ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ·...

of 50 /50
ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

Embed Size (px)

Transcript of ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ·...

Page 1: ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง · ของรัฐให้อยู่ในระบบราชการ ... Talent

ระบบขาราชการผมผลสมฤทธสง

Page 2: ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง · ของรัฐให้อยู่ในระบบราชการ ... Talent

แ น ว ค ด ห ล ก ก า ร

Attract เพอดงดด รกษา และจงใจคนเกง คนด มผลงานทกอใหเกดผลสมฤทธตอภารกจ

ของรฐใหอยในระบบราชการ

Talent Development พฒนาขาราชการพลเรอนผมศกยภาพสง

อยางตอเนองและเปนระบบ

Talent Inventory เพอเตรยมผน าซงมคณภาพ คณธรรม

จรยธรรมและประสบการณส าหรบต าแหนงประเภทบรหาร ประเภทอ านวยการและประเภทวชาการระดบเชยวชาญขนไป

ระบบคดเลอกทเขมขนแขงขนสง

การแตงตงทเปนธรรม

พฒนาอยางเปนระบบและตอเนอง

สอดคลอง ไมแปลกแยก จากระบบบรหารบคลากรภาครฐ

ในภาพรวม

ร ะ บ บ ข า ร า ช ก า ร ผ ม ผ ล ส ม ฤ ท ธ ส ง

2

Page 3: ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง · ของรัฐให้อยู่ในระบบราชการ ... Talent

กลไก ของ ระบบ HiPPS

ระบบ สรรหาและคดเลอก

ระบบ พฒนา

ระบบ แรงจงใจ

ระบบบรหาร ผลการปฏบตงาน

3

Page 5: ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง · ของรัฐให้อยู่ในระบบราชการ ... Talent

มงผลสมฤทธ สงสมความเชยวชาญ

บรการทด

ยดมนในความถกตองและชอบธรรม

ท างานเปนทม

ความผกพนตอระบบราชการ ความคดรเรมสรางสรรค

มองภาพรวม

อทศตนเพอสงคม

มปฏสมพนธกบผอน

มงมนเรยนรพฒนาตนเอง

สมรรถนะทพงประสงคส าหรบ HIPPS

5

Page 6: ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง · ของรัฐให้อยู่ในระบบราชการ ... Talent

สถานะ

อาย ราชการ

ประสบการณ

ผลประเมน

ขาราชการพลเรอนสามญ ต าแหนงประเภทวชาการ

ปฏบตการ ช านาญการ

ปรญญาโท/เอก 1 ป; ปรญญาตร 2 ป

1 ป (ในหนวยงานทสมคร)

มผลการปฏบตราชการ 2 รอบ การประเมนในรอบปทผานมา ในแตละรอบอยในระดบดมากขนไป

6

กระบวนการค ด เล อก

คณสมบ ต

6

Page 7: ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง · ของรัฐให้อยู่ในระบบราชการ ... Talent

สวนราชการตนสงกด

การสมภาษณ การประเมนสมรรถนะ ผลการปฏบตงาน วสยทศน แนวคด พฤตกรรมโดยรวม ภาษาองกฤษ ทกษะคอมพวเตอร

ส านกงาน ก.พ.

Aptitude Test

Assessment Center

กระบวนการคด เลอก ว ธ ก ารค ด เล อก

ขนตอนท 1

ขนตอนท 2

7

Page 8: ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง · ของรัฐให้อยู่ในระบบราชการ ... Talent

On-the-Job โดย สรก.

Experience Accumulation Framework (EAF)

Core

Long-term

Off-the-Job โดย สกพ.

Training & Development Roadmap

Support System

Short-term

กระบวนการพฒนา

8

Page 9: ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง · ของรัฐให้อยู่ในระบบราชการ ... Talent

STEP 1 ส านก/กอง

STEP 2 ส านก/กอง

STEP 3 ส านก/กอง

STEP 4 ต าแหนง เปาหมาย

ทกษะ หรอ ความสามารถอะไร? ตอง “ท างาน” อะไรได? ตองอยในส านก/กองนน ๆ ระยะเวลาเทาไหร?

