggiinnaaddoo ddeeiixxaarr eessttaa

ooppoorrttuunniiddaaddee ppaassssaarr??

EElleess ffiinnggiirraamm dduurraannttee aallgguumm tteemmppoo sseerr uumm ccaassaall ddoo sseegguunnddoo ggrraauu qquuee eessccaappaarraamm

ssoorrrraatteeiirraammeennttee ppaarraa aarrmmáárriioo ddoo zzeellaaddoorr ppaarraa aappaallppaarr,, ttooccaarr ee aaffaaggaarr nnoo eessccuurroo.. RRiicc

bbeeiijjoouu lleennttoo ee ggeennttiill,, dduurroo ee ppoosssseessssiivvoo aattéé qquuee sseeuuss lláábbiiooss ffiiccaarraamm eennttoorrppeecciiddooss..

--MMmmmm..

CCaarrrriiee ccoorrrreeuu ssuuaa llíínngguuaa aacciimmaa ddee sseeuuss lláábbiiooss iinncchhaaddooss ee ttooccoouu nneelleess ccoomm ssuuaass ppoonnttaass

ddooss ddeeddooss..

--RRaappaazz ppooddee bbeeiijjaarr.. EEuu ppooddeerriiaa tteerr qquuee ccoonnssiiddeerraarr ttoommaarr eessttaa ppoossiiççããoo ddee eessccrraavvaa

sseexxuuaall aaffiinnaall.. EEuu aacchhoo qquuee ppoossssoo lliiddaarr ccoomm iissssoo ooiittoo hhoorraass ppoorr ddiiaa..

RRiicc ddee rreeppeennttee ssoollttoouu ppaarraa sseeuuss jjooeellhhooss aanntteess ddee sseeuu,, ppaarraannddoo sseeuu ttrraasseeiirroo ddiirreeiittoo nnaa

eexxttrreemmiiddaaddee ddaa eessccrriivvaanniinnhhaa ee eemmppuurrrraannddoo ssuuaa ssaaiiaa ppoorr ssuuaass ccooxxaass..

--BBeebbêê,, eeuu ppoossssoo ffaazzeerr vvooccêê iimmpplloorraarr qquuee ttee mmaanntteennhhaa aaqquuii.. -- EEllee aallaarrddeeoouu,, ppuuxxaannddoo

ssuuaa ccaallcciinnhhaa ppoorr ssuuaass ppeerrnnaass ee aa llaannççaannddoo ddee llaaddoo..

OOhh DDeeuuss,, eessttee hhoommeemm tteemm uummaa llíínngguuaa ttaalleennttoossaa!! EEllee eerraa uumm mmeessttrree eemm sseexxoo oorraall,, ee

eellaa eessttaavvaa eemmiinneenntteemmeennttee aaggrraaddeecciiddaa qquuee eellee ppaarreecciiaa aammaarr ddaarr iissttoo.. CCaarrrriiee ssee ddeebbrruuççoouu

Page 69: Bonnie Dee - Efeito Dos Namorados

OO EEffeeiittoo DDiiaa ddooss NNaammoorraaddooss

6699 GGrruuppoorrrr--TTrraadduuççããoo ddee rroommaanncceess eerróóttiiccooss

ddee vvoollttaa,, mmããooss bbrraacceeaaddaass ccoonnttrraa aa eessccrriivvaanniinnhhaa,, ee eemmppuurrrraannddoo sseeuuss qquuaaddrriiss pprraa cciimmaa,,

ooffeerreecceennddoo aa ssuuaa vvaaggiinnaa ppaarraa eellee..

PPrriimmeeiirroo eellee bbeeiijjoouu aaoo rreeddoorr ddaa áárreeaa,, mmoorrddiissccaannddoo ssuuaass ccooxxaass iinntteerrnnaass,, cchhiiccootteeaannddoo

sseeuu ddeesseejjoo eemm uumm ffrreenneessii,, eennttããoo eellee ffiinnaallmmeennttee ddeeuu aa eellaa oo qquuee aallmmeejjoouu.. EEllee sseeppaarroouu sseeuu

iinncchhaaddoo lláábbiioo iinnffeerriioorr ee lliiggeeiirraammeennttee llaammbbeeuu,, ssuuaavveemmeennttee ssoobbrree ssuuaa ffeennddaa.. SSaaccuuddiinnddoo

ssuuaa llíínngguuaa aacciimmaa ddee sseeuu cclliittóórriiss,, eellee ssoollttoouu uummaa sséérriiee ddee ttooqquueess qquuee eessttaallaarraamm ppoorr sseeuu

ssiisstteemmaa.. EEllee ccuurrvvoouu mmaaiiss bbaaiixxoo ee ccaavvoouu ssuuaa llíínngguuaa eemm ssuuaass pprrooffuunnddiiddaaddeess,, aa mmoovveennddoo

aaoo rreeddoorr ddeennttrroo ddeellaa,, aa ffaazzeennddoo rreettoorrcceerr ddee pprraazzeerr..

