สวัสด ช ว ตนักเรย นแลกเ ล่ ยน การ ... · 2019....

7
Page | 1 สวัสดีชีวิตนักเรียนแลกเปลี ยน การเดินทางของเราได้เริ มขึ้นแล้วนะ.. 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 8 นาฬิกา ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ก่อน จะออกเดินทางคิดในใจหลายอย่างมาก ต้องคิดถึงครอบครัวมากๆ แน่ จะไม่ได้เจอหน้ากันอีกตั้ง 1ปี คิดๆ ดูมันก็นานเหมือนกันนะ แต่อีก ใจก็ตื นเต้นมากๆ ที จะได้เดินทางไปเมกาคนเดียว ลุ้นที สุดว่าเราจะต้อง เจอกับปัญหาอะไรยังไงบ้าง ละจะแก้ไขเองได้ไหม คือตัวเองเป็นคนที ไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศมาก่อนเลย และทุกครั้งที ขึ้นเครื องบินก็ไป กับครอบครัวตลอด ไม่เคยขึ้นคนเดียวเลย เลยกังวลใจนิดๆ แต่ก็ไม่ คิดว่าจะร้องไห้นะ แต่พอตอนจะจากแม่แล้วเท่านั้นแหละ เห็นน าตาแม่ ไหล เราก็เลยกลั้นไม่อยู่ ร้องไห้กอดแม่เลยจ้า พอร าลาครอบครัวเสร็จ พี จากโครงการก็จัดการเตรียมเอกสารการ เดินทางให้เราหมดเลย พี เขาใจดีมากนะ แนะนาการเดินทางดีมากเลย ละก็มาส่งเราถึงประตูขาออกผู้โดยสารด้วย ก็ไหว้ขอบคุณพี แล้วก็เดิน เข้าประตูตรวจไป.. น้บตั้งแต่นั้นก็คิดในใจตลอดว่า ต่อไปนี้เจออะไรต้องแก้ปัญหาด้วย ตัวเองให้ได้ ต้องเข้มแข็ง! ก็ผ่านด่านตรวจอะไรไปได้ดีนะ ไม่มีปัญหา อะไร พอขึ้นบนเครื องบินของสายการบิน Japan airline ที นั งอะไรก็ สบายดีนะ และแล้วก็มาถึงอาหารว่างมื้อแรก นี เป็นขนมข้าวญี ปุ ่ นกับ าส้ม ก็ใช ได้อร่อยอยู่นะ กินเสร็จก็นอน 555 ไม่รู้ทาอะไรก็ดูหนังต่อ 555 พอถึงตอนประมาณ เที ยงพนักงานต้อนรับบนเครื องบินก็เดินแจกเมนูอาหารให้เลือกว่าเรา จะกินอะไร มีราเมนกับข้าวผัดกระเพราเราเลือกผัดกระเพราเพราะคิด ว่าเดี ยวไปอยู่นู้น ละจะหาข้าวกินยาก + อยากกินเผ็ด 5555 และนี ก็ เป็นมื้อเที ยงจ้า อร่อยมากชอบๆ

Transcript of สวัสด ช ว ตนักเรย นแลกเ ล่ ยน การ ... · 2019....

Page 1: สวัสด ช ว ตนักเรย นแลกเ ล่ ยน การ ... · 2019. 6. 21. · และแล้วเวลา 16.00น เคร ่องก็landing

P a g e | 1

สวสดชวตนกเรยนแลกเปลยน การเดนทางของเราไดเรมขนแลวนะ..