กรอบการสงสมประสบการณ Experience Accumulation Framework (EAF)

Experience Accumulation Framework – EAF คอ Career Plan ทตอบค าถามวาหากจะเปน “....ชอต าแหนงส าคญ….” ตองมเสนทางความกาวหนาอยางไรบาง หรอตองหมนเวยนไปท างาน ในส านก/กองใดบาง เพอเกบเกยวประสบการณ ทไดจากการท างานจรง ในฐานะ ขรก. ของหนวยงานภายในนน ๆ

9

Page 11: ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง · ของรัฐให้อยู่ในระบบราชการ ... Talent

1. ก าหนดหนวยงานทตองผานงานจงจะท าใหพฒนา

สต าแหนงเปาหมายได

2. พจารณาวาตองผานงานในหนวยงานถงในระดบใด และก าหนด หวเรองความร/งานทตองเรยนร

3. ระบตวบงชเชงพฤตกรรมทจะใชวดหรอแสดง ใหเหนถงการบรรลไดตามระดบความสามารถ

4. ระบระยะเวลาทเหมาะสม ในการผานงานในหนวยงาน ณ ระดบความสามารถหนง ๆ

5. ระบผสอนงาน ใครคอผทเหมาะสมและมศกยภาพในการสอนงาน

6. ระบหลกสตรการฝกอบรม ทเกยวเนองกบวชาชพหลกสตรใด ทจ าเปนเพอสรางฐาน ความร ใหเพยงพอกบการปฏบตงาน

7.ระบงานทควรมอบหมายซงจะท าใหบรรลไดถงระดบความสามารถ ทมงหวง

แบบฟอรม EAF

11

Page 12: ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง · ของรัฐให้อยู่ในระบบราชการ ... Talent

1. HiPPS

2. Coach

3. HR

ขาราชการ ทเกยวของกบระบบราชการ

ผมผลสมฤทธสง

กลมเปาหมายในการพฒนาตาม Training and Development Roadmap

12

12

Page 14: ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง · ของรัฐให้อยู่ในระบบราชการ ... Talent

ระบบแรงจงใจ (ต าแหนง+คาตอบแทน+เครอขาย)

14

Page 15: ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง · ของรัฐให้อยู่ในระบบราชการ ... Talent

มงพฒนาขาราชการผมศกยภาพสงในระดบปฏบตการและช านาญการใหเปนขาราชการระดบช านาญการพเศษทมคณภาพ

โอกาสไดรบพจารณาเลอนเงนเดอนกรณพเศษ : ไดรบเงนเดอนเพมขนจากการเลอนเงนเดอนกรณปกตในอตรารอยละ 1 ของฐานในการค านวณตอรอบการประเมนโดยในแตละสวนราชการจะมจ านวนขาราชการผมผลสมฤทธสง ซงไดรบการเลอนเงนเดอนกรณพเศษ ไมเกนรอยละ 15 ของจ านวนขาราชการผมผลสมฤทธสง

ต าแหนง คาตอบแทน

15

Page 16: ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง · ของรัฐให้อยู่ในระบบราชการ ... Talent

กจกรรมสมมนาประจ าป กลมก าลงคนคณภาพ

- เพอเปนเวทเผยแพรแลกเปลยนความรและการเรยนรจากทนฝกอบรม HiPPS รนใหมทน Talent Network - การแสดงผลงานและศกยภาพของก าลงคนคณภาพในเชงวชาการ - เพอใหผมสวนเกยวของไดรจก กลมก าลงคนคณภาพของภาคราชการมากยงขน

วตถประสงค

หวขอ “หนงองศาขยบ ปรบเปลยนประเทศไทย”

ก จกรรม เคร อข ายก าล งคนคณภาพ

16

Page 17: ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง · ของรัฐให้อยู่ในระบบราชการ ... Talent