SSuuaa vviirriillhhaa aaqquueecceeuu ee ccaaiiuu ssoobb sseeuu ttooqquuee.. EEllaa oollhhoouu ppaarraa bbaaiixxoo,, ssuuaa ccaabbeeççaa eessccuurraa

eennttrree ssuuaass ccooxxaass,, ssuuaass ggrraannddeess mmããooss sseegguurraannddoo ssuuaass ppeerrnnaass aabbeerrttaass ee ssuuaa llíínngguuaa

bbaannhhaannddoo sseeuu cclliittóórriiss nnoovvaammeennttee.. SSeeuuss lláábbiiooss ffeecchhaarraamm ssoobbrree eellee ee eellee cchhuuppoouu.. EEllaa

ooffeeggoouu ee ttrreemmeeuu ppeellaa sseennssaaççããoo eellééttrriiccaa qquuee ppaassssoouu ppoorr sseeuu ccoorrppoo..

RRiicc ssoonnddoouu sseeuuss ddeeddooss eemm ssuuaa vvaaggiinnaa,, pprriimmeeiirroo ddooiiss eennttããoo ttrrêêss,, eessttiirraannddoo--aa ee aa

eenncchheennddoo,, mmoovveennddoo--ssee ddeennttrroo ee ffoorraa.. MMuuiittoo cceeddoo,, CCaarrrriiee sseennttiiuu oo oorrggaassmmoo iinneexxoorráávveell

ccoonnssttrruuiinnddoo ddeennttrroo ddeellaa.. EEllaa nnããoo qquueerriiaa ggoozzaarr aaiinnddaa.. NNããoo ddeessssee jjeeiittoo.. EEllaa eemmppuurrrroouu ssuuaa

ccaabbeeççaa,, qquueebbrraannddoo sseeuu ccoonnttaattoo ccoomm ssuuaa vvaaggiinnaa..

EEllee oollhhoouu pprraa cciimmaa ccoomm oollhhooss iinntteerrrrooggaattiivvooss,, sseeuuss lláábbiiooss úúmmiiddooss,, bbrriillhhaanntteess..

SSaabbeennddoo qquuee eelleess eessttaavvaamm mmoollhhaaddooss ppoorr ssuuaa ccaauussaa,, ppoorr ssaabboorreeaarr ssuuaa eessssêênncciiaa,, eennvviioouu

oouuttrraa oonnddaa ddee eexxcciittaaççããoo ee ddeesseejjoo ppoorr eellaa..

--VVeennhhaa.. -- EEllaa oorrddeennoouu.. --EEuu qquueerroo ggoozzaarr eennqquuaannttoo vvooccêê eessttáá ddeennttrroo ddee mmiimm..

EEllee ssee lleevvaannttoouu ee ssaaiiuu ddoo mmeeiioo ddaass ppeerrnnaass ddeellaa.. EEllaa ssaallttoouu ddee sseeuu ppoolleeiirroo ee vviirroouu.. EEllaa

ddeeiittoouu sseeuu ttoorrssoo aattrraavvééss ddaa eessccrriivvaanniinnhhaa,, ppééss nnoo cchhããoo,, ttrraasseeiirroo eerrgguuiiddoo nnoo aarr..

--DDeessssee jjeeiittoo..

SSuuaass mmããooss ddeesslliizzaarraamm ssoobbrree sseeuu ttrraasseeiirroo nnuu,, eemmppuurrrraannddoo ssuuaa ssaaiiaa pprraa cciimmaa,, aa

ddeeiixxaannddoo ssoobbrree aa ppaarrttee bbaaiixxaa ddee ssuuaass ccoossttaass..