27 กรกฎาคม 2560 เวลา 8 นาฬกา ณ สนามบนสวรรณภม กอน

จะออกเดนทางคดในใจหลายอยางมาก ตองคดถงครอบครวมากๆ

แน จะไมไดเจอหนากนอกตง 1ป คดๆ ดมนกนานเหมอนกนนะ แตอก

ใจกตนเตนมากๆ ทจะไดเดนทางไปเมกาคนเดยว ลนทสดวาเราจะตอง

เจอกบปญหาอะไรยงไงบาง ละจะแกไขเองไดไหม คอตวเองเปนคนท

ไมเคยเดนทางไปตางประเทศมากอนเลย และทกครงทขนเครองบนกไป

กบครอบครวตลอด ไมเคยขนคนเดยวเลย เลยกงวลใจนดๆ แตกไม

คดวาจะรองไหนะ แตพอตอนจะจากแมแลวเทานนแหละ เหนน าตาแม

ไหล เรากเลยกลนไมอย รองไหกอดแมเลยจา

พอร าลาครอบครวเสรจ พจากโครงการกจดการเตรยมเอกสารการ

เดนทางใหเราหมดเลย พเขาใจดมากนะ แนะน าการเดนทางดมากเลย

ละกมาสงเราถงประตขาออกผโดยสารดวย กไหวขอบคณพแลวกเดน

เขาประตตรวจไป..

นบตงแตนนกคดในใจตลอดวา ตอไปนเจออะไรตองแกปญหาดวย

ตวเองใหได ตองเขมแขง! กผานดานตรวจอะไรไปไดดนะ ไมมปญหา

อะไร พอขนบนเครองบนของสายการบน Japan airline ทนงอะไรก

สบายดนะ และแลวกมาถงอาหารวางมอแรก นเปนขนมขาวญปนกบ

น าสม กใชไดอรอยอยนะ

กนเสรจกนอน 555 ไมรท าอะไรกดหนงตอ 555 พอถงตอนประมาณ

เทยงพนกงานตอนรบบนเครองบนกเดนแจกเมนอาหารใหเลอกวาเรา

จะกนอะไร มราเมนกบขาวผดกระเพราเราเลอกผดกระเพราเพราะคด

วาเดยวไปอยนน ละจะหาขาวกนยาก + อยากกนเผด 5555 และนก

เปนมอเทยงจา อรอยมากชอบๆ

Page 2: สวัสด ช ว ตนักเรย นแลกเ ล่ ยน การ ... · 2019. 6. 21. · และแล้วเวลา 16.00น เคร ่องก็landing

P a g e | 2

ถดจากอาหารคาวกเปนของหวาน ไอศกรมจา กนหมดทกอยาง 555 เรานงบนเครองจากไทยไปเปลยนเครองทนารตะ ประเทศญปน รวม

ทงหมดกประมาณ 9 ชวกวาๆ กไมคอยเบอนะ ตนเตนมากกวา ละบนเครองกมหนงใหด ชวดๆ

พอถงเวลาประมาณ 17.00 กเดนทางมาถงนารตะแลวจา ตนเตน

มากๆๆ คอเรมงงๆ วาจะตองเดนไปทางไหน ตรวจของทไหน รอ

เครองเกทไหน คอรนะวาเกททเทาไหรแตตามหาเกทไมเจอ 5555

สนามบนมนกวางอะ แตดวยความทโชคดมากๆๆๆๆ ไปเจอคนเอเชย

ดวยกนจา คอตอนแรกนกวาเขาเปนคนไทย แตปรากฏวาเปนคนลาว

เลยดใจมาก เขามากบญาตซงญาตท างานอยรฐจอเจยร พดลาวได

ไมคอยชด แตชดองกฤษ 5555 นยงงง 555 ซงเขาใจดมาก เทคแคร

เราหมดเลย ละคอเขากตอเครองบนและลงทเดยวกบเรา เขาเลยพาเรา

ไปรอในเกท พาไปตรวจของ คอเราโชคดมากๆ อะ..

ระหวางทรอเครอง กวดโอคอลหาครอบครวจา คดถงครอบครวแลว555 กบอกแมไมตองหวงนะ สบายมากออ เวลา 17.33 อยบนเครองบน

แลวจา เย~ ตนเตน เครองจะออกแลว สถานตอไปชคาโก อเมรกาจา วาววว~ ซงจากญปนไปเมกาใชเวลาทงหมด 13 ชวโมงจา นงจนปวด

ตดไปเลย 555 และอาหารวางมอแรกกเหมอนเดมเลย ขนมขาวญปน กบน าแอปเปล สดชนเลยจา

พอถงชวงเยน เปนเวลาของอาหารมอเยนแลว มอนเปนมอทชอบทสดละ เนอผดอะไรสกอยางจ าชอไมได แตอรอยทสด 555 เสรฟพรอมกบ