กจกรรมเครอขายก าล งคนคณภาพ

วตถประสงค

- เพอแสดงศกยภาพของกลมก าลงคนคณภาพใน เชงจตอาสาการท าประโยชนเพอสวนรวม (มตคนด)

- การเสรมสรางความรวมมอในเชงบรณาการ

ระหวางก าลงคนคณภาพกลมตาง ๆ

(มตคนคณภาพ)

- การเสรมสรางพลงสามคคปรองดอง

(มตความกลมเกลยว)

กจกรรมวนดด (One Degree Drive)

17

17

Page 18: ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง · ของรัฐให้อยู่ในระบบราชการ ... Talent

กจกรรมสมมนาวชาการประจ าป ทผานมา

2553 : “หนงองศาขยบ ปรบเปลยนประเทศไทย” (One Degree Drive : Head Heart Hand) 2554 : “หนงองศาขยบ ปรบเปลยนประเทศไทย : ผนกพลง…ก าลงคนคณภาพ 2555 : “หนงองศาขยบ ปรบเปลยนประเทศไทย : ลก และ รกกาวสอาเซยน” (Head Heart Hand & Harmony) 2556 : “หนงองศาขยบ ปรบเปลยนประเทศไทย : เตรยมทกษะและความรสอาเซยน” 2557 : “หนงองศาขยบ ปรบเปลยนประเทศไทย: กาวขามอาเซยนสเวทสากล” 2558 : “หนงองศาขยบ ปรบเปลยนประเทศไทย : กาวตอไปของพลงแหงอนาคต” 2560 : “หนงองศาขยบ ปรบเปลยนประเทศไทย: ผสานพลงคนคณภาพกบการขบเคลอนยทธศาสตรประเทศ” 2561 : “หนงองศาขยบ ปรบเปลยนประเทศไทย : ก าลงคนคณภาพกบการปฏรปประเทศเชงบรณาการ” 18

Page 19: ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง · ของรัฐให้อยู่ในระบบราชการ ... Talent

คนพลงสธรรมชาต คนจตวญญาณสทะเลไทย

ปลกปญญา พฒนาความรเดกไทย

คนรนใหม ใสใจธรรมชาต

อาสาปนดน พงพงธรรมชาต

อทศแรงกายแรงใจ สานสายใยชมชน

ปนน าใจใหนอง เฉลมพระเกยรตสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร เนองในโอกาสทรงเจรญพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา

คนสมดลสธรรมชาต เนองในวโรกาสพระบาทสมเดจพระเจาอยหวครองราชย ๗๐ ป

ก าลงคนคณภาพรวมใจเปนหนง สบสานพระราชปณธานของพระบาทสมเดจพระปรมนทรมหาภมพลอดลยเดช

กจกรรมเสรมสรางความเขมแขงและยงยนของจงหวดอทยธานธานโดยกลมก าลงคนคณภาพ

กจกรรมวนดด One Degree Drive ทผานมา

19

Page 20: ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง · ของรัฐให้อยู่ในระบบราชการ ... Talent

ระบบบรหาร ผลการปฏบตงาน

(Performance Management)

ผลงาน & สมรรถนะ 20

Page 21: ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง · ของรัฐให้อยู่ในระบบราชการ ... Talent

Performance Management วางแผน (ก าหนด KPI)

ประเมนผล

ผาน (Promote/Reward)

การออกจากระบบ

HiPPS ระดบปฏบตการ ต ากวาระดบดมาก 2 ครง ตดตอกน ต ากวาระดบดมาก เปนครงท 3 ต ากวาระดบด

HiPPS ระดบช านาญการ ต ากวาระดบดมาก

21

Page 22: ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง · ของรัฐให้อยู่ในระบบราชการ ... Talent