--OOhh,, mmeenniinnaa,, vvooccêê eessttáá ttããoo sseexxyy aassssiimm!! -- SSuuaa vvoozz eerraa bbaaiixxaa ee áássppeerraa.. UUmmaa ddee ssuuaass

mmããooss aappaallppaannddoo ssuuaa bbuunnddaa.. AA oouuttrraa eellee ccoollooccoouu eennttrree aass oommooppllaattaass ee aaccaarriicciioouu ddee vvoollttaa

aattéé ssuuaa cciinnttuurraa.. --DDeeiixxee--mmee vveerr vvooccêê sseemm ssuuaa bblluussaa..

CCaarrrriiee eennddiirreeiittoouu ee ttiirroouu ssuuaa bblluussaa ee ssuuttiiãã aanntteess ddee eessttiirraarr aattrraavvééss ddaa eessccrriivvaanniinnhhaa

mmaaiiss uummaa vveezz.. SSeeuuss ppeeiittooss ffoorraamm aappllaaiinnaaddooss ccoonnttrraa aa ssuuppeerrffíícciiee dduurraa ee aappeerrttaaddooss eemm

ddooccuummeennttooss,, ppaassttaass aarrqquuiivvoo ee rreevviissttaass.. AAllgguunnss cclliippeess ddee ppaappeell ee ggrraammppooss rraassppaarraamm

ccoonnttrraa ssuuaa ppeellee.. SSuuaa ccaabbeeççaa ffooii pprraa ffrreennttee,, ee aa ppeeççaa ddee ccaarrrroo ggoorrdduurroossaa eessttaavvaa àà ddiirreeiittaa

eemm ssuuaa lliinnhhaa ddee vviissããoo.. EEllaa eessttuuddoouu aass vváállvvuullaass mmiisstteerriioossaass ee ppeerrgguunnttoouu--ssee qquuaall sseerriiaa oo

ppoossssíívveell uussoo pprraa ttaall ccooiissaa.. EEssppaannttoouu--ssee qquuee RRiicc ssoouubbeessssee ttuuddoo ssoobbrree aaqquueellaa ppeeççaa,,

Page 70: Bonnie Dee - Efeito Dos Namorados

OO EEffeeiittoo DDiiaa ddooss NNaammoorraaddooss

7700 GGrruuppoorrrr--TTrraadduuççããoo ddee rroommaanncceess eerróóttiiccooss

iinncclluussiivvee ppoorr qquuee pprreecciissoouu sseerr ssuubbssttiittuuííddaa.. EEllaa ccoonnssiiddeerroouu qquuee aaqquueellee mmeeccâânniiccoo eerraa

ccoommoo uumm cciirruurrggiiããoo ppaarraa ccaarrrrooss.. AAffoorrttuunnaaddaammeennttee,, sseeuu ccoonnhheecciimmeennttoo mmeeccâânniiccoo ssee

eesstteennddiiaa aalléémm ddooss aauuttoommóóvveeiiss ee nnoo rreeiinnoo ddooss qquuee ddiirriiggiirraamm uummaa mmuullhheerr aannssiioossaa..

HHoouuvvee uumm ffaarrffaallhhaarr ddee rroouuppaass qquuaannddoo RRiicc ddeessnnuuddoouu--ssee ttaammbbéémm,, eennttããoo ssuuaass mmããooss

ccoorrrreerraamm ssoobbrree ssuuaass ccoossttaass nnuuaass,, ddee cciimmaa aabbaaiixxoo,, mmaassssaaggeeaannddoo lliiggeeiirraammeennttee,,

ttrraabbaallhhaannddoo ooss mmúússccuullooss ddaa bbaassee ddee sseeuu ppeessccooççoo aattéé qquuee eellaa ggeemmeeuu ddee pprraazzeerr..

EEllee ttrraabbaallhhoouu sseeuuss bbrraaççooss ttooddoo oo ccoommpprriimmeennttoo ddooss oommbbrrooss aattéé ssuuaass mmããooss.. EEnnttããoo ccoomm

ooss ddeeddooss aattaaddooss aaooss ddeellaa ee ssee ddeebbrruuççoouu ssoobbrree aass ccoossttaass ddeellaa,, aa ccoobbrriinnddoo ccoomm sseeuu ccoorrppoo

qquueennttee.. SSeeuu ppêênniiss pprreessssiioonnaaddoo nnaa rraannhhuurraa ddee sseeuu ttrraasseeiirroo lleevvaannttaaddoo ee eessffrreeggaannddoo ssoobbrree

sseeuu âânnuuss aappeerrttaaddoo..