สลดแซลมอลดวยจา ตบทายดวยเคกชอกโกแลตหนานม >//< ฟนสดๆๆๆ อมมากมอน

Page 3: สวัสด ช ว ตนักเรย นแลกเ ล่ ยน การ ... · 2019. 6. 21. · และแล้วเวลา 16.00น เคร ่องก็landing

P a g e | 3

พอเสรจจากการกนกนอนเลยจา แตไมหลบนะ ไมรเปนอะไรนอนไม

หลบ ไมคอยงวงดวย สงสยยงคงตนเตน.. ละไปเผลอหลบตอนไหนไม

ร สะดงตน แอรโฮสเตรสเดนแจกอาหารมอดก! โอโหพงจดเตมมอเยน

ไป 555 อาหารมอดกเปนชสเบอเกอร(แชเยน-.-)

ถงแมจะไมคอยอรอยแตนกกนไมเหลอนะจะ555 แตยง.. อาหารยงไม

หมดเพยงเทาน ต 2 กวา มอาหารมาอกจา 5555 เปนบะหมอดงกบ

ผลไม

ออหอ อมตลอดเวลาจรงๆ 555 หลงจากมอต 2 กสลบไปเลยจา ตนมาอกท กยงคงมดอยบนเครองบนเหมอนเดม ชางเปนการเดนทางทแสน

ยาวนานจรงๆ....

และแลวเวลา 16.00น เครองก landing ถงชคาโกแลวจา วาว มาเหยยบแผนดนอเมรกาแลวนะ สนามบนทนกวางกวาสวรรณภมกบนารตะอะ

คอกวางสดๆ กอนลงจากเครองพนกงานตอนรบกอธบายเกยวกบใบทเขาจะแจก เปนเหมอนดานตรวจ ตม. อะ ทคนตางชาตจะเขาสหรฐตอง

ผานดานตรวจ กกรอกๆ บนเครอง หลงจากลงเครองเสรจแลว คนลาวกลมนนเขากพาเดนไปดานตรวจ แบบใจดมากๆ ชวยเหลอเราหมดเลย

ระหวางทเขารอเราเขาแถวดานตรวจ

Page 4: สวัสด ช ว ตนักเรย นแลกเ ล่ ยน การ ... · 2019. 6. 21. · และแล้วเวลา 16.00น เคร ่องก็landing

P a g e | 4

เขาม Passport เปนเมกาแลวเลยไมตองผานดานน ซงเขากยนรอเรานานมาก ครงชวโมงไดเลย ส าหรบค าถามท ตม. ถามกไมยากเลยนะ ก

ถามปกตวามาท าอะไร อยนานแคไหน ทงทายดวยประโยคทวา อยาโดนเรยนนะ 55555 เออดานตรวจ ตม. กฮาดนะ หลงจากผานดานตม.

เสรจ เขากเดนมาหาเรา พรอมกบลากกระเปาเดนทางมาใหดวย คอเขาไปตามหากระเปาเดนทางใหละกชวยเราเขนอะ คอใจดทสด กอนจะจาก

กนเพราะเขาขนเครองบน คนละไฟทเขาใหแฟนของเขาขนรถไฟฟา ไปสงเราอกเกทหนงเพอไปตอเครองบนไป Nashville คอเกทเรามนไกลมาก

ตองขนรถไฟฟาไปจนวนาทสดทาย กอนทจะจากเขา เขาใหเงนเรามา 20 ดอล อะ คอใหเราพกตดตวไว โอยคอเขาใจดมาก ชวตนจะไมลม

บญคณเลย ไมมเขานกแอบแยนะ เพราะเดนทางคนเดยวครงแรกเลยงะ

พออยบนเครองบนซงตอไป Nashville เมองทอย กตดตอโฮสวาตอนนอยบนเครองละนะ คอตนเตนมาก อกแค 1 ชวโมงจะไดเจอโฮสแลว หละ

จากทคยกนในเฟสบคมาหลายเดอน 555 ตอนนงไป Nashville เปนตอนเยนๆ ค าๆ กจะเหนทองฟาสวยมาก พอทองฟามดปบกเหนแสงไฟ