กฎระเบยบทเกยวของ หนงสอ ส านกงาน ก.พ. ท นร 1003/ว 42 ลงวนท 30 กนยายน 2553 เรอง ระบบขาราชการผมผลสมฤทธสง หนงสอ ส านกงาน ก.พ. ท นร 1003/ว 4 ลงวนท 11 มนาคม 2554 เรอง ระบบขาราชการผมผลสมฤทธสง หนงสอ ส านกงาน ก.พ. ท นร 1003/ว 1 ลงวนท 26 มกราคม 2555 เรอง ระบบขาราชการผมผลสมฤทธสง หนงสอ ส านกงาน ก.พ. ท นร 1006/ว 7 ลงวนท 26 สงหาคม 2557 เรอง หลกเกณฑและวธการประเมนบคคลเพอแตงตงใหด ารงต าแหนง

ประเภทวชาการ ระดบช านาญการพเศษ กรณผครองต าแหนงเปนขาราชการ ผมผลสมฤทธสง (HiPPS)

หนงสอ ส านกงาน ก.พ. ท นร 1008/ว 10 ลงวนท 12 กรกฎาคม 2559 เรอง การปรบปรงหลกเกณฑและเงอนไขการก าหนดต าแหนงส าหรบขาราชการผมผลสมฤทธสง

22

Page 23: ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง · ของรัฐให้อยู่ในระบบราชการ ... Talent

คมอและเอกสาร

ฐานขอมล HiPPS E-newsletter

เอกสารทเกยวของ

เวบไซตส านกงาน ก.พ. (www.ocsc.go.th)

บรการส าหรบขาราชการ

ระบบ HiPPS

คมอและเอกสาร/ฐานขอมล/ HiPPS E-newsletter

ขนตอนการเขาสคมอ

23

Page 24: ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง · ของรัฐให้อยู่ในระบบราชการ ... Talent

ขนตอนการดผลคะแนนการประเมนคณลกษณะทพงประสงค

1. เขาเวบไซต https://www.ocsc.go.th/HiPPS

ID Card

ID Card

2. กรอกเลขบตรประจ าตวประชาชน

คลก

24

3. คลกท My HiPPS Profile

4. ID Card

Page 25: ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง · ของรัฐให้อยู่ในระบบราชการ ... Talent

ตวอยาง ผลคะแนนการประเมน

คณลกษณะ ทพงประสงค

25

Page 26: ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง · ของรัฐให้อยู่ในระบบราชการ ... Talent

ระบบฐานขอมล

26

Page 27: ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง · ของรัฐให้อยู่ในระบบราชการ ... Talent

จ าแนกตามเพศ เพศ จ านวน (คน)

ชาย 445 หญง 664

รวม 1109

40% 60%

ชาย หญง

ระบบฐานขอมล

จ าแนกตามระดบการศกษาสงสด การศกษาสงสด จ านวน (คน)

ปรญญาเอก 154 ปรญญาโท 786 ปรญญาตร 164 ไมระบ 5

รวม 1109

14%

71%

15% ปรญญาเอก ปรญญาโท ปรญญาตร ไมระบ

0%

ขอมล ณ วนท 29 ตลาคม 2561 27

Page 28: ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง · ของรัฐให้อยู่ในระบบราชการ ... Talent

จ าแนกตามสถานภาพ ระบบฐานขอมล สถานภาพปจจบน จ านวน (คน)

เปนช านาญการพเศษ/เชยวชาญแลว 132

ด ารงสถานภาพขาราชการผมผลสมฤทธสง 783

ลาออกจากระบบฯ 122 ลาออกจากราชการ 72

รวม 1109

12%

71%

6%

ขอมล ณ วนท 29 ตลาคม 2561

เปนช านาญการพเศษ/เชยวชาญแลว ด ารงสถานภาพขาราชการ ผมผลสมฤทธสง ลาออกจากระบบฯ ลาออกจากราชการ

จ าแนกตามระดบ ระดบ จ านวน (คน)

เชยวชาญ 3

ช านาญการพเศษ 131

ช านาญการ 506

ปฏบตการ 467

บรหารสง 1

อ านวยการสง 1

รวม 1109

12%

46% 42%

0% 0% 0% เชยวชาญ

ช านาญการพเศษ ช านาญการ ปฏบตการ บรหารสง อ านวยการสง

11%

28

Page 29: ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง · ของรัฐให้อยู่ในระบบราชการ ... Talent