FFooii ttããoo bboomm qquuee qquuiiss qquuee eellee eennttrraassssee lláá,, ee iissssoo nnããoo eerraa uummaa ffaannttaassiiaa qquuee eellaa jjáá

ttiivveessssee ddeesseejjaaddoo aanntteess.. NNaaqquueellee mmoommeennttoo,, qquueerriiaa qquuee eellee ffiizzeessssee qquuaallqquueerr ccooiissaa qquuee

ggoossttaassssee nneellaa.. AA iiddééiiaa ddee eessccrraavvaa sseexxuuaall nnããoo ppaarreecciiaa ttããoo aabbssuurrddaa aassssiimm.. EEllaa aalleeggrreemmeennttee

ssee ttoorrnnaarriiaa ssuuaa ppeeqquueennaa ssuubbmmiissssaa,, ppeelloo mmeennooss ppoorr uumm ddiiaa.. EEllee ppooddeerriiaa ffooddeerr ssuuaa bbooccaa,,

ssuuaa bbuunnddaa,, oo qquuee qquuiisseessssee,, ee eellaa aallmmeejjaarriiaa mmaaiiss..

SSuuaa vvaaggiinnaa aappeerrttoouu ee ssoollttoouu.. OOss ssuuccooss sseexxuuaaiiss fflluuíírraamm ddeellaa ee eellaa ttrreemmeeuu ppoorr ffaallttaa

ddeellee..

--FFaaççaa!! -- EEllaa iimmpplloorroouu.. --FFooddaa--mmee!!

AA nneecceessssiiddaaddee eemm ssuuaa pprróópprriiaa vvoozz aa ssuurrpprreeeennddeeuu.. EEllaa nnuunnccaa ttiinnhhaa ffaallaaddoo dduurraannttee aa

rreellaaççããoo,, mmaass aa vviibbrraaççããoo sseennssuuaall ttaaggaarreellaa ddee RRiicc ee sseeuu jjeeiittoo ddeerraamm aa eellaa uummaa nnoovvaa

ppeerrssppeeccttiivvaa nniissttoo ttaammbbéémm.. PPaarreecceeuu bboomm ppooddeerr eexxpprreessssaarr ssuuaass nneecceessssiiddaaddeess,, uussaarr

ppaallaavvrraass ccrruuaass ee iimmpplloorraarr ppoorr uummaa ffooddaa..

--CCllaarroo qquueerriiddaa.. -- EEllee ssuussssuurrrroouu pprróóxxiimmoo aa ssuuaa oorreellhhaa.. EEllee jjooggoouu sseeuu ccaabbeelloo ddee llaaddoo ee

bbeeiijjoouu ssuuaa nnuuccaa,, ee eennttããoo ddee rreeppeennttee sseeuu ppeessoo ee ccaalloorr ccoonnttrraa sseeuu ttrraasseeiirroo ssuummiirraamm..

EEllaa oollhhoouu aacciimmaa ddee sseeuu oommbbrroo ppaarraa oo vveerr rraassggaannddoo uumm eennvveellooppee ddee pprreesseerrvvaattiivvoo ee

vveessttiinnddoo--oo eemm ssuuaa eerreeççããoo.. SSuuaa mmaannddííbbuullaa aappeerrttoouu ee eellaa rreeaallmmeennttee ssaalliivvoouu aa vviissttaa ddee sseeuu

ppêênniiss.. EErraa ttããoo eessppeessssoo ee ccaarrnnuuddoo ee…… GGrrrrrr.. EEllaa ssóó qquueerriiaa mmoorrddêê--lloo!!

EEmm vveezz ddiissssoo,, eellaa eessttaavvaa ddeeiittaaddaa eemm ssuuaa ppoossee qquuaannddoo RRiicc ssee ppoossiicciioonnoouu nnaass ssuuaass

ccoossttaass nnoovvaammeennttee ee aabbrriiuu mmaaiiss ssuuaass ppeerrnnaass.. AA ccaabbeeççaa ddee sseeuu ppêênniiss rrooççoouu ssuuaa aabbeerrttuurraa

mmoollhhaaddaa,, ee eemmppuurrrroouu pprraa ddeennttrroo,, eessttiirraannddoo ee eenncchheennddoo ssuuaa ddoolloorriiddaa vvaaggiinnaa..

