BEM64-0322 Ukupoka Impongolo Ya Mulwani Panuma …(>?fifm>krj>>bpeftbfjv>h>>j>hrjfv>?fifk>fp>>kl...

of 28/28
 • date post

  23-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of BEM64-0322 Ukupoka Impongolo Ya Mulwani Panuma …(>?fifm>krj>>bpeftbfjv>h>>j>hrjfv>?fifk>fp>>kl...

 • Icishibisho ukufuma ku mwine kalemba

  Insambu shonse tashisuminishiwe. Ili buku kuti lya lembwa pali pulinta yapa nganda ku kubomfya kwa muntu pa lwakwe nangu ukupela, ukwabula amalipilo, nge cipe caku sabankanya Imbila nsuma iya kwa Yesu Kristu. Ili buku tekuti lishitishiwe, ukulembululwamo ayengi, ukubikwa pa mwela, ukusungila muli ba mashini, ukwalula mu ndimi shimbi, nangu ukuli bomfya ku kulomba indalama ukwabula insambu shalembwa na ba Voice Of God Recordings.

  Nga mulefwaya ukwishibilapo nafimbi nangu ukufwaya na fimbi ifyabapo, twalomba tumeni kuli ba:

  VOICE OF GOD RECORDINGSP.O. BOX 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.

  www.branham.org

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages false /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages false /GrayImageDownsampleType /Average /GrayImageResolution 300 /GrayImageDepth 8 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /FlateEncode /AutoFilterGrayImages false /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages false /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages false /MonoImageDownsampleType /Average /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001) /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName (http://www.color.org) /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MarksOffset 6 /MarksWeight 0.250000 /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName /PageMarksFile /RomanDefault /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed true >> > ]>> setdistillerparams> setpagedevice