จ าแนกตามความเชยวชาญในสาขาตางๆ 10 อนดบแรก

ขอมล ณ วนท 29 ตลาคม 2561

ระบบฐานขอมล

สาขาวชา จ านวน (คน) วศวกรรมศาสตร 152 เศรษฐศาสตร 142 รฐศาสตร/รฐประศาสนศาสตร 88 บรหารธรกจ/พาณชยศาสตร 76 นตศาสตร 66 วทยาการสงแวดลอม/ทรพยากรธรรมชาต 52 เภสชศาสตร 41 การบญช 34 วทยาศาสตรประยกต 30 สารสนเทศศาสตร/คอมพวเตอร 25

รวม 706

วศวกรรมศาสตร 22%

เศรษฐศาสตร 20%

รฐศาสตร/รฐประศาสนศาสตร

12%

บรหารธรกจ/พาณชยศาสตร

11%

นตศาสตร 9%

วทยาการสงแวดลอม/ทรพยากร ธรรมชาต

7%

เภสชศาสตร 6%

การบญช 5%

วทยาศาสตรประยกต

4%

สารสนเทศศาสตร/คอมพวเตอร

4%

29

Page 30: ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง · ของรัฐให้อยู่ในระบบราชการ ... Talent

ระบบฐานขอมล

จ าแนกตามกระทรวง/ส านก สวนราชการ จ านวน (คน)

กระทรวงการคลง 231

ส านกนายกรฐมนตร 162

กระทรวงสาธารณสข 94

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 81

กระทรวงพลงงาน 81

กระทรวงทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม 68

กระทรวงคมนาคม 60

กระทรวงอตสาหกรรม 51

กระทรวงยตธรรม 46

กระทรวงแรงงาน 42

กระทรวงมหาดไทย 40

กระทรวงวทยาศาสตรและเทคโนโลย 37

กระทรวงดจทลเพอเศรษฐกจและสงคม 26

กระทรวงศกษาธการ 25

กระทรวงพาณชย 25

กระทรวงการพฒนาสงคมและความมนคงของมนษย 14

อนๆ 13

กระทรวงวฒนธรรม 9

กระทรวงการทองเทยวและกฬา 4

รวม 1109 ขอมล ณ วนท 29 ตลาคม 2561

ระบบฐานขอมล

6%

กระทรวงการคลง 21%

ส านกนายกรฐมนตร 15%

กระทรวงสาธารณสข 8% กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ 7%

กระทรวงพลงงาน 7%

กระทรวงทรพยากรธรรมชาตและ

สงแวดลอม 6%

กระทรวงคมนาคม 5%

กระทรวงอตสาหกรรม 5%

กระทรวงยตธรรม

4%

กระทรวงแรงงาน 4%

กระทรวงมหาดไทย 4%

กระทรวงวทยาศาสตรและเทคโนโลย

3%

กระทรวงดจทลเพอเศรษฐกจและสงคม

2%

กระทรวงศกษาธการ 2% กระทรวงพาณชย

2%

กระทรวงการพฒนาสงคมและความมนคงของมนษย

1%

อนๆ 1%

กระทรวงวฒนธรรม 1%

กระทรวงการทองเทยวและกฬา 0%

30

Page 31: ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง · ของรัฐให้อยู่ในระบบราชการ ... Talent

จ าแนกตามสถานภาพแยกแตละกระทรวง/ส านก สวนราชการ

ม HiPPS อยในระบบ (คน)

เปนช านาญการพเศษแลว (คน) ลาออกจากระบบ HiPPS (คน) ลาออกจากราชการ (คน

) รวม (คน)

กระทรวงการคลง 157 27 26 21 231 ส านกนายกรฐมนตร 106 31 14 11 162 กระทรวงสาธารณสข 71 5 18 - 94 กระทรวงเกษตรและสหกรณ 57 4 18 2 81

กระทรวงทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม 50 12 2 4 68

กระทรวงพลงงาน 47 15 5 14 81 กระทรวงคมนาคม 43 9 7 1 60 กระทรวงอตสาหกรรม 41 6 2 2 51 กระทรวงแรงงาน 35 - 2 5 42 กระทรวงยตธรรม 32 2 11 1 46 กระทรวงวทยาศาสตรและเทคโนโลย 30 3 3 1 37 กระทรวงพาณชย 23 1 1 - 25 กระทรวงศกษาธการ 22 1 1 1 25 กระทรวงมหาดไทย 21 5 9 5 40 กระทรวงดจทลเพอเศรษฐกจและสงคม 17 5 2 2 26

กระทรวงการพฒนาสงคมและความมนคงของมนษย 10 2 1 1 14 หนวยงานอสระ 9 4 - - 13 กระทรวงวฒนธรรม 9 - - - 9 กระทรวงการทองเทยวและกฬา 3 - - 1 4

รวม 783 132 122 72 1109

ขอมล ณ วนท 29 ตลาคม 2561

31

Page 32: ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง · ของรัฐให้อยู่ในระบบราชการ ... Talent

รวม127 คน

รวม 671 คน

บอรดนทรรศการในกจกรรมสมมนาวชาการประจ าปกลมก าลงคนคณภาพ หวขอ “หนงองศาขยบ ปรบเปลยนประเทศไทย : ผสานพลงคนคณภาพเพอการปฏรปประเทศเชงบรณาการ” เมอวนท ๑๐ กนยายน ๒๕๖๑ ณ ตกสนตไมตร ท าเนยบรฐบาล 32

Page 33: ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง · ของรัฐให้อยู่ในระบบราชการ ... Talent

33

Page 34: ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง · ของรัฐให้อยู่ในระบบราชการ ... Talent

ทมา : โครงการพฒนานกยทธศาสตร เพอการปฏรปประเทศเชงบรณาการ

กฎหมาย

Strategist Development Program ส านกงาน ก.พ. และส านกงานทรพยากรน าแหงชาตน ารองพฒนานกยทธศาสตร เพอการปฏรปประเทศเชงบรณาการ

ขบเคลอนภารกจส าคญของรฐบาล ดวยกลมก าลงคนคณภาพ

3โจทยทตองขบเคลอน

ศกษารางพระราชบญญตทรพยากรน าแหงชาต ทแสดงถงความเชอมโยง

ความแตกตาง และความซ าซอนของกฎหมายตาง ๆ ทเกยวของ

คลงขอมล การใช Big Data เพอการบรหาร

จดการทรพยากรน า ยทธศาสตร

จดท าแผนยทธศาสตรเรองน า ทเชอมโยงกบมตเศรษฐกจและสงคม

ผสมครเขารวมโครงการทงสน ๑๔๐ คน (๖๐ สรก.) ผเขารบการประเมนและคดเลอก ๘๐ คน (๕๐ สรก.) ผไดรบการคดเลอก ๑๔ คน (๑๑ สรก.) ผเขารวมโครงการ ๗ คน (๖ สรก.) ๑๐ กนยายน ๖๑ : พธ

ลงนาม MOU รวมกบสวนราชการ ๗ แหง ทสนบสนนบคลากร เขารวมโครงการ ฯ โดยมนายกรฐมนตร (พลเอก ประยทธ จนทรโอชา) และ รองนายกรฐมนตร

(นายวษณ เครองาม) เปนสกขพยาน เชญชวนสวนราชการสงขอเสนอโจทย เพอรบสมครกลมก าลงคนคณภาพไปปฏบตงาน การด าเนนการในระยะตอไป

34

Page 35: ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง · ของรัฐให้อยู่ในระบบราชการ ... Talent

Talent Inventory Project

Page 36: ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง · ของรัฐให้อยู่ในระบบราชการ ... Talent

Talent Inventory

โครงการพฒนาประสทธภาพการบรหารจดการขอมลสารสนเทศของก าลงคนคณภาพ

เพอการตดตามการใชศกยภาพของกลมขาราชการผมผลสมฤทธสง จงตองมการบรหารจดการขอมลใหถกตองและเปนปจจบนมากทสด “