MMaaiiss.. MMaaiiss ffuunnddoo.. DDuurroo.. EEllaa qquueerriiaa ggrriittaarr ccoommaannddooss,, mmaass ssoommeennttee uumm ccoommppeennssaaddoo

ddiivviiddiiaa aa ggaarraaggeemm ddoo eessccrriittóórriioo,, eennttããoo ssee mmaanntteevvee qquuiieettaa.. AAoo iinnvvééss,, eellaa eennccoorraajjoouu RRiicc

ccoomm mmuurrmmúúrriiooss ee ggeemmiiddooss ssuussssuurrrraaddooss..

Page 71: Bonnie Dee - Efeito Dos Namorados

OO EEffeeiittoo DDiiaa ddooss NNaammoorraaddooss

7711 GGrruuppoorrrr--TTrraadduuççããoo ddee rroommaanncceess eerróóttiiccooss

--OOhh,, ssiimm.. AAíí mmeessmmoo!! UUnnhh!! FFooddaa mmee!!

EEllee aa pprreeeenncchheeuu pprrooffuunnddaammeennttee,, pprreennddeennddoo sseeuuss qquuaaddrriiss ee eemmppuurrrraannddoo dduurraammeennttee

nnaa eessccrriivvaanniinnhhaa.. SSeeuu ppêênniiss aallccaannççoouu sseeuu ddooccee ppoonnttoo,, eennvviiaannddoo oonnddaass ddee pprraazzeerr ddoolloorroossoo

qquueebbrraannddoo ppoorr eellaa..

--FFooddaa!! -- EEllee aammaallddiiççoooouu ddeebbaaiixxoo ddee ssuuaa rreessppiirraaççããoo.. --VVooccêê mmee aaccoollhhee ttããoo bbeemm,, bbeebbêê..

TTããoo aappeerrttaaddoo..

AAss ppaallaavvrraass vviirraarraamm ggeemmiiddooss ddee êêxxttaassee eennqquuaannttoo eellee ccoonnttiinnuuoouu aa ddiirriiggiirr nneellaa..

AAccoonntteecceeuu uumm ttrreemmoorr sseellvvaaggeemm ddeennttrroo ddeellaa qquuaannddoo eellee eennccoonnttrroouu sseeuu ppoonnttoo GG

nnoovvaammeennttee.. EEllaa ggeemmeeuu,, ee sseeuuss ddeeddooss aaggaarrrraarraamm nnaa ssuuppeerrffíícciiee ppllaannaa ddaa eessccrriivvaanniinnhhaa,,

tteennttaannddoo aaggaarrrraarr ddooccuummeennttooss ee aammaassssaannddoo--ooss.. CCoomm ccaaddaa ggoollppee dduurroo,, eellaa eerrgguueeuu sseeuu

ttrraasseeiirroo mmaaiiss aallttoo,, ttoonniiffiiccaannddoo ssuuaass ppeerrnnaass ppaarraa ddaarr aa RRiicc uummaa aarrmmaaççããoo rroobbuussttaa ppaarraa

eemmppuurrrraarr..

--EEnncchhaa--mmee.. UUssee--mmee.. FFooddaa--mmee!!

PPeeddaaççooss ddee eexxcciittaaççããoo eessvvooaaççaannddoo ssoobbrree eellaa ccoommoo vvaaggaa--lluummeess,, rreeuunniinnddoo eemm uummaa

mmaassssaa ssóólliiddaa.. SSuuaa vvaaggiinnaa ppuullssoouu dduurraammeennttee aaoo rreeddoorr ddee sseeuu ppêênniiss iinnvvaassoorr.. OO ssaanngguuee

ccoorrrreennddoo ppoorr ssuuaass vveeiiaass ee sseeuu ccoorraaççããoo ttrroovveejjaannttee.. IInncchhaannddoo ee eexxppaannddiiddoo eemm sseeuu ttóórraaxx

ccoommoo ssee ppuuddeessssee ssuuffooccáá--llaa.. AAoo mmeessmmoo tteemmppoo,, oo ccaalloorr eemm sseeuu ccaarrooççoo eexxppllooddiiuu,, eennttrraannddoo

rreeppeennttiinnaammeennttee eemm uummaa eessppiirraall qquueennttee ddee lluuzz ee ddeesseejjoo.. CCaarrrriiee lliitteerraallmmeennttee vviiuu eessttrreellaass

aattrrááss ddee ssuuaass ppáállppeebbrraass ffeecchhaaddaass ee ggeemmeeuu eemm vvoozz aallttaa,, nnããoo mmaaiiss ssee iimmppoorrttaannddoo qquueemm

ppuuddeessssee oouuvviirr..