จากเมองสวางไสวมากเลยจา เปนสญญาณทบงบอกวาใกลถงสนามบนแลว ตอนนนทงเหนอยทงตนเตนทงงวง ความรสกมนพะอด-พอม

5555

และในทสด… เวลา 2 ทมตรง เครองบน landing ถงสนามบนท Nashville ถงเวลาทจะเจอโฮสแลว~ ในใจนกตนเตนสดๆ กเดนออกมาทาง

ประตเรอยๆๆๆ จนถงในสนามบน นนไง!! เจอโฮสแลว เคายนถอปาย Welcome to the USA อากกกก!! โฮสกเหนเราแลว พอวนาททเคาเหน

เราเทานนแหละ เคาวงเขามาหาเราเลยจา ออมกอดของเคาอบอนมาก ความรสกตอนนนบอกไมถกจรงๆ มนเหมอนแบบถงบานหลงทสองของ

เราแลว ไดสมผสออมกอดทอบอนของพอและแมคนท 2 แลว หลงจากทเผชญกบสงตางๆ หรอปญหามากมาย 1 วนเตมๆ ตอนนเราสบายใจ

ไดแลวนะวาทานทงสองคนนจะดแลเรา เราโอบกอดเคาพรอมกบรองไห คอดใจมากๆ ปายตอนรบทเคาท าใหสวยมาก เราภมใจสดๆ ละเรากกะ

เคากเดนไปเอากระเปาพรอมกลบบาน!

ในระหวางทนงรถกลบบานเปนเวลาเยนแลว2ทม ทองฟากมดละ ตนเตนอยากจะเหนบานแลววาเปนแบบไหน เคาถามเราเยอะมาก เปนไงบาง

สบายดไหมเหนอยไหม ตอนแรกเขาจะพาไปกนอาหารไทยแตวามนเรมค าแลว เขาเลยซออาหารไทยเปนกลองใหญมาให ผดไทจา บานของโฮส

เปนหมบานทใหญมาก กอนจะถงบานเคาบอกเคามเซอรไพรสใหเรา เรากแบบคดวาจะใหของอะไร ปรากฎวาพอถงหนาบาน แสงไฟจากรถสอง

ไปทหนาบาน ปายชอใหญมากปกตรงสนามหญาหนาบาน welcome to AMERICA Kornchanok & Ilaira โอมายย

Page 5: สวัสด ช ว ตนักเรย นแลกเ ล่ ยน การ ... · 2019. 6. 21. · และแล้วเวลา 16.00น เคร ่องก็landing

P a g e | 5

เคาจดเตมมากๆๆๆ ประทบใจทสด และยงไมหมดเพยงเทาน หลงจากทจอดรถเรยบรอยเคาพาเราไปหองนอน แลวหองนอนเขากเซอรไพรสดวย

เตยงทใหญมาก โคมไฟกบแสงไฟทสวย พรอมกบตะกราใสของวางอยบนเตยง ซงของในตะกรามของใชสวนตว สบ,แชมพ,ผาคลมอาบน า,

อปกรณการเรยนสมดตางๆ ,เสอของโรงเรยน และกลกโปงทแหวนไวกบตะกรา เปนการตอนรบทประทบใจทสด ท าใหเราไมลมเคาเลย หลงจาก

นนเรากอาบน ามานอน สบายทสดเลย คดถงเตยงนมๆ มาก55555 พอถงตอนเชาของวนถดไป เราตนเชามากมานงคยกะเขา พยายามท าตวให

สบาย ไมเกรงมาก กสนกดนะ ไมมปญหาในการสอสารภาษากะเขา และพอถงเวลาอาหารเชา นเปนอาหารเชามอแรกของเราเลย วาวเยอะมาก

นากนสดๆ อรอยมากๆดวย โฮสมมท าอาหารอรอยทกอยาง

หลงจากวนแรกยอมรบเลยวามความสขมากๆ สบายดมาก ทส าคญเราไมโฮมซกหรอฟดซกอะไรใดๆ ทงนนจา ไมอยากกลบไทยแลวดวยซ า