36

Page 37: ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง · ของรัฐให้อยู่ในระบบราชการ ... Talent

วตถประสงค

01

02

03

04

เพอการบรหารจดการขอมลสารสนเทศและ ‘จ าแนกความเชยวชาญ’ ของขาราชการ ผมผลสมฤทธสง

เพอ ‘จดเกบและรวบรวมขอมลผลงาน’ เฉพาะบคคลของขาราชการผมผลสมฤทธสง เชน ผลงานทถอเปนความส าเรจ ผลงานความเชยวชาญ ผลงานเลอนระดบ และประสบการณหรอการท างานทผานมา เชน บทบาทความรบผดชอบต าแหนง/กลมต าแหนงตามภารกจ

เพอใหประเทศม ‘คลงขอมล’ ทเปนประโยชนในการคนหาบคคลทมศกยภาพหรอผเชยวชาญเฉพาะดาน เขารวมท างานในระดบประเทศได

เพอ ‘เชอมโยงขอมล’ จากระบบตาง ๆ เชน BI และ DPIS และน าขอมลจากทกระบบ มาตอยอดในเชงการวเคราะหและแสดงผล เพอใหมการรายงานผล (Dashboard)

Contents

Contents

37

Page 38: ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง · ของรัฐให้อยู่ในระบบราชการ ... Talent

ตวอยางระบบรายงานผลขอมล (Dashboard)

38

Page 39: ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง · ของรัฐให้อยู่ในระบบราชการ ... Talent

ตวอยางระบบคนหาความ

เชยวชาญ

ระบบจะคนหาผทเชยวชาญเฉพาะดานนนๆ โดยเราจะใส Keywords หรอ ค าคน ทเกยวของในการคนหา เชน สงแวดลอม ผทมขอมล Keywords หรอค าคน นน ๆ มากทสดในประวตสวนตว จะแสดงชอใหเหนเปนคนแรก โดยระบบจะคดเปนเปอเซนต (%) ของจ านวนค าท matching โดยส านกงาน ก .พ . จะน าขอมลมาเพ อว เคราะหและหาผ เช ยวชาญเฉพาะดานในระดบประเทศตอไป

39

Page 40: ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง · ของรัฐให้อยู่ในระบบราชการ ... Talent

เขาเวบไซต www.ocsc.go.th/HiPPS

ถาจ า Password ไมได สามารถกดปม ‘ลมรหสผาน’ เพอขอรหสใหมผานทาง E-mail

กรอก Username และ Password เพอเขาสระบบ

เขา HiPPS Website 1

3 ตรวจ สอบ

ขอมลการศกษา ขอมลรายละเอยดการท างาน

ขอมลรายละเอยดผลงาน ขอมลสวนบคคล

ตรวจสอบความถกตอง เพมขอมล

เจาหนาทยนยนขอมล

40

Page 41: ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง · ของรัฐให้อยู่ในระบบราชการ ... Talent

www.ocsc.go.th/HiPPS

41

Page 42: ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง · ของรัฐให้อยู่ในระบบราชการ ... Talent

Log in เขาสระบบ 42

Page 43: ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง · ของรัฐให้อยู่ในระบบราชการ ... Talent

สวนท 1 เปนขอมลสวนบคคล สวนท 2 เปนคณสมบตของบคคล (ต าแหนง ระดบ หนวยงาน ประวตการศกษา ผลงานทางวชาการ ฯลฯ) โดยขอมลบางสวนจะสามารถเชอมโยงกบฐานขอมลอน ๆ เชน ประเภทนกเรยนทนของรฐบาล เชอมโยงกบฐานขอมลนกเรยนทนของรฐบาล (BI) หรอการเล อนระดบ (ปฏบตการเปนช านาญการ ) เชอมโยงกบฐานขอมล DPIS