CCaarrnnee ggoollppeeaannddoo ccoonnttrraa ccaarrnnee,, qquuaannddoo RRiicc bbaatteeuu nneellaa,, eennttããoo eellee ccoonnggeelloouu ee ggrriittoouu

uumm bbaaiixxoo pprriimmiittiivvoo ggrriittoo ddee lliibbeerrttaaççããoo.. SSeeuu ppêênniiss ppuullssaannddoo ddeennttrroo ddeellaa,, ssoollttaannddoo ssuuaa

sseemmeennttee.. EEllee ddeessmmoorroonnoouu ccoonnttrraa aass ccoossttaass ddeellaa,, pprreennddeennddoo--aa nnaa eessccrriivvaanniinnhhaa,, sseeuu ccoorrppoo

lliissoo ccoomm ssuuoorr ee eexxiiggeennttee qquuaannddoo rreettrraaiiuu ccoomm rreessppiirraaççõõeess iirrrreegguullaarreess..

--SSaannttoo CCrriissttoo!! -- EEllee eexxaalloouu.. SSeeuuss bbrraaççooss ddeessccaannssaannddoo ssoobbrree eellaa,, ooss ddeeddooss

eennttrreellaaççaaddooss ccoomm ooss sseeuuss..

SSuuaa ccaabbeeççaa ddeessccaannssaavvaa ffoorrtteemmeennttee eennttrree ssuuaass oommooppllaattaass,, ee eellee vviirroouu sseeuu rroossttoo ppaarraa

bbeeiijjáá--llaa..

--MMaallddiiççããoo,, bbeebbêê,, vvooccêê pprreecciissaa mmee ssuurrpprreeeennddeerr nnoo ttrraabbaallhhoo ddeessssee jjeeiittoo ttooddoo ddiiaa..

CCaarrrriiee ssoorrrriiuu,, ee sseeuuss oollhhooss aabbeerrttooss,, ffooccaaddooss nnaa ppeeççaa ggoorrdduurroossaa nnoovvaammeennttee.. QQuuee ddiiaabboo

ffooii aaqquuiilloo?? SSuuaass ppeerrnnaass ttrrêêmmuullaass ccoomm sseeuu ppeessoo ccoommbbiinnaaddoo ee sseeuuss ppuullmmõõeess eessttaavvaamm

ccoommpprriimmiiddooss aassssiimm eellaa mmaall ppooddiiaa rreessppiirraarr..

Page 72: Bonnie Dee - Efeito Dos Namorados

OO EEffeeiittoo DDiiaa ddooss NNaammoorraaddooss

7722 GGrruuppoorrrr--TTrraadduuççããoo ddee rroommaanncceess eerróóttiiccooss

--FFoorraa!! -- EEllaa ooffeeggoouu..

IImmeeddiiaattaammeennttee eellaa ffooii aalliivviiaaddaa ddee sseeuu ppeessoo àà mmeeddiiddaa qquuee eellee eennddiirreeiittoouu eennttããoo aa

aajjuuddoouu aa ssee aapprruummaarr.. GGiirraannddoo--aa ddee ffrreennttee ppaarraa eellee,, eellee eerrgguueeuu sseeuuss ppeeiittooss eemm ssuuaass mmããooss..

--CCoommoo eessttããoo sseeuuss ppoobbrreess sseeiiooss?? EElleess ccoonnsseegguuiirraamm ssoobbrreevviivveerr??

--OOss mmeenniinnooss ssããoo mmuuiittoo eelláássttiiccooss.. FFiiccaarrããoo bbeemm..

EEllaa ppuuxxoouu ssuuaass mmããooss ddee sseeuuss ppeeiittooss ee aass ccoollooccoouu aattrrááss nnaass ccoossttaass,, mmoovveennddoo eemm sseeuu

aabbrraaççoo..