โฮสมมเปนคนทดมาก มนสยทชอบแบงปนสดๆ ไมแปลกเลยทเขาเปน volunteer เขาจดการใหเราหมดเลย ไมวาจะเปนเรองทโรงเรยนหรอปญหา

ตางๆ ของเรา คอเคาท าใหเรารสกโชคดมากๆ ทไดเขาเปนโฮส

พอถงเวลาของการไปโรงเรยนวนแรก กรสกไมไดโดดเดยวมากนะเพอนทโรงเรยนเฟรนลมาก แตการทเขาเฟรนลกไมไดแปลวาเขาจะเขามาคย

กะเรากอนนะ 555 กตองเปนเราทเขาหาเขากอน ไมงนกไมมเพอน 555

Page 6: สวัสด ช ว ตนักเรย นแลกเ ล่ ยน การ ... · 2019. 6. 21. · และแล้วเวลา 16.00น เคร ่องก็landing

P a g e | 6

สวนเวลาอาหารกลางวนไมไดนงคนเดยวนะจะ 555 โชคดเจอเพอนทเรยนคลาสแรกดวยกน เลยไปนงกะเคาและเพอนๆ เขา กสนกดไมเหงาออ

ชวตทนคอนขางดมากถงมากทสด ลงตวกบโฮสมาก เขากนไดด ทโรงเรยนกสนก เรยนไมหนก เพอนเฟรนล และเราลงกฬาดวยหลงเลกเรยน

กไปเลนกฬา เราลงกฬาซอฟบอล เพอนในทมเฟรนลทกคน นารกมากๆๆๆๆ เขาตนเตนทรวาเรามากจากไทย วนแรกนยนมงเลยอะ แบบเคา

ตกใจกบภาษาของเรา การพด การเขยนท าใหเราด popular ในทม นดๆ 5555 และลาสดเรากไปขนไปรองเพลงประสานเสยงของคลาส choir

บนเวทของโรงเรยนซงเปน Fall concert เปนกจกรรมทนารกมาก ไดออกงานครงแรก 5555 ตนเตนๆๆๆๆ

และนกเปนอเมรกนฟตบอล เราถายกบเพอนทเปน

นกเรยนแลกเปลยนทอยหมบานเดยวกบเรา เขามา

จากอตาล (ดบเบลเราเอง) บราซล และเบลเยยม ก

เปนเกมสทสนกดนะ ถงแมจะดไมคอยรเรอง

เทาไหร ออ

Page 7: สวัสด ช ว ตนักเรย นแลกเ ล่ ยน การ ... · 2019. 6. 21. · และแล้วเวลา 16.00น เคร ่องก็landing

P a g e | 7

และวาดวยเรองของการเทยว โฮสชอบทองเทยวนะ Nashville กไปมาแลว และลาสดพงไปแคนาดาจา!! ไปงานแตงงานของเพอนโฮส ทรป

แคนาดาเปนทรปท the best เลยนะ คอท าใหเราชอบประเทศนมาก แบบไมอยากกลบ เมกา แลว ทงสภาพอากาศ บานเมอง คอดและสวย

มาก เราไดท าพซซากบลกโฮสดวย คอลกเขาโตแลวละเขาอยและท างานอยทแคนาดา นเปนพซซาทเราท า ท าเสรจแลวกกนเปนดนเนอรออ และ

ทเราชอบมากแบบทสดเลยคอโฮสพาเราไป Niagara Falls เปนน าตกทสวยทสดเทาทเราเคยเหนเลยจา ซงเปน 1 ใน 7 สงมหศจรรยของโลกเลย

ไมอยากกลบเมกาแลว 5555 ชอบทนอะ

แตอะนะเราอยทแคนาดาแค 4 วนเอง แลวกกลบมาทอเมรกา

เหมอนเดม แตชวตทอเมรกากมความสขไมแพตอนทไปแคนาดานะ เรา

อยากจะใชชวตทนใหคมแบบสดๆ ไปเลย ตอนนเราอยนก 2 เดอนแลว

วนเวลาผานไปเรวมาก เราตองไดอะไรกลบมาทไทยเยอะทสดเทาทจะ

ท าได เพอครอบครวและตวเราเอง สๆ ! เย!