คลกทแกไขขอมลเพอแกไขและเพมขอมลใหถกตองและ

เปนปจจบน

43

Page 44: ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง · ของรัฐให้อยู่ในระบบราชการ ... Talent

ผลงานทส าคญ • คลกท Add new node เพอเพมรายละเอยดผลงานทส าคญ • แกไขและเพมขอมลทเกยวของกบผลงานวชาการหรอผลงานเลอนระดบ • ใส Keywords ทเกยวของกบลกษณะความเชยวชาญหรองานของทานใหมากทสด เชน คาตอบแทน, payment, บรหารบคคล เปนตน (ภาษาไทยหรอองกฤษกได) ในชอง ค าบรรยาย หรอ Description • เพมเตมขอมลรายละเอยดการทดสอบความรทางภาษาหรอทกษะคอมพวเตอร • เพมรายละเอยดขอมลของทานใหครบถวนสมบรณ • SAVE (บนทก)

44

Page 45: ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง · ของรัฐให้อยู่ในระบบราชการ ... Talent

แนวทางการพฒนาขาราชการผมผลสมฤทธสง (HiPPS) รนท 14

Page 46: ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง · ของรัฐให้อยู่ในระบบราชการ ... Talent

แนวทางการพฒนาขาราชการผมผลสมฤทธสง (HiPPS) รนท 14

Module Professional Skills Competency Development

Public Service Attitude Global Mindset Knowledge Sharing & Presentation

วตถประสงค เสรมสราง และพฒนาความร และทกษะทส าคญและจ าเปนในการปฏบตงาน

พฒนาและยกระดบขดสมรรถนะทจ าเปนของขาราชการผมผลสมฤทธสง

สรางความตระหนกรใน การเปนขาราชการและผน าทางสงคมทด

เปดมมมองและประสบการณท างานทเปนสากล

แลกเปลยนองคความรระหวางกลมและน าองคความรไปปรบปรงและพฒนางานทรบผดชอบ

ประเดน การเรยนรและ

พฒนา

- Digital Transformation - Data Analytics - Strategic Management

- Commitment to Learning - Holistic View

- Good Governance - Public Service Mindset - Community Study

- Digital Transformation - Data Analytics

- Group Project

วธการเรยนรพฒนา

- Lecture (Case Studies) - Workshop - Study visit

- Lecture (Case Studies) - Workshop

- Lecture (Case Studies) - Field Trip - Team Project

- Field Trip - Team Project

- Group Discussion - Project Presentation

การประเมน - The Best Group Project presentation

46

Page 47: ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง · ของรัฐให้อยู่ในระบบราชการ ... Talent

ระยะเวลาในการพฒนาขาราชการผมผลสมฤทธสง (HiPPS) รนท 14 *

Group Professional Skills + Competency Development

Public Service Attitude

Global Mindset

Knowledge Sharing & Presentation

PowerPoint Submission

1 1- 4 เม.ย. 2562 5-7 เม.ย. 2562 22 – 26 เม.ย. 2562 29 เม.ย. 2562 27 – 28 ม.ย. 2562

14 พ.ค. 2562

2 22 – 25 เม.ย. 2562 26 – 28 เม.ย. 2562 6 – 10 พ.ค. 2562 13 พ.ค. 2562 27 – 28 ม.ย. 2562

28 พ.ค. 2562

3 29 เม.ย. – 2 พ.ค. 2562 3 – 5 พ.ค. 2562 13 – 17 พ.ค. 2562 21 พ.ค. 2562 27 – 28 ม.ย. 2562

5 ม.ย. 2562

4 13 – 16 พ.ค. 2562 17 – 19 พ.ค. 2562 27 – 31 พ.ค. 2562 3 ม.ย. 2562 27 – 28 ม.ย. 2562

18 ม.ย. 2562

* อาจมการเปลยนแปลงตามความเหมาะสม 47

Page 49: ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง · ของรัฐให้อยู่ในระบบราชการ ... Talent

Q&A

Page 50: ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง · ของรัฐให้อยู่ในระบบราชการ ... Talent

Thank you ขอบคณมากคะ