TTrraazzeennddoo--aa mmaaiiss ppeerrttoo,, eellee bbeeiijjoouu oo ttooppoo ddee ssuuaa ccaabbeeççaa ee aa bbaallaannççoouu ddee uumm llaaddoo ppaarraa

oouuttrroo,, ccaannttaarroollaannddoo aallggoo ddeebbaaiixxoo ddee ssuuaa rreessppiirraaççããoo..

CCaarrrriiee aappeerrttoouu ssuuaa oorreellhhaa ppaarraa sseeuu ttóórraaxx,, eessccuuttaannddoo oo eessttrroonnddoo ddaa mmeellooddiiaa

rreevveerrbbeerraannddoo ddoo llaaddoo ddee ddeennttrroo..

--IIssttoo…… éé ――WWee aarree tthhee cchhaammppiioonnss??‖‖

--UUhh,, ttaallvveezz..

EEllaa rriiuu..

--EEuu nnããoo ppoossssoo eevviittaarr iissttoo.. AA mmaallddiittaa ccaannççããoo eesstteevvee pprreessaa eemm mmiinnhhaa ccaabbeeççaa oo ddiiaa

ttooddoo..

EEuu ppooddiiaa ccrreesscceerr aammaannddoo eessttee ccaarraa.. EEllaa eerrgguueeuu aa ccaabbeeççaa ddee sseeuu ttóórraaxx ee oollhhoouu ppaarraa

eellee..

--EEnnttããoo,, eeuu ggoossttaarriiaa ddee ccoommeeççaarr aa ttee ccoonnhheecceerr aacceeiittaannddoo aa ooffeerrttaa ddaaqquueelleess iinnggrreessssooss ddee

bbaalléé..

SSeeuuss oollhhooss eessccuurrooss bbrriillhhaarraamm..

--ÓÓttiimmoo,, ppoorrqquuee,, hhoonneessttaammeennttee,, eeuu nnããoo sseeii oouuttrraa ppeessssooaa qquuee eeuu ppuuddeessssee ccoonnvveenncceerr aa iirr

ccoommiiggoo.. EEuu nnããoo aannddoo eexxaattaammeennttee ccoomm uummaa mmuullttiiddããoo ddee aammaanntteess ddee bbaalléé..

--VVooccêê éé eennggrraaççaaddoo.. -- EEllaa sseeccaammeennttee ddiissssee,, llooccaalliizzaannddoo sseeuu ddeeddoo aacciimmaa ddooss lláábbiiooss

ddeellee.. EEllaa ppooddiiaa ttooccaarr nneelleess oo ddiiaa ttooddoo,, eerraamm ttããoo ssuuaavveess ee mmoorrnnooss..

EEllee ppeeggoouu sseeuu ddeeddoo eennttrree sseeuuss ddeenntteess ee ooss mmoorrddiissccoouu lliiggeeiirraammeennttee.. PPuuxxaannddoo sseeuuss

bbrraaççooss aaoo rreeddoorr ddeellaa,, eellee ppeeggoouu ssuuaa mmããoo ddiirreeiittaa ee bbeeiijjoouu aa ppaallmmaa aanntteess ddee ccoollooccáá--llaa eemm

sseeuu ttóórraaxx..

Page 73: Bonnie Dee - Efeito Dos Namorados

OO EEffeeiittoo DDiiaa ddooss NNaammoorraaddooss

7733 GGrruuppoorrrr--TTrraadduuççããoo ddee rroommaanncceess eerróóttiiccooss

--SSeennttee iissttoo?? VVooccêê oo ffeezz ffuunncciioonnaarr nnoovvaammeennttee.. -- SSeeuu ccoorraaççããoo bbaattiiaa vviivvaammeennttee eemmbbaaiixxoo

ddee ssuuaa mmããoo.. --EEuu sseeii.. ÉÉ eexxttrraavvaaggaannttee.. MMaass eeuu nnããoo mmee sseennttiiaa ttããoo bbeemm hháá mmuuiittoo tteemmppoo..

--EEuu ttaammbbéémm.. -- EEllaa eessffrreeggoouu ssuuaa mmããoo eemm sseeuu ttóórraaxx lliissoo,, bbrroonnzzeeaaddoo,, sseennttiinnddoo aa

oonndduullaaççããoo ddee mmúússccuullooss ee iimmaaggiinnaannddoo uumm aarrddeennttee ccoorraaççããoo vveerrmmeellhhoo..

--QQuuee ttaall NNaannddoo?? EEllee ccoonnccoorrddaarráá?? CCoonnoossccoo vveennddoo uumm aaoo oouuttrroo??

EEllee ppaauussoouu..

--HHoonneessttaammeennttee?? EEllee vvaaii tteerr qquuee ccoonnccoorrddaarr.. EEuu pprreecciissoo ddiissttoo.. EEuu pprreecciissoo sseennttiirr--mmee

vviivvoo nnoovvaammeennttee,, ee iimmaaggiinnoo ssee eeuu ttiivveerr mmuuiittoo pprraazzeerr,, ssóó ppooddee sseerrvviirr ppaarraa nnooss uunniirr.. -- EEllee

ffrraannzziiuu oo cceennhhoo ee oollhhoouu ppaarraa eellaa.. --IIssssoo ssooaa eeggooííssttaa??

CCaarrrriiee aaggiittoouu ssuuaa ccaabbeeççaa..

--PPaarreeccee cceerrttoo..

EEllaa ssee aaffaassttoouu ddeellee,, rreeccuuppeerraaddoo sseeuu ssuuttiiãã ee aa bblluussaa ddoo cchhããoo ee ooss ccoollooccoouu.. RRiicc eessttaavvaa

ccoommpplleettaammeennttee vveessttiiddoo eemm sseeuu uunniiffoorrmmee nnoovvaammeennttee qquuaannddoo eellaa llooccaalliizzoouu ssuuaa ccaallcciinnhhaa

qquuee eessttaavvaa ppeenndduurraaddaa nnaa ggaavveettaa ddoo ggaabbiinneettee ddee aarrqquuiivvoo,, ee aa vveessttiiuu..

DDoobbrraannddoo ssuuaa bblluussaa ee ssuuaavviizzaannddoo ssuuaa ssaaiiaa,, eellaa ggiirroouu ppaarraa eellee..

--CCoommoo sseerriiaa ssee nnóóss ssaaíísssseemmooss ppaarraa jjaannttaarr hhoojjee àà nnooiittee…… ccoomm NNaannddoo?? TTuuddoo bbeemm??

RRiicc ssoorrrriiuu..

--EEllee aaddoorraarriiaa iissttoo,, ee eennttããoo iirráá ccoonnoossccoo..

--ÉÉ iissssoo qquuee nnóóss ffaarreemmooss eennttããoo..

EEllaa rreettoorrnnoouu ppaarraa sseeuu ssoorrrriissoo ee ssee ddeebbrruuççoouu pprraa bbeeiijjáá--lloo,, ttooddaass aass ssuuaass rreesseerrvvaass

eevvaappoorraannddoo ccoommoo bboollaass ddee ssaabbããoo.. PPeellaa pprriimmeeiirraa vveezz eellaa ppaarroouu ddee ssee pprreeooccuuppaarr ssoobbrree

ccoommoo eennccoonnttrraarr eessttee hhoommeemm aa aaffeettaarriiaa ee ccoommeeççoouu aa ppeennssaarr ssoobbrree oo qquuee ppooddeerriiaa ddaarr aa eellee

oouu eelleess..

EEllaa eessttaavvaa eexxppaannddiinnddoo ccoorraaççããoo,, pprroonnttaa ppaarraa ttoommaarr uumm mmeerrgguullhhoo ee aabbrriirr--ssee

aammppllaammeennttee sseemm ppeessaarr oo rriissccoo.. SSeennttiiuu ttããoo ggrraannddee ee ttrraannssppaarreennttee qquuaannttoo uumm ccoorraaççããoo ddee

pplláássttiiccoo ddee NNaammoorraaddooss aarrddeennttee ccoomm aa lluuzz ddee rruubbii..

Page 74: Bonnie Dee - Efeito Dos Namorados

OO EEffeeiittoo DDiiaa ddooss NNaammoorraaddooss

7744 GGrruuppoorrrr--TTrraadduuççããoo ddee rroommaanncceess eerróóttiiccooss

FFIIMM

VViissiitteemm ooss bbllooggss::

hhttttpp::////rroommaannttiiccoonnlliivvrroosshhoott..bbllooggssppoott..ccoomm//

hhttttpp::////eebbooookksshhoottmmeellll..bbllooggssppoott..ccoomm//

hhttttpp::////lliivvrroosseemmttrraadduuccaaoo..bbllooggssppoott..ccoomm//